Sematia

p.oxf.13.xml

TM: 12585HGV: 12585Date: 154 – 155Place: Arsinoites

1 m1 S-1 Πτολ̣ε̣μαίῳΠτολεμαίῳ Νε[με]σ̣ί̣ωνοςΝεμεσίωνος
2 παρὰ ∼Στοτοῆτις∽Στοτοήτιος τοῦ Σώιτου ἀπό κώμης
2-3 Διονυ∤σιάδος
3 καὶ Πετεσούχου ἀπάτο̣ροςἀπάτορος μητρὸς ❨Σ̣ωιτηρίδο(ς)❩Σωιτηρίδος
4 ἀπὸ ∼κώι̣μης∽κώμης Σεκνεπαίου Νήσου τῶν ∼δύε∽|num:2|δύο|num:2| ἀ̣λλήλωνἀλλήλων
5 ἐγ̣γ̣ύωνἐγγύων [εἰ]ς̣εἰς ἔκτισ[ι]νἔκτισιν . S-2 βουλόμεθα ∼μισθώισασθαι∽μισθώσασθαι
6 παρὰ σο̣ῦσοῦ ἀπὸ τῶν ὑπαρχ[ό]ν̣τ̣ωνὑπαρχόντων σοι π̣[ε]ρ̣ὶπερὶ
6-7 ∼κώι∤μην∽κώ∤μην
7 Βούβαστ[ο]νΒούβαστον ἐν πεδίωι̣πεδίωι Ἀργ̣ει[άδ]οςἈργειάδος
7-8 ∼φ̣ο̣ινει̣κ̣ῶ̣ι̣∤ν̣ος∽φοινικῶ∤νος
8 ∼ὑποσπ̣ιρομένας∽ὑποσπειρομένας ἀρούρας <τέσσαρας?>τέσσαρας ∼ὅσε∽ὅσαι ἐὰν ∼ὦ̣[ι]σι∽ὦσι καὶ̣καὶ
9 ∼ἀμπελο͂νος∽ἀμπελῶνος ἐν οἷς διάψιλα ἄρουραν μίαν τ̣ρίτην|num:1|⧼|num:1/3|τρίτην|num:1|⧼|num:1/3|
10 ὅσαι ἐὰν ∼ὦισι∽ὦσι εἰς [ἔ]τ̣η̣ἔτη πέντε|num:5| , καρποὺς πέντε|num:5| ,
11 τοὺς μὲν ∼φοίνεικ̣ας∽φοίνικας ἀπὸ τῶν ἐπ̣ικειμένωνἐπικειμένων
12 καρπῶν τοῦ διελ[ηλ]υ̣θότοςδιεληλυθότος ιζ|num:17| ❨(ἔτους)❩ἔτους ἔτει ∼πρ̣ό̣τωι̣∽πρώτωι
13 εἰς{εἰς} τὸ{τὸ} ἑκαιδέ̣κ̣α̣τ̣ον{ἑκαιδέκατον} ἔτος{ἔτος} ἐκ̣π̣ι̣π̣τ̣[ό]ντ̣ωνἐκπιπτόντων
14 εἰς τὸ ἑκκαιδέκατον ἔτος , τὸ δὲ ἔ̣δαφοςἔδαφος ἀπ̣ὸ̣ἀπὸ τ̣ο̣ῦ̣τοῦ
15 ιη|num:18| ❨(ἔτους)❩ἔτους Ἀντωνίνου Καί̣σαρο̣ςΚαίσαρος τοῦ κυρί[ου]κυρίου φόρου τοῦ
15-16 παν∤τὸς
16 τῶι μὲν ∼πρό[τ]ωι∽πρώτωι ∼ἔτι∽ἔτει ἀργυρί[ου]ἀργυρίου δ̣ρ̣α̣χ̣μ[ὰ]ς̣δραχμὰς
16-17 ἑκα̣∤τὸνἑκα∤τὸν
17 τ̣εσσαράκοντ̣[α]τεσσαράκοντα πέντε|num:145| , ἐ̣πὶἐπὶ δ̣[ὲ]δὲ [τ]ὰ̣τὰ ἕ[τ]ερ̣αἕτερα ἔ̣τ̣η̣ἔτη
18 τέσσαρα|num:4| [καθʼ]καθʼ [ἕκαστον]ἕκαστον [ἔτο]ςἔτος ἀργυρ̣ί̣ο̣υ̣ἀργυρίου δρ̣α̣χ̣[μ]ὰςδραχμὰς
19 διακοσίας|num:200| [καὶ]καὶ [ἐξαι]ρέτωνἐξαιρέτων παντ̣ὸ̣ς̣παντὸς ἔ̣τ̣[ο]υ[ς]ἔτους
20 ∼φο[ί]ν̣ε̣ι̣κος∽φοίνικος κ̣[αρυωτο]ῦκαρυωτοῦ ἀρτ̣ά̣β̣ηνἀρτάβην μία̣[ν]|num:1|μίαν|num:1| μ̣έτ̣ρ̣[ωι]μέτρωι
21 κ̣[ώμ]η̣ς̣κώμης κ̣α̣[ὶ]καὶ |gap:4| [ἀ]ρ̣τάβηνἀρτάβην μίαν ἥμ̣ισυ|num:1|⧼|num:1/2|ἥμισυ|num:1|⧼|num:1/2| κ̣α̣[ὶ]καὶ
22 |gap:2||gap:1|εθα |gap:1||gap:8|τ̣ε̣σβ̣ο|gap:2||gap:1|β̣|gap:1||gap:1||gap:8|τεσβο|gap:2||gap:1|β|gap:1|
22-23 π̣έ̣ν̣∤τε|num:5|πέν∤τε|num:5|
23 κατὰ κ|gap:6|νιαν̣κ|gap:6|νιαν ἀ̣ν[υ]πολ[ό]γω̣ν̣ἀνυπολόγων
24 καὶ ∼ἀκεινδύ̣ν̣[ων]∽ἀκινδύνων . S-3 [καὶ]καὶ ∼[ἐ]πειτελέσομε̣ν∽ἐπιτελέσομεν τ[ὰ]τὰ
24-25 κ̣α∤τʼκα∤τʼ
25 ἔτος ἔργα πα̣[ντα]παντα [,], [ποτι]σ̣μ̣ό̣ν̣ποτισμόν , ὀ̣χ̣ε̣ί̣α̣ν̣ὀχείαν ,
25-26 κατασπ∤ασμό̣ν̣κατασπ∤ασμόν
26 , τ̣ή̣[ρ]η̣[τρα]τήρητρα [ἐκ]ἐκ [το]ῦ̣τοῦ ἰ̣δ̣[ίο]υ̣ἰδίου κ̣α̣[ὶ]καὶ το̣ῖ̣ς̣τοῖς
26-27 δέ̣ο̣[υ]∤σιδέου∤σι
27 καιροῖς [βλάβος]βλάβος [μη]δὲμηδὲ ἓν|num:1| πο[ι]ο̣ῦ̣ν̣τ̣ε̣ς̣ποιοῦντες , πρὸς σὲ
28 κοπ̣ρ̣ίανκοπρίαν α|gap:8|η̣α|gap:8|η ∼καθ̣ήκι∽καθήκει . S-4 καὶ τὸν φ̣ό̣ρ̣ονφόρον
29 τοῦ ∼πρότου∽πρώτου [ἔτους]ἔτους ∼[ἀποδ]όσομεν∽ἀποδώσομεν [μ]ηνὶμηνὶ Παῦνι ,
30 ∼ἐπεὶ∽ἐπὶ δὲ τ̣ὰτὰ [λοιπὰ]λοιπὰ [ἔ]τ̣η̣ἔτη τέσσαρα̣|num:4|τέσσαρα|num:4| μηνὶ
31 Ἁθὺ̣ρἉθὺρ δ̣ρ̣[α]χ̣[μὰς]δραχμὰς [ἑκατ]ό̣ν|num:100|ἑκατόν|num:100| , τὰς λοιπ̣ὰ̣ς̣λοιπὰς
31-32 δ̣ρ̣[α]∤χ̣μ̣ὰ̣ςδρα∤χμὰς
32 ρ|num:100| με̣[τὰ]μετὰ [τῶν]τῶν ∼[ἐ]ξ̣ερ̣έτων̣∽ἐξαιρέτων τ̣[ῷ]τῷ [συγκομιδῆς]συγκομιδῆς
33 καιρῷ ἐν τ[ῷ]τῷ [κτ]ήματικτήματι . S-5 καὶ μετὰ τὸν
33-34 χ̣ρ̣[ό]∤νονχρό∤νον
34 ∼παραδόσο[μεν]∽παραδώσομεν [καθα]ρὰ̣ςκαθαρὰς ἀπὸ θρ̣ύων̣θρύων , κα̣λ̣άμ̣ο̣υ̣καλάμου ,
35 ἀγρώστεως̣ἀγρώστεως , [δείση]ς̣δείσης π̣άσηςπάσης , τῶν δημοσίων
36 ὄντων πρὸς [σὲ]σὲ [τὸν]τὸν ∼[μ]ε̣μεισθοκότ̣α̣∽μεμισθωκότα , τῶν δὲ
37 δημοσίων φ[ορέτ]ρ̣ωνφορέτρων πρὸς τοὺ̣ς̣τοὺς
37-38 ∼μι̣σ̣θ̣ω̣ι̣∤τὰς̣∽μισθω∤τὰς
38 ∼φολέτρ[ων]∽{φορέτρων} [ἐὰν]ἐὰν φαίνητ̣α̣[ι]φαίνηται ∼μισθώισ[α]σ̣θ̣[α]ι̣∽μισθώσασθαι
39 Πτολεμαῖος̣Πτολεμαῖος ❨[Νεμ]ε̣σίωνο̣(ς)❩Νεμεσίωνος μεμίσθωκα
40 κ[αθ]ὼςκαθὼς πρό[κειται]πρόκειται [.].