Sematia

61061.xml

TM: 61061HGV: Date: – Place:

1 m1 S-1 [υἱέας]υἱέας [Ἀντι]μάχ[ο]ι[ο]Ἀντιμάχοιο [δαΐφρονος]δαΐφρονος [,], [ὅς]ὅς [ῥα]ῥα [μάλιστα]μάλιστα
2 [χρυσὸν]χρυσὸν [Ἀλεξ]ά̣ν̣[δροιο]Ἀλεξάνδροιο [δεδεγμένος]δεδεγμένος [ἀγλαὰ]ἀγλαὰ [δῶρα]δῶρα
3 |gap:2_lines|
5 [εἰν]εἰν [ἑνὶ]ἑνὶ [δίφρῳ]δίφρῳ [ἐόντας]ἐόντας [,], [ὁμοῦ]ὁμοῦ [δ’]δ’ [ἔχον]ἔχον [ὠκέας]ὠκέας [ἵππο]υςἵππους ·
6 S-2 ἐκ [γ]άργάρ [σφεας]σφεας [χειρῶν]χειρῶν [φύγο]νφύγον ἡνία σι[γαλόεντα]σιγαλόεντα [,],
7 τῶ δὲ κ[υκηθήτην]κυκηθήτην [·]· S-3 [ὃ] [δ’]δ’ [ἐνα]ντ̣ίονἐναντίον ὦρτ[ο]ὦρτο [λέων]λέων [ὣς]ὣς
8 Ἀτρεΐδ̣[ης]Ἀτρεΐδης [·]· S-4 [τὼ]τὼ [δ’]δ’ [αὖτ’]αὖτ’ [ἐκ]ἐκ [δίφρο]υδίφρου γου̣[ναζέσθην]γουναζέσθην [·]·
9 S-5 ζώγρει [Ἀτρέος]Ἀτρέος [υἱέ]υἱέ [,], [σὺ]σὺ [δ’]δ’ [ἄξια]ἄξια [δέξαι]δέξαι [ἄποινα]ἄποινα [·]·
10 S-6 πολλὰ [δ’]δ’ [ἐν]ἐν [Ἀντιμάχοιο]Ἀντιμάχοιο [δόμοις]δόμοις [κειμήλια]κειμήλια [κεῖται]κεῖται
11 χαλκός [τε]τε [χρυσός]χρυσός [τε]τε [πολύκμητός]πολύκμητός [τε]τε [σίδηρος]σίδηρος [,],
12 τῶν κέ̣[ν]κέν [τοι]τοι [χαρίσαιτο]χαρίσαιτο [πατὴρ]πατὴρ [ἀπερείσι’]ἀπερείσι’ [ἄποινα]ἄποινα [,],
13 |gap:1_lines|
14 [ὣς]ὣς [τώ]τώ [γε]γε [κλαίοντε]κλαίοντε [προσαυδήτην]προσαυδήτην [βασιλ]ῆ̣α̣βασιλῆα
15 [μειλιχίοις]μειλιχίοις [ἐπέεσσιν]ἐπέεσσιν [·]· S-7 [ἀμείλικτον]ἀμείλικτον [δ’]δ’ [ὄπ’]ὄπ’ [ἄκ]ουσανἄκουσαν ·
16 S-8 [εἰ]εἰ [μὲν]μὲν [δὴ]δὴ [Ἀντιμάχοιο]Ἀντιμάχοιο [δαΐφρονος]δαΐφρονος [υἱέε]ςυἱέες ἐστόν ,
17 [ὅς]ὅς [ποτ’]ποτ’ [ἐνὶ]ἐνὶ [Τρώων]Τρώων [ἀγορῇ]ἀγορῇ [Μενέλαον]Μενέλαον [ἄ]νωγενἄνωγεν
18 [ἀγγελίην]ἀγγελίην [ἐλθόντα]ἐλθόντα [σὺν]σὺν [ἀντιθέῳ]ἀντιθέῳ [Ὀδυσσ]ῆ⋰ϊ⋱Ὀδυσσῆϊ
19 [αὖθι]αὖθι [κατακτ]ε̣[ῖν]α̣ικατακτεῖναι μηδ’ |g:apostrophe| ἐ[ξέμεν]ἐξέμεν [ἂψ]ἂψ [ἐς]ἐς [Ἀ]χαιούςἈχαιούς ,
20 [νῦν]νῦν [μὲν]μὲν [δὴ]δὴ τοῦ πατρὸς [ἀεικέα]ἀεικέα [τείσετε]τείσετε [λ]ώ̣βη[ν]λώβην [.].
21 S-9 [ἦ] [,], [καὶ]καὶ [Πείσαν]δρονΠείσανδρον μὲν ἀφ̣’ἀφ’ [ἵππων]ἵππων [ὦσε]ὦσε [χα]μᾶζεχαμᾶζε
22 [δουρὶ]δουρὶ [βαλὼν]βαλὼν πρὸς στ[ῆθος]στῆθος [·]· S-10 [ὃ] [δ’]δ’ [ὕπτιος]ὕπτιος [οὔδ]ειοὔδει ἐρείσθη .
23 S-11 [Ἱππόλοχος]Ἱππόλοχος [δ’]δ’ [ἀ]π̣όρ̣ο[υσε]ἀπόρουσε [,], τ̣ὸ̣ντὸν α[ὖ]αὖ [χαμαὶ]χαμαὶ ἐξενάριξενἐξενάριξε{ν}
24 [χεῖρας]χεῖρας [ἀπὸ]ἀπὸ [ξίφεϊ]ξίφεϊ τ̣μήξαςτμήξας ἀπ[ό]ἀπό [τ’]τ’ [αὐχέν]ααὐχένα κόψας ,
25 [ὅλμον]ὅλμον [δ’]δ’ [ὣς]ὣς [ἔσσ]ευεἔσσευε κυ̣λίνδε̣[σθαι]κυλίνδεσθαι [δι’]δι’ [ὁ]μ̣ίλουὁμίλου ·|g:high-punctus|
26 S-12 [τοὺς]τοὺς [μὲν]μὲν [ἔασ’]ἔασ’ [·]· S-13 δ’ |g:apostrophe| ὅθι πλεῖσται [κλονέοντο]κλονέοντο φάλαγγες ,
27 [τῇ]τῇ [ῥ’]ῥ’ ἐ̣νόρουσ’ἐνόρουσ’ |g:apostrophe| , ἅ̣μ̣[α]ἅμα [δ’]δ’ [ἄλλοι]ἄλλοι [ἐϋκνήμιδες]ἐϋκνήμιδες [Ἀχ]α̣ιοίἈχαιοί .
28 S-14 [πε]ζοὶπεζοὶ μὲν πεζ[οὺς]πεζοὺς [ὄλεκον]ὄλεκον [φεύγοντας]φεύγοντας [ἀνά]γ̣κῃἀνάγκῃ ,
29 |gap:1_lines|
30 [ἐκ]ἐκ [πεδίου]πεδίου [,], [τὴν]τὴν [ὦρσαν]ὦρσαν [ἐρίγδουποι]ἐρίγδουποι [πόδες]πόδες [ἵ]π̣πων̣ἵππων
31 [χαλκῷ]χαλκῷ [δηϊόωντες]δηϊόωντες [·]· S-15 [ἀτὰρ]ἀτὰρ [κρείων]κρείων [Ἀγαμέμνω]ν̣Ἀγαμέμνων |gap:?_lines|
1 [αἰὲν]αἰὲν [ἀπ]οκτ[είνων]ἀποκτείνων [ἕπετ’]ἕπετ’ [Ἀργείοισι]Ἀργείοισι [κελεύων]κελεύων [.].
2 S-16 |gap:2_lines|
4 π[ρόρριζοι]πρόρριζοι [πίπτουσιν]πίπτουσιν [ἐπειγόμενοι]ἐπειγόμενοι [πυρὸς]πυρὸς [ὁρμῇ]ὁρμῇ [·]·
5 S-17 ὣ[ς]ὣς [ἄρ’]ἄρ’ [ὑπ’]ὑπ’ [Ἀτρεΐδῃ]Ἀτρεΐδῃ [Ἀγαμέμνονι]Ἀγαμέμνονι [πῖπτε]πῖπτε [κάρηνα]κάρηνα
6 Τ[ρώων]Τρώων [φε]υγόντωνφευγόντων , [πολλοὶ]πολλοὶ [δ’]δ’ [ἐριαύχενες]ἐριαύχενες ⋰ἵ⋱πποιἵπποι
7 [κείν’]κείν’ [ὄχεα]ὄχεα [κ]ρο[τάλιζον]κροτάλιζον [ἀνὰ]ἀνὰ [πτολέμοιο]πτολέμοιο [γεφ]ύραςγεφύρας
8 [ἡνιόχους]ἡνιόχους [π]οθ[έοντες]ποθέοντες [ἀμύμονας]ἀμύμονας [·]· S-18 [οἳ]οἳ [δ’]δ’ [ἐπ]ὶἐπὶ γαίῃ
9 [κείατο]κείατο [,], [γύπεσσιν]γύπεσσιν [πολὺ]πολὺ [φίλτεροι]φίλτεροι [ἢ] [ἀλόχοισ]ινἀλόχοισιν .
10 S-19 [Ἕκτορα]Ἕκτορα [δ’]δ’ [ἐκ]ἐκ [βελέων]βελέων [ὕπαγε]ὕπαγε [Ζεὺς]Ζεὺς [ἔκ]ἔκ [τε]τε [κ]ο̣νίηςκονίης
11 [ἔκ]ἔκ [τ’]τ’ [ἀνδροκτασίης]ἀνδροκτασίης [ἔκ]ἔκ [θ’]θ’ [αἵματος]αἵματος [ἔκ]ἔκ [τε]τε [κ]υδοιμοῦκυδοιμοῦ ·
12 S-20 [Ἀτρεΐδης]Ἀτρεΐδης [δ’]δ’ [ἕπετο]ἕπετο [σφεδανὸν]σφεδανὸν [Δαναοῖσι]Δαναοῖσι [κ]ελ̣εὺωνκελεὺων .
13 S-21 |gap:1_lines|
14 μέσσο̣[ν]μέσσον [κὰπ]κὰπ [πεδίον]πεδίον [παρ’]παρ’ [ἐρινεὸν]ἐρινεὸν [ἐσσεύοντο]ἐσσεύοντο
15 ἱ[έ]μενο[ι]ἱέμενοι [πόλιος]πόλιος [·]· S-22 [ὃ] [δὲ]δὲ [κεκλήγως]κεκλήγως [ἕπετ’]ἕπετ’ [αἰεὶ]αἰεὶ
16 Ἀτρεΐδη[ς]Ἀτρεΐδης [,], [λύθρῳ]λύθρῳ [δὲ]δὲ [παλάσσετο]παλάσσετο [χεῖρας]χεῖρας [ἀάπτους]ἀάπτους [.].
17 S-23 ἀλλ’ |g:apostrophe| ὅτ[ε]ὅτε [δὴ]δὴ [Σκαιάς]Σκαιάς [τε]τε [πύλας]πύλας [καὶ]καὶ [φηγὸν]φηγὸν [ἵκοντο]ἵκοντο [,],
18 ἔν̣θ’ἔνθ’ |g:apostrophe| ἄρα [δὴ]δὴ [ἵσταντο]ἵσταντο [κ]αὶκαὶ ἀ̣λ̣[λή]λ̣[ους]ἀλλήλους [ἀνέμιμνον]ἀνέμιμνον [.].
19 S-24 οἳ δ’ |g:apostrophe| ἔ̣τιἔτι κ̣[ὰμ]κὰμ [μέσσον]μέσσον [πε]δίονπεδίον φοβ̣έ̣ο̣ν[το]φοβέοντο [βόες]βόες [ὥς]ὥς [,],
20 ἅς τε λέω[ν]λέων [ἐφόβησε]ἐφόβησε [μ]ολὼνμολὼν ἐν νυκτ̣[ὸς]νυκτὸς [ἀμολγῷ]ἀμολγῷ
21 πάσας · S-25 τ̣[ῇ]τῇ [δέ]δέ [τ’]τ’ [ἰῇ]ἰῇ [ἀνα]φαίνεταιἀναφαίνεται α[ἰπὺς]αἰπὺς [ὄλεθρος]ὄλεθρος [·]·
22 S-26 τῆς δ’ |g:apostrophe| ἐξ αὐ[χέν’]αὐχέν’ [ἔα]ξε̣ἔαξε [λαβ]ὼ̣νλαβὼν κρα̣[τεροῖσιν]κρατεροῖσιν [ὀδοὺσι]ὀδοὺσι
23 πρῶτον , ἔ̣[πειτα]ἔπειτα [δ]έδέ θ’ [α]ἷ̣μα̣αἷμα κ̣[αὶ]καὶ [ἔγκατα]ἔγκατα [πάντα]πάντα [λαφύσσει]λαφύσσει [·]·
24 S-27 ὣς τοὺ[ς]τοὺς [Ἀτρεΐδης]Ἀτρεΐδης ἔ̣φεπεἔφεπε κρεί[ων]κρείων [Ἀγαμέμνων]Ἀγαμέμνων
25 αἰὲν ἀπο[κτείνω]νἀποκτείνων τὸν ὀπίστατο[ν]ὀπίστατον [·]· S-28 [οἳ]οἳ [δ’]δ’ [ἐφέβοντο]ἐφέβοντο [.].
26 S-29 πολλ[οὶ]πολλοὶ [δὲ]δὲ [πρηνεῖς]πρηνεῖς [τε]τε [καὶ]καὶ [ὕπτι]ο̣ι̣ὕπτιοι ἔκπεσον̣ἔκπεσον [ἴππων]ἴππων
27 Ἀτρε⋰ΐ̣⋱[δεω]Ἀτρεΐδεω [ὑπὸ]ὑπὸ [χερσί]χερσί [·]· S-30 [περὶ]περὶ [πρὸ]πρὸ [γ]ὰργὰρ ἔγχε⋰ϊ⋱ἔγχεϊ θυ|gap:2||gap:?|
28 ἀλλ’ |g:apostrophe| [ὅτε]ὅτε [δὴ]δὴ [τάχ’]τάχ’ [ἔμελλεν]ἔμελλεν [ὑπὸ]ὑπὸ [πτόλιν]πτόλιν [αἰπύ]αἰπύ [τε]τε [τεῖχος]τεῖχος
29 ἵξεσ[θαι]ἵξεσθαι [,], [τότε]τότε [δή]δή [ῥα]ῥα [πατὴρ]πατὴρ [ἀνδρῶν]ἀνδρῶν [τε]τε [θεῶν]θεῶν [τε]τε |gap:?_lines|
1 [ἔνθα]ἔνθα [τίν]ατίνα πρῶτο̣ν̣πρῶτον , τίνα δ’ ὕστατον ἐξενάριξεν
2 [Ἕκτωρ]Ἕκτωρ [Πριαμ]ίδ̣η̣ς̣Πριαμίδης , ὅ̣τ̣ε̣ὅτε [ο]ἱοἱ Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν ·
3 S-31 [Ἀσαῖον]Ἀσαῖον [μὲν]μὲν [π]ρῶταπρῶτα κ[αὶ]καὶ [Α]ὐτόνοονΑὐτόνοον καὶ Ὀπίτην
4 [καὶ]καὶ [Δόλοπα]Δόλοπα [Κλυ]τίδη̣[ν]Κλυτίδην [κ]αὶ̣καὶ [Ὀ]φ̣[έ]λ̣[τ]ι̣[ον]Ὀφέλτιον ἠ̣δ̣’ἠδ’ Ἀ̣[γ]έ̣λ̣αονἈγέλαον
5 Α[ἴσυμνό]νΑἴσυμνόν [τ’]τ’ [Ὦρόν]Ὦρόν [τε]τε [καὶ]καὶ [Ἱππόνοον]Ἱππόνοον [μενεχάρμην]μενεχάρμην [.].
6 S-32 τ[οὺ]ςτοὺς ἄρ’ γ’ ἡ̣γ̣ε̣μόναςἡγεμόνας Δ[αναῶν]Δαναῶν [ἕλεν]ἕλεν [,], [αὐτὰρ]αὐτὰρ [ἔπειτα]ἔπειτα
7 π̣[λη]θύ̣ν|g:high-punctus|πληθύν|g:high-punctus| ὡς ὁπότε νέφ̣[εα]νέφεα [Ζέφυρος]Ζέφυρος [στυφελίξῃ]στυφελίξῃ
8 ἀργεστᾶο ΝνότοιοΝ{ν}ότοιο β[αθείῃ]βαθείῃ [λαίλαπι]λαίλαπι [τύπτων]τύπτων [·]·
9 S-33 πο̣[λ]λὸνπολλὸν δὲ τρόφι κῦ̣[μα]κῦμα [κυλίνδεται]κυλίνδεται [,], [ὑψόσε]ὑψόσε [δ’]δ’ [ἄχνη]ἄχνη
10 σκίδναται ἐξ ἀνέμο̣[ιο]ἀνέμοιο [πολυπλάγκτοιο]πολυπλάγκτοιο [ἰωῆς]ἰωῆς [·]·
11 S-34 ὣ̣ςὣς ἄ̣ρα̣ἄρα πυκνὰ καρ[ήαθ’]καρήαθ’ [ὑφ’]ὑφ’ [Ἕκτορι]Ἕκτορι [δάμνατο]δάμνατο [λαῶν]λαῶν [.].
12 S-35 ἔν[θά]ἔνθά [κε]κε λοιγὸς ἔην̣ἔην [καὶ]καὶ [ἀμήχανα]ἀμήχανα [ἔργα]ἔργα [γένοντο]γένοντο [,],
13 κ[αί]καί [νύ]νύ [κ]ενκεν ἐν ν[ήεσσι]νήεσσι [πέσον]πέσον [φεύγοντες]φεύγοντες [Ἀχαιοί]Ἀχαιοί [,],
14 [εἰ]εἰ [μὴ]μὴ [Τυδ]εΐδῃΤυδεΐδῃ Δ[ιομήδεϊ]Διομήδεϊ [κέκλετ’]κέκλετ’ [Ὀδυσσεύς]Ὀδυσσεύς [·]·
15 S-36 [Τυδεΐδη]Τυδεΐδη [τ]ίτί παθ̣[όντε]παθόντε [λελάσμεθα]λελάσμεθα [θούριδος]θούριδος [ἀλκῆς]ἀλκῆς [·]·
16 S-37 [ἀλλ’]ἀλλ’ [ἄγε]ἄγε [δεῦ]ρ̣οδεῦρο πέπ̣[ον]πέπον [,], [παρ’]παρ’ [ἔμ’]ἔμ’ [ἵσταο]ἵσταο [·]· S-38 [δὴ]δὴ [γὰρ]γὰρ [ἔλεγχος]ἔλεγχος
17 [ἔσσεται]ἔσσεται [εἴ]εἴ [κεν]κεν νῆα̣[ς]νῆας [ἕλῃ]ἕλῃ [κορυθαίολος]κορυθαίολος [Ἕκτωρ]Ἕκτωρ [.].
18 S-39 [τὸν]τὸν [δ’]δ’ [ἀπαμ]ε̣ι̣βόμ[ενος]ἀπαμειβόμενος [προσέφη]προσέφη [κρατερὸς]κρατερὸς [Διομήδης]Διομήδης [·]·
19 S-40 [ἤτοι]ἤτοι [ἐγὼ]ἐγὼ [μεν]έωμενέω κα[ὶ]καὶ [τλήσομαι]τλήσομαι [·]· S-41 [ἀλλὰ]ἀλλὰ [μίνυνθα]μίνυνθα
20 [ἡμέω]ν̣ἡμέων ἔ̣σσεταιἔσσεται ἦδο[ς]ἦδος [,], [ἐπεὶ]ἐπεὶ [νεφεληγερέτα]νεφεληγερέτα [Ζεὺς]Ζεὺς
21 Τ̣ρ̣ωσὶνΤρωσὶν δὴ ∼βούλεται∽βόλεται δ[οῦναι]δοῦναι [κράτος]κράτος [ἠέ]ἠέ [περ]περ [ἡμῖν]ἡμῖν [.].
22 S-42 ἦ̣ καὶ Θυ̣μ̣β̣ρ̣α̣ῖ̣ονΘυμβραῖον μὲν ἀ[φ’]ἀφ’ [ἵππων]ἵππων [ὦ]σ̣ε̣ὦσε χ̣[αμᾶζε]χαμᾶζε
23 δουρὶ βαλὼν κατὰ μαζὸ[ν]μαζὸν [ἀ]ριστερόνἀριστερόν · S-43 ∼ἀτ[ὰρ]∽[Ὀδυσσεὺς]αὐτὰρὈδυσσεὺς
24 ἀντίθεον θε[ρ]ά̣πονταθεράποντα Μ̣[ολίο]ναΜολίονα τοῖο [ἄνακτος]ἄνακτος [.].
25 S-44 τοὺς μὲν ἔπειτ’ |g:apostrophe| εἴασαν , ἐπ[εὶ]ἐπεὶ [πολέμου]πολέμου [ἀπέπαυσαν]ἀπέπαυσαν [·]·
26 S-45 τὼ̣τὼ δ’ ἀ̣ν’ἀν’ ὅμιλον ἰ̣[όντ]ε̣ἰόντε κ̣υ̣δο̣[ίμεον]κυδοίμεον [,], [ὡς]ὡς [ὅτε]ὅτε [κάπρω]κάπρω
27 ἐν κυσ[ὶ]κυσὶ θηρευτῇ̣⸢σ[ι]⸣θηρευτῇσι [μέγα]μέγα [φρονέοντε]φρονέοντε [πέσητον]πέσητον [·]·
28 S-46 ὣς ὄλ[ε]κονὄλεκον [Τ]ρ̣[ῶας]Τρῶας [πάλιν]πάλιν [ὀρμένω]ὀρμένω [·]· S-47 [αὐτὰρ]αὐτὰρ [Ἀχαιοὶ]Ἀχαιοὶ
29 ἀσπασίως φεύ[γοντες]φεύγοντες [ἀνέπνεον]ἀνέπνεον [Ἕκτορα]Ἕκτορα [δῖον]δῖον [.].
1 S-48 ἔνθ’ ἑλέτην δίφρό̣ν̣δίφρόν τε καὶ ἀνέρε δήμ[ου]δήμου [ἀρίστω]ἀρίστω
2 υἷε ∼δύο∽δύω Μέ̣ροποςΜέροπος Περκ̣ω̣σίου̣Περκωσίου , ὃς [περὶ]περὶ [πάντων]πάντων
3 ᾔδεε μα̣ντο̣[σ]ύ[να]ςμαντοσύνας ·|g:high-punctus| S-49 οὐδ̣[ὲ]οὐδὲ [ο]ὓς̣οὓς παῖ̣[δας]παῖδας [ἔασκε]ἔασκε
4 στείχειν ἐ̣[ς]ἐς [πόλεμον]πόλεμον [φθισήνορα]φθισήνορα [·]· S-50 [τὼ]τὼ [δέ]δέ [οἱ]οἱ [οὔ]οὔ [τι]τι
5 [πειθέσθην]πειθέσθην [·]· S-51 [κῆρες]κῆρες [γὰρ]γὰρ [ἄγον]ἄγον [μέλανος]μέλανος [θαν]άτ̣ο̣ιο̣θανάτοιο .
6 S-52 [τοὺς]τοὺς [μὲν]μὲν [Τυδεΐδης]Τυδεΐδης ∼[δο]υ̣ρικλυτὸς∽δουρικλειτὸς Διομήδης̣Διομήδης
7 [θυμοῦ]θυμοῦ [καὶ]καὶ [ψυχῆς]ψυχῆς [κεκαδ]ὼνκεκαδὼν κλυτὰ τεύχε’ ἀπ̣ηύ[ρ]α̣ἀπηύρα ·
8 S-53 [Ἱππόδαμον]Ἱππόδαμον [δ’]δ’ [Ὀδυσεὺς]Ὀδυσεὺς [καὶ]καὶ Ὑ̣πείροχονὙπείροχον ἐξενάριξ̣ενἐξενάριξεν .
9 S-54 [ἔνθά]ἔνθά [σφιν]σφιν [κατὰ]κατὰ [ἶσα]ἶσα [μάχ]η̣νμάχην ἐτάνυσσε Κρονί[ω]νΚρονίων
10 [ἐξ]ἐξ [Ἴδης]Ἴδης [καθορῶν]καθορῶν [·]· S-55 [τοὶ]τοὶ [δ’]δ’ [ἀλ]λ̣ήλουςἀλλήλους ἐνάριζον .
11 S-56 [ἤτοι]ἤτοι [Τυδέος]Τυδέος [υἱὸς]υἱὸς [Ἀγάστροφ]ο̣νἈγάστροφον οὔτασε δ[ου]ρ[ὶ]δουρὶ
12 [Παιονίδην]Παιονίδην [ἥρωα]ἥρωα [κατ’]κατ’ [ἰσχίο]νἰσχίον · S-57 οὐ δέ οἱ ἵ̣[πποι]ἵπποι
13 [ἐγγὺς]ἐγγὺς [ἔσαν]ἔσαν [προφυγεῖν]προφυγεῖν [,], [ἀάσατ]οἀάσατο δὲ μ[έγα]μέγα [θυμ]ῷθυμῷ .
14 S-58 [τοὺς]τοὺς [μὲν]μὲν [γὰρ]γὰρ [θεράπων]θεράπων [ἀπάνε]υ̣θ̣’ἀπάνευθ’ |g:apostrophe||g:low-punctus| ἔχ̣ενἔχεν , [αὐτὰρ]αὐτὰρ [ὃ] [πεζὸς]πεζὸς
15 [θῦνε]θῦνε [διὰ]διὰ [προμάχων]προμάχων [,], [εἷος]εἷος [φίλ]ονφίλον ὤ̣λε[σε]ὤλεσε [θυμόν]θυμόν [.].
16 S-59 [Ἕκτωρ]Ἕκτωρ [δ’]δ’ [ὀξὺ]ὀξὺ [νόησε]νόησε [κατὰ]κατὰ [στί]χ̣α̣ς̣στίχας , ὦ̣ρ̣τ̣[ο]ὦρτο [δ’]δ’ [ἐπ’]ἐπ’ [αὐτοὺς]αὐτοὺς
17 [κεκλήγων]κεκλήγων [·]· S-60 [ἅμα]ἅμα [δὲ]δὲ [Τρώων]Τρώων [εἵ]πο̣[ντο]εἵποντο [φάλαγγες]φάλαγγες [.].
18 S-61 [τὸν]τὸν [δὲ]δὲ [ἰδὼν]ἰδὼν [ῥίγησε]ῥίγησε β̣οὴ[ν]βοὴν [ἀγαθὸς]ἀγαθὸς [Διομήδης]Διομήδης [,],
19 [αἶψα]αἶψα [δ’]δ’ [Ὀδυσσῆα]Ὀδυσσῆα [προσεφών]ε̣ε̣νπροσεφώνεεν ἐγ[γὺς]ἐγγὺς [ἐόντα]ἐόντα [·]·
20 S-62 [νῶϊν]νῶϊν [δὴ]δὴ [τόδε]τόδε [πῆμα]πῆμα [κυλί]ν̣δεταικυλίνδεται ὄβρ̣ιμ̣[ος]ὄβριμος [Ἕκτωρ]Ἕκτωρ [·]·
21 S-63 [ἀλλ’]ἀλλ’ [ἄγε]ἄγε [δὴ]δὴ [στέωμεν]στέωμεν [καὶ]καὶ [ἀ]λ̣ε̣ξώμεσθαἀλεξώμεσθα μέν̣οντες̣μένοντες .
22 S-64 [ἦ] [ῥα]ῥα [,], [καὶ]καὶ [ἀμπεπαλὼν]ἀμπεπαλὼν [προΐ]ειπροΐει δολιχόσκιον ἔγχος
23 [καὶ]καὶ [βάλ]ενβάλεν , [οὺδ’]οὺδ’ [ἀφάμαρ]τεἀφάμαρτε τιτυσ̣κό̣μ̣ε̣ν̣[ο]ςτιτυσκόμενος κεφαλῆφιν̣κεφαλῆφιν ,
24 [ἄκρην]ἄκρην [κὰ]κκὰκ κόρυθα · S-65 π[λάγ]χθηπλάγχθη δ’ |g:apostrophe| ἀπ[ὸ]ἀπὸ χ̣α̣λκό̣φιχαλκόφι χαλκός|g:high-punctus|
25 [οὐδ’]οὐδ’ [ἵκετ]οἵκετο χρόα̣χρόα κ̣[αλόν]καλόν [·]· S-66 ἐρύκακ[ε]ἐρύκακε [γ]ὰργὰρ τρυφά̣λεια̣τρυφάλεια
26 [τρίπτυχος]τρίπτυχος [αὐλῶπ]ιςαὐλῶπις , τήν οἱ πόρε Φοῖβος Ἀπόλλω̣[ν]|g:high-punctus|Ἀπόλλων|g:high-punctus|
27 [Ἕκτωρ]Ἕκτωρ [δ’]δ’ [ὦκ’]ὦκ’ [ἀπέλε]θ̣ρ̣ο̣ν̣ἀπέλεθρον ἀ[νέ]δ̣ρ̣αμεἀνέδραμε , μίκτο δ’ ὁμίλῳ ,
28 [στῆ]στῆ [δὲ]δὲ [γνὺξ]γνὺξ [ἐριπὼν]ἐριπὼν [καὶ]καὶ [ἐρε]ίσατο̣ἐρείσατο χειρ[ὶ]χειρὶ παχείῃ
29 [γαίης]γαίης [·]· S-67 [ἀμφὶ]ἀμφὶ [δὲ]δὲ [ὄσσε]ὄσσε [κελαινὴ]κελαινὴ [ν]ὺ̣ξνὺξ [ἐ]κάλυψενἐκάλυψεν .