Sematia

p.ness.3.21.xml

TM: 21470HGV: 21470Date: 562 – 562Place: Nessana (Palästina)

1 m1 S-1 [|g:stauros|]|g:stauros| [βασιλείας]βασιλείας [τοῦ]τοῦ ❨θ̣ειοτ̣ά(του)❩θειοτάτου καὶ ❨εὐσεβ(εστάτου)❩εὐσεβεστάτου ἡμῶν δεσπότου ❨Φλ(αουίου)❩Φλαουίου Ἰουστ̣ι̣[νιανοῦ]Ἰουστινιανοῦ
2 [εὐεργέτου]εὐεργέτου καὶ Αὐτοκράτορος Αὐγούστου ἔτους̣ἔτους λε|num:35| , ∼ὑπατίᾳ∽ὑπατείᾳ τῇ μ̣[ετὰ]μετὰ
3 [τὴν]τὴν ❨Φ̣λ(αουίου)❩Φλαουίου Βασιλίου τοῦ ❨ἐνδοξ(οτάτου)❩ἐνδοξοτάτου ἔτους τετρακοσιοστοῦ πεντηκοσ[τοῦ]πεντηκοστοῦ
4 [ἑβδό]μ̣ουἑβδόμου υνζ|num:457| χρόνων ❨⋰ἰ⋱νδ(ικτίωνος)❩ἰνδικτίωνος δεκάτης μηνὸς Πανέμου
5 |gap:9| ∼ἐ̣γ̣∽ἐν κώμῃ Νεσσάνοις ὁρίου πόλεως Ἐλούσης .
6 S-2 [ἐπὶ]ἐπὶ [πᾶσι]νπᾶσιν ἀγαθοῖς διείλατο ❨Φλ(άουιος)❩Φλάουιος Σέργιος Ἠλίου τοῦ Θεμοοβδ̣[ου]Θεμοοβδου
7 [❨στρατ(ιώτης)❩]στρατιώτης [τοῦ]τοῦ ἐ̣νθάδεἐνθάδε κάστρου μεταξὺ Ἠλίου καὶ Αλολκαιου καὶ Ζα̣[χαρίου]Ζαχαρίου
8 [καὶ]καὶ [Στ]ε̣φ̣ά̣νουΣτεφάνου τῶν αὐτοῦ παίδων Ἠλίου μὲν τεχθέντος̣τεχθέντος
9 [ἐκ]ἐκ [τῆς]τῆς [μητ]ρ̣ὸςμητρὸς Μαρίας Θεμοοβδου τῆς ❨μακαρ(ίας)❩μακαρίας αὐτοῦ προ[τέρας]προτέρας
10 [γυναικός]γυναικός [,], [Αλο]λ̣καιουΑλολκαιου δὲ καὶ Ζαχαρίου καὶ Στεφάνου τεχθέν̣τ̣ω̣[ν]τεχθέντων
11 [ἐκ]ἐκ [τῆς]τῆς μ̣[η]τ̣ρ̣[ὸ]ς̣μητρὸς Μολεχης Ἀβρααμίου τῆς ❨εὐ̣γ̣(ενεστάτης)❩εὐγενεστάτης αὐτοῦ δε̣υτ[έρας]δευτέρας
12 [γυναικό]ςγυναικός , αὐτοῦ Σεργίου ποιουμένου τοὺς λόγους ὑπὲρ Αλολ̣[καιου]Αλολκαιου
13 [καὶ]καὶ [Ζαχαρίου]Ζαχαρίου κ̣α̣ὶκαὶ Στεφάνου τῶν αὐτοῦ βραχυτέρων παίδω̣[ν]παίδων
14 [ἰδίῳ]ἰδίῳ [αὐτοῦ]αὐτοῦ κινδύνῳ τὰ νῦν ἀφηλίκους ὄντας περὶ τῶ̣ν̣τῶν
15 [διαιρουμ]ένωνδιαιρουμένων , διαίρεσιν αἰωνίαν ποιούμενος
15-16 ἐ̣[ξω]∤[νομα]σ̣μ̣ένοςἐξω∤νομασμένος
16 ❨καθ(ωσιωμένος)❩καθωσιωμένος Σέργις μεταξὺ τῶν εἰρημένων αὐτοῦ̣αὐτοῦ
16-17 [παί]∤[δων]παί∤δων
17 [ἐκ]ἐκ [μ]έ̣ρ̣ουςμέρους τετάρτου οἰκοδομημάτων καὶ σπορίμων χωρ[ίων]χωρίων
18 [καὶ]καὶ |gap:4| [σ]κ̣ευῶνσκευῶν γρυταρίων ὑπαρχόντων αὐτῷ̣αὐτῷ καὶ
18-19 δ[ιαφερ]∤[όντων]διαφερ∤όντων
19 ἐξ ἰδίας αὐτοῦ ὑποστάσεως . S-3 ἐκλαχμοῦ τοίνυ[ν]τοίνυν [καὶ]καὶ
20 ∼[πε]ι̣σ̣σ̣ο̣β̣ολίας∽πεσσοβολίας γενομένης μεταξὺ αὐτῶν ἐπὶ φίλω[ν]φίλων [αὐτῶν]αὐτῶν
21 [καὶ]καὶ ∼[συγ]γεναίων∽συγγενίων παρόν̣τωνπαρόντων αὐτοῖς καὶ ὅρκοις ἀλλήλοις
21-22 ὑποπε̣[ισάν]∤[των]ὑποπεισάν∤των
22 [εἰς]εἰς [ἁγία]ν̣ἁγίαν τρι̣ά̣δατριάδα καὶ βασιλικὴν σωτηρίαν ∼ἐμμῖ̣ν̣[αι]∽ἐμμεῖναι [τῇ]τῇ
22-23 [δι]∤[αιρέσει]δι∤αιρέσει
23 [ταύ]τῃ̣ταύτῃ καὶ μηδὲν παρασαλεῦσαί τι τῶν ἐν αὐτῇ ἐγκειμ̣[ένων]ἐγκειμένων [,],
24 [μήτε]μήτε [ἐ]ν̣ἐν δικαστηρίῳ τούτου ἐκτός , εἰ δέ τις αὐτῶν πειρ[αθείη]πειραθείη
25 [παρα]β̣ῆναιπαραβῆναι ∼δόσει∽δώσει τὸ παράβαινον μέρος τῷ ἐμμένοντι μέ̣ρ̣[ει]μέρει [λόγῳ]λόγῳ
26 [προστίμου]προστίμου κ̣[αὶ]καὶ πα[ρ]αβασίαςπαραβασίας ἐκ σ[υ]μφώνουσυμφώνου καὶ ἐπερωτήσεω̣[ς]ἐπερωτήσεως
27 [χρυσίνους]χρυσίνους [ἓ]ξἓξ ❨χ̣ρ̣υ̣(σοῦ)❩χρυσοῦ ❨ν̣ο̣(μίσματα)❩νομίσματα ϛ̣|num:6|ϛ|num:6| π̣ρὸςπρὸς τῷ καὶ μετὰ τὴν τοῦ προστίμ̣ουπροστίμου καταβ̣[ολὴν]καταβολὴν
28 [κυρίαν]κυρίαν [εἶν]α̣ιεἶναι καὶ βε̣βαίανβεβαίαν καὶ ἰσχυρὰν καὶ ἔννομο̣νἔννομον καὶ |gap:1||gap:4|
29 |gap:4| [ταύ]τ̣[η]νταύτην τ̣ὴντὴν διαίρεσιν μ̣εθʼμεθʼ ἧς ἐκφέρεται δυνάμ[εως]δυνάμεως
30 [πάση]ς̣πάσης . S-4 |g:stauros| ἔλαχεν μὲν οὖν Ἠλίῳ τῷ ❨θαυμ(ασιωτάτῳ)❩θαυμασιωτάτῳ εἰς τὸ κατʼ αὐτὸν μ̣[έρος]μέρος
31 [ἀντὶ]ἀντὶ [τ̣ο̣ῦ̣]τοῦ δ[ια]π̣ε̣[σ]οῦντοςδιαπεσοῦντος α̣ὐ̣τῷαὐτῷ τετάρτου μέρους ἀπὸ τῆς [τιμῆς]τιμῆς
32 [τῶν]τῶν [οἰκημάτων]οἰκημάτων νομίσματα ἑπτὰ παρὰ κεράτια ἑπτὰ ζ[υγῷ]ζυγῷ
33 [τῶν]τῶν [Γαζέω]νΓαζέων ❨χ[ρυ](σοῦ)❩χρυσοῦ ❨ν̣ό̣(μισμα)❩νόμισμα ζ|num:7| ❨(παρὰ)❩παρὰ ❨κ(εράτια)❩κεράτια ζ|num:7| . S-5 ἔτι ἔλαχεν αὐτῷ Ἠλίῳ εἰς τὸ κ̣[ατʼ]κατʼ [αὐτὸν]αὐτὸν
34 [μέρος]μέρος τ̣έ̣τ̣[α]ρ̣τοντέταρτον καὶ ἀπὸ τῶν σπορίμων χωρίων ἁρμό[σασα]ἁρμόσασα
34-35 [μοῖ]∤[ρα]μοῖ∤ρα
35 [διακ]ε̣[ι]μένηδιακειμένη ἐν τῷ Αβιαθα̣λ̣βαΑβιαθαλβα ὑ[π]οκάτωὑποκάτω τῶν κλ[ηρονόμων]κληρονόμων
36 |gap:13|ου Αλφειου τοῦ ❨μακα̣ρ̣(ίου)❩μακαρίου μ̣ετὰμετὰ παντὸς αὐτῆ[ς]αὐτῆς
36-37 [δι]∤[καίου]δι∤καίου
37 [ἧς]ἧς [γεί]τ̣ονε̣ςγείτονες ἀνατολῶν Αμρου |gap:1||gap:2||gap:1|ελο̣υ|gap:1||gap:2||gap:1|ελου τοῦ ❨καθ(ωσιωμένου)❩καθωσιωμένου δ̣[υσμῶν]δυσμῶν
38 |gap:8| Στεφάνου Ζοναινου̣Ζοναινου τ̣οῦτοῦ Μαλ̣|gap:2||gap:3|Μαλ|gap:2||gap:3| ν̣ότουνότου τῶν κ[ληρονόμων]κληρονόμων
39 |gap:4| [ου]ου Α̣λφειουΑλφειου τοῦ ❨μακα̣[ρ(ίου)]❩μακαρίου [βορρᾶ]βορρᾶ |gap:17| [ἔτι]ἔτι
40 [ἔλαχ]ε̣ν̣ἔλαχεν αὐτῷ Ἠλ̣[ίῳ]Ἠλίῳ |gap:2||gap:2||gap:1||gap:?|
41 |gap:?_lines|