Sematia

chr.wilck.331.xml

TM: 3663 3663HGV: 3663a 3663bDate: – Place:

1 m1 S-1 ❨ἐλ(άβομεν)❩ἐλάβομεν ❨(ἔτους)❩ἔτους δ|num:4| Μεχεὶρ ι|num:10| .
2 m2 S-2 Ὧρος τοῖς τοπογραμματεῦσι καὶ [κω]μογραμματεῦσικωμογραμματεῦσι χαίρειν .
3 S-3 τῆς παρʼ Εἰρηναίου τοῦ συγγεν[οῦ]ςσυγγενοῦς ι{ι} καὶ διοικητοῦ ἐπιστολῆς
4 περὶ τῶν ἐπισπασθησομ[ένων]ἐπισπασθησομένων εἰς τὰς γενημ[α]τοφυλακίαςγενηματοφυλακίας
5 ἀντίγραφον ὑπόκειται . S-4 τῶν οὖν ἐν τοῖς καθʼ ∼ἡ[μᾶ]ς∽ὑμᾶς τόποις
6 πίστει καὶ ἀσφαλείαι δι[α]φ[ε]ρ[όν]τωνδιαφερόντων καὶ ἐν π[ερι]στάσειπεριστάσει
7 κειμένων πέμψεθʼ ἡμῖν τὰς κατʼ ἄνδρα γραφάς ,
7-8 παρακει∤μένων
8 οὗ ἕκαστος ἔχ[ε]ιἔχει κλήρου καὶ τῶν ἄλλων τῶν
8-9 ὑπαρ∤χόντων
9 , ὅπως ∼τἆλλα∽τὰ $ἄλλα οἰκονομηθῆι καθὰ παρεπέσταλται .
10 S-5 ἔρρωσθε . S-6 ❨(ἔτους)❩ἔτους δ|num:4| Μεχεὶρ ⊢ι⊣|num:10|ι|num:10| .
11 S-7 Εἰρηναῖος Ὥρωι χ[αίρ]εινχαίρειν . S-8 τῆς πρὸς Ἀσκληπιάδην ἐπιστολῆς
12 ἀντίγραφον ὑπόκε[ιτ]αιὑπόκειται . S-9 ἐπιδοὺς οὖν [αὐτ]ῶιαὐτῶι τὴν γραφὴν
13 τῶν δ[υ]ναμένω[ν]δυναμένων ἐπισπασθῆνα[ι]ἐπισπασθῆναι [ε]ἰςεἰς τὰς
13-14 γενηματοφυ∤λακίας
14 τὴν ἐπιβά[λλο]υσανἐπιβάλλουσαν προσφέρου σπουδὴν ἵνα ∼τἆλλα∽τὰ $ἄλλα
15 γένητʼ ἀκολούθως τοῖς ὑποδεδει[γμ]ένοιςὑποδεδειγμένοις , ὡς τοῦ περὶ τῶν
16 ἐν τούτοις ∼παροραθ[η]σομενου∽παροραθησομένων λόγου κ[α]ὶκαὶ πρὸς σὲ συσταθησομένου .
17 S-10 ❨(ἔτους)❩ἔτους δ|num:4| Περιτίου ⊢κγ⊣|num:23|κγ|num:23| Χοίαχ ⊢κγ⊣|num:23|κγ|num:23| .
18 S-11 Ἀσκληπιάδει . S-12 τ[ῆς]τῆς [πρὸς]πρὸς [Ἑρμία]νἙρμίαν τ[ὸ]ντὸν ἐπὶ τῶν προσόδων
19 τῆς κα̣|gap:1||gap:2|μερ̣ι̣|gap:9|κα|gap:1||gap:2|μερι|gap:9| ἐπιστ[ολῆς]ἐπιστολῆς ἀντίγραφον ὑπόκειται .
20 S-13 ὡς [οὖν]οὖν [καὶ]καὶ σοὶ τῶ[ν]τῶν [αὐτῶν]αὐτῶν διαστολῶν δεδομένων
21 φρόντι[σον]φρόντισον [ὅ]πωςὅπως κ̣|gap:1||gap:2||gap:4|υκ|gap:1||gap:2||gap:4|υ πρὸς ταῖς οἰκονομίαις καὶ
21-22 ∼ἀρχι∤φυλακει[τ]είαις∽ἀρχι∤φυλακιτείαις
22 προχειρι[σθῶ]σινπροχειρισθῶσιν ἀξιόλογοι , καὶ τῶν κατ[ὰ]κατὰ τὴν
23 τήρησιν τῶν καρπῶν κατ[ὰ]κατὰ [τ]ὸντὸν ὑποδεικνύμενον τρόπον
23-24 οἰκο∤νομηθέντων
24 καὶ τῆς εἰς τὸ βασιλικὸν τῶν καθηκόντων
25 εἰσπράξεως πρωιμώτερον γενηθεί[ση]ςγενηθείσης μηθὲν εἰς ὀφείλημα
26 ἐκπέσηι .
27 S-14 Ἑρμίαι Ἁρνεκτωτου το̣ῦ̣τοῦ ἐν τῶι Ὥρ̣[ου]Ὥρου βασιλικοῦ γραμματέως .
28 S-15 ὑποτάξας ἡμῖν ἐγεγράφην σοι καταχωρίσας καὶ τὰ πρὸς
29 Θεόδοτον τὸν πρὸς τῆι οἰκονομίαι καὶ ἀρχιφυλακιτείαι διʼ ὧν
30 ἐδηλο̣ῦ̣τοἐδηλοῦτο ἀναγκαῖον εἶναι μεταπεμφθέντων εἰς κοινὸν
31 συνέδριον τῶν κατὰ κώμην δεκ̣α̣νῶνδεκανῶν τῶν φ[υ]λακιτῶνφυλακιτῶν
32 ληφθῆναι μετὰ τῆς ἑαυτοῦ γνώμης ἃς̣ἃς ὑπετίθετο
32-33 χειρο∤γραφίας
33 ὅρκου βασιλικοῦ περὶ τῆς τῶν ἐπετείων γενημάτων
34 τη[ρ]ήσεωςτηρήσεως , θαυμάζειν καὶ λείαν ἐπήρχετο εἰ τὰ πάνδεινα
35 πεπονθὼς ἐπὶ τοῦ συσταθέντος πρὸς σὲ διαλογισμοῦ χάριν τοῦ
36 μὴ προνοηθῆναι ἐν δέοντι καιρῶι μήτε τῆς τῶν χλωρῶν
37 καὶ τ[ῶ]ντῶν ἄλλων ἐπισπόρων ἐγδιοικήσεως μηδὲ τῆς τῶν
38 γενημάτων φυλακίας ἀλλὰ μηδὲ πρὸς ταῖς οἰκονομίαις
39 καὶ ἀρχιφυλακιτείαις ἀνθρώποις ἀξιολόγοις χρῆσθαι πᾶσι δὲ
40 κα̣κ̣οῖςκακοῖς καὶ οὐδενὸς ἀξίοις ἐν τῆι αὐτῆι ταλαιπωρίαι διαμένεις
41 οὐδαμῶς τὰ παρὰ τὸ ∼δείον∽δέον κεχειρισμένα διωρθωμένος .
42 S-16 πλὴ[ν]πλὴν ἴσθι μὲν ἔγκλητος ὑπάρχων ἔτι δὲ καὶ νῦν διαλαβὼν
43 μηδεμιᾶς τεύξεσθαι συνγνώμης ὀλιγωρηθέντος τινὸς
44 ἵνα μὲν πρὸς ταῖς προειρημέναις χρείαις εὔθετοι κατασταθῶσιν
45 προ̣|gap:2|λ̣ι̣ν̣τη|gap:1|ι̣|gap:1|αιπρο|gap:2|λιντη|gap:1|ι|gap:1|αι , ταξά[με]νοςταξάμενος δὲ [τ]ὴντὴν ∼ἀδιαλίπτως∽ἀδιαλείπτως
45-46 προσφερο∤μ[ένην]προσφερο∤μένην
46 [σ]π̣[ο]υδὴνσπουδὴν ἐν τοῖς ἀ̣[νήκουσιν]ἀνήκουσιν [εἰς]εἰς τ̣ὴντὴν τῆς φορολογίας
47 ἐπ̣α[ύ]ξη̣σ̣ι̣ν̣ἐπαύξησιν καὶ παρὰ τῶ[ν]τῶν [κωμογραμ]ματέωνκωμογραμματέων ἐπιλαβὼν
48 τὴν γραφὴν τῶν δυναμ[έ]νωνδυναμένων ἐπι[σ]π[ασθ]ῆναιἐπισπασθῆναι εἰς τὰς
48-49 γενη∤ματοφυλακίας
49 ἀπό τε τ[ῶ]ντῶν στρατευομένων καὶ τῶν ἄλλων
50 τῶν τόπους κατ[ο]ικούντωνκατοικούντων καὶ ἐν περιστάσει κειμένων
51 καὶ πίστει καὶ ἀσφαλ[ε]ίαιἀσφαλείαι διαφερόντων καὶ τοὺς ἐπιτηδείους
52 καταστήσας πρὸς ταῖς κατὰ κώμην καὶ παρὰ μὲν τούτων
53 καὶ τῶν ἐν ἑκάστηι φυλ[α]κ̣ι̣[τῶν]φυλακιτῶν λ̣α̣[β]ὼνλαβὼν χειρογραφίας ὅρκου βασιλικοῦ δισσὰς
54 ἐπὶ τοῦ βελτίστου προσ̣τ̣ή̣σεσ̣[θαι]προστήσεσθαι [τ]ῆςτῆς φυλα̣κῆςφυλακῆς καὶ μηθένα τῶν γεωργούντων τὴν
55 βασιλικὴν καὶ τὴν ἐν ἀφέσει [γῆν]γῆν ἐφάψεσθαι τῶν χλωρῶν καὶ τῶν ἄλλων
56 ἐπισπόρων πλὴν τῶν εἰ̣ς̣εἰς [τὰς]τὰς τροφὰς τῶν γεωργικῶν κτηνῶν καὶ με[τὰ]μετὰ
57 τῶν κωμογραμματέων π[ροσ]χορηγηθήσεταιπροσχορηγηθήσεται καὶ τῶν ἐγδιοικηθησομ[ένων]ἐγδιοικηθησομένων
58 ὧν αἱ ∼τειμαὶ∽τιμαὶ καὶ ⸢τού̣τ⸣ωντούτων αἱ ἀσφάλε̣[ιαι]ἀσφάλειαι [δο]θεῖσαιδοθεῖσαι κατατεθήσονται ἐπὶ [τ]ῶντῶν τραπεζῶ[ν]τραπεζῶν
59 πρὸς τὰ καθήκοντα εἰς τὸ β̣α̣[σιλικὸν]βασιλικὸν ἀκολούθως τοῖς προεγδεδομ[έ]νοιςπροεγδεδομένοις χρηματισ̣μ̣ο̣ῖ̣[ς]χρηματισμοῖς
60 φροντίζειν ὅπως καὶ ∼τὰ̓[́λ]λα∽τὰ $ἄλλα [γέν]ηταιγένηται κατὰ θερείαν ἐξ ὑγιοῦς , παρακομ[ί]ζεινπαρακομίζειν δὲ
61 ἐπὶ τοὺς ἀποδεδειγμένους [τόπου]ςτόπους καὶ μηθὲν τούτων καταπ̣ρ̣ο̣ήσ̣ε[σθαι]καταπροήσεσθαι [ἀλλὰ]ἀλλὰ
62 ἐπὰν καὶ περὶ{περὶ} τὸ περὶ τῆς [ἀφέσε]ω̣ςἀφέσεως πρόγραμμα ἐκτεθῆι ἐὰ̣ν̣ἐὰν μὴ̣μὴ πάντ[ων]πάντων
63 ὧν δέον ἐστὶ παραδοθέντω[ν]παραδοθέντων [καὶ]καὶ τῶν ἐφελκομένων πρὸς τοὺς ἔμ[π]ροσθενἔμπροσθεν χρ⸢ό⸣νουςχρόνους
64 ἐκπληρωθέντων ἐπις|gap:5| [,], [πα]ράπαρά τε ὑμῶν τῶν πρὸς ταῖ[ς]ταῖς |gap:4| [ο]ἰκον[ο]μίαιςοἰκονομίαις
65 τεταγμένων καὶ τῶν βασιλικῶν γραμματέων ὑπὲρ τοῦ μηθὲν ὀφ[εί]λεινὀφείλειν τὸν
66 ἐπὶ τὴν αἵρεσιν τῶν ἐπιγενη[μ]άτωνἐπιγενημάτων παραγινόμενον μηδὲ πρὸ[ς]πρὸς ἄλλα ∼ἐγκλ⸢ή⸣η⸜ματα⸝∽ἐγκλήματα
67 αἰτίας εἶναι κατόχιμα , προ[νο]εῖσθαιπρονοεῖσθαι δὲ ἵνα πάντες [ὅπως]ὅπως τάχιστα ἀποδῶσι
68 τὰ εἰς τὸ βασιλικὸν γινόμενα , παρὰ δὲ τῶν πρὸς ταῖς ἀρχιφ[υ]λ[ακιτ]είαιςἀρχιφυλακιτείαις
69 προνοηθήσεσθαι ὡς κατὰ ∼ταυτὰ∽τὰ $αὐτὰ ἐπιτελεσθήσεται , μίαν|num:1| μὲν καταθοῦ
70 ἐπὶ τῆς βασιλικῆς τραπέζης τὴν δʼ ἑτέραν πέμψας ἡμῖν στόχασαι ὅπως
71 καὶ ἐν ταῖς κώμαις ἐκτεθῆι προγράμματα δηλοῦντα μηδένα ἐπαφιέναι
72 ∼κτηνηι∽κτήνη εἰς τὴν ἐσπαρμένην χόρτωι καὶ τοῖς παρ[α]πλήσιοιςπαραπλήσιοις γενή[μασι]γενήμασι
73 μηδὲ τῶν λοιπῶν ἐπισπόρων ἐφάπτεσθαι ἄνευ τοῦ δοῦναι τὴν
74 ἀσφάλειαν καθότι πρόκειται , τῶν δὲ παρὰ ταῦτα ποιησόντων τά τε
75 ∼κτηνηι∽κτήνη ὑπὸ στέρεσιν ἀχθήσεσθαι πρὸς τὰ ἐκφόρια . S-17 καὶ μάλιστα
75-76 ἐπα∤γρύπνησον
76 ὡς τῆς πάντων εἰσπράξεως πρωιμώτερον
76-77 συστα∤θείσης
77 οὐ συμβήσεταί σοι τοῖς ὁμοίοις περιπίπτειν , καθόλου δʼ
77-78 ἐν∤θυμηθεὶς
78 ἡλίκην συμβάλλεται περὶ τὰ ὑποδεικνύμεν[α]ὑποδεικνύμενα ∼προσοχηι∽προσοχὴ
79 τοῖς πράγμασι ῥοπὴν ἐν τοῖς ἀναγκαίοις ἥγησαι ∼τοὺ∽τὸ μηθὲν ἁπ[λ]ῶςἁπλῶς τῶ[ν]τῶν
80 χρησίμων παραλειφθῆναι , αἰεὶ δέ τινος ἐπὶ τὸ βέλτιον προσεπινοουμένου
81 ἕκαστα χωρῆσαι κατὰ τὴν ἡμετέραν πρόθεσιν . S-18 οὔτε γὰρ βίαν οὔθʼ ἑτέραν
82 ἡνδηποτοῦν πρόφασιν προσδεξόμεθα , δʼ εἴσπραξις τῶν προεθησομένων
83 παρὰ σοῦ κατὰ κράτος ἔσται . S-19 ⸢ἧ⸣ιἧι δʼ ἂν ἡμέραι κομίσηι τὴν ἐπιστ[ο]λὴνἐπιστολὴν διασάφησον .