Sematia

p.oslo.2.40.xml

TM: 21517 21518HGV: 21517 21518Date: 150 – 150Place: Oxyrhynchos

1 m1 S-1 [Πτολεμαῖος]Πτολεμαῖος [Ἀπίωνος]Ἀπίωνος [τοῦ]τοῦ [Ἀπίωνος]Ἀπίωνος [μητρὸς]μητρὸς [Σαραποῦτος]Σαραποῦτος [ἀπʼ]ἀπʼ [Ὀξυρύγχων]Ὀξυρύγχων
2 [πόλεως]πόλεως [Πέρσης]Πέρσης [τῆς]τῆς [ἐπιγονῆς]ἐπιγονῆς [Ἀπίωνι]Ἀπίωνι [τῷ]τῷ [καὶ]καὶ [Πετοσοράπει]Πετοσοράπει [Πετοσοράπιος]Πετοσοράπιος
3 [τοῦ]τοῦ [Πετοσοράπιος]Πετοσοράπιος [τῶν]τῶν [κεκοσμητευκότων]κεκοσμητευκότων [τῆς]τῆς [αὐτῆς]αὐτῆς [πόλεως]πόλεως [χαίρειν]χαίρειν [.].
4 S-2 [ὁμολογῶ]ὁμολογῶ [ἔχειν]ἔχειν [παρὰ]παρὰ [σοῦ]σοῦ [διὰ]διὰ [χειρὸς]χειρὸς [ἀργυρίου]ἀργυρίου [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ [νομίσματος]νομίσματος
5 [δραχμὰ]ς̣δραχμὰς ἑ̣ξ[ακοσίας][|num:600|]ἑξακοσίας|num:600| [κεφαλαίου]κεφαλαίου [αἷς]αἷς [οὐδὲν]οὐδὲν [προσῆκτ]αιπροσῆκται τόκου δ̣[ραχμιαίου]δραχμιαίου [ἑκάστης]ἑκάστης [μνᾶς]μνᾶς
6 [κατὰ]κατὰ [μ]ῆναμῆνα [ἕκα]σ̣τ̣ο̣νἕκαστον [ἀπὸ]ἀπὸ [τοῦ]τοῦ [ἐνεστῶτος]ἐνεστῶτος [μ]η̣ν̣ὸ̣ςμηνὸς Φ[αρμοῦθ]ιΦαρμοῦθι . S-3 ἀποδώσω [δέ]δέ [σοι]σοι [τὸ]τὸ [κ]εφάλαιονκεφάλαιον
7 [σὺν]σὺν [τοῖς]τοῖς τόκο̣[ις]τόκοις τ̣ρ̣[ιακάδι]τριακάδι [Μεσορὴ]Μεσορὴ [τοῦ]τοῦ [ἐ]ν̣εστῶτοςἐνεστῶτος τ̣[ρισ]κ̣αιδεκάτουτρισκαιδεκάτου ἔ[τους]ἔτους [Ἀν]τωνείνουἈντωνείνου Καίσαρος
8 [τοῦ]τοῦ [κ]υρίουκυρίου χ̣[ωρὶς]χωρὶς [ὑπερθ]έσεωςὑπερθέσεως . S-4 ἐὰν δὲ μ[ὴ]μὴ [ἀπ]οδῶἀποδῶ , συνχωρ[ῶ]συνχωρῶ μ̣ένεινμένειν περὶ σὲ καὶ
9 [τοὺς]τοὺς π̣αρὰπαρὰ σοῦ μετα[λημ]ψομένουςμεταλημψομένους ἀντὶ τ[οῦ]τοῦ κ̣εφαλαίουκεφαλαίου καὶ τῶν τόκων τὴν
9-10 κρά∤[τησιν]κρά∤τησιν
10 κ̣αὶκαὶ ∼κυρείαν∽κυρίαν τ̣ῆ̣[ς]τῆς [ὑπα]ρχούσηςὑπαρχούσης μοι δούλ[ης]δούλης Ἰσαροῦτος ὡς ἐτῶν ἐννέα|num:9|
10-11 ἀσυκο∤[φαντ]ήτουἀσυκο∤φαντήτου
11 [πλ]ὴ̣ν̣πλὴν ἱ̣ε̣ρ̣[ᾶς]ἱερᾶς [ν]όσουνόσου καὶ ἐπαφῆς κα[ὶ]καὶ [τάξ]ασθαιτάξασθαι ἐὰν ἀφῇ τὰ ὑπὲρ ταύτης τέλη καὶ
12 [δεσ]πόζεινδεσπόζειν αὐ[τ]ῆςαὐτῆς καὶ τ[ῶν]τῶν [ἀ]π̣ὸἀπὸ τοῦ νῦν ἐσομέν[ω]νἐσομένων ἐξ αὐτῆς ἐκγόνων ὡς ἐὰν πράσεώς
13 [σοι]σοι [γε]νομένηςγενομένης καὶ τὰ περ[ι]εσόμεναπεριεσόμενα ἀ[π]οφέρεσθα[ι]ἀποφέρεσθαι [κα]ὶκαὶ ἑτέροις πωλεῖν καὶ χρᾶσθαι ὡς ἐὰν αἱρῇ
14 [μηδ]εμιᾶςμηδεμιᾶς [ἐμ]οὶἐμοὶ ἐφόδου καταλε̣ι̣πομένη[ς]καταλειπομένης . S-5 παρέξομαι δὲ σοὶ καὶ τοῖς παρὰ σοῦ τὴν
15 [δούλ]ηνδούλην καὶ τὰ ἐσόμενα ἀπὸ τοῦ νῦν ἔκγο[να]ἔκγονα βέβαια πάσῃ βεβαιώσει οὐκ
15-16 ἐξόν∤[τος]ἐξόν∤τος
16 μοι , ⸢ἐ⸣ὰνἐὰν μ̣ὴ̣μὴ πρότερον ἀποδῶ τὰς δραχμὰς ἑξακοσίας|num:600| καὶ τοὺς τόκους , πωλεῖν
17 [οὐδὲ]οὐδὲ ὑ̣π̣ο̣τ̣ί̣θε̣σ̣θ̣αιὑποτίθεσθαι οὐδʼ ἄλλως καταχρηματίζειν τὴν δούλην Ἰσαροῦν οὐδὲ τὰ ἐσόμενα
18 [ἐξ]ἐξ [αὐ]τῆςαὐτῆς ἔκγονα ἐκλογῆ̣ςἐκλογῆς σοι οὔσης̣οὔσης μὴ δικαι[ο]πραγουμένῳδικαιοπραγουμένῳ ἐὰν αἱρῇ μετὰ τὸν
18-19 χρό∤[νον]χρό∤νον
19 κυριεύειν τῆς δούλης καὶ τῶν ἐσομένων ἐκγόνων ἀντὶ τῶν δραχμῶν
20 [ἑξακ]ο̣σίων|num:600|ἑξακοσίων|num:600| καὶ τ̣ῶ̣ντῶν τόκων τὴν π̣ά̣ντωνπάντων κα[ὶ]καὶ τῶν καὶ τοῦ ὑπερπεσόντος χρόνου
21 [δραχ]μιαίωνδραχμιαίων τόκων πρᾶξιν ποιεῖσθαι ἔκ τε ἐμ[ο]ῦἐμοῦ καὶ ἐκ τῆς δούλης Ἰσαροῦτος καὶ τῶν
22 [ἐκγό]νωνἐκγόνων ἐξ αὐτῆς ἐσομένων καὶ ἐκ̣ἐκ [τῶ]ν̣τῶν ἄλλων̣ἄλλων ὑπαρχόντων μοι πάντων . S-6 δρασμὸς
23 [δὲ]δὲ [ἢ] [θά]νατοςθάνατος [σί]νοςσίνος ἐὰν συμβῇ τ[ῆς]τῆς αὐτῆς Ἰσα[ρο]ῦτοςἸσαροῦτος καὶ τῶν ἐσομένων ἐκγόνων
24 [οὐδὲν]οὐδὲν βλάβο[ς]βλάβος [ἐ]ξακολουθή̣σειἐξακολουθήσει τ[ῷ]τῷ [αὐτῷ]αὐτῷ [κεφ]α̣λαίῳκεφαλαίῳ κ̣α̣ὶ̣καὶ τοῖς τόκοις οὐδὲ μέρει δ̣ιὰδιὰ [τὸ]τὸ εἶναι
25 [πάντα]πάντα [ἀ]κίνδυν[α]ἀκίνδυνα παντὸς κ̣ινδ̣ύ̣ν[ο]υκινδύνου . S-7 [κύρ]ι̣ονκύριον τὸ ἰδ[ι]όγραφόνἰδιόγραφόν μου χειρόγραφον ὅπερ
26 [δισσὸν]δισσὸν [ἔ]γραψαἔγραψα . S-8 ἔτους ∼τρισκαιδεκάτ[ου]∽τρεισκαιδεκάτου Αὐτοκρά̣[το]ρ̣οςΑὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου Αἰλίου Ἁδριανοῦ
27 [Ἀντων]ίνουἈντωνίνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς , Φαρμ̣[ο]ῦθιΦαρμοῦθι ιθ|num:19| .
28 S-9 [Πτολεμαῖος]Πτολεμαῖος Ἀπίωνος τοῦ Ἀπίωνος μητ[ρὸς]μητρὸς [Σ]αραποῦτοςΣαραποῦτος ἀπʼ Ὀξυρύγχων πόλεως
29 [Πέρσης]Πέρσης [τῆς]τῆς [ἐ]π̣ι̣γ̣ο[νῆς]ἐπιγονῆς Ἀ̣πίωνιἈπίωνι τῷ καὶ Πετοσ̣[οράπ]ειΠετοσοράπει Πετοσοράπιος τοῦ Πετοσοράπιος
30 [τῶν]τῶν [κεκοσ]μ̣ητευκότωνκεκοσμητευκότων τῆς αὐτῆς π̣[ό]λε̣[ως]πόλεως [χαί]ρεινχαίρειν . S-10 ὁμολογῶ ἔ̣χεινἔχειν παρὰ σοῦ διὰ
31 [χειρὸς]χειρὸς [ἀργυρίο]υ̣ἀργυρίου Σεβαστοῦ νο̣μίσματοςνομίσματος δραχ[μὰς]δραχμὰς ∼χειλίας∽χιλίας τετρακοσίας|num:1400| κεφαλαίου αἷς
32 [οὐδὲν]οὐδὲν [προσῆκτ]α̣ιπροσῆκται τόκου δραχμιαίου ἑκάστης̣ἑκάστης [μνᾶ]ςμνᾶς κατὰ μῆνα ἀπὸ τοῦ ἑξῆς μηνὸς
33 [Θώθ]Θώθ [.]. S-11 [ἀποδώσ]ω̣ἀποδώσω δὲ σοὶ τὸ̣ντὸν μὲν τόκον κατὰ̣κατὰ [μῆν]αμῆνα , τῆς πίστεως περὶ σὲ οὔσης περὶ
34 [ὧν]ὧν [ἐὰν]ἐὰν [μὴ]μὴ [ἐπιφ]έρ̣ω̣ἐπιφέρω σο[υ]σου γράμματα , τὸ δὲ κεφ̣[ά]λαιονκεφάλαιον τριακάδι Μεχεὶρ τοῦ ∼ἰσιόντος∽εἰσιόντος
35 [τεσσαρεσκαιδ]ε̣κ̣ά̣τ̣ο̣[υ]τεσσαρεσκαιδεκάτου [ἔτου]ςἔτους Ἀντωνίνου Καίσαρ̣[ο]ςΚαίσαρος τοῦ κυρίου χωρὶς ὑπερθέσεως .
36 S-12 [ἐὰν]ἐὰν [δὲ]δὲ [μὴ]μὴ [ἀπο]δ̣ῶ̣ἀποδῶ , συνχωρῶ̣συνχωρῶ μένειν περὶ σὲ κα[ὶ]καὶ τοὺς παρὰ σοῦ μεταλημψομένους
37 [μετὰ?]μετὰ [τὴν]τὴν [τοῦ]τοῦ [κ]ε̣φαλαίουκεφαλαίου προθεσμίαν , ἀνθʼ οὗ̣οὗ ἐὰν μὴ ἀ̣π̣ο̣δῶἀποδῶ , τὴν κράτησιν
38 [καὶ]καὶ [κυρίαν]κυρίαν [εἰς]εἰς [τὸ]ν̣τὸν [ἀε]ὶ̣ἀεὶ χ̣ρ̣ό̣[ν]ονχρόνον τοῦ ὑπάρχοντό̣ςὑπάρχοντός μοι ἐπʼ ἀμφό̣δουἀμφόδου δεκάτης ἡμίσους
39 [μέρους]μέρους [πα]τ̣ρ̣ικῆςπατρικῆς οἰκ̣[ί]α̣ςοἰκίας καὶ αἰθρίου καὶ αὐλῆ̣ςαὐλῆς καὶ χρηστηρίων καὶ εἰσόδων κ̣αὶκαὶ
40 [ἐξόδ]ωνἐξόδων π̣α̣[σῶν]πασῶν , ἧ̣ςἧς γείτον[ε]ςγείτονες νότου πρότερον Οὐα̣λεντίαςΟὐαλεντίας , βορρᾶ πρότερον Σαρᾶς
40-41 Πτολε∤[μαίο]υ̣Πτολε∤μαίου
41 , ἀπηλιώτου δημοσία ῥύμη , λιβὸς Ἀθη̣ναίουἈθηναίου , καὶ τάξασθαι τὰ ὑπὲρ τούτου
42 [τέλ]η̣τέλη καὶ δεσπόζειν αὐ̣τ̣οῦαὐτοῦ ὡς ἐὰν πράσεώς σοι γ̣ενομένηςγενομένης καὶ τὰ περιεσόμενα
43 [ἀποφ]έρεσθαιἀποφέρεσθαι καὶ̣καὶ ἑ̣τέροιςἑτέροις πωλεῖν καὶ χρᾶσθαι ὡς̣ὡς ἐὰν αἱρῇ μηδεμιᾶ̣ςμηδεμιᾶς μοι ἐφόδου
43-44 κατα∤[λειπο]μ̣ένηςκατα∤λειπομένης
44 . S-13 πα̣ρέξομαιπαρέξομαι [δ]ὲ̣δὲ σοὶ καὶ τοῖς παρὰ σοῦ τὸ αὐτὸ ἥμισυ μέρος τῆς οἰκίας καὶ
45 [αἰθρίο]υαἰθρίου καὶ αὐλῆ̣ς̣αὐλῆς βέβ̣αιονβέβαιον ἀπὸ πάντων πάσῃ βεβαιώσει καὶ καθαρὸν ἀπὸ ἀπογραφ̣ῆςἀπογραφῆς
46 [πάσης]πάσης καὶ ἀπὸ γ̣[ε]ω̣ργίαςγεωργίας βασ[ι]λικῆςβασιλικῆς καὶ οὐσιακῆς καὶ παντὸς εἴδους καὶ ἀπὸ παντὸς
47 [οὑτινοσ]οῦνοὑτινοσοῦν ἄλλο[υ]ἄλλου , οὐκ ἐξόντ̣[ο]ςἐξόντος μοι ἐὰν μὴ πρότερον ἀποδῶ τὰς δραχμὰς ∼χειλίας∽χιλίας
47-48 τετρα∤[κοσίας]|num:1400|τετρα∤κοσίας|num:1400|
48 καὶ τοὺς̣τοὺς τόκους πωλεῖν οὐδὲ ὑποτίθεσθαι οὐδʼ ἄλλως καταχρηματίζειν
49 [τὸ]τὸ [ἥμι]σ̣υἥμισυ μέρ[ος]μέρος τῆς οἰκίας καὶ αἰθρίου καὶ αὐλῆς οὐδὲ ἀπογράψασθαί τινα ἐπὶ τοῦτο ,
50 [ἐξόντο]ςἐξόντος σοι διὰ σ̣ε̣αυτοῦσεαυτοῦ ἀπὸ τοῦ νῦν ὁπότε ἐὰν αἱρῇ κατασχεῖν τὸ ⸢α⸣ὐτὸαὐτὸ διὰ τῆς
53 |gap:3|
54 ν̣ε̣|gap:1||gap:22|νε|gap:1||gap:22| [τὸ]τὸ [ἥμισυ]ἥμισυ
55 μέρο[ς]μέρος [τῆς]τῆς [οἰκίας]οἰκίας [καὶ]καὶ [αἰθρίου]αἰθρίου καὶ [αὐλῆς]αὐλῆς
56 ἀντὶ τῶν̣τῶν [δραχ]μ̣ῶνδραχμῶν ∼χειλ[ί]ων∽χιλίων τετρα[κοσίων]|num:1400|τετρακοσίων|num:1400|
57 καὶ ὧν ἐ̣[ὰν]ἐὰν [μ]ὴ̣μὴ ἀποδῶ τόκων τὴ̣[ν]τὴν τ̣ῶντῶν
58 ὀφειλομ[έν]ω̣νὀφειλομένων καὶ τῶν καὶ τοῦ ὑπερπεσόντος
59 χρόνου δραχμιαίων τόκων ἐκάστης μνᾶς
59-60 κα∤τὰ
60 μῆνα πρᾶξιν ποιεῖσθαι ἔκ τε ἐμοῦ καὶ
61 ἐκ τοῦ ἡμίσ̣ουςἡμίσους μέρους τῆς οἰκίας καὶ
61-62 αἰ∤θρίου
62 καὶ αὐλ̣ῆ̣ςαὐλῆς καὶ ἐκ τῶν ἄλλων
62-63 ὑπαρχόν∤των
63 μοι πά̣ν̣τωνπάντων , μὴ ἐλαττουμένου σου
64 τοῦ Ἀπίωνος τοῦ καὶ Πετοσοράπιος ἐν
65 τῇ πράξει ὧν ἄλλων ὀφείλω σοι ∼κάτʼ∽καθʼ ἕτερον
66 χειρόγραφον δι̣σσ̣ὸνδισσὸν δραχμῶν ἑξακοσίων|num:600|
67 κεφαλαίου καὶ τῶν τούτων ἀπὸ τοῦ ἐξ̣ῆςἐξῆς
68 μηνὸ[ς]μηνὸς Θὼθ̣Θὼθ τόκων ἐπὶ κυρίᾳ δούλης
69 μου Ἰσαροῦτος καὶ εἶναι κύριον κύριον{κύριον}
70 τὸ ἰδ̣ιόγραφ̣όνἰδιόγραφόν μου τοῦ Πτολεμαίου
71 χειρόγραφο̣νχειρόγραφον ὅπερ δισσὸν ἔγραψα . S-14 ἔτους
72 ∼τρισκαιδεκά̣τ̣ο̣υ∽τρεισκαιδεκάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος
73 Τίτου Αἰλίου Ἁδριανοῦ Ἀντωνίνου Σεβαστοῦ
74 Εὐσεβοῦς , Μεσορὴ ἐπαγομένων γ|num:3| .
75 S-15 |gap:?_lines|