Sematia

p.muench.1.9.xml

TM: 15317HGV: 15317Date: 585 – 585Place: Syene

1 m1 S-1 |g:stauros| βασιλείας τοῦ θειοτάτου ἡμῶν δεσπότου Φλαυ⋰ί⋱ουΦλαυίου Τιβερίου Μαυρικίου
2 τοῦ αἰωνίου Αὐγούστου καὶ Αὐτοκράτορος καὶ μεγίστου
3 εὐεργέτου ἔτους τρίτου Πα⋰ῦ⋱νιΠαῦνι ε|num:5| τῆς τρίτης ❨⋰ἰ⋱νδ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος ἐν Συήνῃ ·|g:mid-punctus|
4 S-2 Αὐρηλία Ταπία θυγάτηρ Τσίου μητρὸς Μαριὰμ χωρὶς τοῦ
5 κυρίου αὐτῆς ἀνδρὸς χρηματίζουσα , γαμετὴ τότε ⋰Ἰ⋱ακώβουἸακώβου ,
6 ἀπὸ τῆς Συήνης ὁρμωμένη , καὶ ἑξῆς ὑπογραφέα παρέχουσα
7 τὸν ὑπὲρ αὐτῆς ὑπογράφοντα καὶ μάρτυρας τοὺς ἑξῆς
8 μαρτυροῦντας τῇδε τῇ βεβαίᾳ πράσει , |vac:?| Αὐρηλίοις
9 Πατερμουθίῳ υ⋰ἱ⋱ῷυἱῷ Μηνᾶ ναύτῃ |g:mid-punctus| καὶ γαμβρῷ μου καὶ
10 Κακῶτι |g:mid-punctus| γαμετῇ αὐτοῦ ⋰ἰ⋱δίᾳἰδίᾳ μου θυγατρὶ ἐκ πατρὸς τοῦ
10-11 προ∤γεγραμμένου
11 ⋰Ἰ⋱ακώβουἸακώβου ἀπὸ τῆς Συηνιτῶν πόλεως ὁρμωμένοις
12 χαίρειν . S-3 ὁμολογῶ ἐγὼ προγεγραμμένη Ταπία διὰ ταύτης
13 μου τῆς ἐγγράφου ὠνιακῆς ἀσφαλείας ἑκοῦσα καὶ
14 ∼πεπεισμένοι∽πεπεισμένη δίχα παντὸς δόλου καὶ φόβου καὶ βίας
15 καὶ ἀνάγκης καὶ συναρπαγῆς καὶ ∼κολακίας∽κολακείας καὶ μηχανῆς
16 καὶ κακονοίας καὶ κακοηθείας καὶ ἐλαττώματος παντὸς
17 καί τινος φαύλου διανοήματος καὶ πάσης νομίμου
18 περιγραφῆς , ἀλλʼ|g:apostrophe| ἑκουσίῳ γνώμῃ καὶ αὐθαιρέτῳ βουλήσει
19 καὶ ὀρθῇ διανοίᾳ καὶ καθαρῷ σκοπῷ καὶ ἀμετατρέπτῳ λογισμῷ
20 καὶ ἀμεταθέτῳ βουλήματι καὶ εἰλικρινεῖ συνειδήσει , ἅμα δὲ
21 καὶ ὀμνύουσα τὸν φρικτὸν καὶ σεβάσμιον ὅρκον τοῦ
22 παντοκράτορος θεοῦ καὶ ∼τὴν∽τῆς ∼νικην∽νίκης καὶ ∼διαμονην∽διαμονῆς τῶν
23 εὐσεβεστάτων ἡμῶν δεσποτῶν Φλαυ⋰ί⋱ωνΦλαυίων Τιβερίου Μαυρικίου
24 καὶ Αἰλείας Κωνσταντίνης τῶν αἰωνίων Αὐγούστων
25 καὶ Αὐτοκρατόρων καὶ μεγίστων εὐεργετῶν , πεπρακέναι
26 ὑμῖν σήμερον τοῖς προγεγραμμένοις Πατερμουθείῳ καὶ
27 Κακῶτι |g:mid-punctus| συμβίῳ αὐτοῦ ὠνιακῷ νόμῳ καὶ αἰωνίᾳ κατοχῇ
28 καὶ ἐξουσίᾳ πάσῃ καὶ παντὶ πληρεστάτῳ δεσποτείας
29 δικαίῳ καὶ καταγεγραφέναι ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν ἑξῆς
30 ἅπαντα διηνεκῆ χρόνον τὸ ⋰ὑ⋱πάρχονὑπάρχον μοι ἥμισυ μέρος
31 τοῦ συμποσίου ἐν τῇ οἰκίᾳ τῆς μητρός , οὗ καὶ τὸ ἄλλο ἥμισυ μέρος
32 ἀνήκειν Μηνᾷ καὶ ⊢Τσελὲτ⊣Τσελὲτ τοῖς ἀδελφοῖς μου , νεύοντος εἰς ∼βορ|g:apostrophe|ρᾶ∽βορρᾶν
33 εἰς τὸν πεσσὸν ἐν τῇ δευτέρᾳ στέγῃ , καὶ τὸ μέρος μου ἀπὸ δώματος ἐν τῇ τετάρτῃ
34 στέγῃ τοῦ ἐπάνωθεν τοῦ ἀκουβίτου Ταλιφάντις , σὺν τῷ μέρει μου
35 τῶν ὅλων χρηστηρίων τῆς οἰκίας , ἀφʼ ἧς ⦑πέπρακα⦒πέπρακα ὑμῖν τὸ ἥμισυ
36 <μέρος>μέρος τοῦ συμποσίου , οὔσης ἐν τῇ Συήνῃ περὶ τὸ νότινον μέρος το[ῦ]τοῦ φρουρίου
37 ἐπὶ λαύραν ⦑τοῦ⦒τοῦ εὐκτηρίου τοῦ ἁγίου καὶ ἀθλοφόρου Βίκτορος περιελθὸν
38 εἰς ἐμὲ οὕτως · S-4 τέταρτον μὲν μέρος ἀπὸ κληρονομίας τῆς μητρός μου ,
39 ἕτερον δὲ τέταρτον ἀπὸ ἀγορασίας παρὰ Γεωργίου τοῦ ἀδελφοῦ μου ·
40 S-5 ἔτι μὴν καὶ πεπρακέναι σοι καὶ τὸ μέρος μου ἀπὸ τῆς οἰκίας τοῦ
41 πατρός μου Τσίου πρὸς τὸν μερισμόν , τῆς αὐτῆς οἰκίας διακειμένης
42 ἐν τῇ αὐτῇ λαύρᾳ , ἔτι μὴν καὶ τὸ μέρος μου ἀπὸ τῆς ∼μικρῆς∽μικρᾶς οἰκίας
43 ἐν τῇ αὐτῇ λαύρᾳ , περιελθὸν εἰς ἐμὲ οὕτως · S-6 μέρος μὲν ἀπὸ κληρονομίας
44 τῆς μητρός μου , μέρος δὲ ἀπὸ πατρῴας κληρονομίας , ∼οἱα∽οἵας ἐστὶν
45 διαθέσεως ἀπὸ θεμελίων ἕως ἀέρος . S-7 ἁπλῶς οὐδὲν ἐμοὶ τὸ
46 σύνολον ὑπολέλειπται ἄπρατον ἀπὸ τῶν ∼τρειῶν∽τριῶν οἰκημάτων
47 τῆς μητρός μου καὶ τοῦ πατρὸς κατὰ τὸ λαχόν μοι μέρος σὺν τῷ μέρει τῶν
48 ὅλων χρηστηρίων ⸢ο⸣ο , κοινῶν δὲ ὄντων καὶ ἀδιαιρέτων
49 εἰς ἐμὲ καὶ εἰς τοὺς ἄλλους μου ἀδελφούς . S-8 προσομολογῶ δὲ καὶ
50 πεπρακέναι τὸ αἱροῦν μοι ἥμισυ μέρος |g:mid-punctus| οἰκίας , τὸ περιελθὸν
51 εἰς ἐμὲ ἐκ δικαίας ἀγορασίας παρὰ ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου Πατεχνουμίου , ∼οὑ∽ἧς καὶ
52 τὸ ἄλλο ἥμισυ μέρος ἀνήκειν τῷ εὐμοίρῳ μου ἀνδρὶ ἐξ ἀγορασίας
53 παρὰ τοῦ αὐτοῦ ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου , τῆς αὐτῆς οἰκίας διακειμένης ἐν τῇ
54 Συήνῃ περὶ τὸ νότινον μέρος τοῦ φρουρίου καὶ περὶ λαύραν τῆς
55 παρεμβολῆς . S-9 εἰσὶ δὲ γείτονες τῆς αὐτῆς οἰκίας νότου οἰκία
56 τῶν κληρονόμων Ἄ̣π̣α̣Ἄπα ❨Δ̣ί̣ο̣(υ)❩Δίου |gap:4||gap:4||gap:1| Ἀ̣β̣ρ̣[ααμίο]υ̣Ἀβρααμίου
57 |vac:?| οἳ δʼ ἂν ὦσι γείτονες πάντη πάντοθεν , καθὼς καὶ ἐν στόματι
58 ∼ὑπηγορευσαμεν∽ὑπηγόρευσα ∼ἠμεις∽ἐγὼ ἀποδομένη . S-10 καὶ οὐδὲν |g:mid-punctus| ἐμοὶ τὸ σύνολον
59 ὑπολέλειπται ἄπρατον ἀπὸ τῶν ∼προδεδηλουμένων∽προδεδηλωμένων μερῶν
60 οἰκημάτων πρὸς τὴν δύναμιν τῶν πράσεων καὶ τῶν
61 κλήρων τῶν καὶ ἀναδοθεισῶν εἰς μείζονά ∼σου∽ὑμῶν ἀσφάλειαν ,
62 τιμῆς τῆς πρὸς ἀλλήλους συμπεφωνημένης καὶ συναρεσάσης
63 χρυσοῦ νομισματίων δέκα ζυγῷ τῆς Συηνιτῶν
64 ❨γί(νονται)❩γίνονται ❨χρ(υσοῦ)❩χρυσοῦ ❨νο(μισμάτια)❩νομισμάτια ι|num:10| ❨ζ(υγῷ)❩ζυγῷ ❨Συήν(ης)❩Συήνης , ἥνπερ τὴν τελείαν τιμὴν μὴν αὐτόθι
65 ἀπέσχον παρʼ ὑμῶν τῶν ὠνουμένων μέρος μὲν ἀνήλωσα
66 εἰς τὴν ἀναγκαίαν χρεῖάν μου διατροφὴν ἐν τῇ Ἀντινοέων ,
67 μέρος δὲ δέδωκα εἰς τὴν ὑπερβαίνουσάν μοι ζημίαν ἐν τῇ
68 αὐτῇ πόλει προφάσει ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου τοῦ ἐμοῦ ἀδελφοῦ ἐν τῇ ἐνεστώσῃ
69 ἡμέρᾳ διὰ χειρὸς εἰς χεῖρά μου ἐξ οἴκου ὑμῶν ἀριθμῷ καὶ σταθμῷ
70 πλήρη . S-11 καὶ βεβαιώσω ὑμῖν τὴν παροῦσαν πρᾶσιν πάσῃ βαβαιώσει
71 ἀπὸ παντὸς διὰ παντὸς τοῦ ἐπελευσομένου καὶ ἀντιποιησομένου
72 καὶ πρὸς τῷ ∼σε∽ὑμᾶς τοὺς πριαμένους ἀπεντεῦθεν κυριεύειν καὶ
73 δεσπόζειν καὶ διοικεῖν καὶ οἰκονομεῖν καὶ ἀνοικοδομεῖν
74 καὶ πωλεῖν καὶ μεταπωλεῖν καὶ χαρίζεσθαι καὶ τέκνοις καὶ
75 ἐγγόνοις διατάσσειν κτᾶσθαι χρᾶσθαι παντὶ ἀρέσκοντι
76 ὑμῖν τρόπῳ ἀκωλύτως τε καὶ ἀνεμποδίστως , καὶ μὴ ἐξεῖναί
77 μοι μήτε κληρονόμοις μου μήτε διαδόχοις μήτε διακατόχοις
78 ἐνάγειν ὑμῖν μήτε τοῖς μεθʼ ∼ὑμων∽ὑμᾶς παραλημψομένοις
79 μήτε διαδόχοις μήτε διακατόχοις |g:mid-punctus| μήτε ἐγκαλεῖν μήτε ∼ἐγκαλεσειεν∽ἐγκαλέσειν
80 μήτε ἐπιφυῆναι μήτε παραβῆναι μήτε παρασαλεῦσαι ταύτην
81 μου τὴν πρᾶσιν ἐν τῷ νῦν καὶ ἐν μηδενὶ καιρῷ χρόνῳ
82 κατὰ ∼μηθένα∽μηδένα τρόπον ἀφορμῇ μηδεμιᾷ , διὰ τὸ ὡς προεῖπον
83 ἀπεσχηκέναι με παρʼ ὑμῶν τελείαν τὴν ἐγκειμένην τιμὴν
84 ἐν νομισματίοις δέκα|num:10| . S-12 τὸν δʼ ἐπελευσόμενον ὑμῖν ❨κ(αὶ)❩καὶ
84-85 ἀντι∤ποιησόμενον
85 ἕνεκεν τῆς πράσεως μέρους αὐτῆς τὸ
86 σύνολον ἐκστήσω καὶ καθαροποιήσω ⋰ἰ⋱δίοιςἰδίοις μου ἀναλώμασι
87 καὶ δαπανήμασι . S-13 καὶ πρὸς ὑμῶν ἀσφάλειαν ταύτην
88 ἐξεδόμην τὴν πρᾶσιν κυρίαν οὖσαν καὶ βεβαίαν
89 καὶ ἀρ|g:apostrophe|ραγῆ καὶ ἀσάλευτον καὶ ἔννομον ἁπανταχοῦ
90 προφερομένην μεθʼ ὑπογραφῆς τοῦ ὑπὲρ ἐμοῦ ❨ὑπογρ(άφοντος)❩ὑπογράφοντος
91 καὶ τῶν ἑξῆς μαρτυρούντων , καὶ ἐπερωτηθεῖσα
92 κατὰ πρόσωπον ὡμολόγησα |g:stauros| . m2 S-14 |g:stauros| |g:stauros| |g:stauros| Αὐρηλία Ταπία θυγάτηρ Τσίου
93 μητρὸς Μαριὰμ χωρὶς τοῦ κυρίου αὐτῆς ἀνδρὸς χρηματίζουσα
93-94 ὁρμω∤μένη
94 ἀπὸ Συήνης ❨προκ(ειμένη)❩προκειμένη πεπρακυ⋰ῖ⋱απεπρακυῖα τὸ ⋰ὑ⋱πάρχονὑπάρχον μοι ἥμισυ μέρος
95 συμποσίου ἐν δευτέρᾳ στέγῃ καὶ τὸ μέρος μου ἀπὸ τοῦ δώματος ἐν τετάρτῃ στέγῃ
96 ἐν τῇ οἰκίᾳ τῆς μητρός μου , ἔτι μὴν καὶ τὸ ἥμισυ μέρος οἰκίας τὸ
97 περιελθὸν εἰς ἐμὲ ἀπὸ δικαίας ἀγορασίας παρὰ ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου Πατεχνουμίου ,
98 σὺν μέρει αὐτῶν ἀπὸ τῶν ὅλων χρηστηρίων τῶν τε προθύρων ❨κ(αὶ)❩καὶ ∼πυλόνων∽πυλώνων
99 ❨κ(αὶ)❩καὶ πεσσῶν ❨κ(αὶ)❩καὶ ἑτέρων ∼συγκηρούντων∽συγκυρούντων χρηστηρίων , καὶ ἀπεσχηκυ⋰ῖ⋱αἀπεσχηκυῖα παρʼ ὑμῶν
100 τὴν τελείαν καὶ προγεγραμμένην τιμὴν ἐν χρυσοῦ νομισματίοις δέκα|num:10| ζυγῷ Συήνης ,
101 καὶ βεβαιῶ ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν τὴν πρᾶσιν πάσῃ βεβαιώσει καὶ στοιχεῖ <μοι>μοι πάντα ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-15 ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος
102 Μᾶρκος Ἄπα Δίου ❨στρ(ατιώτης)❩στρατιώτης ἀριθμοῦ Συήνης αἰτηθεὶς ἔγραψα ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ αὐτῆς παρούσης
103 καὶ εἰπούσης μοι γράμματα μὴ ∼εἰδυ⋰ι⋱ης∽εἰδέναι |g:stauros| . m3 S-16 |g:stauros| Παπνοῦθις Δῖος ❨διάκ(ονος)❩διάκονος ❨ἐκκλ(ησίας)❩ἐκκλησίας
104 Συήνης μαρτυρῶ |g:stauros| .
105 m4 S-17 |g:stauros| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Κῦρος ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου κεντυρίων ❨ἀριθμ(οῦ)❩ἀριθμοῦ Συήνης μαρτυρῶ τῇ ∼πράσι∽πράσει ἀκούσας παρὰ τὴς θεμένης |g:stauros| .
106 m5 S-18 |g:stauros| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος ⋰Ἰ⋱ωσὴφἸωσὴφ Βίκτωρ ⋰ἰ⋱ατρὸςἰατρὸς καὶ ❨στρα(τιώτης)❩στρατιώτης ❨λεγ(εῶνος)❩λεγεῶνος Συήνης μαρτυρῶ |g:stauros| .
107 m6 S-19 ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος ∼Μουσαίου∽Μουσαίος Ἀβρααμίου ❨στρ(ατιώτης)❩στρατιώτης ἀριθμοῦ Συήνης μαρτυρῶ |g:stauros| .
108 m7 S-20 |g:stauros| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Παπνοῦθις ∼Μαρτυρίοου∽Μαρτυριόυ ∼κεντηρίον∽κεντυρίων ἀριθμοῦ Συήνης μαρτυρῶ |g:stauros| .
109 m8 S-21 |g:stauros| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος ⋰Ἰ⋱ωάννηςἸωάννης Κολοῦθος ∼κεντηρείων∽κεντυρίων ἀριθμοῦ Συήνης μαρτυρῶ .
110 m9 S-22 |g:stauros| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Ἄπα Δῖος Μη[νᾶ]Μηνᾶ ❨στρα(τιώτης)❩στρατιώτης ἀριθμοῦ Συήνης μαρτυρῶ τῇ πράσει ἀκούσας παρὰ ∼του∽τῆς ∼θεμενου∽θεμένης .
111 m1 S-23 |g:stauros| διʼ ἐμοῦ Ἀλλάμονος Πέτρου ἀπὸ ❨βικ(αρίων)❩βικαρίων ἐγράφη |g:stauros| |g:stauros| |g:stauros| .