Sematia

chr.wilck.281.xml

TM: 22374HGV: 22374Date: 368 – 368Place: Thebais

1 m1 S-1 ❨Φλ(άουιος)❩Φλάουιος Ἡράκλειος λαμπρότατος ἡγεμὼν Ἀσκληπιάδῃ καὶ Φιβίωνι ∼ὀφικιαλίοις∽ὀφφικιαλίοις
2 ἀπαιτηταῖς ἐλαίου ἐν Ὀάσει χαίρειν . S-2 τὸ ἐκ προφάσεως τῶν γενναιοτάτων
2-3 στρατιω∤τῶν
3 δηληγατευθὲν μέτρον ἐλαίου ἀπὸ τῆς Ὀάσεως , ἐξαιρέτως δὲ̣δὲ ἀπὸ τῆς Συήνης
3-4 χρε∤ωστούμενον
4 ἐν χιλίοις καὶ ἐννακοσίοις|num:1900| ξέσταις ἀπαντήσαντες ἀγάγετε μεθʼ ἑαυτῶν
5 πολλῆς ∼ἐπίξεως∽ἐπείξεως γενομένης ἕνεκεν τῆς χρείας ταύτης , γιγνώσκοντες ὡς εἰ μὴ εἴσω τῆς
6 πρὸ μιᾶς καλανδῶν Σεπτεμβρίων ἐπιφερόμενοι ἀπαντήσητε μετὰ τῶν ἐπιμελητῶν ,
7 ὡς τρεῖς|num:3| οὐγκίας χρυσίου ταῖς ταμιακαῖς ψήφοις δοῦναι προσταχθήσεσθε , Ἰσιδώρ[ου]Ἰσιδώρου
8 ∼ὀφικιαλίου∽ὀφφικιαλίου διὰ τὴν πρόφασιν ταύτην καὶ τὸ ∼κατεπῖγον∽κατεπεῖγον τῆς χρείας ἐκ τάξεως ἀποσταλέντος .
9 S-3 τίνα δὲ ∼ἐπήνεγκεν∽ἐπήνεγκαν οἱ πραιπόσιτοι , ἐκ τῶν ὑποτεταγμένων ∼ἴσεσθε∽εἴσεσθε .
10 S-4 ❨Φλ(άουιος)❩Φλάουιος Ἡράκλειος λαμπρότα[τ]οςλαμπρότατος ἡγεμὼν ἐξάκτορι 〚|gap:?|〛|gap:?| χαίρ̣ει[ν]χαίρειν .
11 S-5 τὰ λόγῳ ναύλων θαλασσίων δηληγατευθέντα παρὰ τῶν κυρίων μου τῶν
11-12 λαμπροτά∤των
12 ἐπάρχων , τῶν θαυμασι̣ωτάτωνθαυμασιωτάτων ἐπάρχων ἐπί τε τῆς ια|num:11| καὶ ἐπὶ τῆς ιβ|num:12| ❨ἰνδ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος
12-13 προσ∤ήκει
13 τέως προχωρῆσαι , ἤδη τοῦ καιροῦ ∼κατεπίγοντος∽κατεπείγοντος καὶ τῶν ἀργυρίων ὀφλόντων
14 συνδραμεῖν , ὅπ[ως]ὅπως |gap:2| κατὰ τὴ[ν]τὴν |gap:5| ὥραν ἐξελθεῖν |gap:1|υ|gap:2|θ̣ῇ|gap:1|υ|gap:2|θῇ . S-6 ἐντυχόντες τοίνυν
15 τῇ ὑποκειμένῃ ∼διδασκαλείᾳ∽διδασκαλίᾳ [τ]ῆςτῆς τάξεως καὶ μαθ̣όντεςμαθόντες τὸ αἱροῦν ὑ̣μῖνὑμῖν παραχρῆμα
16 τὴν ἀπόδοσιν τούτου ∼ποιήσασθαι∽ποιήσασθε , Ἰσιδώρου ❨ὀφ(φικιαλίου)❩ὀφφικιαλίου διὰ τὴν πρόφασιν ταύτην ἀποσταλέντος .
17 S-7 ∼συνάγετε∽συνάγεται λόγου ναύλου θαλασσίων ❨πλοί(ων)❩πλοίων ιβ|num:12| ❨ἰνδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος ἀπροκρίτως ἄχρις τῆς ἀποστελλομένης
18 δηληγατίονος κατὰ τὸν τύπον τ[ῆ]ςτῆς ια|num:11| ❨ἰνδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος ❨(δηναρίων)❩δηναρίων ❨μ(υριάδας)❩μυριάδας θ|num:9| σμβ|num:242||num:90242| ·
19 S-8 Ἴβεως ❨(δηναρίων)❩δηναρίων ❨μ(υριάδας)❩μυριάδας γ|num:3| χ̣ξα|num:661||num:30661|χξα|num:661||num:30661| ,
20 Μώθεως ❨(δηναρίων)❩δηναρίων ❨μ(υριάδας)❩μυριάδας δ|num:4| Δχοα|num:4671||num:44671| ,
21 Τριμίθεως ❨(δηναρίων)❩δηναρίων ❨μ(υριάδας)❩μυριάδας γ|num:3| Αϡι|num:1910||num:31910| .
22 S-9 τὸν ἀπὸ τῶν πολιτικῶν χρεωστηθέντα κανόνα ἀπὸ δ|num:4| ❨ἰνδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος μέχρις δωδεκάτης
23 προσήκει σῶον ἀποθῆναι τοῖς ταμιακοῖς λόγοις . S-10 δεξάμενος τοίνυν τὸ πρόσταγ[μα]πρόσταγμα
24 τῆς ἐμ[ῆς]ἐμῆς καθοσιώσεως ἐντυχών τε τῇ ∼διδασκαλείᾳ∽διδασκαλίᾳ τῇ ὑποκειμένῃ τῆς τάξεως εὐθέως
25 μήνυσον τῷ δικαστηρίῳ ἐν ἀποθέτῳ τυγχάνειν τὸ ∼μετροις∽μέτρον τοῦτο , ∼γινώσκων∽γιγνώσκων ὡς εἴ τις
25-26 βρα∤χεῖα
26 γένηται ὑπέρθεσις , ἐκ τῶν ὑπαρχόντων τῶν σῶν ἀποπληρώσεις . S-11 διὰ γὰρ τὴν
27 πρόφασιν ταύτην καὶ Ἰσίδωρος ἐκ τάξεως ❨ὀφ(φικιάλιος)❩ὀφφικιάλιος ἀπέσταλται . S-12 τοὺς δέ γε ὑποδέκτας τοὺς ἐκ πολλοῦ
28 ὑποδεξαμένους κατάδηλον ποίησο̣νποίησον ἔχειν παρʼ αὑτοῖς τὸ μέτρον εἰς τὴν τάξιν
28-29 ἀπόστει∤λον
29 , ἐφʼ ὧτε πανταχόθεν τὸ ἀσφαλὲς |gap:4||gap:4||gap:2|επ̣ε|gap:4||gap:4||gap:2|επε |gap:4||gap:4||gap:2|
30 Οὐαλερίῳ χαμαιδικαστῇ Ὀάσεως . S-13 ἦλθεν εἰς γνῶσιν τῆς ἐμῆς καθοσιώσεως ,
31 ὅτι δὴ πραγματείαν ἡγησάμενοι τοῦ πραγματευτικοῦ χρυσαργύρου 〚|gap:4||gap:3|〛|gap:4||gap:3|
32 τὴν πρόφασιν οἱ δοθέντες ἐπικριταὶ διπλασίονα σταθμὸν ∼εἰσπράξαντο∽εἰσεπράξαντο παρά τε τῶν
33 ἀπὸ τῆς πόλεως καὶ τῆς ἀγροικίας . S-14 ἐπεὶ τοίνυν ⸢προσήκει⸣προσήκει τὴν γνῶσιν τῆς ἀπαιτήσεως κατ[άδ]ηλ[ον]κατάδηλον
34 γενέσθαι τῷ δικαστηρίῳ , φρόντισον δεξάμενος τὸ ∼πρόστογμα∽πρόσταγμα τῆς ἐμῆς καθοσιώσεως
35 ερ|gap:4||gap:4||gap:3|εραν ποιήσασθαι καὶ παραστῆσαι τὴν τῶν εἰσπραχθέντων αἰκίαν
36 ∼προς∽πρὸ τῆς ἀφίξεως τοῦ δικαστηρίου γίγνωσκε ὡς εἴ τι παραλελοιπὼς ὀφθείης
37 τοῦτό τε κατάδηλον καὶ ἀπʼ αὐτῶν τῶν πραγμάτων καὶ τῶν ἐντυγχανόντων γένοιτ[ο]γένοιτο ,
38 ὡς λίτραν χρυσίου ταῖς ταμιακαῖς ψήφοις δοῦναι προσταχθήσει .
39 S-15 Οὐαλερίῳ χαμαιδικαστῇ Ὀάσεως .
40 S-16 τὴν συνήθη πρόνοιαν οἱ κύριοί μου καὶ θαυμασιώτατοι ἔπαρχοι τῶν
40-41 συντελεσ[μά]∤τωνσυντελεσμά∤των
41 |gap:3|ι|gap:1|ων καὶ πᾶσαν ∼ἐπήριαν∽ἐπήρειαν περὶ τὰς γιγνο[μ]έναςγιγνομένας δημοσίας καταβολὰς
41-42 ∼ἀποκ̣ειν[η]∤θῆναι∽ἀποκινη∤θῆναι
42 τῶν συντελ[ούν]τωνσυντελούντων προσέταξαν , καὶ πρόκειται μὲν ἐν τῷ δημοσίῳ τὸ περὶ τούτου
43 ἀποσταλ[ὲ]νἀποσταλὲν τῆς τοσαύτης ἐξουσίας πρόσταγμα . S-17 σοὶ δὲ
44 παρεγγυᾶ τὸ δικαστήριον ἐν ξυλίνοις δέλτοις
44-45 ἐνχαρά∤ξαντι
45 τοῦτο τῷ δημοσίῳ προθεῖναι ἐπί τε πόλεως
46 καὶ τῶν κωμῶν τῆς ἐνορίας τῆς ὑμετέρας , ∼ἐκίνου∽ἐκείνου
47 καταδήλου ὄντος ὡς εἰ μὴ ὀφθείης τοῦτο πεποιηκὼς
48 [π]ρὸπρὸ [τ]ῆςτῆς ἀφίξεως τοῦ [δι]καστηρί[ου]δικαστηρίου , ὡς λίτραν χρυσίου
49 τοῖς ∼ταμιακαῖς∽ταμιακοῖς λόγοις δοῦναι [πρ]οσταχθήσειπροσταχθήσει . S-18 διὰ γὰρ ταύτην
50 τὴν πρόφασιν Ἰσίδωρος ❨ὀφ(φικιάλιος)❩ὀφφικιάλιος ἐκ τάξεως ἀπέσταλται .
51 S-19 ❨Φλ(άουιος)❩Φλάουιος Ἄριος ❨(ἑκατόνταρχος)❩ἑκατόνταρχος ἐξάκτορι Ὀάσεως
52 Ψά̣ι̣ς̣Ψάις ἐντυχὼν τῷ δικαστηρίῳ ᾐτιάσατο
53 Παχοῦμιν τινα ἀπὸ τῆς ὑμετέρας χ̣ώ̣ρ̣α̣ς̣χώρας
54 συνπεῖσαι ἑαυτοῦ διαρπαγῆς ποιήσαν̣τ̣α̣ποιήσαντα
55 διαφόρων αὑτοῦ πραγμάτων κε̣χ̣ρῆ̣σ̣[θα]ικεχρῆσθαι ,⊱,
56 ᾐτιάσατο δὲ καὶ Ἡλιόδωρον ἐπὶ ἀγνωμοσύν̣ῃ̣ἀγνωμοσύνῃ
57 μέτρου ἐλαίου . S-20 κεινηθ̣ε̣ὶ̣ς̣κεινηθεὶς τῇ ἐξου[σ]ίᾳἐξουσίᾳ τοῦ κυρίου μο[υ]μου
58 τοῦ λαμπροτάτου ἡγεμόνος ❨Φλ(αουίου)❩Φλαουίου Ἡρακλείου πρ̣|gap:3|ι̣|gap:2|ι̣|gap:2||gap:2|πρ|gap:3|ι|gap:2|ι|gap:2||gap:2| διὰ τῆς τάξεως καὶ αὐτὸν <τὸν>τὸν Παχῦμιν καὶ
59 Ἡλιόδωρον προσεπαχθῆναι Κλεοβούλ[ῳ]Κλεοβούλῳ |gap:2||gap:4||gap:3|επ|gap:3|γνωσθῆναι καὶ τὴν διαίτησιν
60 διʼ αὐτοῦ γίνεσθαι . S-21 ἐντυχὼν |gap:7||gap:3| |gap:?|
61 |gap:4||gap:2| |gap:?| δ̣ι[ὰ]διὰ γ[ὰ]ργὰρ ταύτην τὴν πρόφασιν καὶ Ἰσίδωρος
62 ὀφικιάλι[ο]ςὀφικιάλιος ἐκ τάξεως |gap:4| ἀπέσταλτ[αι]ἀπέσταλται |gap:4||gap:4||gap:3|αι τοῖς προστεταγμένοις
63 |gap:3_lines|