Sematia

59658.xml

TM: 59658HGV: Date: – Place:

1 m1 S-1 , ἄρχειν γὰρ εἰώθατε ,
1-2 πρά[γ]μα∤ταπράγμα∤τα
2 δ’ α̣ὐτῶιαὐτῶι παρασχεῖν , ἐὰν κ̣αιρὸνκαιρὸν
3 λάβητε , πλείω τῶν [ἄλλων]ἄλλων [ἀνθρώπων]ἀνθρώπων
3-4 [ἁπάν]∤τωνἁπάν∤των
4 δυνήσ[ε]σθεδυνήσεσθε . S-2 ὡς οὖν̣οὖν [ὑπὲρ]ὑπὲρ [τῶν]τῶν
5 ἐσχάτων ὄντος τοῦ ἀγῶνος |gap:1||gap:1||gap:1|
6 ἐκεῖνον οὕτωιοὕτω{ι} δεῖ ∼γεινώσκειν̣∽γιγνώσκειν [καὶ]καὶ
7 τοὺς πεπρακότας αὑτοὺς ἐκείν[ῳ]ἐκείνῳ
8 ∼μει̣σεῖν∽μισεῖν καὶ ∼ἀποτυπανίσαι∽ἀποτυμπανίσαι · S-3 οὐ γὰρ
9 ἔστιν , οὐκ ἔστιν τῶν ἔξω τῆς
9-10 πόλ∤εως
10 ἐχθρῶν κρατῆσαι , ∼πρεὶν∽πρὶν ἂν τοὺς
11 ἐν αὐτῇ τῇ ∼πόλι∽πόλει κολάσητε ἐχθρούς ·
12 S-4 [ἀλ]λ’ἀλλ’ ἀνάγκη τούτοις ὥσπερ
12-13 προβό∤[λοις]προβό∤λοις
13 [προσπταίο]νταςπροσπταίοντας ὑ[στερίζει]νὑστερίζειν
14 [ἐκείνων]ἐκείνων [.]. S-5 [πό]θ̣ενπόθεν [οἴεσθε]οἴεσθε [νῦν]νῦν [αὐτὸν]αὐτὸν
15 [ὑβρίζειν]ὑβρίζειν [ὑμᾶς]ὑμᾶς [,], οὐδὲν γὰ̣ρ̣γὰρ [ἄλλ’]ἄλλ’
15-16 [ἔμο]ι̣∤[γε]ἔμοι∤γε
16 [δοκεῖ]δοκεῖ [πο]ιεῖνποιεῖν τοῦ̣[το]τοῦτο [,], [καὶ]καὶ [τοὺς]τοὺς [μὲ]ν̣μὲν
17 [ἄλλους]ἄλλους [εὖ]εὖ [πο]ιοῦνταποιοῦντα , [εἰ]εἰ [μηδὲν]μηδὲν [ἄλλ]οἄλλο ,
18 [ἐξαπατᾶν]ἐξαπατᾶν [,], ∼[ὑ]μ̣εῖν∽ὑμῖν δὲ [ἀπειλεῖν]ἀπειλεῖν
18-19 ἤ̣∤[δη]ἤ∤δη
19 [;]; S-6 [οἷον]οἷον [Θετταλο]ὺ̣ςΘετταλοὺς πολ[λὰ]πολλὰ [δοὺς]δοὺς
19-20 [ὑπ]η̣γά∤[γετ’]ὑπηγά∤γετ’
20 [εἰς]εἰς [τὴν]τὴν [νῦν]νῦν [παροῦσαν]παροῦσαν [δουλεία]νδουλείαν ·
21 S-7 [οὐδ’]οὐδ’ [ἂν]ἂν [εἰπεῖν]εἰπεῖν [δύναιτ’]δύναιτ’ [οὐδεὶς]οὐδεὶς [ὅσα]ὅσα
22 [τοὺς]τοὺς [ταλαιπ]ώρουςταλαιπώρους Ὀλυνθί[ους]Ὀλυνθίους
22-23 [πρό]∤[τερον]πρό∤τερον
23 [δοὺς]δοὺς Π̣οτείδαιανΠοτείδαιαν ἐ̣ξ̣η̣πά[τησε]ἐξηπάτησε
24 [καὶ]καὶ [πολ]λ̣ὰπολλὰ δ’ ἕτερα · S-8 Θηβαίους νῦν
25 [ὑπάγει]ὑπάγει [τὴν]τὴν [Βοι]ω̣τίανΒοιωτίαν αὐτοῖς παραδοὺς
26 [καὶ]καὶ [ἀπαλ]λ̣άξαςἀπαλλάξας πολέ̣μουπολέμου πολλοῦ̣πολλοῦ
27 καὶ̣καὶ χαλεποῦ̣χαλεποῦ · S-9 ὥστε κ̣αρπωσάμενοίκαρπωσάμενοί
28 τινα̣τινα ἕκαστοι τούτων πλεονεξ[ί]α̣ν̣πλεονεξίαν
29 οἱ μὲν ἤδη̣ἤδη π̣επόνθ̣ασινπεπόνθασιν δὴ̣δὴ
29-30 π̣άν∤τεςπάν∤τες
30 ἴσασιν , [ο]ἱοἱ δ’ ὅταν ποτὲ συμβῇ
30-31 πεί∤σονται
31 . S-10 ὑμεῖς δ’ ὧν μὲν
31-32 ἀπεστέρηι∤σθεἀπεστέρη{ι}∤σθε
32 , σιωπῶισιωπῶ{ι} · S-11 ἀλλ’ ἐν αὐτῶι τῶι τ̣[ὴν]τὴν
33 εἰρήνην ποιήσασθαι , πόσ’ ποσ{ποσ}
33-34 ἐξ[ηπά]∤τησθεἐξηπά∤τησθε
34 , πόσων ἀπεστέρησθε . S-12 οὐ̣χ̣ὶ̣οὐχὶ
34-35 Φω∤κέας
35 , οὐ Πύλας , οὐχὶ τἀπὶ Θρᾴκης ,
35-36 Δορίσ∤κον
36 , Σέρριον , τὸν Κερσοβλέπ̣τηνΚερσοβλέπτην
37 αὐτόν ; S-13 οὐ νῦν τὴν πόλιν τὴν
37-38 Καρ̣∤διανῶνΚαρ∤διανῶν
38 ἔχει καὶ ὁμολογεῖ ; S-14 τί ποτ’ οὖν
39 ἐκείν̣[ω]ς̣ἐκείνως τοῖς ἄλλο̣ιςἄλλοις καὶ οὐ τὸν [αὐτὸν]αὐτὸν
40 τρόπον ∼ὑμεῖν∽ὑμῖν προσφέρεται ; S-15 ὅτι ἐν
41 μόνῃ πασῶν τῶν πόλεων τ̣ῇ̣τῇ
41-42 [ἡ]∤μετέρᾳἡ∤μετέρᾳ
42 ἄδε̣ιαἄδεια ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν̣ἐχθρῶν
43 [λέγειν]λέγειν [δέ]δ[ο]ταιδέδοται , καὶ λ[αβόντα]λαβόντα
43-44 [χρή]∤ματαχρή∤ματα
44 α̣ὐ̣[τὸν]αὐτὸν |gap:?| |gap:?|
45 |gap:1_lines|
46 ἐν [Ὀλ]ύ̣ν̣θ̣ῳὈλύνθῳ τὰ Φιλίπ[που]Φιλίππου [μὴ]μὴ [σὺν]σὺν
47 ε̣ὖ̣εὖ π̣ε̣[πον]θ̣ότωνπεπονθότων τῶν πολλῶν
47-48 [Ὀλυν]∤θ̣ί̣[ω]νὈλυν∤θίων
48 τ̣[ῷ]τῷ [Ποτείδαι]ανΠοτείδαιαν καρποῦ̣[σθαι]καρποῦσθαι [·]·
49 S-16 ο̣ὐ̣κοὐκ ἦν ἀ̣σ̣φαλ̣[ὲς]ἀσφαλὲς [λέγ]ε̣[ι]νλέγειν ἐν Θετ[τταλίᾳ]Θεττταλίᾳ
50 [τ]ὰτὰ Φιλὶππου μηδὲν̣μηδὲν εὖ
50-51 πε[πονθό]∤τοςπεπονθό∤τος
51 τοῦ [π]λ̣ή̣θουςπλήθους τῶ̣ν̣τῶν Θε[τταλῶν]Θετταλῶν
52 τ̣ῷ̣τῷ τ̣ο̣ὺ̣[ς]τοὺς [τυρ]ά̣ν̣νου̣ςτυράννους ἐκβάλλ[ειν]ἐκβάλλειν
52-53 [Φίλιπ]∤π̣ο̣[ν]Φίλιπ∤πον
53 [αὐτοῖς]αὐτοῖς κ̣αὶκαὶ τὴν Πυπ[λαίαν]Πυ{π}λαίαν
54 ἀπ[οδοῦναι]ἀποδοῦναι [·]· S-17 [οὐκ]οὐκ ἦ̣νἦν ἐν Θ[ή]βαι[ς]Θήβαις
54-55 [ἀσφα]∤λ̣έ̣[ς]ἀσφα∤λές
55 [,], [πρὶν]πρὶν [τὴν]τὴν [Βοιωτ]ίανΒοιωτίαν
55-56 ἀπο[δέδω]∤κενἀποδέδω∤κεν
56 [καὶ]καὶ [τοὺς]τοὺς [Φοκέας]Φοκέας [ἀνεῖλεν]ἀνεῖλεν [.].
57 S-18 ἀλλ̣’ἀλλ’ |g:apostrophe| [Ἀθήνησιν]Ἀθήνησιν [,], [οὐ]οὐ [μόνον]μόνον Ἀμφ̣[ίπολιν]Ἀμφίπολιν
58 [καὶ]καὶ [τὴν]τὴν [Καρδιανῶ]ν̣Καρδιανῶν χ[ώ]ρ̣α̣ν̣χώραν
58-59 [ἀπεστε]∤[ρηκότος]ἀπεστε∤ρηκότος
59 [Φιλίππου]Φιλίππου [,], [ἀ]λλ[ὰ]ἀλλὰ [καὶ]καὶ
59-60 [κατα]∤[σκευάζοντος]κατα∤σκευάζοντος
60 [ὑμῖν]ὑμῖν [ἐπιτείχισμα]ἐπιτείχισμα
61 [τὴν]τὴν [Εὔβοιαν]Εὔβοιαν [καὶ]καὶ [νῦν]νῦν [ἐ]π̣[ὶ]ἐπὶ Β̣υ̣ζ̣[άντιον]Βυζάντιον
62 [παριόντος]παριόντος [,], [ἀσφαλέ]ςἀσφαλές ἐστι λ[έγειν]λέγειν
63 [ὑπὲρ]ὑπὲρ [Φιλίππου]Φιλίππου [.]. S-19 [κ]αὶκαὶ γάρ τ[οι]τοι
63-64 [τού]∤[των]τού∤των
64 [μὲν]μὲν [ἐκ]ἐκ [πτωχ]ῶ̣ν̣πτωχῶν ἔ̣ν[ιοι]ἔνιοι [ταχὺ]ταχὺ
64-65 [πλού]∤[σιοι]πλού∤σιοι
65 [γίγνονται]γίγνονται [καὶ]καὶ [ἐξ]ἐξ ἀ̣ν̣ω̣νύμ[ων]ἀνωνύμων
66 [καὶ]καὶ [ἀδόξων]ἀδόξων ἔ̣ν̣δο̣ξ̣οιἔνδοξοι καὶ γν[ώριμοι]γνώριμοι [.].
67 S-20 ὑμεῖς δὲ τοὐναντίον ∼ἐγ∽ἐκ μὲν
67-68 [ἐνδό]∤ξωνἐνδό∤ξων
68 ἄδοξοι , ∼ἐγ∽ἐκ δ’ εὐπόρων ἄπ[οροι]ἄποροι [·]·
69 S-21 πόλεως [γ]ὰργὰρ ἐγὼ πλοῦ[τ]ονπλοῦτον ἡγοῦ[μαι]ἡγοῦμαι
70 συμμάχους , πίστιν , ε[ὔν]οιανεὔνοιαν , ὧ[ν]ὧν
71 π̣ά̣ντωνπάντων ὑ̣μεῖ̣ςὑμεῖς ἐ[στ’]ἐστ’ [ἄποροι]ἄποροι [.]. S-22 [ἐκ]ἐκ [δὲ]δὲ [τοῦ]τοῦ
71-72 [τού]∤τωντού∤των
72 ὀλ̣ιγώρωςὀλιγώρως ἔχει̣[ν]ἔχειν [καὶ]καὶ [ἐᾶν]ἐᾶν
72-73 [ταῦ]∤ταταῦ∤τα
73 φέρεσθαι , μὲν̣μὲν ε̣[ὐδαίμων]εὐδαίμων [καὶ]καὶ
74 μέγας καὶ φο̣βερὸ[ς]φοβερὸς [πᾶσιν]πᾶσιν [Ἕλλησιν]Ἕλλησιν
75 καὶ βαρβάροις , ὑμεῖ̣[ς]ὑμεῖς [δ’]δ’ [ἔρημοι]ἔρημοι [καὶ]καὶ
76 ταπεινοί , τῇ [τῶν]τῶν [ὠνίων]ὠνίων |gap:?|