Sematia

p.muench.1.8.xml

TM: 15316HGV: 15316Date: 540 – 540Place: Syene

1 m1 S-1 |gap:?|α πολλάκις ὑ̣γ̣ιε̣σ̣το|gap:1||gap:?|ὑγιεστο|gap:1||gap:?|
2 |gap:?|ο̣κια|gap:?|οκια τὸν κοινὸν πᾶσιν βίον |gap:?|
3 |gap:?| [ἐκτελ]έ̣σ̣αιἐκτελέσαι τὴν προσφοράν μου ω|gap:?|
1 |gap:1_lines|
2 ἀδήλου δὴ οὔσης τῆς ι̣μ̣|gap:1||gap:?|ιμ|gap:1||gap:?|
1 |gap:?_lines| |gap:?| μᾶλλον δὲ καὶ τ̣η̣τη |gap:?|
2 μέχρι τῆς δεῦρο υ⋰ἱ⋱οῦυἱοῦ μου γνησίου καὶ πιστικοῦ τ̣υ̣γ̣χά̣ν̣ο̣ν̣τ̣ο̣ς̣τυγχάνοντος ἀναπα̣ύ̣σ̣ε̣ω̣ς̣ἀναπαύσεως κ̣α̣ὶ̣καὶ
3 θαλπούσης καὶ ἐπιμελουμένης μου καὶ ἐν οὐδενὶ πώποτε λυπησάσης με
4 ἔργῳ καὶ λόγῳ , |vac:?| ἔδοξεν ἐμοὶ ∼εἵλασθαί∽ἕλεσθαί σε ὡς πιστικὸν δυνάμενον τὰς
5 φροντίδας τῆς προσφορᾶς μου καὶ τὰ ἀνθρωποπρεπῆ μου νόμιμα ἐκτελέσ[αι]ἐκτελέσαι
6 μετὰ τὴν ἐμὴν τελευτὴν μετὰ πάσης σπουδῆς καὶ ∼ἐπιεικίας∽ἐπιεικείας . S-2 ὅθεν εἰς ταύτην
7 ἐλήλυθα τὴν ὁμολογίαν τύπους ∼ἐχουσα∽ἔχουσαν τῆς παραχωρήσεως νοοῦσα καὶ φρ[ονοῦσα]φρονοῦσα
8 καὶ λογισμοῦ σῶς οὖσα καὶ ἐρ|g:apostrophe|ρωμένην ἔχουσα τὴν διάνοιαν , διʼ ἧς ὁμολογῶ [ἐκουσίᾳ]ἐκουσίᾳ
9 καὶ ἀμετανοήτῳ γνώμῃ καὶ ἀδόλῳ προαιρέσει καὶ εἰλικρινεῖ συνειδήσει καὶ ἀμ[ετατρέπτῳ]ἀμετατρέπτῳ
10 λογισμῷ ∼ἑκούση∽ἑκούσα καὶ πεπεισμένη ἄνευ δόλου καὶ βίας καὶ ἀπάτης καὶ ἀνάγκη[ς]ἀνάγκης δεδ[ωκέναι]δεδωκέναι
11 σοὶ σήμερον τὸ ἥμισυ μέρος μέρος{μέρος} τῆς κέλλας μου τῆς λεγομένης κέλλας Παταροῦτος
12 καὶ τὸ ἥμισυ μέρος τοῦ συμποσίου ἐπάνω τῆς αὐτῆς κέλλας καὶ τὸ ἥμισυ μέρος τοῦ ἀέρος
13 ἐν τετάρτῃ στ[έ]γῃστέγῃ ἐπάνω τοῦ ἀκουβίτου Ἀβρααμίου Παχυμίου πλησίον τῆς ἐμῆς
14 οἰκίας εἰς λόγον τῆς ὁσίας μου προσφορᾶς καὶ τὰ ἀνθρωποπρεπῆ μου νόμιμα
15 κατὰ τὴν ἐμὴν μετριοσύνην μετὰ τὴν ἐμὴν τελευτήν τὴν δὲ αὐτὴν κέλλαν καὶ τὸ
16 ἐπάνω αὐτῆς συμπόσιον καὶ τὸν ἀέρα ἐν τετάρτῃ στέγῃ , κατηντηκὸς εἰς ἐμὲ καὶ
17 εἰς τὸν πατέρα σου ἀπὸ δικαίας ἀγορασίας παρὰ Τηρουτήρου , τὴν δὲ αὐτὴν
18 κέλλαν διακειμένην ἐπὶ τὴν Συήνην καὶ περὶ τὸ νότινον μέρος τοῦ φρουρίου
19 καὶ περὶ λαύραν τῆς παρεμβολῆς καλουμένην τῶν ∼σκετέων∽σκυτέων , τὸ δὲ ἄλλο ἥμισυ
20 μέρος τῶν ∼προδεδηλουμένων∽προδεδηλωμένων τόπων ἀνήκει τῷ πατρί σου , πρὸς τῷ σὲ τὸ αὐτὸ
21 ἥμισυ μέρος τῶν ∼προδεδηλουμένων∽προδεδηλωμένων τόπων μετὰ τὴν ἐμὴν τελευτὴν κυριεύειν
22 καὶ δεσπόζειν καὶ ∼ἐξουσιάσειν∽ἐξουσιάζειν καὶ ἐπιτελεῖν τὰ περὶ αὐτῶν τρόπῳ ἐὰν αἱρῇ ἀκωλύτως
23 καὶ ἀνεμποδίστως καὶ ἐπιτελέσαι τὰ ὁσίας μου προσφορᾶς πρὸς τὴν ἐμὴν
24 μετριοσύνην ⋰ἰ⋱δίᾳἰδίᾳ σου ἀγαθῇ πίστει , καὶ μετὰ τὴν ἐμὴν τελευτὴν ἐξεῖναί σοι
25 εἰσελθεῖν καὶ κληρονομῆσαι μετὰ τῶν ἄλλων σου ἀδελφῶν ἐξ ⋰ἰ⋱σομοιρίαςἰσομοιρίας ἅπαντα
26 τὰ καταλειφθησόμενα ⸢παρʼ⸣παρʼ ⸢ἐμοῦ⸣ἐμοῦ ⸢καὶ⸣καὶ ⸢παρὰ⸣παρὰ ⸢τοῦ⸣τοῦ ⸢πατρός⸣πατρός ⸢σο⸢υ⸣⸣σου ἄνευ πάσης πλεονεξίας , καὶ μηδενὸς τῶν ἀδελφῶν σου
27 δυνησομένου ∼ἐπελεύσασθαί∽ἐπελεύσεσθαί σε ἀντιποιεῖσθαι περὶ τούτου ἐν μηδενὶ καιρῷ κατὰ μηδένα
28 τρόπον ἀφορμῇ μηδεμιᾷ , μηδὲ ἐμοῦ αὐτῆς περιούσης δυνησομένης
28-29 μεταμελη∤θῆναι
29 καὶ ἕτερον γράμμα θέσθαι ἀντι[κεί]μενονἀντικείμενον εἰς κατ[ά]λυσινκατάλυσιν τούτ[ο]υτούτου τοῦ ἀ[π]οχαρίσματοςἀποχαρίσματος ,
30 ἀλλὰ εἶναι αὐτὸ βέβαιον καὶ ἀρ|g:apostrophe|ραγὲς καὶ ἀσάλευτον ἐπὶ τὸ διηνεκές . S-3 εἰ δὲ
31 βουληθείην κατά τινα τρόπον μεταμεληθῆναι ἤγουν παρασαλεῦσαι τὰ ἐγγεγραμμένα διὰ δόλου ,
32 ἐξεῖναί μοι παρασχεῖν ὑπὲρ συνθηκῶν ∼παραβασεων∽παραβάσεως χρυσοῦ νομίσματα δέκα ὀκτὼ|num:18|
33 μετὰ καὶ ∼το∽τοῦ ἐμὲ μηδὲν ⋰ἰ⋱σχύεινἰσχύειν κατὰ τούτου τοῦ ἀποχαρίσματος ἀλλὰ ἐμμένειν αὐτῷ ἐπὶ τὸ διηνεκ[ές]διηνεκές [.].
34 S-4 εἰς δὲ μείζονά σου ἀσφάλειαν ἐπωμοσάμην τόν τε παντοκράτορα θεὸν καὶ τὴν ἁγίαν καὶ
35 ὁμοούσιον τριάδα τῶν χριστιανῶν ἑτοίμως ἔχειν με στέρξαι καὶ ἐμμεῖναι
36 πάντα τὰ προγεγραμμένα καὶ μὴ παρασαλεῦσαι παραβῆναι αὐτὰ διὰ τὸ
37 ∼ἑχοῦσαν∽ἑκοῦσαν καὶ πεπεισμένην ∼ἐληλυθα∽ἐληλυθέναι εἰς τοῦτο τὸ ἀποχάρισμα κύριον καὶ βέβαιον
38 ἐφʼ ὑπογραφῆς τοῦ ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ ἐμοῦ ❨⋰ὑ⋱πογράφ(οντος)❩ὑπογράφοντος , καὶ ❨ἐπερ(ωτηθεῖσα)❩ἐπερωτηθεῖσα ὡμολόγησα .
39 m2 S-5 |g:stauros| Αὐρηλία Μαρία Δίου μητρὸς Ταεὶτ ∼χηρεσουσα∽χηρεύουσα ❨προκ(ειμένη)❩προκειμένη ἐθέμεθα
40 τὴν ∼ὁμωλογια∽ὁμολογίαν καὶ στοιχεῖ μοι πάντα <τὰ>τὰ ∼ἐγγεγραμένα∽ἐγγεγραμμένα ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται .
41 S-6 |g:stauros| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος ∼⋰Ἰ⋱ωάνης∽Ἰωάννης ∼Ἀβραάμιος∽Ἀβρααμίου ❨κεντυρ(ίων)❩κεντυρίων ❨λεγ(εῶνος)❩λεγεῶνος Συήνης ∼ἀξειωθεὶς∽ἀξιωθεὶς ἔγραψα
42 ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ αὐτῆς ∼γράματα∽γράμματα μὴ ∼εἰδηείυς∽εἰδυίης .
43 m3 S-7 |g:stauros| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Βασιλείδης Δίου ❨στρ(ατιώτης)❩στρατιώτης ❨λεγ(εῶνος)❩λεγεῶνος Συήνης μαρτυρῶ |g:stauros| .
44 m4 S-8 |g:stauros| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Παπνοῦθις Δίου ❨στρ(ατιώτης)❩στρατιώτης ❨λεγ(εῶνος)❩λεγεῶνος Συήνης μαρτυρῶ .
45 m5 S-9 |g:stauros| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Εὐλόγιος Ἀλλάμωνος ❨κεντυρ(ίων)❩κεντυρίων ❨λεγ(εῶνος)❩λεγεῶνος Συήνης μαρτυρῶ .
46 m6 S-10 |g:stauros| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Ἰωσὴφ Ἀλλάμωνος ❨ὀ̣ρ̣δ̣(δινάριος)❩ὀρδδινάριος ∼ἀ̣γ̣ο̣υ̣σ̣τ̣ά̣λ̣ι̣ο̣ς̣∽αὐγουστάλιος Συήνης μαρτυρῶ |g:stauros| .
47 m7 S-11 |g:stauros| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Δίδυμος Σιλβανοῦ ἀπὸ ❨βικαρ(ίων)❩βικαρίων ❨λεγε(ῶνος)❩λεγεῶνος Συήνης μαρτυρῶ |g:stauros| .
48 m8 S-12 |g:stauros| Ἄπα Δῖος Ἀβραὰμ ❨διάκ(ονος)❩διάκονος ❨ἐκκ(λησίας)❩ἐκκλησίας Συήνης μαρτυρῶ .
49 m9 S-13 |g:stauros| Αὐρήλιος ∼Μηνα∽Μηνᾶς ∼Ἰωαννης∽Ἰωάννου ∼ἀπω∽ἀπὸ ∼Ὤνβων∽Ὄμβων μαρτυρῶ .
50 m10 S-14 |g:stauros| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Γεώργιος Μουσαίου ❨ἀδιούτ(ωρ)❩ἀδιούτωρ ❨λεγ(εῶνος)❩λεγεῶνος Συήνης ἐσωμάτισα . S-15 |g:stauros|