Sematia

p.ness.3.22.xml

TM: 21471HGV: 21471Date: 566 – 566Place: Nessana (Palästina)

1 m1 S-1 [β]α̣σιλείαςβασιλείας τοῦ ❨θειοτ(άτου)❩θειοτάτου καί ❨εὐσεβ(εστάτου)❩εὐσεβεστάτου ἡμῶν δεσπότου ❨Φλ(αουίου)❩Φλαουίου Ἰουστίνου τοῦ
1-2 Αὐτοκρά∤[τ]ο̣ρ̣οςΑὐτοκρά∤τορος
2 Αὐγούστου ἔτου̣ςἔτους πρώτο̣υ̣πρώτου , ∼ὑ̣π̣α̣τίᾳ∽ὑπατείᾳ το[ῦ]τοῦ αὐτοῦ ἡμῶν δεσπότου , ἔτους
2-3 τετρα̣∤[κ]ο̣σ̣ι̣[ο]σ̣τ̣ο̣ῦ̣τετρα∤κοσιοστοῦ
3 ἑξηκοστοῦ πρώτου υξα|num:461| χρόνων ❨ἰν̣δ(ικτίωνος)❩ἰνδικτίωνος π̣εντε̣κ̣α̣ι̣δ̣ε̣κ̣άτηςπεντεκαιδεκάτης μηνὸς
4 [Δ]ίουΔίου ἑξκαι̣δεκάτῃἑξκαιδεκάτῃ ∼ἐγ∽ἐν κώμῃ Νεσσάνο̣ι̣ς̣Νεσσάνοις ὁρίου πόλεως Ἐλούσης̣Ἐλούσης . S-2 τάδε τ|gap:1|σ̣τ̣η̣τ|gap:1|στη
5 |gap:3|α̣υτων|gap:3|αυτων διαιρέσεων ποιοῦνται πρὸς ἀλλήλους ἐκ μὲν τοῦ ἑνὸς μέρους
6 ❨Φ̣λ̣(άουιος)❩Φλάουιος Α̣ν̣μοςΑνμος Στεφάνου τοῦ Οὐάλεντος ❨στρατ(ιώτης)❩στρατιώτης τοῦ ἐνθάδε κάστρου ἐκ δὲ τοῦ
7 [ἑτ]έ̣ρουἑτέρου Ανια Στεφάνου τοῦ <Οὐάλεντος>Οὐάλεντος ὁμογνησία αὐτοῦ ἀδελφὴ χήρα γαμετὴ τοῦ ❨μακαρ(ίου)❩μακαρίου
8 [Φ]ανῆτοςΦανῆτος Ἀβρααμίου οἰκοδομημάτων ὑπαρχόντων αὐτοῖς καὶ
8-9 διαφερόν∤τ̣ωνδιαφερόν∤των
9 ἐκ κληρονομίας Ανμου Ουαελος τοῦ ❨μακαρ(ίου)❩μακαρίου αὐτῶν πρὸς μητρὸς
10 π̣άππουπάππου . S-3 ἐκλαχμοῦ τοίνυν καὶ ∼πεισσοβολίας∽πεσσοβολίας γενομένης μεταξὺ αὐτῶν
11 [ἐπ]ὶἐπὶ φίλων αὐτῶν καὶ ∼συγγεναίων∽συγγενίων παρόντων αὐτοῖς καὶ ὅρκοις
11-12 ἀλλή∤[λ]ο̣ιςἀλλή∤λοις
12 ὑποπείσαντες εἰς ἁγίαν τριάδα καὶ βασιλικὴν σωτηρίαν ∼ἐμμῖναι∽ἐμμεῖναι
13 τ̣αύτῃταύτῃ τῇ ∼διαιρέσι∽διαιρέσει καὶ μηδὲν παρασαλεῦσαί τι τῶν ἐν αὐτῇ ἐγκειμένων .
14 S-4 [ε]ἰ̣εἰ δέ τις αὐτῶν πειραθείη παραβῆναι ∼δόσει∽δώσει τὸ παράβαινον μέρος τῷ ἐμμένοντι
15 ∼μ̣έ̣ρ̣ι̣∽μέρει λόγῳ προστίμου καὶ παραβασίας χρυσίνους ὀκτώ , ❨χρυ(σοῦ)❩χρυσοῦ ❨νο(μίσματα)❩νομίσματα η|num:8| πρὸς ∼το∽τῷ
16 καὶ μετὰ τὴν τοῦ προστίμου καταβολ̣ὴ̣νκαταβολὴν κυρίαν εἶναι καὶ βεβαίαν καὶ
17 [ἰ]σ̣χυρὰνἰσχυρὰν ταύτην τὴν διαίρεσιν μεθʼ ἧς ἐκφέρεται δυνάμεως πάσης .
18 S-5 ἔλ̣[α]χ̣ενἔλαχεν μὲν οὖν Ανμῳ τῷ ❨καθ(ωσιωμένῳ)❩καθωσιωμένῳ εἰς τὸ κατʼ αὐτὸν μέρος ἥμισυ τὰ δύο|num:2|
19 οἰ̣κ̣ήματαοἰκήματα τὰ̣τὰ βορινὰ συνημμ̣έ̣[να]συνημμένα τρικαμάρων ὄντων
19-20 διαστρο∤[τέρ]ω̣ν̣διαστρο∤τέρων
20 ∼ἐστηγα̣σμένων∽ἐστεγασμένων πρὸς νότον διακεκριμ̣μένωνδιακεκριμμένων μετὰ
21 [πα]ν̣τ̣ὸ̣ς̣παντὸς αὐτῶν δικαίου , ὧν ∼γίτονες∽γείτονες ἀνατολῶν βορρᾶ δημοσία ῥύμη
22 [δ]υ̣[σ]μ̣ῶνδυσμῶν τῶν κληρονόμω̣ν̣κληρονόμων Αλαφαλλου Ζοναινου τοῦ ❨μακαρ(ίου)❩μακαρίου ❨ἰατ(ροῦ)❩ἰατροῦ
23 [ν]ότουνότου τὸ μεσαύλιον τῆς αὐλῆς καὶ τῆς ∼στωᾶς∽στοᾶς τοῦ αὐτῶν κοινοῦ .
24 S-6 ∼[ἔλα]χ̣εν∽ἔλαχον δὲ καὶ Ανιᾳ τῇ ❨εὐγ(ενεστάτῃ)❩εὐγενεστάτῃ αὐτοῦ ἀδελφῇ εἰς τὸ κατʼ αὐτὴν μέρος ἥμισυ
25 [οἱ]οἱ δ̣ύο|num:2|δύο|num:2| οἶκοι οἱ ∼συνειμμένοι∽συνημμένοι οἱ νότινοι οἱ διακεκριμμένοι πρὸς βορρὰν
26 [κ]αὶκαὶ α[ὐ]τῶναὐτῶν τρικαμάρων ὄντω̣[ν]ὄντων [δ]ι̣α̣[στ]ροτέ̣ρωνδιαστροτέρων ∼ἐστηγασμ̣ένων∽ἐστεγασμένων μετὰ
27 [παν]τ̣[ὸς]παντὸς α̣ὐτῶναὐτῶν δικαίου , ὧν ∼γίτονες∽γείτονες ἀνατολῶν δημοσία ῥύμη δυσμῶν
28 [αὐτ]ῶ̣ν̣αὐτῶν τῶν κληρονόμων̣κληρονόμων Αλα̣φαλλουΑλαφαλλου Ζοναινου τοῦ ❨μακ̣αρ(ίου)❩μακαρίου νότου
29 |gap:2|ρ̣ου|gap:2|ρου Ταρμεσου τ̣οῦτοῦ ❨εὐγεν(εστάτου)❩εὐγενεστάτου βορρᾶ τὸ μεσαύλιον τῆς αὐλῆς καὶ τῆς
30 [στοᾶ]ςστοᾶς τοῦ αὐτῶν κοιν̣ο̣ῦ̣κοινοῦ · S-7 ε̣τ̣|gap:4|σ̣εν|gap:1|α̣ι̣ετ|gap:4|σεν|gap:1|αι κοινῷ αὐτῶν
30-31 ἀ̣διαι∤[ρέτῳ]ἀδιαι∤ρέτῳ
31 |gap:1||gap:1|ω τ̣ὸ̣τὸ μ̣ε̣σ̣αύλιο̣ν̣μεσαύλιον τ̣ῆ̣ς̣τῆς α̣ὐ̣[τ]ῆ̣ςαὐτῆς αὐλῆς καὶ στοὰ , ἀλλήλους
32 [κ]α̣[θ]α̣ροποιοῦντεςκαθαροποιοῦντες καὶ βεβαιοῦντες τὰ̣τὰ ἀλλήλων μέρη
32-33 ἐπερωτήσαν∤[τες]ἐπερωτήσαν∤τες
33 [προ]σωμ̣ολ̣[ό]γ̣η̣σαν̣προσωμολόγησαν ἀλ̣λ̣ήλοις̣ἀλλήλοις κ̣α̣ὶ̣καὶ |gap:1||gap:2||gap:1|θ[ο]υσων|gap:1||gap:2||gap:1|θουσων καὶ βεβαιῶν
34 |gap:10| π̣ά̣σ̣[ῃ]πάσῃ β̣[εβ]α̣ιώ̣[σει]βεβαιώσει τὴ̣[ν]τὴν [διαίρεσιν]διαίρεσιν [π]ανταχοῦπανταχοῦ προφερομένων
35 |gap:16|μ̣εν̣ων|gap:16|μενων ὑποτιθ̣εμένων̣ὑποτιθεμένων |gap:3||gap:2|ον
36 |gap:38|τε|gap:1||gap:?|
37 |gap:?_lines|
36 |gap:?|τ̣|gap:1||gap:?|τ|gap:1| [κ]α̣ὶκαὶ βεβαίων τα|gap:?|
37 |gap:?| [π]ρ̣οφερομ̣ένωνπροφερομένων ἐν ἰσοτύ̣[ποις?]ἰσοτύποις [ὁμολογίαις?]ὁμολογίαις |gap:?|
38 |gap:?|σ̣οφανα|gap:?|σοφανα τ̣ῷτῷ ∼πρωγεγραμμ̣έ̣[νῳ]∽|gap:?|προγεγραμμένῳ|gap:?|
39 |gap:?| [τ]ῆςτῆς ∼διερέσεως∽διαιρέσεως ∼πρω∽πρὸς ∼σαὶ∽σὲ τὴν ❨εὐγ(ενεστάτην)❩εὐγενεστάτην Ανιαν
40 [τὴν]τὴν [ὁμογνήσιον]ὁμογνήσιον [μ]ο̣ῦ̣μοῦ ἀδελφὴν κατ̣ὰκατὰ τὴν ἐν |gap:2|ωπασαν
41 |gap:?||gap:2|κ̣α̣ι̣|gap:1||gap:1||gap:3||gap:2||gap:?||gap:2|και|gap:1||gap:1||gap:3||gap:2| ∼ὤντα∽ὄντα τ̣ὰτὰ ἐν αὐτῷ |gap:?|
42 |gap:?| [καὶ]καὶ [ἐπερωτηθεὶς]ἐπερωτηθεὶς ∼ὡ̣μ̣ωλώγεσα∽ὡμολόγησα |gap:?|
43 |gap:?_lines|