Sematia

p.muench.1.14.xml

TM: 15322HGV: 15322Date: 594 – 594Place: Syene

1 m1 S-1 |g:stauros| ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου καὶ δεσπότου ⋰Ἰ⋱ησοῦἸησοῦ Χριστοῦ τοῦ θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμ[ων]ἡμων
2 βασιλείας τοῦ θειοτάτου καὶ εὐσεβεστάτου ἡμῶν δεσπότου Φλαυ⋰ί⋱ουΦλαυίου
3 Μαυρικίου Τιβερίου τοῦ αἰωνίου Αὐγούστου Αὐτοκράτορος ἔτους δωδεκάτου
4 καὶ ⋰ὑ⋱πατείαςὑπατείας τῆς ∼αὐτων∽αὐτοῦ γαληνότητος ἔτους ἑνδεκάτου |vac:?|
5 |vac:?| |g:stauros| Μεχεὶρ κα|num:21| τῆς ιβ|num:12| ❨⋰ἰ⋱νδ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος ἐν Συήνῃ |g:stauros| .
6 S-2 |g:stauros| ταύτην τίθενται καὶ ποιοῦνται τὴν ὁμολογίαν τῶν διαλύσεων
7 ἀναιρετικὴν οὖσαν πάσης μέμψεως καὶ ἀγωγῆς καὶ ἐνοχῆς καὶ
8 ἐγκλήσεως καὶ ζητήσεως καὶ ἀμφισβητήσεως |vac:?| ἐκ μὲν
9 τοῦ ἑνὸς μέρους Φλαύ⋰ι⋱οςΦλαύιος ⋰Ἰ⋱ωάννηςἸωάννης υ⋰ἱ⋱ὸςυἱὸς ⋰Ἰ⋱ακώβουἸακώβου ἐκ μητρὸς
10 Ταπίας στρατιώτης ἀριθμοῦ Συήνης διὰ |vac:?| τοῦ λεγομένου ⊢Πσῆρε⊣Πσῆρε
11 ναύτου τῆς αὐτῆς Συήνης τοῦ καὶ ∼ἐγγυομένου∽ἐγγυωμένου καὶ ἀναδεχομένου
12 τὴν γνώμην τοῦ αὐτοῦ ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἐμφερομένοις
13 καὶ ἑξῆς δηλωθησομένοις ταύτῃ τῇ διαλύσει |vac:?| ἐκ δὲ θατέρου
14 Πατερμοῦθις υ⋰ἱ⋱ὸςυἱὸς Μηνᾶ ναύτης ἀπὸ τῆς αὐτῆς <Συήνης>Συήνης τὰ ἑξῆς ∼ὁμολοῦντες∽ὁμολογοῦντες
15 ὡς ⋰ὑ⋱ποτέτακταιὑποτέτακται . S-3 |vac:?| Πατερμοῦθις προγεγραμμένος ἐνήγαγεν
16 ⋰Ἰ⋱ωάννῃἸωάννῃ τῷ προειρημένῳ ὡς παρʼ ἅπαντα τὸν τοῦ δικαίου λόγον ἐνέτυχεν
17 κατʼ αὐτοῦ Καλλινίκῳ τῷ ∼ἀνδριωτάτῳ∽ἀνδρειοτάτῳ βικαρίῳ Ἑρμώνθεως
18 ἀναπληροῦντι τὸν τόπον Ἀμμωνιανοῦ τοῦ μεγαλοπρεπεστάτου
19 τοποτηρητοῦ καὶ παρὰ τὴν αὐτοῦ αἰτίασιν ἐζημιώθη νομίσματα
20 ἑπτὰ|num:7| καὶ ταῦτα ∼ἐχοντα∽ἔχοντος αὐτοῦ ἐγγράφους διαλύσεις γεγενημένας
21 παρʼ αὐτοῦ ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου εἰς αὐτὸν Πατερμοῦθιν καὶ ⊢Κακὸ⊣Κακὸ τὴν ❨αὐτο(ῦ)❩αὐτοῦ γαμετὴν
22 ἀδελφήν τε αὐτοῦ τοῦ ❨προειρημένο(υ)❩προειρημένου ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου , διʼ ὧν ὡμολόγησεν ἀπηλλάχθαι
23 περὶ τῆς κληρονομίας ❨το(ῦ)❩τοῦ πατρὸς ❨αὐτο(ῦ)❩αὐτοῦ καὶ μηκέτι μηδένα λόγον ἔχειν αὐτὸν
24 πρὸς τὸν εἰρημένον Πατερμοῦθιν μήτε τὴν αὐτοῦ γαμετὴν ἕνεκεν ❨οἱο(υ)δήποτε❩οἱουδήποτε
25 πράγματος ἀνήκοντος τῷ μακαρίτῃ αὐτῶ⸢ν⸣αὐτῶν πατρί . S-4 |vac:?| ⋰Ἰ⋱ωάννηςἸωάννης δὲ
25-26 ἀντιδικαιο∤λογούμενος
26 ταῖς ἐπενεχθείσαις αὐτῷ ἐναγωγαῖς παρὰ Πατερμουθίου
27 τοῦ προγεγραμμένου ἔφη τὴν τοιαύτην προσέλευσιν γεγενῆσθαι
28 παρʼ αὐτοῦ κατὰ Πατερμουθίου ὡς ἐμποδίσαντος τῇ μητρὶ ❨αὐτο(ῦ)❩αὐτοῦ ἀπαλλάξαι αὐτὸν
29 πρὸς τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ ἔγγραφον ἐπίκρισιν παρὰ Παείωνος τοῦ λογιωτάτου
30 γραμματικοῦ ἕνεκεν τῆς ὑποθέσεως τῆς οἰκίας αὐτῆς . S-5 καὶ πολλῶν
31 ὅσων λεχθέντων καὶ ἀντιλεχθέντων μεταξὺ ἀλλήλων ἔδοξεν κατὰ κοινὴν
32 συναίνεσιν ἀπαντῆσαι αὐτοὺς εἰς δίαιταν παρὰ ⊢Σερῆυ⊣Σερῆυ τῷ εὐλαβεστάτῳ
33 πρεσβυτέρῳ τῆς ἁγίας ἐκκλησίας Ὄμβων εὑρεθέντι κατὰ τύχην ἐν ταύτῃ
34 τῇ Συηνιτῶν . S-6 |vac:?| καὶ δὴ γενόμενοι παρὰ τῇ αὐτοῦ θεοφιλείᾳ ἑκάτερον μέρος
35 ἀνέθετο αὐτῷ τὰς ἑαυτοῦ δικαιολογίας , ὅστις ἀκροασάμενος τῶν μεταξὺ
36 αὐτῶν ἀμφιβαλλομένων , διελθὼν δὲ καὶ τὰς διαλύσεις τὰς προενεχθείσας
37 παρὰ ❨Πατερμο(υ)θίο(υ)❩Πατερμουθίου γενομένας εἰς αὐτὸν καὶ ⊢Κακὸ⊣Κακὸ τὴν αὐτοῦ γαμετὴν
38 παρὰ ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου τοῦ ❨προειρημένο(υ)❩προειρημένου , οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ∼ἐφειδὼν∽ἐπιδὼν τὴν ἐπίκρισιν
39 τὴν δοθεῖσαν Ἰωάννῃ καὶ τῇ μητρὶ αὐτοῦ παρὰ τοῦ αὐτοῦ λογιωτάτου γραμματικοῦ
40 ἕνεκεν τῆς ⋰ὑ⋱ποθέσεωςὑποθέσεως τῆς οἰκίας , διʼ ἧς ἐπέκρινεν καὶ συνεῖδεν
41 δοθῆναι ⋰Ἰ⋱ωάννῃἸωάννῃ παρὰ τῆς μητρὸς αὐτοῦ νομίσματα τέσσερα|num:4| , καὶ αὐτοῦ
42 ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου ἐπιμείναντος καὶ λέγοντος , ὡς ἐμποδισθεὶς παρὰ Πατερμουθίου
43 ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨εἰρημένο(υ)❩εἰρημένου λαβεῖν παρὰ τῆς μητρὸς ❨αὐτο(ῦ)❩αὐτοῦ τὰ αὐτὰ νομίσματα τέσσερα|num:4|
44 ᾐτιάσατο αὐτόν , συνεῖδεν καὶ ἐπέκρινεν προειρημένος θεοφιλέστατος
45 διαιτητής , ὥστε πρὸ παντὸς λόγου καταβαλεῖν ⋰Ἰ⋱ωάννηνἸωάννην τὸν προλελεγμένον
46 ἐπὶ Πατερμοῦθιν ❨χρυσο(ῦ)❩χρυσοῦ νομίσματα πέντε|num:5| ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ ἧς ἔλεγεν δεδόσθαι ζημίας
47 παρʼ αὐτοῦ τῷ βικαρίῳ τῆς Ἑρμωνθιτῶν , |vac:?| ἔχειν δὲ αὐτὸν ⋰Ἰ⋱ωάννηνἸωάννην πρὸς Ταπίαν
48 πρὸς τὴν μεσιτείαν τὴν γενομένην εἰς αὐτὸν καὶ αὐτὴν τὴν μητέρα
49 ❨αὐτο(ῦ)❩αὐτοῦ , καὶ ❨ο(ὕ)τως❩οὕτως γενέσθαι παρὰ τῶν ἀμφοτέρων μερῶν γενικὰς διαλύσεις
50 εἰς ἑαυτούς . S-7 τούτων οὕτως ἐπικριθέντων παρὰ ⊢Σερῆυ⊣Σερῆυ τοῦ ❨προγεγραμμένο(υ)❩προγεγραμμένου
51 θεοφιλεστάτου πρεσβυτέρου , καθʼ ἑαυτοὺς γενόμενοι ∼συνῄνησεν∽συνῄνεσαν
52 πρὸς ἀλλήλους φιλικῶς , ὥστε καταλογισθῆναι Πατερμουθίῳ ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου
53 τὰ τέσσερα|num:4| νομίσματα , ἅπερ ∼ὁρίσθη∽ὡρίσθη λαβεῖν παρὰ ⊢Ταπίας⊣Ταπίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ
54 πενθερᾶς δὲ ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨αὐτο(ῦ)❩αὐτοῦ ❨Πατερμο(υ)θίο(υ)❩Πατερμουθίου , καὶ λαβεῖν παρὰ ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨αὐτο(ῦ)❩αὐτοῦ ❨⋰Ἰ⋱ωάννο(υ)❩Ἰωάννου
55 ἄλλο ἓν|num:1| νόμισμα εἰς συμπλήρωσιν τῶν πέντε|num:5| νομισμάτων πρὸς τὴν
56 μεσιτείαν τοῦ αὐτοῦ θεοφιλεστάτου ❨πρεσβυτέρο(υ)❩πρεσβυτέρου . S-8 |vac:?| τούτων ❨ο(ὕ)τως❩οὕτως
57 γενομένων καὶ ἀπαλλαγέντων πρὸς ἀλλήλους εἰς ταύτην εἰκότως
58 ἀφίκοντο οἱ προειρημένοι ⋰Ἰ⋱ωάννηςἸωάννης καὶ Πατερμοῦθις τὴν ἔγγραφον
59 ὁμολογίαν τῆς διαλύσεως , διʼ ἧς ὁμολογοῦσιν ἑκουσίᾳ γνώμῃ καὶ ἀδόλῳ
60 προαιρέσει καὶ εἰλικρινεῖ διανοίᾳ καὶ ἀτρέπτῳ λογισμῷ δόλου παντὸς χωρὶς
61 καὶ βίας καὶ ἀπάτης καὶ ἀνάγκης καὶ συναρπαγῆς καὶ ∼κολακίας∽κολακείας καὶ κακοηθείας
62 καὶ ἐλαττώματός τινος καὶ παντὸς φαύλου διανοήματος , ⋰Ἰ⋱ωάννηςἸωάννης μὲν
63 διὰ ⊢Πσῆρε⊣Πσῆρε τοῦ προγεγραμμένου αὐτοῦ ἐγγυητοῦ καὶ γνωμαναδόχου ,
64 μηκέτι μηδένα λόγον ἔχειν πρὸς Πατερμοῦθιν μήτε πρὸς ⊢Κακὸ⊣Κακὸ τὴν αὐτοῦ
65 σύμβιον μήτε πρὸς Ταπίαν τὴν μητέρα αὐτοῦ τε καὶ ⊢Κακὸ⊣Κακὸ μήτε πρὸς κληρονόμους
66 αὐτῶν διαδόχους διακατόχους οὐκ ἐν τῷ νῦν καὶ ∼ἐμ∽ἐν μηδενὶ καιρῷ κατὰ μηδένα
67 τρόπον ἀφορμὴν μέθ|g:apostrophe|οδον εὑρεσιλογίαν μήτε μὴν δύνασθαι αὐτὸν δίαιταν
68 κινεῖν κατʼ αὐτοῦ Πατερμουθίου καὶ ⊢Κακὸ⊣Κακὸ τῆς αὐτοῦ συμβίου καὶ Ταπίας τῆς προειρημένης
69 μήτε τὴν οἱανδήποτε ζήτησιν ἐπιξῦσαι αὐτῶν ἐν οἱῳδήποτε καιρῷ χρόνῳ
70 οὐκ ἐν δικαστηρίοις ἐπιχωρίοις τε καὶ ⋰ὑ⋱περορίοιςὑπερορίοις ἐκτὸς δικαστηρίων οὐ διʼ ἑαυτοῦ
71 οὐ διʼ ἐντολέως καὶ παρενθέτου προσώπου οὐ διὰ θείων βέρβων περὶ οἱουδήποτε πράγματος
72 μικροῦ μεγάλου ἀνήκοντος τῇ κληρονομίᾳ τῶν γονέων ❨αὐτο(ῦ)❩αὐτοῦ , διὰ τὸ ἀπηλλάχθαι αὐτὸν
73 κρίσει καὶ μεσιτείᾳ τοῦ προειρημένου διαιτητοῦ κατὰ τὸν προαφηγηθέντα τρόπον .
74 S-9 καὶ εἰ ἐπιχειρήσειεν ἔτι ἐπεξιέναι αὐτοῖς καθʼ οἱονδήποτε τρόπον οἱῳδήποτε
75 καιρῷ χρόνῳ , οὐδὲν μὲν ∼ὠφελεθήσεται∽ὠφεληθήσεται τοῦ ἐπιχειρήματος , ἐπιγνώσεται δὲ
76 λόγῳ προστίμου καὶ παραβασίας χρυσοῦ νομίσματα δώδεκα|num:12| κινδύνῳ ⊢Πσῆρε⊣Πσῆρε τοῦ
77 ἐγγυησαμένου αὐτὸν διὰ ταύτης τῆς ἐγγράφου ὁμολογίας , ἔργῳ καὶ δυνάμει
78 ἀπαιτούμενα ἔκ τε αὐτοῦ τοῦ ἐγγυητοῦ καὶ πάντων τῶν αὐτῷ ⋰ὑ⋱παρχόντωνὑπαρχόντων καὶ
79 ⋰ὑ⋱παρξόντωνὑπαρξόντων γενικῶς καὶ ⋰ἰ⋱δικῶςἰδικῶς . S-10 |vac:?| ὁμολογεῖ δὲ καὶ αὐτὸς Πατερμοῦθις ὡς
80 οὐκ|g:apostrophe| ἐγκαλεῖ τῷ προειρημένῳ ⋰Ἰ⋱ωάννῃἸωάννῃ κληρονόμοις αὐτοῦ χάριν τῆς ζημίας τῆς
81 προστριβείσης αὐτῷ ἐξ αἰτιάσεως ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου τοῦ προειρημένου μήτε περὶ οἱουδήποτε
82 πράγματος οὔτε δίαιταν κινεῖ κατʼ αὐτοῦ ἐν δικαστηρίοις ἐπιχωρίοις τε καὶ
83 ⋰ὑ⋱περορίοιςὑπερορίοις ἐκτὸς δικαστηρίων οὐ διʼ αὐτοῦ οὐ διὰ τῆς γαμετῆς αὐτοῦ οὐ διὰ
84 Ταπίας τῆς προγεγραμμένης αὐτοῦ τε πενθερᾶς μητρὸς δὲ Ἰωάννου οὐ διὰ κληρονόμων
85 αὐτῶν οὐ διʼ ἐντολέως καὶ παρενθέτου προσώπου καὶ θείας ἀδνουτατίωνος ,
86 διὰ τὸ ἀπηλλάχθαι αὐτὸν πρὸς ⋰Ἰ⋱ωάννηνἸωάννην τὸν προγεγραμμένον κρίσει καὶ μεσιτείᾳ
87 ⊢Σερῆυ⊣Σερῆυ τοῦ προειρημένου θεοφιλεστάτου διαιτητοῦ καὶ ἐσβέσθαι μεταξὺ αὐτῶν
88 πᾶν σπέρμα δίκης καὶ ἀγωγῆς καὶ ἐνοχῆς καὶ ἐγκλήσεως καὶ ζητήσεως καὶ
89 ἀμφισβητήσεως . S-11 καὶ εἰ ∼ἐπειχειρήσειεν∽ἐπιχειρήσειεν αὐτὸς Πατερμοῦθις ἄλλος τις ἐκ προσώπου
90 αὐτοῦ ἐγκαλέσαι ἐπιφυῆναι ⋰Ἰ⋱ωάννῃἸωάννῃ τῷ προλεχθέντι , ὑποκείσεται τῷ προτεταγμένῳ
91 προστίμῳ τῶν τοῦ χρυσοῦ νομισματίων δώδεκα|num:12| μετὰ καὶ τοῦ ἐ⋰π⋱άναγκεςἐπάναγκες τοὺς
92 ἀφʼ ἑκατέρου μέρους ἐμμεῖναι τῇ παρούσῃ ὁμολογίᾳ τῶν διαλύσεων . S-12 καὶ ὅτι ταύτην
93 φυλάττουσιν ἄτρωτον καὶ ἀπαράβατον , ἐπωμόσαντο οἱ ἀφʼ ἑκατέρου μέρους κατὰ τῆς
94 ἁγίας καὶ ὁμοουσίου τριάδος καὶ τῆς νίκης καὶ διαμονῆς τῶν θεοφυλάκτων καὶ ❨εὐσεβεστ(άτων)❩εὐσεβεστάτων
95 ἡμῶν δεσποτῶν ❨Φλ(αυίων)❩Φλαυίων Μαυρικίου Τιβερίου καὶ Αἰλίας Κωνσταντίνης τῶν αἰωνίων
96 Αὐγούστων καὶ Αὐτοκρατόρων ⋰ὑ⋱ποθέμενοιὑποθέμενοι πάντα τὰ ὄντα αὐτοῖς καὶ ἐσόμενα
97 πράγματα ∼ἐνεχύρω∽ἐνεχύρου ∼λόγο∽λόγῳ καὶ ⋰ὑ⋱ποθήκηςὑποθήκης δικαίῳ ἐπὶ βεβαιώσει τῇ παρούσῃ ὁμολογίᾳ
98 καὶ τῇ τοῦ προστίμου καταβολῇ εἰ οὕτω τύχοι , καὶ εἰς τὰ προγεγραμμένα πάντα
98-99 ἐπερωτη∤θέντες
99 ὡμολόγησαν καὶ ἀπέλυσαν |g:stauros| . m2 S-13 ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος ⋰Ἰ⋱ωάννηςἸωάννης ❨⋰Ἰ⋱ακώβο(υ)❩Ἰακώβου ❨στρ(ατιώτης)❩στρατιώτης ❨ἀριθμο(ῦ)❩ἀριθμοῦ Συήνης
100 διὰ τοῦ ❨λεγομένο(υ)❩λεγομένου ⊢Πσῆρε⊣Πσῆρε ναύτου τῆς αὐτῆς Συήνης τοῦ καὶ ∼ἐγγυομένου∽ἐγγυωμένου καὶ ἀναδεχομένου
101 τὴν γνώμην ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨αὐτο(ῦ)❩αὐτοῦ ❨⋰Ἰ⋱ωάννο(υ)❩Ἰωάννου ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἐντὸς φερομένοις καὶ ἑξῆς δηλωθησομένοις
102 ταύτῃ τῇ διαλύσει καὶ Πατερμοῦθις Μηνᾶ ❨στρ(ατιώτης)❩στρατιώτης ❨ἀριθμο(ῦ)❩ἀριθμοῦ ❨Ἐλεφ(αντίνης)❩Ἐλεφαντίνης καὶ ναύτης ἀπὸ τῆς αὐτῆς
103 Συήνης οἱ ❨προκ(είμενοι)❩προκείμενοι ἐθέμεθα τὴν διαλυτικὴν ὁμολογίαν καὶ στοιχεῖ ἡμῖν πάντα τὰ
103-104 ἐγγε∤γραμμένα
104 ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-14 ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Λάζαρος Πέτρου ❨ἀδιούτ(ωρ)❩ἀδιούτωρ ἀριθμοῦ Συήνης ἀξιωθεὶς ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῶν
105 γράμματα μὴ εἰδότων |g:stauros| . m3 S-15 |g:stauros| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος ⋰Ἰ⋱ωάννηςἸωάννης ❨Πέτρο(υ)❩Πέτρου ❨δρακονάρ(ιος)❩δρακονάριος ❨ἀριθμ(οῦ)❩ἀριθμοῦ Συήνης μαρτυρῶ |g:stauros| .
106 m4 S-16 |g:stauros| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Βίκτωρ ∼Μηνας∽Μηνᾶ ❨δρακονάρ(ιος)❩δρακονάριος ἀριθμοῦ Συήνης μαρτυρῶ |g:stauros| .
107 m5 S-17 |g:stauros| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Βίκτωρ Ψαβὴτ ∼ἀγοσταλιο∽αὐγουσταλίος ❨ἀριθμο(ῦ)❩ἀριθμοῦ Συήνης μαρτυρῶ |g:stauros| .
108 m6 S-18 |g:stauros| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Παθ̣ερμοῦθιςΠαθερμοῦθις Ἁτρῆτος ∼❨ἀγουσ(τάλιος)❩∽αὐγουστάλιος ἀριθμοῦ Συήνης μαρτυρῶ |g:stauros| .
109 m7 S-19 |g:stauros| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Παείων ⋰Ἰ⋱ακώβουἸακώβου ❨στρ(ατιώτης)❩στρατιώτης ἀριθμοῦ Συήνης μαρτυρῶ |g:stauros| .
110 m8 S-20 |g:stauros| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Παῦλος Πααμείου ❨στρ(ατιώτης)❩στρατιώτης ἀριθμοῦ Συήνης μαρτυρῶ |g:stauros| .
111 m9 S-21 |g:stauros| διʼ ἐμοῦ ❨Χριστοφόρο(υ)❩Χριστοφόρου ❨Πατερμο(υ)θίο(υ)❩Πατερμουθίου ❨συμβολαιογράφ(ου)❩συμβολαιογράφου ἐγένετο |g:tachygraphic-marks|
112 ❨[δια]λυτι(κὴ)❩διαλυτικὴ ❨ὁμολογί(α)❩ὁμολογία [Ἰωά]ν[νου]Ἰωάννου [Ἰακώβου]Ἰακώβου [ἐκ]ἐκ [μητρὸς]μητρὸς [Ταπίας]Ταπίας πρὸς Πατερμοῦθιν .