Sematia

p.muench.1.6.xml

TM: 15314HGV: 15314Date: 583 – 583Place: Syene (?)

1 m1 S-1 ἔτους πρώτου Π̣α̣[ῦνι]Παῦνι ∼[τρ]ι[σ]κ̣αιδεκάτῃ̣∽τρεισκαιδεκάτῃ δ[ευ]τέραςδευτέρας ἰνδικτίονος
2 |g:stauros| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Μᾶρκος σχολαστικὸς ἔκρινα τὰ ⋰ὑ⋱ποτεταγμέναὑποτεταγμένα |gap:?|
1 |gap:1_lines|
2 Ἰωάννης προμνημονευ|gap:?|
1 καὶ τούτου μήτηρ ἀπὸ το|gap:?|
2 |gap:1_lines|
1 Συήνης |gap:1_lines|
2 πράγματα δὲ αν|gap:?|
1 σκοπεῖν δ|gap:1||gap:?|
2 καὶ προδια|gap:?|
1 |gap:1_lines| |gap:?_lines| ἐ̣δ̣ί̣δαξε̣νἐδίδαξεν τὰ π̣ρ̣ά̣γ̣μ̣α̣τ̣α̣πράγματα π̣ε̣ρὶ̣περὶ ὧ̣[ν]ὧν [ἡ] κίνησις κοινὰ εἶναι αὐτῇ τε
2 καὶ τῷ μακαριωτάτῳ αὐτῆς ἀνδρί , τοῖς γὰρ κοινοῖς πόνοις προσκτηθῆναι
3 αὐτοῖς ὅσα καὶ προσεκτήθη . S-2 |vac:?| πλὴν καὶ τούτων οὕτως ὄντων |g:filler|
4 κατὰ κοινὴν γνώμην μεσιτείᾳ τινῶν συνελθεῖν αὐτοὺς καὶ τὰ
5 πράγματα εἰς τρία διαιρεθῆναι μέρη |vac:?| καὶ αὐτὴν μὲν λαβεῖν
6 τρίτον μέρος , |vac:?| ⋰Ἰ⋱ωάννηνἸωάννην δὲ τὸν εἰρημένον αὐτῆς [υἱὸν]υἱὸν [τ]ρίτοντρίτον
7 μέρος καὶ Κακὸ τὴν αὐτῆς θυγατέρα τρίτον μέρος , ὅρκου
8 ἐπακτοῦ καταβληθέντος παρʼ [αὐ]τῆςαὐτῆς περὶ τοῦ ὅτι οὐδὲν ἀπεκρύψατο .
9 S-3 μετὰ δὲ τὴν διαίρεσι[ν]διαίρεσιν τῶν πραγμάτων ⋰Ἰ⋱ωάννηνἸωάννην τὸν αὐτῆς υ⋰ἱ⋱ὸνυἱὸν
10 προσελθεῖν Μηνᾷ τῷ λαμπροτάτῳ καὶ ∼καθοσιωμένῳ∽καθωσιωμένῳ ἀ̣π̣ὸ̣ἀπὸ τ̣ρ̣ι̣β̣ο̣ύ̣ν̣ω̣ν̣τριβούνων
11 καὶ τοποτηρητῇ τοῦ λιμίτου καὶ ἐπαγγείλασθαι α̣ὐτῷαὐτῷ ἀντὶ τῆς
12 μητρὸς συνκληρονόμον αὐτὸν ποιῆσαι καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ τρίτον
13 μέρος τῶν ἀπὸ τοῦ πατρὸς καταλειφθέντων , εἰ ἀποστείλῃ τινὰ
14 τὸν ὀφείλοντα τὰ πράγματα ἀποσπάσαι ἐκ τῆς αὐτοῦ μητρός .
15 S-4 Μηνᾶν δὲ τὸν λαμπρότατον δεξάμενον τὰς ∼ἐπαγγελείας∽ἐπαγγελίας παρὰ
16 ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου τοῦ ἑαυτῆς υ⋰ἱ⋱οῦυἱοῦ πέμψαι ∼ἐν∽εἰς τῷ εἰρημένῳ φρουρίῳ
17 Κωνστάντιν τὸν ∼καθοσιωμένον∽καθωσιωμένον καὶ ἀπαιτῆσαι αὐτὴν μετὰ
18 ἐκβιβασμῶν νομίσματα τριάκοντα τρία|num:33| ὡς τῆς πάσης
19 ⋰ὑ⋱ποστάσεωςὑποστάσεως συντιμηθείσης εἰς νομίσματα ἑκατόν|num:100| , ὥστε αὐτὴν
20 ἀλλοτριωθῆναι παντελῶς τῶν εἰρημένων πραγμάτων καίτοι κοινῶν
21 ∼αὐτων∽αὐτῇ ὄντων πρὸς τὸν ἄνδρα . S-5 |vac:?| ⋰Ἰ⋱ωάννηςἸωάννης δὲ ταύτης παῖς , ἀκηκοὼς
22 τῶν εἰρημένων παρὰ Ταπίας τῆς αὐτοῦ μητρός , συνέθετο μὲν τῷ ὅτι
23 κατὰ κοινὴν γνώμην μεσιτείᾳ τινῶν διενείμαντο πρὸς ἑαυτοὺς
24 τὰ πράγματα ἀνὰ τὸ τρίτον καὶ ὅτι ὅρκος περὶ συνειδήσεως παρʼ αὐτῆς
25 καταβέβληται , |vac:?| εὑρηκέναι δὲ αὐτὴν μετὰ τὸν ὅρκον ἓν καὶ δεύτερον
26 εἶδος χαλκωμάτων ἀποκρύψασαν καὶ ⋰ὕ⋱στερονὕστερον ἐνεγκοῦσαν εἰς μέσον ,
27 ὥστε πρόφασιν δοθῆναι τοῦ μὴ χρῆναι καταπιστεῦσαι αὐτῇ , ∼κἀντεὐθεν∽καὶ $ἐντεῦθεν
28 προσελθεῖν Μηνᾷ τῷ λαμπροτάτῳ καὶ ∼καθοσιωμένῳ∽καθωσιωμένῳ τοποτηρητῇ
29 τότε ὄντι τοῦ λιμίτου καὶ συντάξασθαι αὐτῷ τὴν τρίτην μοῖραν
30 τῶν καταλειφθέντων πραγμάτων , ∼κἀκεἰνον∽καὶ $ἐκεῖνον πέμψαι καὶ ἀπαιτῆσαι
31 αὐτὴν τὸ παρʼ αὐτῆς μνημονευθὲν χρυσίον · S-6 |g:mid-punctus| |vac:?| καὶ τούτῳ γὰρ τῷ
32 λόγῳ οὐδὲ ἀντειπεῖν ἔσχεν ⋰Ἰ⋱ωάννηςἸωάννης αὐτῆς υ⋰ἱ⋱όςυἱός , ἀλλὰ καὶ
33 ἀπραγμόνως συνέθετο . S-7 |vac:?| ἔλεγεν δὲ ἕτερα πάν[υ]πάνυ πολλὰ πράγματα
34 ἔν τε ⋰ἱ⋱ματίοιςἱματίοις καὶ χαλκώμασιν καὶ γραμματείοις ἀποσυλῆσαι τὴν ἑαυτοῦ
35 μητέρα , ∼κἀκεἰνα∽καὶ $ἐκεῖνα οὖν ἐξεδίκει ζητῶν ἀναλ[αβεῖν]ἀναλαβεῖν . S-8 καὶ τὰ περὶ τούτου
36 πιστούμενος παρήγαγον ⋰Ἰ⋱[ά]κκωβονἸάκκωβον υ⋰ἱ⋱ὸνυἱὸν Πραιποσίτου καὶ Κόμιτα
37 ⊢Ἁτρῆτος⊣Ἁτρῆτος καὶ ⋰Ἰ⋱ακὼβἸακὼβ Μακαρίου ἀπὸ Συήνης οὐδὲν ἕτερον λέγοντας
38 ὅτι εἴησαν ἀκηκοότες παρὰ πάντων τῶν ἀπὸ τοῦ κατʼ αὐτοὺς κάστρου ,
39 ὅτι ἐν εὐπορίᾳ ἦν ⋰Ἰ⋱ακὼβἸακὼβ μακαριώτατος πρὸς τὴν σὴν{σὴν} συνμετρίαν
40 τῶν καθʼ ἡμᾶς ἀνθρώπων . S-9 |vac:?| παρήγαγον δὲ καὶ ⋰Ἴ⋱σακονἼσακον Κωνσταντίνου ,
41 ὃς ἔλεγεν Ταπίαν τὴν ἐναγομένην τεθαρ|g:apostrophe|ρηκέναι αὐτῷ , ὅτι βούλοιτο
42 μετενεγκεῖν τὰ πράγματα ἀπὸ τοῦ οἴκου αὐτῆς εἰς ἕτερον τόπον , καὶ ὅτι
43 διʼ αὐτοῦ τὰ πλεῖστα τῶν πραγμάτων μετεκομίσθη ἐν νυκτί . S-10 |vac:?| τούτων
44 μαρτυρηθέντων παρὰ ⋰Ἰ⋱σακίουἸσακίου ἐπελάβετο φεύγουσα τῆς κινήσεως
45 καὶ τῆς ἀντιστάσεως τοῦ ἀνδρός , λέγουσα συνηγορεῖν αὐτὸν μᾶλλον
46 μαρτυρεῖν καὶ τὸ ὅλον πρὸς τὸ κεχαρισμένον τῷ διώκοντι μέρει
47 διαπεπλάσθαι , |vac:?| ἔλεγεν δὲ κατὰ τὸν ἀληθῆ λόγον , ἡνίκα ἤκουεν μέλλειν
48 καταλαβεῖν ἄνθρωπον τοῦ λαμπροτάτου τοποτηρητοῦ ὀφείλοντα
49 αὐτῇ ἐπηρεάσαι ἐκ προσελεύσεως τοῦ αὐτῆς υ⋰ἱ⋱οῦυἱοῦ , βουληθῆναι
50 ἐπιλαχόντα αὐτῇ πράγματα καὶ ἀποκεκλεισμένα ἔν τινι τόπῳ
51 ἐξενεγκεῖν τῆς οἰκίας καὶ ∼ἀλλαχόσαι∽ἀλλαχόσε μετακομίσαι , καὶ ἐκ ταύτης
52 τῆς ἀφορμῆς τὸν μάρτυρα καὶ τὸν ἑαυτῆς υ⋰ἱ⋱ὸνυἱὸν ταύτην αὐτῇ
53 τὴν πλοκὴν συνράψαι . S-11 καὶ ἐπὶ τούτοις ἀπεῖπον ταῖς οἰκείαις
54 |g:unintelligible| δικαιολογίαις . S-12 |vac:?| ἐγὼ δὲ σκοπήσας τὰ ἑκατέρωθεν δικαιολογηθέντα
55 συνορῶ Ταπίαν τὴν ἐναγομένην ἐπʼ οὐδενὶ ἑτέρῳ εὐθύνεσθαι ἐπὶ τῷ
56 ὅρκον ἕτερον σωματικὸν καταβαλεῖν περὶ καθαρᾶς συνειδήσεως
57 καὶ περὶ τοῦ ὅτι οὐδὲν ἀπεσύλησεν ἀπεκρύψατο τῶν τοῦ ἀνδρὸς
58 πραγμάτων . S-13 |vac:?| τὰ γὰρ μαρτυρηθέντα παρὰ ⋰Ἰ⋱σακίουἸσακίου ἔδοξεν ∼κἀμοὶ∽καὶ $ἐμοὶ
59 πρὸς τὸ κεχαρισμένον λελέχθαι , καὶ τὰ παρʼ ἑνὸς δὲ μαρτυρούμενα
60 νόμος παντελῶς οὐ προσ⋰ί⋱εταιπροσίεται . S-14 τὰ μέντοι δεικνύμενα ⋰ἴ⋱διαἴδια αὐτῇ διαφέρειν
61 πράγματα καὶ μάλιστα τ̣[ὰ]τὰ ∼γυναικῖα∽γυναικεῖα ⋰ἱ⋱μάτιαἱμάτια ταῦτα [αὐτ]ὴναὐτὴν ἔχειν βεβαίως
62 καὶ ἀναφαιρέτως , μάλιστα , καθʼ παρέστησε , τ[ὰ]τὰ κεκινημένα . S-15 τὸ
63 προειρημένον χρυσίον ἀπῄτηται ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ τῆς κατ[ὰ]κατὰ κοινὴν γνώμην
64 περιελθούσης εἰς αὐτὴν μοίρας ἐκ τῶν καταλειφθέντω[ν]καταλειφθέντων πραγμάτων .
65 S-16 πάντα δὲ λόγον αὐτῇ ἀκέραιον φυλαχθῆναι καθʼ ὧν νομίζει ἔχειν
66 ἑτέρων προσώπων περὶ τῆς λεγομένης αὐτῇ προστριβῆναι
67 ζημίας ἤτοι τοῦ χρυσίου εἰσπράξεως . S-17 ⋰Ἰ⋱ωάννηνἸωάννην δὲ τὸν αὐτῆς υ⋰ἱ⋱ὸνυἱὸν
68 μὴ ἐνέχεσθαι ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ τούτου · S-18 παντὸς γὰρ ἀδικεῖσθαι νομίζοντός ἐστιν
69 τὸ προσελθεῖν ἄρχουσιν ἤτοι τοῖς τὸν τόπον ἐπ̣έχουσιἐπέχουσι τῶν ἀρ[χ]όντω[ν]ἀρχόντων [,],
70 ἐκείνων δέ ἐστιν μετὰ διακρίσεως καὶ μὴ οὕτως χύδην κεχρῆσθαι
71 τοῖς πράγμασιν . S-19 |vac:?| διʼ ὃ|g:apostrophe| |vac:?| τὸν μὲν υ⋰ἱ⋱ὸνυἱὸν ∼ἐλευθέρωσα∽ἠλευθέρωσα ταύτης τῆς ἐνοχῆς
72 οὐ τοσοῦτον κατʼ|g:apostrophe| ἀκρίβειαν ὅσον διὰ φιλαγαθίαν , ἐφύλαξα δὲ αὐτῇ
73 πάντα λόγον ἀκέραιον κατὰ τῶν ἄλλων τῶν ζημιωσάντων αὐτήν ,
74 ἐπὶ τῷ μέντοι ἐκ τοῦ ὡς εἰκὸς ἀναπραχθησομένου χρυσίου λαβεῖν
75 ⋰Ἰ⋱ωάννηνἸωάννην τὸν αὐτῆς υ⋰ἱ⋱ὸνυἱὸν τρίτον μέρος . S-20 ἐν δὲ τῷ μέλλειν τὴν παροῦσαν
76 ⸢κρίσιν⸣κρίσιν ἐκδοῦναι διεβεβαιώσατο ἐνάγων προταθῆναι αὐτῷ παρὰ τῆς
77 μητρὸς λαβεῖν δώδεκα|num:12| νομίσματα ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ τελείας ἀπαλλαγῆς .
78 S-21 καὶ τῆς αὐτοῦ μητρὸς μὴ συνθεμένης τούτῳ τῷ λόγῳ , συνεφώνησ̣[αν]συνεφώνησαν
79 πρὸς ἑαυτοὺς εἰδήσει μου ὥστε , εἰ τοῦτο δυνηθείη ἐνάγων
80 ἀποδεῖξαι νομίμως διὰ τριῶν|num:3| μαρτύρων ἀξιοπίστων τῇ προτάσει
81 παρακολουθησάντων καὶ ἐνωμότως τοῦτο κατατιθεμένων ,
82 παρασχεῖν αὐτῷ τὸ δεικνύμενον συμπεφωνῆσθαι . S-22 |vac:?| τὰ τοίνυν
83 δόξαντά μοι καλῶς ἔχειν ἐπαναγνοὺς τοῖς μέρεσιν ἐκδέδωκα |g:stauros| .
84 m2 S-23 Μᾶρκος ❨σχ(ολαστικὸς)❩σχολαστικὸς καθʼ|g:apostrophe| ∼συνίδον∽συνείδον ἔκρινα |g:stauros| |g:stauros| |g:stauros| .