Sematia

p.muench.3.1.84rpdupl.xml

TM: 12476HGV: 12476Date: 211 – 211Place: Arsinoites

1 m1 S-1 [ἔτους]ἔτους [ἐννεακαιδεκάτου]ἐννεακαιδεκάτου [Αὐτο]κ[ρ]ατό[ρ]ωνΑὐτοκρατόρων Κ[αι]σά[ρων]Καισάρων [Μάρκο]υΜάρκου Αὐρηλίου
2 [Ἀντωνίνου]Ἀντωνίνου κα[ὶ]καὶ [Πουβλίου]Πουβλίου [Σεπ]τιμίουΣεπτιμίου Γέτα ∼Βρεντανν[ι]κῶν∽Βρεταννικῶν μεγίστων Εὐσεβῶν
3 [Σεβαστῶν]Σεβαστῶν [Με]σορ[ὴ]Μεσορὴ |gap:6| [ἐ]νἐν Πτολεμαίδι Εὐεργέτιδι τοῦ Ἀρσινοείτου
4 [νομοῦ]νομοῦ [.]. S-2 [ὁμολογ]εῖὁμολογεῖ Ἡρ[α]κλ[οῦς]Ἡρακλοῦς [Ἡ]λιοδω[ρ]ᾶτ[ο]ςἩλιοδωρᾶτος μητρ[ὸ]ςμητρὸς Ταφεῦτος ἀ[π]ὸἀπὸ κώμης
5 [Εὐημερείας]Εὐημερείας [τῆς]τῆς [Θ]εμ[ί]σ[τ]ο[υ]Θεμίστου με[ρί]δοςμερίδος ὡ[ς]ὡς ἐτῶν τρι[ά]κον[τα]τριάκοντα δύο|num:32| οὐλὴ γαστροκνη-
1 [μίᾳ]μίᾳ |gap:?_lines| [δεξιᾷ]δεξιᾷ [[μετὰ]]μετὰ [[κυρίου]]κυρίου [τοῦ]τοῦ [[ἀνδρὸς]]ἀνδρὸς [[Δ]ι]⦗[οδώρου]⦘Διοδώρου ⦗[Ὀνν]ώφ̣[ρεως]⦘Ὀννώφρεως ⦗[ἀπὸ]⦘ἀπὸ ⦗[τῆς]⦘τῆς ⦗[αὐ]⦘[τῆς]αὐτῆς
2 κώμ̣η[ς]κώμης ὡς ἐτῶν ⦗τ̣εσσ⦘[αρά]⦗[κον]τ̣⦘α̣|num:40|τεσσαράκοντα|num:40| ⦗οὐ⦘λ̣ὴοὐλὴ ⦗ἀν̣τ̣[ικνημίῳ]⦘ἀντικνημίῳ ⦗[ἀρ]ι̣σ̣τερῷ⦘ἀριστερῷ ⦗Τ̣[αήσι]⦘Ταήσι ⦗[ἀφήλικι]⦘ἀφήλικι
2-3 ⦗[μη]⦘∤τρὸςμη∤τρὸς
3 Καστοροῦτος μετ̣[[ὰ]]μετὰ [[κ]υ]ρ̣ί̣ο̣υ̣κυρίου τ̣οῦτοῦ π̣α⦗τρὸς⦘πατρὸς Ἡ⦗ρ̣ων̣ᾶ̣[το]⦘[ς]Ἡρωνᾶτος [Π]ν⦗εφ⦘ε⦗ρῶ̣το[ς]⦘Πνεφερῶτος ⦗[μητρὸς]⦘μητρὸς
4 ⦗Τα⦘φεῦτοςΤαφεῦτος ἀπὸ̣ἀπὸ τῆς α[ὐτ]⦗[ῆς]⦘αὐτῆς ⦗[κ]ώμη⦘ς̣κώμης ⦗ὡ⦘ςὡς ⦗ἐ⦘τ⦗ῶν̣⦘ἐτῶν ⦗τριά[κο]ντα⦘|num:30|τριάκοντα|num:30| ⦗ο⦘ὐλ⦗ὴ⦘οὐλὴ ⦗μ̣[ηρῷ]⦘μηρῷ
4-5 ⦗[ἀρισ]⦘∤⦗τ̣ε̣ρῷ⦘ἀρισ∤τερῷ
5 ⦗πεπρα⦘κ[έ]⦗[ν]α̣⦘[ι]πεπρακέναι [τὴν]τὴν [ὁ]μ̣ο̣λογ[ο]ῦσ̣α̣νὁμολογοῦσαν ⦗αὐτῇ⦘αὐτῇ κ[ατ]⦗[ὰ]⦘κατὰ ⦗[τ]ήν̣δε⦘τήνδε ⦗τὴν⦘τὴν ⦗[ὁμολογίαν]⦘ὁμολογίαν
6 ⦗ἀπὸ⦘ἀπὸ ⦗τῆς⦘τῆς ⦗προγεγ̣ρ̣α̣[μμ]⦘[ένη]⦗ς̣⦘προγεγραμμένης ⦗ἡ̣μέ⦘[ρ]α̣ςἡμέρας ἐπὶ [τ]ὸντὸν ἅ̣π̣[[αντ]α]ἅπαντα χ⦗ρ⦘όνο⦗ν⦘χρόνον ⦗[τὸ]⦘τὸ ⦗[ὑπ]άρχον⦘ὑπάρχον
7 ⦗αὐτῇ⦘αὐτῇ ⦗κοινῶς⦘κοινῶς ⦗ἐν̣⦘ἐν ⦗[κώμῇ]⦘κώμῇ ⦗[Εὐ]η̣[με]⦘ρ⦗εί[ᾳ]⦘Εὐημερείᾳ ⦗[τ]ῆ⦘ςτῆς Θε[μ]ίστουΘεμίστου μ[ερ]ίδος̣μερίδος ἐν̣ἐν οἰ⦗κ̣ί̣ᾳ̣⦘οἰκίᾳ ⦗π̣ρὸς⦘πρὸς ⦗τῷ⦘τῷ
8 ⦗δ[ώ]ματι⦘δώματι ⦗⸢σ⸣υ̣μ̣⦗πόσιον⦘⦘συμπόσιον ⦗ἐν⦘ἐν ⦗τ̣ῇ̣⦘τῇ ⦗λα̣[ύρᾳ]⦘λαύρᾳ ⦗[τῶν]⦘τῶν ⦗[Π]ο[ι]μέν̣[ω]ν⦘Ποιμένων α⦗|gap:1|ομη⦘α|gap:1|ομη ⦗δια̣κ̣ειμ⦘έν̣ωνδιακειμένων , γείτονε⦗ς⦘γείτονες
9 ⦗τῆ̣ς⦘τῆς ⦗ὅλης⦘ὅλης ⦗οἰκ⦘ί⦗ας⦘οἰκίας ⦗[καθὼς]⦘καθὼς ⦗[ἐκ]⦘ἐκ ⦗[συμφ]ών̣[ου]⦘συμφώνου ⦗ὑπη[γό]ρ̣ευσαν̣⦘ὑπηγόρευσαν ⦗ν̣ότου⦘νότου ⦗Ὑπ̣η̣ρέτ⦘ο̣υὙπηρέτου οἰκ̣ίαοἰκία
10 β⦗ορρ⦘ᾶβορρᾶ Χαιρ⦗ᾶτος⦘Χαιρᾶτος ⦗ο̣⦘[ἰ]⦗κ̣[ία]⦘οἰκία ⦗[λιβὸς]⦘λιβὸς ⦗[Δειδ]ᾶ̣τος⦘Δειδᾶτος ⦗ο̣ἰ̣κία⦘οἰκία ⦗ἀ[πηλ]ιώτου̣⦘ἀπηλιώτου ⦗Οὐεσκ̣ᾶ̣τ̣[ο]ς̣⦘Οὐεσκᾶτος ⦗οἰκ⦘ίαοἰκία κ̣α̣⦗[ὶ]⦘καὶ
10-11 ⦗ἀ̣⦘∤⦗πέχε⦘ινἀ∤πέχειν
11 τὴ⦗ν⦘τὴν ⦗ὁμο̣λ̣⦘[ο]⦗[γοῦσαν]⦘ὁμολογοῦσαν ⦗[Ἡρακλο]ῦν⦘Ἡρακλοῦν ⦗π̣α̣ρ̣ὰ⦘παρὰ ⦗τοῦ̣⦘τοῦ ⦗[Ἡρ]ω̣νᾶ⦘[τ]⦗ο̣ς⦘Ἡρωνᾶτος ⦗ἐκ⦘ἐκ ⦗τοῦ⦘τοῦ ⦗τῆς̣⦘τῆς ⦗ἀφή⦘λ̣[ι[κος]]ἀφήλικος
12 ∼⦗Ταησίου⦘∽Ταήσιος λόγ⦗ο⦘υλόγου ⦗πα⦘ρ⦗[αχρῆμα]⦘παραχρῆμα ⦗[διὰ]⦘διὰ ⦗[χειρ]ὸς⦘χειρὸς ⦗ἐξ⦘ἐξ ⦗οἴκου⦘οἴκου ⦗τ̣[ὴν]⦘τὴν ⦗[σ]υ⦘ν⦗π̣ε̣φ̣ω̣νημέ̣ν̣⦘η̣νσυνπεφωνημένην ∼⦗τ⦘ει⦗μ̣[ὴν]⦘∽τιμὴν
13 ⦗τ⦘οῦτοῦ ⦗π⦘επρ⦗αμένου⦘πεπραμένου ⦗[αὐτῇ]⦘αὐτῇ ⦗[συμποσίου]⦘συμποσίου ⦗ἀργυρίου⦘ἀργυρίου ⦗δρ̣[α]χ̣μ̣ὰς⦘δραχμὰς ⦗ἑκατὸν⦘|num:100|ἑκατὸν|num:100| ⦗ἐκ⦘ἐκ ⦗πλ̣[ήρους]⦘πλήρους ⦗[,]⦘, ⦗[αἷ]⦘[ς]αἷς [[καὶ]]καὶ
14 σ̣υ̣⦗νεπε⦘ίσ⦗θη⦘συνεπείσθη ἡ̣ ὁ⦗[μολογοῦσα]⦘ὁμολογοῦσα ⦗[Ἡρακλ]ο̣ῦς⦘Ἡρακλοῦς ⦗κ̣αὶ⦘καὶ ∼⦗βεβαιώσιν⦘∽βεβαιώσειν ⦗αὐ̣τ̣ὴ̣ν⦘αὐτὴν ⦗καὶ⦘καὶ ⦗τ̣[οὺς]⦘τοὺς [π[αρʼ]]παρʼ [[αὐτῆς]]αὐτῆς
15 ⦗τῇ⦘τῇ ἀ⦗φήλικι⦘ἀφήλικι ⦗καὶ⦘καὶ ⦗[το]⦘[ῖ]⦗[ς]⦘τοῖς ⦗[παρʼ]⦘παρʼ ⦗[αὐτῆς]⦘αὐτῆς ⦗[κατ]ὰ̣⦘κατὰ ⦗τὴν⦘τὴν ∼⦗ὁμολο̣γ̣είαν⦘∽ὁμολογίαν ⦗τα̣ύτ̣ην⦘ταύτην ⦗πά̣[σῃ]⦘πάσῃ ⦗[βεβα]⦘[ιώσει]βεβαιώσει [[κ]αὶ]καὶ
16 ⦗πα̣ρέ⦘ξ⦗εται⦘παρέξεται ⦗αὐτ[ῇ]⦘αὐτῇ ⦗[ἀν]⦘[έ]⦗[παφον]⦘ἀνέπαφον ⦗[καὶ]⦘καὶ ⦗[ἀ]νενεχύρ̣α̣[σ]τ̣ον⦘ἀνενεχύραστον ⦗καὶ⦘καὶ ∼⦗ἀνεπι̣δ̣ά[νι]⦘[σ[τον]]∽ἀνεπιδάνειστον [[καὶ]]καὶ
16-17 [[καθα]]∤⦗ρ⦘ὸ̣νκαθα∤ρὸν
17 ἀπὸ παντ̣[ὸς]παντὸς [[ὀφ]ειλ[ήματος]]ὀφειλήματος [[δ]]η̣μο̣⦗σ̣ίου⦘δημοσίου ⦗τε̣⦘τε ⦗[κ]αὶ⦘καὶ ⦗[ἰ]δ̣ι̣ω̣τ̣ι̣κ̣ο̣ῦ̣⦘ἰδιωτικοῦ ⦗κ̣αὶ⦘καὶ ⦗[πά]⦘[σης]πάσης
17-18 [[ἐνπο]ιή]∤σ̣εως̣ἐνποιή∤σεως
18 μέχρι τῆς̣τῆς [[ἐνεσ]τ[ώ]ση[ς]]ἐνεστώσης [ἡ]⦗[μ]έρας⦘ἡμέρας · S-3 κ⦗ρατ̣ε[ῖ]ν̣⦘κρατεῖν ⦗ο⦘ὖ⦗ν̣⦘οὖν κ⦗α⦘ὶκαὶ ⦗κυρι⦘ε⦗ύε[ι]⦘[ν]κυριεύειν [τ[ὴν]]τὴν [[Ταῆ]σι[ν]]Ταῆσιν
19 ⦗κα̣[ὶ]⦘καὶ ⦗[το]ὺ̣ς̣⦘τοὺς ⦗π̣α̣ρʼ⦘παρʼ αὐ̣τ̣[ῆς]αὐτῆς [τοῦ]τοῦ [πεπραμ]⦗[έ]ν̣ο̣υ̣⦘πεπραμένου [αὐ]τ[ῇ]αὐτῇ [σ]υμποσ⦗ί[ου]⦘συμποσίου ⦗καὶ⦘καὶ ⦗τὰ⦘τὰ ⦗[ἐξ]⦘ἐξ ⦗[αὐτοῦ]⦘αὐτοῦ
19-20 ⦗[περιγενό]⦘∤μ[[εν]α]περιγενό∤μενα
20 [ἀ[ποφ]έρεσθαι]ἀποφέρεσθαι [εἰς]εἰς [τὸ]τὸ [ἴδιο]ν̣ἴδιον ⦗κα̣[ὶ]⦘καὶ ο[[ἰκονομεῖν]]οἰκονομεῖν [καὶ]καὶ [[δ]ιοικεῖν]διοικεῖν [[περ]ὶ]περὶ [α[ὐτοῦ]]αὐτοῦ [[ὡ]ς]ὡς
21 ⦗ἐὰ[ν]⦘ἐὰν ⦗[αἱρῆται]⦘αἱρῆται ⦗[.]⦘. S-4 ⦗[ἐὰν]⦘ἐὰν [δέ]δέ [τι]τι [τῶν]τῶν [προγεγρα]⦗[μ]μ̣έ[ν]⦘[ων]προγεγραμμένων [παρα[βῇ]]παραβῇ [[ἡ]] [[ὁμολογοῦσα]]ὁμολογοῦσα
21-22 [Ἡρα]∤κλ[οῦς]Ἡρα∤κλοῦς
22 [,], [ἀποτεισάτω]ἀποτεισάτω [τῇ]τῇ [π[ρογ]ε[γ]ρ[α]μμένῃ]προγεγραμμένῃ [Ταήσι]Ταήσι [παραχρῆμ[α]]παραχρῆμα [∼⦗τὴν⦘∽]ἣν [ἀπείλ[ηφε]]ἀπείληφε [∼⦗τειμὴν⦘∽]τιμὴν
23 |gap:?_lines|
26 σὺν
26-27 ἡ∤[μιολίᾳ]ἡ∤μιολίᾳ
27 |gap:12|ε|gap:1||gap:1||gap:1||gap:18||gap:3|δ|gap:3||gap:1|[μη]δὲν|gap:12|ε|gap:1||gap:1||gap:1||gap:18||gap:3|δ|gap:3||gap:1|μηδὲν ἧττον τοῦ τὰ
28 |gap:23| m2 [Ἡρακλοῦς]Ἡρακλοῦς [Ἡλιοδ]ωρᾶτοςἩλιοδωρᾶτος μετὰ κυρίου τοῦ
29 [ἀνδρὸς]ἀνδρὸς [Διοδώρου]Διοδώρου [ὁμολογῶ]ὁμολογῶ [πεπρακέν]α[ι]πεπρακέναι [τ]ῇτῇ Τ[α]ήσιΤαήσι ἀφήλικι τ[ὸ]τὸ
29-30 ὑπάρ∤[χον]ὑπάρ∤χον
30 [μοι]μοι [συμπόσιον]συμπόσιον [καὶ]καὶ [ἀπέχω]ἀπέχω [τὴν]τὴν [τιμὴν]τιμὴν [ἀργυρίο]υἀργυρίου [δρ]αχμῶνδραχμῶν ἑκατὸν|num:100| καὶ
31 |gap:43| [κα]θὼςκαθὼς πρόκειται . S-5 Δομίττιος
32 |gap:25| [ἔγραψα]ἔγραψα [ὑπὲρ]ὑπὲρ [αὐτῆς]αὐτῆς [κ]αὶκαὶ τοῦ κυρίου μὴ ∼ἰδότων∽εἰδότων
33 [γράμματα]γράμματα [.]. m3 S-6 [Ταῆσις]Ταῆσις [διὰ]διὰ [Ἡρωνᾶτος]Ἡρωνᾶτος τοῦ πατρὸς γέγονε εἰς
34 [μὲ]μὲ [ἡ] [πρᾶσις]πρᾶσις [ὡς]ὡς [πρόκειται]πρόκειται [.]. S-7 |gap:16|ις ἔγραψα ὑπὲρ ∼αὐτῶ∽αὐτοῦ
35 [γράμματα]γράμματα [μὴ]μὴ [εἰδότος]εἰδότος [.].