Sematia

p.nag.hamm.26.xml

TM: 32391HGV: 32391Date: 301 – 400Place: unbekannt

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:1||gap:?|
2 |gap:?||gap:1|ι̣ανὸς|gap:?||gap:1|ιανὸς Πε|gap:2|τίνου ❨ἐπιμελ(ητοῦ)❩ἐπιμελητοῦ α̣|gap:?|α|gap:?|
3 |gap:?| Σαραπίωνι Διδύμου ❨ἕκτ(ης)❩ἕκτης ϛ|num:6| ❨ἰνδ(ικτίων)ο(ς)❩ἰνδικτίωνος |gap:?|
4 |gap:?||gap:1|πίωνος Πάσιος καὶ |gap:4| ❨ἕκτ(ης)❩ἕκτης ϛ|num:6| ❨ἰνδ[(ικτίων)ο(ς)]❩ἰνδικτίωνος |gap:?|
5 |gap:?_lines|