Sematia

p.nag.hamm.19.xml

TM: 32385HGV: 32385Date: 301 – 400Place: unbekannt

1 m1 S-1 |gap:?| |g:slanting-stroke| |gap:1|η|num:8||gap:1||gap:1||gap:?|
2 |gap:?||gap:2||gap:?|
3 |gap:?||gap:1|φμ|gap:?|
1 |gap:?_lines| |gap:?| ❨σί(του)❩σίτου |gap:1||gap:?|
2 |gap:?| |gap:?| |gap:?|
3 |gap:?| ❨(ἀρταβῶν?)❩ἀρταβῶν ❨(μυριάδες)❩μυριάδες |gap:1|μϛ|num:46| εχ|gap:1||gap:?|
4 |gap:?||gap:2| ❨κρ(ιθῆς)❩κριθῆς |gap:?|
3 |gap:?| α |gap:?|