Sematia

chr.wilck.207.xml

TM: 23477HGV: 23477Date: 215 – 216Place: Antinoopolis

1 m1 S-1 Μά[ρ]κοιςΜάρκοις Αὐρ[ηλ]ίοιςΑὐρηλίοις Ἀ[ντ]ω̣[ν]ε̣ί̣ν̣[ῳ]Ἀντωνείνῳ Ἀμμων[ίου]Ἀμμωνίου Καλλιτεκ̣ν[ί]ῳΚαλλιτεκνίῳ [καὶ]καὶ Σατορνίλῳ Ὡρί[ων]ο̣ςὩρίωνος Δημ[ητριε]ῖΔημητριεῖ καὶ Ἀπολ[λο]δώρ[ῳ]Ἀπολλοδώρῳ |gap:5|
2 |gap:2|ος Θεσμο[φ]ορείῳΘεσμοφορείῳ το[ῖ]ςτοῖς τρισὶ|num:3| φυλῆς Ματι[δί]αςΜατιδίας αἱρεθεῖσι πρὸς τῇ κατʼ οἰκίαν ἀπογραφῇ [τοῦ]τοῦ [β]ῆταβῆτα γράμματος |vac:?|
3 πα[ρὰ]παρὰ Αὐρηλία[ς]Αὐρηλίας [Θ]ερμουθα[ρίο]υΘερμουθαρίου [μητ]ρ̣ὸςμητρὸς Αὐρηλίας Ἀλίν[ης]Ἀλίνης |gap:1||gap:1||gap:1|ν|gap:2| πρ[ε]σβυτέρουπρεσβυτέρου , ἀπελε̣[υθέ]ρου̣ἀπελευθέρου [Π]τολ̣ε̣μαί̣ο̣υ̣Πτολεμαίου
3-4 Εὐαγ[γε]∤λ[ια?]νοῦΕὐαγγε∤λιανοῦ
4 β[ο]υλ̣[ευτ]οῦβουλευτοῦ Ἀντι[νοέ]ω[ν]Ἀντινοέων , καὶ Μάρκου [Α]ὐρ[η]λίου̣Αὐρηλίου [Εὐδα]ί̣μ̣[ον]ος̣Εὐδαίμονος τ̣οῦτοῦ καὶ Βησοδ[ώ]ρ[ου]Βησοδώρου [,], [καὶ]καὶ [Α]ὐρηλίαςΑὐρηλίας Μ|gap:2|ια τῆς καὶ [Βασιλείας]Βασιλείας ,
5 ἀ[φ]ηλί̣κωνἀφηλίκων , διὰ [Αὐρ]ηλί[ου]Αὐρηλίου [Β]ησα[ρί]ωνο[ς]Βησαρίωνος ❨φρο(ντιστοῦ)❩φροντιστοῦ , ❨Αὐρη[λ(ίου)]❩Αὐρηλίου Ε[ὐδαί]μονο̣ςΕὐδαίμονος δὲ τοῦ Νερου⋰ϊ⋱ανείουΝερουϊανείου [τοῦ]τοῦ κ̣α̣ὶ̣καὶ Γενεα̣ρ̣χ̣ε̣ί̣ο̣υ̣Γενεαρχείου ἐ̣μοῦἐμοῦ μὲν [ἀνδρὸς?]ἀνδρὸς
6 [π]α̣τρὸ̣[ς]πατρὸς [δὲ]δὲ τ̣ῶ[ν]τῶν [π]ρ̣ο[ειρημ]έν[ω]νπροειρημένων [δυοῖν][|num:2|]δυοῖν|num:2| [ἀ]φηλίκ[ων]ἀφηλίκων παι̣δίωνπαιδίων . S-2 [ἀ]π[ογρ]αφ[ό]μεθ[α]ἀπογραφόμεθα κ[ατὰ]κατὰ [τὰ]τὰ κε[λ]ευσθέντακελευσθέντα ὑπʼ Αὐρ[ηλίου]Αὐρηλίου
6-7 [Ἀντι]∤νόουἈντι∤νόου
7 το[ῦ]τοῦ κ̣ρ̣α̣[τίσ]τ̣ο[υ]κρατίστου [δια]δεξαμένου̣διαδεξαμένου τ̣ὴντὴν [ἡ]γ̣[ε]μ[ονί]ανἡγεμονίαν , εἰς τὴν πρὸς τὸ ἐνεστὸ[ς]ἐνεστὸς [κδ|num:24|]κδ|num:24| [❨(ἔτος)❩]ἔτος Μάρκου Αὐρηλίου [Σε]ου[ήρου]Σεουήρου
7-8 [Ἀντω]∤νίνουἈντω∤νίνου
8 Καίσα[ρος]Καίσαρος [τοῦ]τοῦ κυρίου κατʼ οἰκία[ν]οἰκίαν [ἀ]π̣[ο]γραφ[ήν]ἀπογραφήν · S-3 ἐγὼ μὲν Αὐρ[η]λίαΑὐρηλία Θερμ[ουθ]άριονΘερμουθάριον τ̣ὸτὸ ὑπάρχον μοι μ̣[έρος]μέρος |gap:5|
9 κ̣[αὶ]καὶ ο[ἰ]κ[ίας]οἰκίας |gap:8|σ|gap:3|ο̣υ̣|gap:8|σ|gap:3|ου π[α]ρ̣α|gap:1||gap:4||gap:1||gap:1|λ̣|gap:2||gap:3|υπαρα|gap:1||gap:4||gap:1||gap:1|λ|gap:2||gap:3|υ [Λ]ο[υ]κιανοῦΛουκιανοῦ ο̣ὐ̣[ετ]ερανο̣[ῦ]οὐετερανοῦ [τῶν]τῶν ἐ̣ν̣τ̣ί̣μ̣ω̣ς̣ἐντίμως ἀπ̣ολελυμέν[ων]ἀπολελυμένων |gap:6|
10 ταύτη̣ςταύτης τ[ῆς]τῆς |gap:11| μηνὶ Φαῶφι κ̣δ̣|num:24|κδ|num:24| [κ]ατ[ὰ]κατὰ |gap:3|ια|gap:1| [ἀπογρ]αφὴνἀπογραφὴν τ̣ῆςτῆς Αὐρηλίου Β̣ησαρ[ίων]οςΒησαρίωνος τοῦ καὶ Ἀμμωνίου ἐπὶ̣ἐπὶ τ̣όπ̣ω[ν]τόπων
10-11 [τραπέ]∤ζηςτραπέ∤ζης
11 η|gap:1||gap:9| [οἰκί]α̣ςοἰκίας καὶ αὐλῆ[ς]αὐλῆς [καὶ]καὶ χρη[στηρίων]χρηστηρίων πά̣ν̣τωνπάντων ἐν τῷ βῆ[τα]βῆτα γρ[άμ]ματιγράμματι , ∼πλινθείῳ∽πλινθίῳ ἕκτῳ νοτ[εί]ῳνοτείῳ |gap:5|
12 τος πρώτου |gap:11| [σ]υν̣|gap:2|τιαςσυν|gap:2|τιας ⋰ἰ⋱δια|gap:12|ἰδια|gap:12| ν̣|gap:2|οςν|gap:2|ος αὐτοῦ [οἱ]οἱ δ[ὲ]δὲ [ἀ]φ[ήλικες]ἀφήλικες μου [π]αῖδεςπαῖδες Αὐρήλιος Εὐδα̣[ίμων]Εὐδαίμων [ὁ] [καὶ]καὶ
13 Βησό[δ]ω[ρος]Βησόδωρος [καὶ]καὶ [Μ]|gap:2|[ια]Μ|gap:2|ια [ἡ] καὶ Βασιλε[ί]αΒασιλεία τ[ὸ?]τὸ [αἱροῦν?]αἱροῦν [αὐτοῖς?]αὐτοῖς μέρος τῆς αὐ[τ]ῆςαὐτῆς [οἰκίας]οἰκίας [καὶ]καὶ [αὐ]λ̣ῆ̣ς̣αὐλῆς κ̣α̣ὶκαὶ χρηστηρίων πάν̣[των]πάντων |gap:5|
14 ἐ[μ]αυτοῦἐμαυτοῦ κ[ατ]ὰκατὰ χ̣ά̣ριν̣χάριν ἀναφ[αίρ]ετο[ν]ἀναφαίρετον [ὑ]πὸὑπὸ τῆ[ς]τῆς [προ]δηλο[υ]μέν[ης]προδηλουμένης μου μητρ[ός]μητρός [,], [αὐ]τῶ[ν]αὐτῶν [δ]ὲδὲ μάμμης Αὐ[ρ]ηλία[ς]Αὐρηλίας [Ἀλίνης]Ἀλίνης
15 δ[η]μ̣οσί[ῳ]δημοσίῳ χρηματι[σ]μῷχρηματισμῷ τ[ετε]λει̣[ω]μ̣έν̣ῳτετελειωμένῳ δ̣ιὰ̣διὰ τ[οῦ]τοῦ [ἐ]νἐν Ἀντινόου π[όλε]ιπόλει ἀρχείου [τῷ]τῷ [ι]δ|num:14|ιδ|num:14| [❨(ἔτει)❩]ἔτει [τῆς]τῆς [α]ὐτῆςαὐτῆς βασ̣ι̣[λ]εία[ς?]βασιλείας [καὶ?]καὶ
16 ἀπ[ο]γεγρα[μ]μέν[ων]ἀπογεγραμμένων ὑ[πὸ]ὑπὸ τῆς α̣[ὐτῆ]ςαὐτῆς μητρός μου Αὐρ[ηλ]ίαςΑὐρηλίας Ἀλ̣[ί]νης̣Ἀλίνης τῇ [π]ρὸςπρὸς τὸ ❨(ἔτος)❩ἔτος ι|num:10| κατʼ ο[ἰκί]ανοἰκίαν [ἀπο]γραφῇἀπογραφῇ φθαν|gap:13|
17 νος μου [τ]έκν̣ο[υ]τέκνου |gap:3|α̣λ̣|gap:4||gap:1||gap:3|αλ|gap:4||gap:1| [το]ύ[τ]ωντούτων ἀδελφοῖς καὶ τ|gap:3||gap:2|ι μ[ο]υμου καὶ δουλικῷ σώμ̣[ατι]σώματι |gap:3||gap:1||gap:3|ω ὑποθηκ̣|gap:4|ὑποθηκ|gap:4|
18 ἐπ[ὶ]ἐπὶ [το]ῦτοῦ αὐτοῦ βῆτα γρά[μ]ματοςγράμματος ∼[πλ]ινθείου∽πλινθίου ζ|num:7| |gap:1||gap:8||gap:2| Αὐρηλίο̣υ̣Αὐρηλίου Εὐδαίμ[ονος]Εὐδαίμονος |gap:2||gap:2||gap:6||gap:3| τῶν γ̣ε̣|gap:15|γε|gap:15|
19 μ[ο]υμου · S-4 ὀμ[νύω]ὀμνύω τ̣ὴν̣τὴν [Μ]άρκ̣[ου]Μάρκου [Α]ὐ̣ρηλίο[υ]Αὐρηλίου [Σεο]υ̣ήρουΣεουήρου Ἀντω[ν]ίνουἈντωνίνου Εὐσεβοῦς Καίσαρ[ος]Καίσαρος τοῦ κυρ[ίο]υκυρίου τύχην κα̣[ὶ]καὶ [τὸν]τὸν [θεὸν]θεὸν [μέγιστον]μέγιστον
20 [Ὀσ]ιρ[αντίνοον]Ὀσιραντίνοον [ο]ὕτωςοὕτως ἔχει̣ν̣ἔχειν . S-5 ❨(ἔτους)❩ἔτους [κδ|num:24|]κδ|num:24| Αὐτοκ[ρ]άτοροςΑὐτοκράτορος Κ[α]ίσαροςΚαίσαρος Μάρκ[ο]υΜάρκου Αὐρ[ηλί]ουΑὐρηλίου Σεουήρου Ἀντωνί[νου]Ἀντωνίνου [Παρθικοῦ]Παρθικοῦ
20-21 [Με]∤γί[στ]ουΜε∤γίστου
21 Βρεταν[νικοῦ]Βρεταννικοῦ Μεγίστου̣Μεγίστου [Γερ]μανικο[ῦ]Γερμανικοῦ [Μ]ε[γί]στουΜεγίστου Εὐ[σε]βοῦςΕὐσεβοῦς Σεβασ[τ]ο[ῦ]Σεβαστοῦ |gap:7| m2 [Αὐρ]ηλίαΑὐρηλία Θερμ[ουθάριον]Θερμουθάριον
22 m3 κ[αὶ]καὶ Αὐρήλιο[ς]Αὐρήλιος [Εὐ]δαίμων̣Εὐδαίμων |gap:?|
23 |gap:5||gap:2|δ|gap:3||gap:?|
24 |gap:5||gap:2||gap:?|