Sematia

p.nag.hamm.127.xml

TM: 32467HGV: 32467Date: 301 – 400Place: unbekannt

1 m1 S-1 |gap:?|επεν|gap:2||gap:?|
2 |gap:?|ενταυ|gap:?|