Sematia

p.oxy.hels.20.xml

TM: 15806HGV: 15806Date: 139 – 139Place: Oxyrhynchos

1 m1 S-1 |gap:?| Π̣ετρωνίῳΠετρωνίῳ ❨Δ̣[ι]ον(υσίῳ)❩Διονυσίῳ στρ[ατηγῷ]στρατηγῷ
2 Σαρᾶς ἀ̣π̣ελε[ύ]θ̣εροςἀπελεύθερος Δ[ιφίλου]Διφίλου
3 ἀπʼ Ὀξυρύγχων πόλεως
3-4 [κα]∤ταγινόμενοςκα∤ταγινόμενος
4 ἐν τῷ Νό̣[μου]Νόμου
5 ἐποικίῳ ὡς ἐτῶν μ|num:40| οὐλ[ὴ]οὐλὴ
6 ∼γαστρογνημίᾳ∽γαστροκνημίᾳ ∼ἀρεστερος∽ἀριστεροῦ
7 ποδὸς εἰσδοθεὶς ὑπὸ τοῦ
8 τοῦ Νόμου ἐποικίο̣υ̣ἐποικίου ❨κωμ̣[(ογραμματέως)]❩κωμογραμματέως
9 εἰ̣ς̣εἰς ἐπι̣π̣λωίαν̣ἐπιπλωίαν ❨δ̣η̣μοσίο(υ)❩δημοσίου ❨(πυροῦ)❩πυροῦ
10 καταγ̣[ο]μένου̣καταγομένου εἰς̣εἰς
10-11 Ἀλεξάν∤δρ[ια]ν̣Ἀλεξάν∤δριαν
11 . S-2 ὀμ̣ν̣ύ̣ωὀμνύω Αὐτοκράτορα
12 Κ̣α̣[ίσα]ραΚαίσαρα Τ̣ί̣τ̣ον̣Τίτον Αἴλιον Ἁδριανὸν
13 ∼Ἀντ̣ω̣ν̣εῖνον∽Ἀντωνῖνον Σε̣β̣ασ̣[τ]ὸ̣νΣεβαστὸν
14 Εὐσ̣ε̣βῆΕὐσεβῆ ἐ̣π̣ι̣π̣λ̣εύσεινἐπιπλεύσειν |gap:1|
15 [π]λοί̣ο̣ι̣ςπλοίοις δυσὶ Θ̣έ̣ω̣νοςΘέωνος
15-16 Ἀπολ∤[λ]ωνίουἈπολ∤λωνίου
16 κ̣υ̣β̣ερ̣ν̣ή̣τουκυβερνήτου καὶ
17 τὸν ἐμβλη̣θησ[όμε]νονἐμβληθησόμενον [εἰ]ςεἰς
18 αὐτὰ πυρὸ̣ν̣πυρὸν π̣α̣[ραφ]υ̣[λ]ά̣ξ̣ω̣παραφυλάξω
19 ἄχ̣ρ̣ιἄχρι ἂ̣ν̣ἂν ἀ̣κ̣α̣κ̣ο̣[υργήτ]ω̣ς̣ἀκακουργήτως
19-20 π̣α̣∤[ρ?]αδο̣[θ?]ῇπα∤ραδοθῇ
20 τοῖ[ς]τοῖς |gap:10|
21 ∼π̣λη̣ρη̣∽πλήρης ∼τον∽ ∼γ̣[ομ]ο̣ν̣∽γόμος [ὡ]ςὡς [τοῦ]τοῦ
22 κ̣ι̣ν̣[δύ]ν̣ου̣κινδύνου [ὄ]ν̣τ̣ο̣[ς]ὄντος |gap:1||gap:4|
23 κ̣αὶκαὶ μ̣|gap:4|τ̣η|gap:4|ι̣|gap:3|μ|gap:4|τη|gap:4|ι|gap:3|
24 α̣|gap:1|ο|gap:1||gap:3||gap:1|ο|gap:1|τα̣τ̣η̣|gap:4|α|gap:1|ο|gap:1||gap:3||gap:1|ο|gap:1|τατη|gap:4|
25 ἢ̣ ἔνο̣χ̣ο̣[ς]ἔνοχος [εἴ]η̣νεἴην τῷ̣τῷ ὅ̣[ρκῳ]ὅρκῳ .
26 S-3 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [β|num:2|]β|num:2| [Αὐ]τ̣οκ̣ρ̣ά̣τ̣ο̣ρο[ς]Αὐτοκράτορος [Κ]αίσ̣α̣[ρος]Καίσαρος
27 [Τίτου]Τίτου α̣ἰλίου̣αἰλίου Ἁ̣δ̣ριαν[οῦ]Ἁδριανοῦ
28 ∼[Ἀντων]είν̣ο̣υ̣∽Ἀντωνίνου Σε̣βασ[τοῦ]Σεβαστοῦ
29 [Εὐσεβοῦ]ς̣Εὐσεβοῦς Τῦβ̣[ι]Τῦβι ιγ|num:13| .
30 m2 S-4 |gap:3_lines|
1 Π̣ετρω̣[νίῳ]Πετρωνίῳ ❨[Δ]ι̣ον(υσίῳ)❩Διονυσίῳ ❨στ[ρατ(ηγῷ)]❩στρατηγῷ
2 Ἀχ̣ιλλᾶ̣ς̣Ἀχιλλᾶς Κ̣ά̣σ̣τ̣ο̣ρ̣ο̣ς̣Κάστορος ❨μ̣[ητ(ρὸς)]❩μητρὸς
3 Θαήσιος ἀπ̣ὸἀπὸ κώμης Σ̣ε̣[ντὼ?]Σεντὼ |gap:?|
4 ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λ|num:30| ❨ο(ὐλὴ)❩οὐλὴ ∼μετοπ∽μετώπῳ . S-5 ὀ̣μ̣ν̣[ύω]ὀμνύω
5 Αὐτοκρά̣τ̣οραΑὐτοκράτορα Καίσα[ρα]Καίσαρα
6 Τίτον Αἴλιο̣νΑἴλιον Ἁδριανὸν̣Ἁδριανὸν
7 ∼Ἀν̣τω̣ν̣εῖν̣ο̣ν̣∽Ἀντωνῖνον Σ̣ε̣βαστὸ[ν]Σεβαστὸν
8 Ε̣ὐσε[βῆ]Εὐσεβῆ [ἑ]κ̣ο̣υ̣σ̣ί̣[ως]ἑκουσίως
8-9 [ἐγ]∤γυᾶσθα̣[ι]ἐγ∤γυᾶσθαι
9 [Σα]ρ̣ᾶνΣαρᾶν
9-10 ἀπελ̣[εύ]∤θερον̣ἀπελεύ∤θερον
10 [Δι]φ̣ίλουΔιφίλου ἀπ̣ʼἀπʼ
10-11 Ὀξ̣[υρ]ύ̣γ∤χωνὈξυρύγ∤χων
11 ❨πόλ(εως)❩πόλεως ❨καταγι(νόμενον)❩καταγινόμενον ἐν̣ἐν [τῷ]τῷ
12 Νόμου [ἐποι]κίῳἐποικίῳ
12-13 ∼εἰσδ[ο]∤θεντος∽εἰσδο∤θέντα
13 ε̣ἰ̣ςεἰς ἐπιπλωία̣[ν]ἐπιπλωίαν
14 ❨δημο[σίο(υ)]❩δημοσίου [πυροῦ]πυροῦ ὃ̣νὃν καὶ
14-15 παρέ̣∤ξομα̣[ι]παρέ∤ξομαι
15 ἐ̣[μφα]ν̣ῆἐμφανῆ
15-16 ὁπην[ί]∤κα̣ὁπηνί∤κα
16 ἐ̣[ὰν]ἐὰν [ἐπι]ζητ̣[ηθ]ῇἐπιζητηθῇ
17 ἐκτὸς παντ̣ὸ̣ςπαντὸς ἀσύλ̣ουἀσύλου
18 τόπου σκ̣έ̣π̣η̣ςσκέπης πάσης̣πάσης
19 ἕκασ̣τ̣ο̣νἕκαστον ἀπα̣ρτίζω[ν]ἀπαρτίζων
20 ὡς ἐκελεύ̣σθ̣ηἐκελεύσθη
20-21 ὑφέ̣∤[ξο]μ[α]ι̣ὑφέ∤ξομαι
21 [τ]ὸν̣τὸν π̣ερὶπερὶ αὐ[τ]οῦαὐτοῦ
22 λόγ̣[ο]νλόγον ἔ̣ν̣[ο]χ̣ο̣ςἔνοχος ε̣ἴ̣ην̣εἴην
23 τ̣[ῷ]τῷ [ὅρ]κ̣[ῳ]ὅρκῳ [.]. S-6 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [β|num:2|]β|num:2|
23-24 [Α]ὐ̣τ̣ο̣[κρά]∤[τορος]Αὐτοκρά∤τορος
24 [Καίσαρος]Καίσαρος [Τίτου]Τίτου
25 [Αἰλίου]Αἰλίου [Ἁδριανοῦ]Ἁδριανοῦ
25-26 [Ἀν]∤[τωνείνου]Ἀν∤τωνείνου
26 [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ
27 [Εὐσεβοῦς]Εὐσεβοῦς |gap:?|
28 |gap:?_lines|
1 |gap:?| Π̣ετρ̣[ω]ν̣ίῳΠετρωνίῳ ❨Δ̣ι̣ο̣ν̣(υσίῳ)❩Διονυσίῳ [❨στρατ(ηγῷ)❩]στρατηγῷ
2 Ἀφ̣[ύγ]χιςἈφύγχις Διοσ̣κ̣ό̣[ρου]Διοσκόρου
3 μητρὸς Διον̣υ̣σ̣[ίας]Διονυσίας
4 〚ὁ〛 σὺν ἄλλοι̣ςἄλλοις
4-5 ∼π̣ρ̣ε̣σ̣∤βε̣τεροι∽πρεσ∤βυτέροις
5 δ̣[ε]υ̣[τέρ]ο̣[υ]δευτέρου
6 ἔτους ❨κ[ώμ(ης)]❩κώμης [Νόμου]Νόμου
6-7 [ἐπο]ι̣∤κ̣ίουἐποι∤κίου
7 . S-7 ὀμ̣ν̣ύω̣ὀμνύω ❨[Αὐτο]κ̣ρ̣ά̣τ̣(ορα)❩Αὐτοκράτορα
8 Κ̣α̣ί̣σ̣α̣ραΚαίσαρα Τίτ̣[ον]Τίτον [Αἴλι]ο̣ν̣Αἴλιον
9 Ἁδ̣ρ̣ι̣ανὸν̣Ἁδριανὸν Ἀντ̣[ωνεῖν]ο̣ν̣Ἀντωνεῖνον
10 Σεβαστὸν̣Σεβαστὸν Εὐ̣σ̣[εβῆ]Εὐσεβῆ
11 ἑ[κ]ο̣υσί[ω]ς̣ἑκουσίως ἐγ̣γ̣υ̣[ᾶσθαι]ἐγγυᾶσθαι
12 τῷ̣τῷ ἡ̣μῶνἡμῶν πάν̣[των]πάντων
13 κ̣ι̣ν̣δύν̣ῳκινδύνῳ ἐ̣ξ̣ἐξ
13-14 [ἀλλη]∤λε̣γ̣γύ̣η̣[ς]ἀλλη∤λεγγύης
14 [Σαρᾶν]Σαρᾶν
14-15 [ἀπε]∤λεύθ[ερον]ἀπε∤λεύθερον
15 [Διφίλου]Διφίλου
16 [ἀπʼ]ἀπʼ [Ὀξυρύγχων]Ὀξυρύγχων [❨πό(λεως)❩]πόλεως [❨καταγι(νόμενον)❩]καταγινόμενον
17 ἐ[ν]ἐν [τῷ]τῷ [Νόμου]Νόμου [ἐποικίῳ]ἐποικίῳ
18 εἰ̣[σδοθέντα]εἰσδοθέντα [εἰς]εἰς
18-19 [ἐπι]∤π̣[λωίαν]ἐπι∤πλωίαν
19 [❨δημοσίο(υ)❩]δημοσίου [❨(πυροῦ)❩]πυροῦ [.]. S-8 [ὃν]ὃν
20 κ̣α̣ὶ̣καὶ [παρεξόμεθα]παρεξόμεθα
21 ἐ̣μ̣φ̣[ανῆ]ἐμφανῆ [ὁπηνίκα]ὁπηνίκα [ἐὰν]ἐὰν
22 [ἐπιζητηθῇ]ἐπιζητηθῇ |gap:?|
23 |gap:?_lines|