Sematia

p.muench.1.16.xml

TM: 34764HGV: 34764Date: 476 – 500Place: Syene

1 m1 S-1 |gap:?_lines| ι̣ο̣ς̣ιος |gap:4||gap:3|λ̣κ|gap:?||gap:4||gap:3|λκ|gap:?|
2 ἀπὸ Συήνης ❨χαίρ(ειν)❩χαίρειν . S-2 ὁμολ[ογῶ]ὁμολογῶ [ἐγὼ]ἐγὼ [ὁ] [προγεγραμμένος]προγεγραμμένος [ἀ]μετανοήτῳἀμετανοήτῳ γνώμῃ καὶ ἀδόλ[ῳ]ἀδόλῳ
3 προαιρέσε̣ιπροαιρέσει καὶ εἰλικρινεῖ συνειδήσει κατὰ τήνδε τὴν ἁπλῆν ἔγγραφον
3-4 ἀσφά∤λειαν
4 πεπρακέναι ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν σήμερον καὶ καταγεγραφέναι ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν
5 ἀεὶ καὶ ἑξῆς ἅπαντα χρόνον τὴν ⋰ὑ⋱πάρχουσάνὑπάρχουσάν μοι αὐλὴν ἐξ ὁλοκλήρου
6 [ἀ]πὸἀπὸ ἐδάφους ἕως ἀέρος , οἵας ἐστὶ διαθέσεως , ∼διακειμενης∽διακειμένην ἐπὶ τὴ[ν]τὴν [αὐτὴν]αὐτὴν
7 [Συήνη]νΣυήνην κ̣α̣ὶ̣καὶ περὶ τὸ νότινον μέρος τοῦ φρουρίου καὶ περὶ λαύραν καλουμέ[νην]καλουμένην
8 [τῆς]τῆς [παρεμβολῆ]ςπαρεμβολῆς ἤτοι σκυτέων , ἀνεῳγμένην ἔχουσαν τὴν θύραν εἰς [βορρᾶν]βορρᾶν
9 [εἰς]εἰς [τὴν]τὴν [δημοσίαν]δημοσίαν ῥ[ύμην]ῥύμην συνημ[μέ]νηνσυνημμένην τῇ ⋰ὑ⋱παρχούσῃὑπαρχούσῃ ἐ̣μ̣[οὶ]ἐμοὶ [οἰκίᾳ]οἰκίᾳ [ἐ]ξ̣ἐξ
9-10 [ἀ]∤πηλιώτουἀ∤πηλιώτου
10 αὐτῆς |g:mid-punctus| |vac:?| , ἐλθοῦσαν εἰς ἐμὲ ἀπὸ ∼δικαιου∽δικαίας ∼κγορασίας∽ἀγορασίας παρὰ Πλούλλ[ου]Πλούλλου
11 Σαβίνου ❨στρ(ατιώτου)❩στρατιώτου ❨ἀγραρ(εύοντος)❩ἀγραρεύοντος Πανὸς καὶ Παύλου ⊢Κροὺρ⊣Κροὺρ καὶ Θίκρης καὶ Μαρίας ἀδελφῶν αὐτῆς καὶ ⋰Ἰ⋱ωάνν[ου]Ἰωάννου
12 Πινούθου καὶ Ταδ̣ώραςΤαδώρας Πασνοῦτος καὶ Μαρίας καὶ ⊢Τσαύας⊣Τσαύας καὶ Ἀλεξάνδρας καὶ Μαρίας ἄλλης
13 Ψενθαησίου ἀκολούθως ταῖς ἐκδοθείσαις ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν παρʼ ἐμοῦ προκτητικαῖς ὠναῖς ,
14 ἃς ἐξεδόμην ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν εἰς μείζονα ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν ἀσφάλειαν , καὶ εἰς αὐτοὺς ἀπὸ
14-15 κληρονο∤μικοῦ
15 δικαίου τῶν γονέων αὐτῶν . S-3 |vac:?| εἰσὶ δὲ γείτονες τῆς αὐτῆς ἁπάσης αὐλῆς
16 νότου ῥύμη δημοσία ἄγουσα εἰς τὸ τεῖχος καὶ οἰκία Μαρ̣τυρίαςΜαρτυρίας ⊢Ταχβὰρ⊣Ταχβὰρ καὶ Εὐχαρίου
17 Κύρου ❨κεντυρ(ίωνος)❩κεντυρίωνος |g:mid-punctus| , βορρᾶ ῥύμη δημοσία , εἰς ἣν νεύει αὐθεντικὴ αὐτῆς θύρα ,
18 ἀπηλιώτου αὐλὴ Πετεροοῦτος , λιβὸς οἰκία μου τοῦ ὠνουμένου δὲ τοῖχος
19 [τῆσδε]τῆσδε τῆς οἰκίας μου , ∼κοινωνιμαῖος∽κοινωνιμιαῖος τυγχάνων ∼ἀπηλικῶς∽ἀπηλιωτικῶς τῇ ἐμῇ οἰκ[ί]ᾳοἰκίᾳ , ∼λ̣υ̣β̣ι̣[κῶς]∽λιβικῶς
20 δὲ τῇ αὐτῇ αὐλῇ , εἶναι ἐπὶ τὸ διηνεκὲς ἀπὸ ἐδάφους αὐτοῦ ἕως ἀέρος ἄνευ
21 ἀναλωμάτων διὰ τὸ ἐμὲ πεπληρῶσθαι παρʼ ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν τοῦ ἀναλώματος ἀπεντεῦθεν
22 οἳ ∼ἐὰν∽ἂν ὦσι γείτονες πάντη πάντοθεν καθὼς ⋰ὑ⋱πηγόρευσαὑπηγόρευσα ἐγὼ ἀποδόμενος . S-4 καὶ
23 οὐδὲν ἐμοὶ ⋰ὑ⋱πολέλειπταιὑπολέλειπται ἄπρατον ἐν τῇ αὐτῇ αὐλῇ ἀπὸ ἐδάφους ἕως ἀέρος , τιμῆς
24 τῆς πρὸς ἀλλήλους συμπεφωνημένης καὶ συναρεσάσης χρυσοῦ δοκίμου
25 νομισματίων παλαιοχ[α]ρά[κτων]παλαιοχαράκτων [εὐστάθ]μωνεὐστάθμων δύο ❨γ̣ί(νεται)❩γίνεται ❨χρ(υσοῦ)❩χρυσοῦ ❨νο(μισμάτια)❩νομισμάτια β|num:2| , ἥνπερ
26 τελείαν τιμὴν αὐτόθι ἀπέσχον παρʼ ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν τῶν ὠνουμένων ἐγὼ
26-27 ἀποδό∤μενος
27 ἐν τῇ ἐνεστώσῃ ἡμέρᾳ διὰ χειρὸς εἰς χεῖρά μου ἐπὶ τῆς αὐτῆς Συήνης
28 ἀριθμῷ καὶ σταθμῷ πλήρη πρὸς τὸ ἐντεῦθεν ⋰ὑ⋱μᾶςὑμᾶς τῆς ∼προδεδηλουμένης∽προδεδηλωμένης
29 αὐλῆς ἀπὸ ἐδάφους ἕως ἀέρος κυριεύειν ❨κ(αὶ)❩καὶ δεσπόζειν ❨κ(αὶ)❩καὶ διοικεῖν ❨κ(αὶ)❩καὶ οἰκοδο[μεῖν]οἰκοδομεῖν
30 καὶ ἐποικοδομεῖν ❨κ(αὶ)❩καὶ πωλεῖν καὶ χαρίζεσθαι ❨κ(αὶ)❩καὶ ἐπιτελεῖν τὰ περὶ αὐτῆς τρόπῳ
31 ∼ἐὰν∽ἂν αἱρῆσθε ἀκωλύτως ❨κ(αὶ)❩καὶ ἀνεμποδίστως καὶ χρήζεσθαι κοινῶς τῷ
31-32 ∼προ∤δεδηλουμένῳ∽προ∤δεδηλωμένῳ
32 τοίχῳ καὶ θεῖναι εἰς αὐτὸν δοκοὺς καὶ καμαρῶσαι καὶ ἐπιτελεῖν τὰ περὶ
33 αὐτῷ τρόπῳ ∼ἐὰν∽ἂν αἱρῆσθε ἀκωλύτως . S-5 καὶ μὴ ἐγκαλεῖν ὑμῖν μήτʼ ἐγκαλέσειν
34 μήθʼ ἕτερόν τινα τῶν ἐξ ἐμοῦ ὀνόματος ἐν μηδενὶ καιρῷ κατὰ μηδένα τρόπον
35 ἀφορμῇ μηδεμιᾷ , διὰ τὸ ὡς προεῖπον ἀπεσχηκέναι με παρʼ ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν τελείαν τὴν
35-36 προ∤γεγραμμένην
36 τιμήν . S-6 τὸν δὲ ἐγκ̣α̣λέσονταἐγκαλέσοντα ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν καὶ ἀντιποιησόμενον περὶ ταύτης
37 τῆς ∼προδεδηλουμένης∽προδεδηλωμένης αὐλῆς ἀπὸ ἐδάφους ἕως ἀέρος σὺν εἰσόδῳ καὶ ἐξόδῳ μέρους
38 αὐτῆς ἐγὼ πεπρακὼς ἀποστήσω καὶ καθαροποιήσω ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν ⋰ἰ⋱δίοιςἰδίοις μου ἀναλώμασιν .
39 S-7 καὶ ἐξεδόμην ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν τήνδε τὴν πρᾶσιν κυρίαν οὖσαν καὶ βεβαίαν ἐφʼ ὑπογραφῆς τοῦ
40 ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ ἐμοῦ ⋰ὑ⋱πογράφοντοςὑπογράφοντος πρὸς ἀσφάλειαν καὶ ❨ἐπερ(ωτηθεὶς)❩ἐπερωτηθεὶς ὡμολόγησα καὶ ἀπέλυσα |g:dipunct| m2 Αὐρήλιος
41 Δῖος Πατεχνουμίου γεωργὸς ❨προκ(είμενος)❩προκείμενος πέπρακα τὴν προκειμένην αὐλὴν
42 ἐξ ὁλοκλήρου ἀπὸ ἐδάφους ἕως ἀέρος καὶ ἀπέσχον παρʼ ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν τὴν
42-43 προ∤γεγραμμένην
43 τιμὴν ἐν νομισματίοις δυσὶ|num:2| καὶ βεβαιῶ τὴν πρᾶσιν
44 ὡ[ς]ὡς ❨πρ[όκ(ειται)]❩πρόκειται [|g:stauros|]|g:stauros| [.]. S-8 ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Μαρτύριος Οὐ⋰ί⋱κτοροςΟὐίκτορος ❨στρ(ατιώτης)❩στρατιώτης ❨λεγ(εῶνος)❩λεγεῶνος Φιλῶν ἀξιωθεὶς ἔγραψα
45 ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ αὐτοῦ γράμματα μὴ εἰδότος . m3 S-9 |g:stauros| ⋰Ἰ⋱σὰκἸσὰκ ⋰Ἰ⋱ωσηφίουἸωσηφίου ❨διάκ(ονος)❩διάκονος ❨ἐκκλησί(ας)❩ἐκκλησίας Συήνης
46 μαρτυρῶ . m4 S-10 Αὐρήλιος Π̣α̣σ̣μ̣ῆ̣ς̣Πασμῆς Παπνουθίου ἀπὸ Συήνης μαρτυρῶ |g:dipunct|
47 m5 |g:stauros| Πέτρος Ἰωσὴφ ❨πρεσβ(ύτερος)❩πρεσβύτερος ❨ἐκκλ(ησίας)❩ἐκκλησίας Συήνης μαρτυρῶ .
48 m6 S-11 |g:stauros| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος ⋰Ἴ⋱σακοςἼσακος Οὐ⋰ί⋱κτοροςΟὐίκτορος ❨στρ(ατιώτης)❩στρατιώτης ❨λεγ(εῶνος)❩λεγεῶνος Συήνης μαρτυρῶ .
49 m7 S-12 ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Πα̣έ̣νουΠαένου Ἰακὼβ ❨ὀρδ(ινάριος)❩ὀρδινάριος Φιλῶν μαρτυρῶ .
50 m8 S-13 ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος ⋰Ἰ⋱ωσὴφἸωσὴφ Παύλου ∼❨ἀγουστάλι(ος)❩∽αὐγουστάλιος ❨λεγ(εῶνος)❩λεγεῶνος Συήνης μαρτυρῶ .
51 m9 S-14 ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Κολλοῦθος ❨Ἡρώ̣δο(υ)❩Ἡρώδου ❨στρ(ατιώτης)❩στρατιώτης ❨λεγ(εῶνος)❩λεγεῶνος Συήνης μαρτυρῶ .
52 m10 S-15 |g:stauros| διʼ ἐμοῦ Φωσφορίου ❨πρεσβ(υτέρου)❩πρεσβυτέρου ἐγράφη |g:dipunct|