Sematia

p.mur.2.115.xml

TM: 16759HGV: 16759Date: 124 – 124Place: Murabaat

1 m1 S-1 ἔτ̣ουςἔτους ἑβδόμου Αὐτοκρ̣ά[τ]οροςΑὐτοκράτορος Τραϊανοῦ Ἁδριανοῦ Καίσαρος Σ̣εβαστοῦΣεβαστοῦ ὑ̣[π]α[τευόντω]νὑπατευόντων Μανίου Ἀκ[ιλίου]Ἀκιλίου [Γλ]αβρίωνοςΓλαβρίωνος καὶ Βελλικίου Τορκουάτου πρὸ ιδ|num:14| ❨κ(αλανδῶν)❩καλανδῶν ∼Νοενβρίων∽Νοεμβρίων
2 Δύστρου ιε|num:15| ἐν Βαιτοβαι̣σσαιαςΒαιτοβαισσαιας |gap:1|ι̣ω̣|gap:2|κ|gap:1||gap:1|ιω|gap:2|κ|gap:1| ∼τ̣ο̣παρχείας∽τοπαρχίας Ἡρω̣δεί̣ο̣[υ]Ἡρωδείου . S-2 ἐ̣ξομο̣λ̣[ογ]ή̣σα̣[το]ἐξομολογήσατο [καὶ]καὶ [σ]υνεγ̣ράψατοσυνεγράψατο Ἐ̣λ̣ε̣α̣ῖ̣οςἘλεαῖος Σίμωνος τῶν ἀπὸ ❨κ(ώμης)❩κώμης Γαλωδῶν τῆς περὶ Ἀκραβα̣τ̣τῶνἈκραβαττῶν
3 οἰκῶν ἐν κώμῃ Βαιτοα̣ρδοιςΒαιτοαρδοις τῆς περὶ Γοφνοῖς πρὸς [Σα]λ̣ώμηνΣαλώμην [Ἰ]ω̣ά[νου]Ἰωάνου [Γαλγ]ο̣υ̣λ̣ὰΓαλγουλὰ π̣ρογενομέ[νην]προγενομένην α̣ὐτοῦαὐτοῦ Ἐλαίο̣υ̣Ἐλαίου ∼σύνβιον∽σύμβιον . S-3 ∼ἐπὶ∽ἐπεὶ πρὸ τοῦ συνέβη τῷ αὐτῷ Ἐ̣λ̣α̣ίῳἘλαίῳ
4 Σίμωνος ἀπαλλαγῆναι καὶ ἀπολύειν Σαλώμην Ἰωάνου̣Ἰωάνου Γ̣α̣λ̣γουλ̣ὰ̣Γαλγουλὰ τ̣ὴ̣[ν]τὴν |gap:2||gap:1||gap:1|κ̣|gap:2|λ̣|gap:4||gap:1|η̣ναι̣|gap:2||gap:1||gap:1|κ|gap:2|λ|gap:4||gap:1|ηναι ∼σ̣[υ]ν̣βιώσεος∽συμβιώσεως χάριν , ∼νυνεὶ∽νυνὶ ὁμολογεῖ αὐτὸς Ἐλαῖος Σίμ̣ω̣[νος]Σίμωνος
5 ἐξ ∼ἀνανεώσεος∽ἀνανεώσεως καταλλάξαι κ[αὶ]καὶ π̣ροσλαβέσθαιπροσλαβέσθαι τὴν αὐ̣τ̣ὴναὐτὴν Σαλώ[μην]Σαλώμην [Ἰω]άν̣[ο]υἸωάνου Γ̣[αλγο]υ̣λὰΓαλγουλὰ ε̣ἰ̣[ς]εἰς [γυναῖ]κ̣αγυναῖκα γαμετὴν σὺν προικὶ ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν σ|num:200| ∼οἵ∽αἵ εἰσιν Τύριοι ν|num:50|
5-6 ὡμολό[γη]∤σενὡμολόγη∤σεν
6 αὐτὸς Ἐλαῖος Σίμωνος̣Σίμωνος ἠριθμ[ῆσθαι]ἠριθμῆσθαι |gap:4| ε|gap:1||gap:3|ηλ̣ε|gap:1||gap:1||gap:1|τε|gap:1||gap:3|ηλε|gap:1||gap:1||gap:1|τ |gap:1||gap:2||gap:2||gap:1||gap:3||gap:2||gap:1||gap:5||gap:2||gap:2| π[ρογε]γρ̣αμμ[έναι]προγεγραμμέναι ❨(δραχμαὶ?)❩δραχμαὶ σ̣|num:200|σ|num:200| ε̣ἰ̣ςεἰς λόγον προικὸς παρὰ Σαλ̣ώμηςΣαλώμης Ἰωάν̣[ο]υ̣Ἰωάνου Γαλγ̣ο̣[υλ]ὰ̣Γαλγουλὰ
7a |gap:1||gap:3|θ|gap:4||gap:3||gap:5||gap:1||gap:2||gap:2||gap:3||gap:1|
7 |gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:1||gap:1||gap:4||gap:5||gap:1||gap:5||gap:1||gap:4||gap:4||gap:3||gap:5||gap:1||gap:2|φε̣|gap:3||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:1||gap:1||gap:4||gap:5||gap:1||gap:5||gap:1||gap:4||gap:4||gap:3||gap:5||gap:1||gap:2|φε|gap:3| |gap:1||gap:10||gap:1||gap:4| [Σ]α̣λώμη̣Σαλώμη [Ἰωά]ν̣ουἸωάνου Γ̣αλγουλὰΓαλγουλὰ κατὰ τοῦ αὐτοῦ Ἐλεαί̣ουἘλεαίου Σίμ̣ωνος̣Σίμωνος |gap:1|ν̣δρα|gap:1|νδρα αυ̣|gap:3|αυ|gap:3|
8 κ̣α̣ὶ̣καὶ κατ̣ὰκατὰ τῶν ὑπαρ̣χ̣όντ̣ω̣ν̣ὑπαρχόντων α̣ὐ̣τῷαὐτῷ . S-4 ἐ|gap:7|ωνο̣υ̣|gap:2|ο̣υ̣|gap:4||gap:1||gap:4||gap:4||gap:1||gap:3|φει̣αι|gap:1|ἐ|gap:7|ωνου|gap:2|ου|gap:4||gap:1||gap:4||gap:4||gap:1||gap:3|φειαι|gap:1| |gap:4|φ|gap:1|α̣κ̣ι̣ου|gap:4|φ|gap:1|ακιου αὐτῆς καὶ τέκνων̣τέκνων αὐ̣τ̣ῆ̣ςαὐτῆς οὓς ἔ[χ]ειἔχει κ̣α̣ὶ̣καὶ ο̣[ὓς]οὓς [ἂν]ἂν
9 σχῇ ἀπʼ αὐτοῦ υἱοὺ̣ς̣υἱοὺς θυγατέρας ο̣ὓ̣ςοὓς ἐχ|gap:5|ε̣ι̣|gap:4||gap:1||gap:4|ιοςἐχ|gap:5|ει|gap:4||gap:1||gap:4|ιος ὡς |gap:2||gap:3||gap:1| οὓς ἂν σχῇ ἀπʼ αὐ[τ]οῦαὐτοῦ τραφήσ̣ονταιτραφήσονται κ̣α̣ὶ̣καὶ ἀ̣μ̣φ̣ι̣ασθή̣σ[ον]ταιἀμφιασθήσονται ἐκ τ̣[ῶ]ν̣τῶν
9-10 ὑ[παρ]∤χόντωνὑπαρ∤χόντων
10 τῷ αὐτῷ Ἐλε̣α̣[ί]ῳ̣Ἐλεαίῳ ηρ̣ω̣|gap:1||gap:8||gap:2||gap:6||gap:4|α̣|gap:1||gap:1|ηρω|gap:1||gap:8||gap:2||gap:6||gap:4|α|gap:1||gap:1| [ἐὰν]ἐὰν [δ]ὲδὲ αὐτὸς Ἐλεαῖος̣Ἐλεαῖος [Σίμ]ωνοςΣίμωνος μ̣ε[ταλλ]άξε̣[ι]μεταλλάξει |gap:6| [τὸν]τὸν βίον πρότερ[ο]ν̣πρότερον τ̣ῆςτῆς αὐτῆ̣[ς]αὐτῆς
11 Σαλώμης ἂν αὐτὴ α|gap:1||gap:1||gap:1|μ|gap:1||gap:1||gap:3||gap:5||gap:3||gap:1||gap:1||gap:12||gap:1||gap:3| [Σαλ]ώμηΣαλώμη ἐκ τῶ̣[ν]τῶν ὑ̣π̣αρ̣χόντ̣[ων]ὑπαρχόντων |gap:21|η̣τ̣ασι|gap:21|ητασι ∼τα∽αἱ
11-12 ∼προγε∤γραμμένα∽προγε∤γραμμέναι
12 ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ σ|num:200| τῶν π̣[ερὶ]περὶ [τ]ῆ̣[ς]τῆς [προ]ικόςπροικός . S-5 ἐ[ὰν]ἐὰν [δὲ]δὲ [Σαλώμη]Σαλώμη [Ἰωάνου]Ἰωάνου [Γ]αλγουλὰΓαλγουλὰ μεταλλ̣[ά]ξ[ε]ι̣μεταλλάξει αὐ̣τ̣ὴ̣αὐτὴ [τὸν]τὸν [βίον]βίον [πρότ]ερον̣πρότερον τ̣ο̣[ῦ]τοῦ αὐ[τ]ο̣ῦαὐτοῦ Ἐλεαίου υἱο̣ὺ̣ςυἱοὺς
13 οὓς ἂν σχῇ ἀπʼ αὐτοῦ κλ̣|gap:1||gap:6||gap:1||gap:3|μησουσικλ|gap:1||gap:6||gap:1||gap:3|μησουσι |gap:1||gap:8||gap:4||gap:1||gap:4|τα τῆς τελευτῆς |gap:4||gap:2||gap:8|ο̣τερον|gap:4||gap:2||gap:8|οτερον τ̣οῦτοῦ ἰ̣δίουἰδίου μ̣[έ]ρο̣υ̣ςμέρους
14 κληρονομίας πατρικ̣[ῆς]πατρικῆς |gap:2||gap:2||gap:2||gap:1||gap:2||gap:1| ἀδ̣[ελ]φ[ῶ]ν̣ἀδελφῶν |gap:6| . S-6 ἐ̣ὰν̣ἐὰν |gap:3|τ|gap:1| |gap:3|ι̣ος|gap:3|ιος πα̣θηπαθη κληρονο|gap:1||gap:2||gap:4||gap:1||gap:10||gap:4||gap:4||gap:2||gap:1||gap:1||gap:1|μ̣α̣|gap:2|κληρονο|gap:1||gap:2||gap:4||gap:1||gap:10||gap:4||gap:4||gap:2||gap:1||gap:1||gap:1|μα|gap:2|
14-15 προβιβά∤σεται
15 δὲ Ἐλεαῖος Σίμωνο̣[ς]Σίμωνος [τ]ὴντὴν α̣ὐτὴναὐτὴν γαμικὴν κο̣|gap:4||gap:1||gap:1||gap:1|κο|gap:4||gap:1||gap:1||gap:1| τ̣ῶ̣ν̣τῶν οι|gap:2|ν αὐτ̣ῶναὐτῶν παρανγει|gap:4||gap:18||gap:3| τ̣αύτ̣ηςταύτης ἀξιοχρέου|gap:1|
16 τῆς ∼πράξεος∽πράξεως γεινομέν[ης]γεινομένης τῇ αὐτῇ Σαλώμῃ Ἰωάν[ου]Ἰωάνου [Γαλγου]λὰΓαλγουλὰ καὶ ἄ[λ]λ̣ῳἄλλῳ παν̣τὶπαντὶ τῷ διʼ αὐτῆ̣ςαὐτῆς [ἢ] [ὑπὲρ]ὑπὲρ [αὐτῆς]αὐτῆς |gap:8| [Σα]λ̣ώ̣μηςΣαλώμης ἐπιφέροντι παρὰ τ[οῦ]τοῦ
17 Ἐλεαίου Σίμωνος ἀνδρ̣[ὸς]ἀνδρὸς [α]ὐτῆςαὐτῆς καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχό[ντων]ὑπαρχόντων [αὐ]τ̣ῷ̣αὐτῷ [ὧν]ὧν [δ]ὲδὲ ἔχει καὶ ὧν ἂν ἐπ̣[ι]κτ̣[ήσηται]ἐπικτήσηται |gap:20||gap:1||gap:1||gap:4||gap:1|τ̣ῳ̣|gap:20||gap:1||gap:1||gap:4||gap:1|τῳ τρόπῳ ἂν̣ἂν
18 αἱρῆται πράσσων κυρίας οὔσης |gap:1||gap:1|ς δὲ τῆς |gap:2||gap:10| [ἐπ]ι̣φ̣ε̣ρομέ[ν]ηςἐπιφερομένης κυρίως κα|gap:2| |gap:?| .
19 S-7 ἔτους ἑ̣β̣δ̣ό̣μουἑβδόμου Αὐτοκράτο[ρος]Αὐτοκράτορος Τ̣ρ̣αιανοῦΤραιανοῦ Ἁ̣δ̣ρ̣[ι]α̣[νο]ῦἉδριανοῦ Καίσα[ρος]Καίσαρος |gap:?|
20 καὶ Βελλ̣[ικίου]Βελλικίου Τορ[κο]υά̣τ̣ο̣[υ]Τορκουάτου π̣[ρὸ]πρὸ [ιδ|num:14|]ιδ|num:14| [❨κ(αλανδῶν)❩]καλανδῶν |gap:3|τ̣ε|gap:10||gap:2||gap:?||gap:3|τε|gap:10||gap:2||gap:?|
21 τοπαρχ[ίας]τοπαρχίας Ἡ̣ρωδ̣[εί]ουἩρωδείου . S-8 ἐ[ξομολογή]σ̣α[το]ἐξομολογήσατο [καὶ]καὶ [συνεγρά]ψα[το]συνεγράψατο |gap:?|
22 Ἀ̣κ̣[ρα]β̣[αττῶ]ν̣Ἀκραβαττῶν ο̣ἰ̣κ̣[ῶ]ν̣οἰκῶν ἐ̣νἐν [κ]ώ[μῃ]κώμῃ [Βαιτο]α̣ρ̣δ̣[οις]Βαιτοαρδοις [τῆς]τῆς π̣ερὶπερὶ [Γοφνοῖς]Γοφνοῖς |gap:?|
23 |gap:?_lines|
1 Ἀν̣αν̣|gap:?|Ἀναν|gap:?|
2 Δα̣|gap:?|Δα|gap:?|
3 Ἀμρ̣α|gap:1||gap:?|Ἀμρα|gap:1||gap:?|
1 |gap:?|υ̣ρ̣|gap:?||gap:?|υρ|gap:?|
2 |gap:?|σ|gap:3|ε|gap:2||gap:?|
3 |gap:?|φης|gap:1||gap:3||gap:?|
4 |gap:?| ἐὰν δὲ |gap:?|
5 |gap:?|α|gap:2|ν αυ|gap:?|
6 |gap:?||gap:2||gap:1|π̣ας|gap:1||gap:?||gap:?||gap:2||gap:1|πας|gap:1||gap:?|
7 |gap:?||gap:2||gap:1|α|gap:1|ε|gap:1||gap:?|
1 |gap:?|τηχ̣|gap:?||gap:?|τηχ|gap:?|
2 |gap:?|τα|gap:1||gap:?|
3 |gap:?||gap:1|υ̣|gap:1||gap:?||gap:?||gap:1|υ|gap:1||gap:?|
1 |gap:?| [Σα]λ̣ώμη|gap:?|Σαλώμη|gap:?|
2 |gap:?||gap:1||gap:?|
1 |gap:?||gap:1|ου|gap:?|
2 |gap:?||gap:1|αι̣α|gap:?||gap:?||gap:1|αια|gap:?|
3 |gap:?||gap:1|αυτο|gap:1||gap:?|
4 |gap:?||gap:1||gap:2||gap:1||gap:?|
1 |gap:?||gap:1||gap:?|
2 |gap:?|πατ̣|gap:1||gap:?||gap:?|πατ|gap:1||gap:?|
3 |gap:?|δ|gap:?|
4 |gap:?|ς|gap:1||gap:?|
5 |gap:?|α̣δ|gap:?||gap:?|αδ|gap:?|
6 |gap:?|ο̣ι̣|gap:?|οι
1 |gap:?||gap:1||gap:?|
2 |gap:?||gap:1||gap:?|
3 |gap:?||gap:1||gap:?|
4 |gap:?|φ̣|gap:?||gap:?|φ|gap:?|
5 |gap:?|π̣|gap:?||gap:?|π|gap:?|