Sematia

p.muench.1.7.xml

TM: 15315HGV: 15315bDate: 583 – 583Place: Antinoopolis

1 m1 S-1 [|g:stauros|]|g:stauros| χμ̣γχμγ |g:stauros|
2 |g:stauros| βασιλείας τοῦ θειοτάτου ἡμῶν δεσπότου Φλαυ⋰ί⋱ουΦλαυίου Τιβερίου
3 Μαυρικίου τοῦ αἰωνίου Αὐγούστου Αὐτοκράτορος ἔτους
4 πρώτου Πα⋰ῦ⋱νιΠαῦνι εἰκὰς ἐνάτῃ δευτέρας ἰνδικτίονος ἐν ❨Ἀντι(νόου)❩Ἀντινόου
5 πόλει τῇ λαμπροτάτῃ |g:stauros| .
6 S-2 |g:stauros| τάσδε τὰς ἀντισυγγράφους διαλύσεις τίθενται καὶ ποιοῦνται
7 πρὸς ἀλλήλους |vac:?| ἑκόντες καὶ πεπεισμένοι πάσης ἀπάτης
8 καὶ βίας χωρὶς |vac:?| ἐκ μὲν τοῦ ἑνὸς μέρους |g:mid-punctus| |vac:?| Αὐρήλιος ⋰Ἰ⋱ωάννηςἸωάννης
9 υ⋰ἱ⋱ὸςυἱὸς ⋰Ἰ⋱ακυβίουἸακυβίου μητρὸς Ταπίας στρατιώτης ἀριθμοῦ Συ⊢ήνη⊣ςΣυήνης ,
10 ἐκ δὲ θατέρου |vac:?| Αὐρήλιος Πατερμοῦθις υ⋰ἱ⋱ὸςυἱὸς Μηνᾶ μητρὸς
11 Τ⊢σία⊣ςΤσίας ναύτης ἀπὸ τῆς αὐτῆς Συηνιτῶν πόλεως ποιούμενος
12 τοὺς λόγους καὶ κυρίως πράττων καὶ διαλυόμενος ⋰ἰ⋱δίᾳἰδίᾳ
13 αὐθεντίᾳ ⋰ὑ⋱πέρὑπέρ τε ἑαυτοῦ καὶ ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ Κ[α]κ⊢ῶτ⊣οςΚακῶτος τῆς εὐγενεστάτης ,
14 αὐτοῦ μὲν συμβίου , ἀδελφῆς δὲ τοῦ προγεγραμμένου Ἰωάννου ,
15 ἀμφότεροι τὸ νῦν διάγοντες ἐνταῦθα ἐπὶ τῆς Ἀντινοέων .
16 S-3 καὶ ἔστιν ὡς ⋰ὑ⋱ποτέτακταιὑποτέτακται . S-4 |vac:?| Ἰάκυβις νῦν ἐν μακαρίᾳ
17 τῇ μνήμῃ , πατὴρ μὲν τοῦ προγεγραμμένου Ἰωάννου ,
18 ∼πενθερου∽πενθερὸς δὲ τοῦ προγεγραμμένου Πατερμουθίου , τὸν βίον
19 ∼ἀπέλειπεν∽ἀπέλιπεν ἐπὶ ⋰Ἰ⋱ωάννῃἸωάννῃ καὶ Κακ⊢ῶ⊣τιΚακῶτι τοῖς
19-20 προ∤ρηθεῖσιν
20 αὐτοῦ τέκνοις τε καὶ κληρονόμοις . S-5 |vac:?| καὶ μετὰ τὴν
21 αὐτοῦ τελευτὴν διεμερίσαντο εἰς ἑαυτοὺς πάντα τὰ
21-22 κατα∤λειφθέντα
22 αὐτοῖς παντοῖα πράγματα ἀπὸ τιμίου μέχρι
23 ἐλαχίστου εἴδους ἀνὰ τὸ ἥμισυ μέρος παρὲξ ἀσφαλειῶν
24 διαφόρων προσώπων χρεωστουμένων τῷ ❨μακαριωτ(άτῳ)❩μακαριωτάτῳ
25 αὐτῶν πατρί , καὶ περὶ ⊢ὧ⊣νὧν ἔδοξεν , ὥστε τὰς αὐτὰς ἀσφαλείας
26 εἶναι ἀνὰ μέσον αὐτῶν ἄχρι τῆς τούτων ἐξανύσεως καὶ τὸ
27 ἀνυόμενον ἐξ αὐτῶν χρυσίον διαμερισθῆναι εἰς ἑαυτοὺς
28 ἀνὰ τὸ ἥμισυ μέρος . S-6 |vac:?| καὶ τούτων οὕτω γενομένων
29 προειρημένος Ἰωάννης ἐνήγαγεν τῷ προγεγραμμένῳ
30 Πατερμουθίῳ περὶ μέρους οἰκίας περιελθόντος εἰς αὐτὸν
31 ἀπὸ ἀγοραστικοῦ δικαίου παρὰ ⋰Ἰ⋱σακίουἸσακίου καὶ Τσ⊢ώ⊣νηΤσώνη , ἔτι μὴν
32 καὶ περὶ ἡμίσεως μέρους πλοίου ∼ἀγορασθεν∽ἀγορασθέντος παρὰ ⋰Ἰ⋱ακυβίουἸακυβίου
33 τοῦ μακαριωτάτου αὐτοῦ πενθεροῦ . S-7 |vac:?| καὶ πολλῶν εἰρημένων
34 μεταξὺ αὐτῶν περὶ τούτου τέλος κατὰ μεσιτείαν τινῶν φίλων
35 ἔδοξεν , ὥστε ⋰Ἰ⋱ωάννηνἸωάννην μὲν ἔχειν τέταρτον μέρος ἐκ τοῦ
36 ἀγορασθέντος ἡμίσεως μέρους ἐκ τοῦ αὐτοῦ πλοίου , παρὰ
37 ἔχειν δὲ αὐτὸν καὶ ὑπὲρ τῆς κληρονομίας τοῦ πατρὸς αὐτοῦ
38 τέταρτον μέρος , |vac:?| Πατερμοῦθιν δὲ καὶ Κακ⊢ῶ⊣τινΚακῶτιν |vac:?| τὸ
39 ἄλλο ἥμισυ μέρος τοῦ αὐτοῦ πλοίου , |vac:?| ἔτι μὴν καὶ ἅπαν τὸ ἀγορασθὲν
40 παρʼ ❨αὐτῶ(ν)❩αὐτῶν μέρος οἰκίας πρὸς τὴν δύναμιν τῆς πράσεως αὐτοῦ . S-8 |vac:?| καὶ τῆς
41 τοιαύτης μεσιτείας ἤτοι ἀπαλλαγῆς ἐνέχειν συναρεσάσης ἑκατέρῳ
42 αὐτῶν μέρει , |vac:?| εἰκότως ἐδέησεν γενέσθαι παρʼ αὐτῶν τὰς παρούσας
43 γενικὰς καὶ περιεκτικὰς διαλύσεις , |vac:?| διʼ ὧν ὁμολογοῦσιν καὶ ὁμολογεῖ
44 ἑκάτερον αὐτῶν μέρος |vac:?| πρωτοτύπως μὲν ἐσχηκέναι καὶ ἀπειληφέναι
45 ἐκ πλήρους ἅπαν τὸ ἐπιλαχὸν ἑκατέρῳ αὐτῶν μέρει ἔκ τε τῆς κληρονομίας
46 ⋰Ἰ⋱ακυβίουἸακυβίου τοῦ μακαριωτάτου καὶ ἐκ τοῦ αὐτοῦ πλοίου καὶ τῆς αὐτῆς οἰκίας
47 πρὸς τὴν ἀνωτέραν διήγησιν , |vac:?| ἔπειτα δὲ μηδένα λόγον ἔχειν μήτε ἕξειν
48 ἑκάτερον αὐτῶν μέρος πρὸς τὸ ἕτερον χάριν τῆς καταλειφθείσης
49 παρὰ τοῦ αὐτοῦ μακαριωτάτου ⋰Ἰ⋱ακυβίουἸακυβίου καὶ τοῦ αὐτοῦ πλοίου καὶ τοῦ
50 μέρους τῆς οἰκίας διὰ τὸ τὸ ⋰ἱ⋱κανὸνἱκανὸν ἐν ἅπασι γεγενῆσθαι τῷ ἑτέρῳ μέρει
51 παρὰ τοῦ ἑτέρου μέρους |vac:?| ἔδοξεν δὲ ὥστε τὸν προγεγραμμένον
52 ⋰Ἰ⋱ωάννηνἸωάννην ἅμα ἐν τῇ αὐτοῦ ἀνόδῳ ἐπὶ τὴν αὐτοῦ πόλιν ἀναδοῦναι
53 τῷ προγεγραμμένῳ Πατερμουθίῳ τὴν γεγενημένην παρʼ αὐτοῦ
54 εἰς τὸν αὐτὸν ⋰Ἰ⋱άκυβινἸάκυβιν πρᾶσιν τοῦ μέρους τῆς αὐτῆς οἰκίας , ἤγουν
55 ἄκυρον αὐτὴν εἶναι καὶ ἕωλον καὶ ἀν⋰ί⋱σχυρονἀνίσχυρον παρά τε τοῦ αὐτοῦ
56 ⋰Ἰ⋱ακυβίουἸακυβίου καὶ παρʼ οἱουδήποτε προσώπου πανταχοῦ προφερομένην |g:filler|
57 καὶ τοῦ λοιποῦ μὴ ἐγκαλεῖν ἀλλήλοις μήτε ἐγκαλέσειν πώποτε μὴ
58 διʼ ἑαυτῶν μὴ διὰ κληρονόμων αὐτῶν διαδόχων διακατόχων
59 μὴ διὰ παρενθέτου μέσου οἱουδήποτε προσώπου μήτʼ ἐν
60 δικαστηρίῳ ⋰ὑ⋱περορίῳὑπερορίῳ ἐκτὸς δικαστηρίου ταύτης ἕνεκεν
61 τῆς ⋰ὑ⋱ποθέσεωςὑποθέσεως καὶ ἑτέρας οἱασδήποτε αἰτίας χρηματικῆς τε
62 καὶ ἐγκληματικῆς . S-9 |vac:?| καὶ ὅτι πάντα τὰ προγεγραμμένα
63 φυλάξουσιν οἱ ἀφʼ ἑκατέρου μέρους ἐπωμόσαντο τὴν ἁγίαν
64 καὶ ὁμοούσιον τριάδα καὶ τὴν νίκην καὶ διαμονὴν τοῦ
65 εὐσεβεστάτου ἡμῶν δεσπότου Φλαυ⋰ί⋱ουΦλαυίου Τιβερίου Μαυρικίου
66 τοῦ αἰωνίου Αὐγούστου Αὐτοκράτορος . S-10 |vac:?| εἰ δὲ καθʼ οἱονδήποτε
67 τρόπον ἑκάτερον αὐτῶν μέρος παραβῆναι πάντα τὰ ἐγγεγραμμένα
68 καὶ ⋰ὑ⋱πεναντίονὑπεναντίον τούτων ἐλθεῖν , οὐδὲν μὲν ὠφεληθήσεται
69 ἐκ τοῦ ἐπιχειρήματος τῆς παραβάσεως , |vac:?| ὁμολογεῖ δὲ τὸ παραβαῖνον
70 μέρος διδόναι τῷ ἐμμένοντι μέρει λόγῳ ποινῆς χρυσοῦ
71 νομισμάτια δώδεκα|num:12| ἔργῳ καὶ δυνάμει ἀπαιτούμενα
72 μετὰ τοῦ καὶ οὕτως ἐρ|g:apostrophe|ρῶσθαι ταύτας τὰς διαλύσεις διὰ παντός .
73 S-11 μὴ δύνασθαι δὲ τὸν αὐτὸν ⋰Ἰ⋱ωάννηνἸωάννην ἐνάγειν τῷ αὐτῷ Πατερμουθίῳ
74 περὶ τῆς χρυσέας μανιάκης Ἑλένης τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ ,
75 ἀλλὰ ταύτην ἔχειν δεσποτικῷ δικαίῳ ἐπὶ τὸ διηνεκές .
76 S-12 προσομολογῶ ἐγὼ προγεγραμμένος Πατερμοῦθις , ποιούμενος μὲν
77 τοὺς λόγους καὶ κυρίως πράττων ⋰ὑ⋱πέρὑπέρ τε ∼ἑαυτοῦ∽ἑμαυτοῦ καὶ ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ Κακ⊢ῶτο⊣ςΚακῶτος
78 τῆς αὐτοῦ συμβίου , ἑτοίμως δὲ ἔχειν ⋰ἰ⋱δίῳἰδίῳ μου κινδύνῳ καὶ πόρῳ
79 τῆς παντοίας μου ὑποστάσεως παρασκευάσαι τὴν αὐτοῦ
80 ἐλευθέραν |vac:?| στέργειν καὶ ἐμμένειν διηνεκῶς τῇ δυνάμει
81 τῶν παρουσῶν διαλύσεων καὶ μηδὲν παρασαλεύειν
82 ἐξ αὐτῶν τὸ σύνολον . S-13 |vac:?| καὶ πρὸς πάντα τὰ προγεγραμμένα
83 καὶ πρὸς ἕκαστον αὐτῶν μέρος τε καὶ κεφάλαιον
84 ἐπερωτηθέντες ταῦθʼ|g:apostrophe| οὕτως ἔχειν δώσειν ποιεῖν φυλάττειν
85 πληροῦν ἐμμένειν ὡμολόγησαν |g:stauros| m2 |g:stauros| |g:stauros| |g:stauros| m3 σημεῖον ⋰Ἰ⋱ωάννηςἸωάννης ❨στρ(ατιώτης)❩στρατιώτης ❨ἀριθ(μοῦ)❩ἀριθμοῦ Συήνης |g:stauros| Αὐρήλιος
86 ⋰Ἰ⋱ωάννηςἸωάννης ⋰Ἰ⋱ακυβίουἸακυβίου ❨στρ(ατιώτης)❩στρατιώτης ❨ἀριθμ(οῦ)❩ἀριθμοῦ Συήνης προγεγραμμένος ἐθέμην
87 ταύτην τὴν διάλυσιν καὶ πείθομαι πᾶσι τοῖς ἐγγεγραμμένοις
88 ἐπὶ τῷ προκειμένῳ προστίμῳ ὀμόσας καὶ τὸν θεῖον ὅρκον ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται
89 καὶ ἀπέλυσα . S-14 |g:stauros| Χριστόφορος Βίκτορος |gap:3|❨βοηθ(ὸς)❩|gap:3|βοηθὸς ἀπὸ ❨Ἀντι(νόου)❩Ἀντινόου ἀξιωθεὶς ἔγραψα
90 ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ αὐτοῦ γράμματα μὲν μὴ εἰδότος , βαλόντος δὲ τῇ ⋰ἰ⋱δ⋰ί⋱ᾳἰδίᾳ αὐτοῦ
91 χειρὶ τοὺς τρεῖς|num:3| τιμίους σταυρούς |g:stauros| . m4 S-15 |g:stauros| ⋰Ἰ⋱ωσῆφιςἸωσῆφις ⋰Ἰ⋱σακίουἸσακίου σὺν ⸢❨θ(εῷ)❩⸣θεῷ ❨νοτ(άριος)❩νοτάριος ἀπὸ ❨Ἀντι(νόου)❩Ἀντινόου
92 μαρτυρῶ ταύτῃ τῇ διαλύσει ἀκούσας παρὰ τῶν θεμένων |g:stauros| .
93 m5 S-16 |g:stauros| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Φίλιππος ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου ❨σιγγ(ουλάριος)❩σιγγουλάριος τῆς ❨ἡγεμονικ(ῆς)❩ἡγεμονικῆς ❨τάξ(εως)❩τάξεως μαρτυρῶ ταύτῃ τῇ
94 διαλύσει ἀκούσας παρὰ τῶν θεμένων |g:stauros| . m6 S-17 |g:stauros| Κοσμᾶς Θεοδώρου
95 σὺν θεῷ ❨νοτ(άριος)❩νοτάριος ἀπὸ Ἀντινόου μαρτυρῶ ταύτῃ τῇ διαλύσει ἀκούσας
96 παρὰ τῶν θεμένων |g:stauros| .
97 m7 S-18 |g:stauros| διʼ ἐμοῦ Δίου Ἠλία ❨συμβολαιογράφ(ου)❩συμβολαιογράφου |g:tachygraphic-marks|
98 |g:tachygraphic-marks|