Sematia

p.muench.1.13.xml

TM: 15321HGV: 15321Date: 594 – 594Place: Syene

1 m1 S-1 [ἐν]ἐν [ὀνόματι]ὀνόματι [τοῦ]τοῦ [κυρίου]κυρίου [καὶ]καὶ [δεσπότου]δεσπότου [Ἰησοῦ]Ἰησοῦ [Χριστοῦ]Χριστοῦ [τοῦ]τοῦ [θεοῦ]θεοῦ [καὶ]καὶ [σωτῆρος]σωτῆρος [ἡμῶν]ἡμῶν [βασιλείας]βασιλείας [τοῦ]τοῦ [θ]ε̣ι̣[οτάτου]θειοτάτου κ̣[αὶ]καὶ [εὐσεβεστά]το[υ]εὐσεβεστάτου
2 [ἡμῶν]ἡμῶν [δεσπότου]δεσπότου [Φλαυίου]Φλαυίου [Μαυρικίου]Μαυρικίου [Τιβερίου]Τιβερίου [τοῦ]τοῦ [αἰωνίου]αἰωνίου [Αὐγούστου]Αὐγούστου [Αὐ]τοκράτοροςΑὐτοκράτορος καὶ μεγίστου εὐεργέτου ἔτους
3 ❨δω[δε]κάτο(υ)❩δωδεκάτου καὶ ⋰ὑ⋱πατείαςὑπατείας τῆς ∼αὐτων∽αὐτοῦ γαλ[ηνότητος]γαληνότητος [ἔτ]ουςἔτους δεκάτου Τῦβι εἰκὰς τρίτῃ τῆς δωδεκάτης
4 [ἰ]νδικτίονοςἰνδικτίονος ἐν Συήνῃ |g:stauros| . S-2 Αὐρηλίαι Τσώ[νη]Τσώνη κ̣α̣ὶ̣καὶ [Τσεῦρ]ε̣Τσεῦρε [ἀ]δ̣ε̣[λφὴ]ἀδελφὴ [αὐτῆς]αὐτῆς [θυγατέρες]θυγατέρες [ὁμογνήσιο]ι̣ὁμογνήσιοι ἐκ πατ[ρὸς]πατρὸς
5 αὐτῶν Ἄπα ❨Δίο(υ)❩Δίου ὁρμώμεναι [ἀπὸ]ἀπὸ [Συ]ή̣[ν]η̣[ς]Συήνης [αἱ]αἱ [καὶ]καὶ [ἑξῆς]ἑξῆς [ὑπογραφέα]ὑπογραφέα [παρέχουσαι]παρέχουσαι [τὸν]τὸν [ὑπὲρ]ὑπὲρ [αὐτῶν]αὐτῶν
6 ⋰ὑ⋱πογράφονταὑπογράφοντα καὶ μάρτυρας τοὺς [ἑξῆς]ἑξῆς [κατʼ]κατʼ [ἐπιτροπὴν]ἐπιτροπὴν [αὐτῶν]αὐτῶν [προσμαρτυροῦντας]προσμαρτυροῦντας [τῇδε]τῇδε [τῇ]τῇ [ἐγγρά]φ[ῳ]ἐγγράφῳ κ[αὶ]καὶ β̣ε̣β̣[αίᾳ]βεβαίᾳ [κα]ὶκαὶ
7 ἀπαραβάτῳ ὠνιακῇ πράσει [Φλαυίῳ]Φλαυίῳ [Πατερμουθ]ί̣ῳ̣Πατερμουθίῳ υἱῷ Μηνᾶ στρ[ατιώ]τῃστρατιώτῃ ἀριθμοῦ Ἐλεφαντίνης
8 καὶ τῇ τούτου συμβίῳ Αὐρηλίᾳ [Κακὼ]Κακὼ [θυγατρὶ]θυγατρὶ [Ἰακώβου]Ἰακώβου [Π]ασαρα⋰ῖ⋱τοςΠασαραῖτος καὶ ὁρμωμένοις ἀμφοτέροις
9 ἀπὸ τῆς αὐτῆ[ς]αὐτῆς [Συήν]ηςΣυήνης ❨χαίρ(ειν)❩χαίρειν . S-3 ὁμολογοῦμεν ἡμεῖς αἱ προγεγραμμέναι Τσώνη καὶ Τσεῦρε ἀδελφὴ αὐτῆς
10 διὰ ταύτης ἡμῶν τῆς ἐγγράφου ὠνιακῆς ἀσφαλείας ἐξ οἰκείας προθέσεως ∼προσελθοντες∽προσελθοῦσαι
11 ἑκουσίᾳ γνώμῃ καὶ αὐθαιρέτῳ βουλήσει καὶ ἀδόλῳ προαιρέσει καὶ ἀμεταθέτῳ σκοπῷ καὶ ἀναλλοιώτῳ
12 ∼λωγισμῷ∽λογισμῷ καὶ εἰλικρινεῖ συνειδήσει ὀρθῇ διανοίᾳ δίχα παντὸς δόλου καὶ φόβου καὶ βίας καὶ ἀπάτης καὶ{καὶ}
13 ἀπάτης{ἀπάτης} καὶ ἀνάγκης καὶ συναρπαγῆς καὶ ∼κολακίας∽κολακείας καὶ οἱασδήποτε ❨ῥᾳδιο(υ)ργείας❩ῥᾳδιουργείας κατὰ τήνδε τὴν ἁπλῆν ἔγγραφον
14 ὡνιακὴν ἀσφάλειαν ἀλλὰ ἐξ οἰκείας προθέσεως , ἅμα δὲ ὀμνύουσαι τὸν φρικωδέστατον καὶ
15 σεβάσμιον ὅρκον τοῦ τε παντοκράτορος θεοῦ καὶ νίκης καὶ διαμονῆς τῶν εὐσεβεστάτων ἡμῶν δεσποτῶν
16 τῆς οἰκουμένης Φλαυ⋰ί⋱ωνΦλαυίων Μαυρικίου Τιβερίου καὶ Αἰλίας Κωνσταντίνας τῶν αἰωνίων Αὐγούστων καὶ
17 Αὐτοκρατόρων καὶ μεγίστων εὐεργετῶν , πεπρακέναι ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν σήμερον τοῖς προγεγραμμένοις Πατερμουθίῳ καὶ τῇ
18 τούτου συμβίῳ Αὐρηλίᾳ Κακὼ καὶ καταγεγραφηκέναι ὠνιακῷ νόμῳ καὶ αἰωνίᾳ κατοχῇ καὶ παντὶ
19 πληρεστάτῳ δεσποτείας δικαίῳ ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν ἀεὶ καὶ τὸν ἑξῆς ἅπαντα διηνεκῆ χρόνον
20 τὸ ⋰ὑ⋱πάρχονὑπάρχον καὶ τὸ ἐπιβάλλον πατρικὸν ἡμῖν ἥμισυ μέρος αὐλῆς τῆς σεσαθρωμένης καὶ τῆς λ̣υ̣β̣ι̣κ̣ῆ̣ς̣λυβικῆς
21 οὔσης μονοστέγου καὶ ἀστεγάστου τῆς καὶ διακειμένης κατὰ τὴν Συηνιτῶν περὶ τὸ νότινον μέρος τοῦ
22 φρουρίου ἐπὶ λαύρας τῆς παρεμβολῆς καὶ τῆς τριπουρίνης καὶ τὸ περιελθὸν εἰς ἡμᾶς ἀπὸ δικαίας
23 κληρονομίας τοῦ ἀναπαυσαμένου πατρὸς ἡμῶν Ἄπα Δίου καὶ ∼αὐτος̣∽αὐτοῦ εἰληφότος ἀπὸ γονέων διαδοχῆς .
24 S-4 ἁπαξαπλῶς οὐδὲν ἡμῖν τὸ σύνολον ⋰ὑ⋱πολέλειπταιὑπολέλειπται ἄπρατον ἀπὸ τοῦ ∼προδεδηλουμένου∽προδεδηλωμένου ἡμίσεως μέρους
25 αὐλῆς , ∼οὑ∽ἧς καὶ τὸ ἄλλο ἥμισυ μέρος αὐλῆς ∼ἀνηκειν∽ἀνήκει ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν Πατερμουθίῳ καὶ τῇ τούτου συμβίῳ γυναικὶ αὐτοῦ{αὐτοῦ}
26 ἀπὸ δωρεαστικοῦ δικαίου γράμματος παρὰ ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου τοῦ καὶ καλουμένου ⊢Παπτσίου⊣Παπτσίου , ἀκολούθως τῇ ∼πρωτικῇ∽προκτητικῇ
27 ὠνῇ καὶ τῇ ❨ο(ὔ)σῃ❩οὔσῃ ⋰ὑ⋱φʼὑφʼ ἡμᾶς νομῇ τε καὶ δεσποτείᾳ . S-5 εἰσὶ δὲ γείτονες τῆς ἁπάσης αὐλῆς , ἀφʼ ἧς ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν πεπράκαμεν
28 τὸ ἥμισυ μέρος αὐλῆς τῆς σεσαθρωμένης , νότου τοῦ δημοσίου τείχους τοῦ ὄρους βορρᾶ ῥύμη δημοσία
29 λιβὸς ῥύμη δημοσία ἀπηλιώτου κο[ι]νὸςκοινὸς ∼τοῖχος∽τεῖχος οἰκίας Παείωνος Ἄπα Δίου ναύτου , καὶ αὐθεντικὴ
30 θύρα ἀνηνέῳκται εἰς ∼βορρᾶ∽βορρᾶν εἰς τὸν δημόσιον δρόμον , οἳ ∼ἐὰν∽ἂν ὦσι γείτονες πάντη πάντοθεν ἐκ τετραγώνου
31 καὶ ἐκ τετραπλεύρου καθὼς καὶ ἐν στόματι ⋰ὑ⋱πηγορεύσαμενὑπηγορεύσαμεν ἡμεῖς αἱ προγεγραμμέναι Τσώνη καὶ Τσεῦρε ἀδελφὴ
32 αὐτῆς αἱ πεπρακυ⋰ῖ⋱αιπεπρακυῖαι καὶ αἱ ἀποδόμεναι , τιμῆς τῆς πρὸς ἀλλήλους καὶ συμπεφωνημένης καὶ συναρεσάσης
33 ἤτοι καὶ δοθείσης μεταξὺ ἡμῶν ἀμφοτέρων καὶ ∼ἀπαραλάττῳ∽ἀπαραλλάκτῳ λόγῳ χρυσοῦ κεφαλαίου ∼νομισματιον∽νομισματίου ∼ἓν∽ἑνὸς ∼τρίτον∽τρίτου
34 ζυγῷ Συήνης ❨γί(νεται)❩γίνεται ❨χρ(υσοῦ)❩χρυσοῦ ❨νο(μισμάτιον)❩νομισμάτιον α|num:1| γ|num:1/3_tick| ζυγῷ Συήνης , ἥνπερ τὴν τελείαν καὶ ἀξίαν τιμὴν αὐτόθι ἡμεῖς αἱ προγεγραμμέναι
35 αὐτῶν αἱ ἀποδόμεναι ∼ἀπεσχηκεναι∽ἀπεσχήκαμεν παρʼ ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν Πατερμουθίου καὶ τῆς τούτου συμβίου Κακῶτος τῶν ὠνουμένων
36 ἐν τῇ ἐνεστώσῃ ἡμέρᾳ διὰ χειρὸς εἰς χεῖρα ἡμῶν ἐξ οἴκου ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν ἀριθμῷ καὶ σταθμῷ πλήρη , μεθʼ|g:apostrophe| ἣν οὐκ|g:apostrophe|
37 ∼ἐπεξερχομεσθα∽ἐπεξερχόμεθα οὐκ|g:apostrophe| ἄλλος τις ἐκ προσώπου ἡμῶν καιρῷ πώποτε , ἀλλὰ εὐδοκοῦμεν καὶ βεβαιώσομεν ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν
38 καὶ τοῖς μεθʼ|g:apostrophe| ∼⋰ὑ⋱μιν∽ὑμᾶς ἡμεῖς ∼δε∽τε καὶ οἱ μεθʼ|g:apostrophe| ἡμᾶς τήνδε τὴν ὠνιακὴν συγγραφὴν πρᾶσιν πάσῃ βεβαιώσει διὰ παντὸς ἀπὸ
39 παντὸς τοῦ ἐπελευσομένου ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν ἀντιποιησομένου ἐν παντὶ καιρῷ χρόνῳ πρὸς πᾶσαν βεβαίωσιν καὶ
39-40 καθαρο∤ποίησιν
40 ⋰ἰ⋱δίο[ι]ςἰδίοις ἡμῶν ἀναλώμασι καὶ δαπανήμασι κατὰ τὸν περὶ πράσεως καὶ βεβαιώσεως νόμον πρὸς τῷ
41 ⋰ὑ⋱μᾶςὑμᾶς ἐ[ν]τεῦθενἐντεῦθεν τοὺς προγεγρ[α]μμένουςπρογεγραμμένους Πατερμοῦθιν καὶ τὴν τούτου σύμβιον Κακώτην ∼των∽τοὺς ∼πριαμενων∽πριαμένους τοῦ προσημανθέντος
42 ἡμίσεως μέρους αὐλῆς ἀπὸ πατρικοῦ ἡμῶν Ἄπα Δίου τῆς νῦν ἀστέγου καὶ ἀσκεπάστου οὔσης ἐκ θεμελίων
43 ἕως ἀέρος καὶ{καὶ} σὺν παντὶ αὐτῆς τῷ δικαίῳ εὐθὺς καὶ παραχρῆμα διὰ τάχους ἐπικρατεῖν καὶ κυριεύειν καὶ
44 δεσπόζειν τῆς προκειμένης ὁλοκλήρου αὐλῆς ἡμῶν ἤτοι ἡμίσεως μέρους ἀπὸ τῆς αὐτῆς αὐλῆς σὺν παντὶ αὐτῆς
45 τῷ δικαίῳ διοικεῖν καὶ οἰκονομεῖν καὶ ἀνοικοδομεῖν ἐφʼ|g:apostrophe| ⋰ὕ⋱ψουςὕψους καὶ ἐνοικεῖν ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν καὶ ἐκμισθοῦν καὶ ἀλλαγὰς
46 ποιεῖν καὶ πωλεῖν καὶ μεταπωλεῖν καὶ μετασχηματίζειν καὶ δωρεῖσθαι καὶ χωρεῖν καὶ παραχωρεῖν καὶ χαρίζεσθαι
47 καὶ τέκνοις καὶ ἐγγόνοις διατάσσειν καὶ κληρονόμοις <καὶ>καὶ ∼διαδοχοοις∽διαδόχοις καταλιμ̣πάνεινκαταλιμπάνειν κτᾶσθαι χρᾶσθαι παντὶ
48 ἀρέσκοντι ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν τρόπῳ καὶ παντὶ κατὰ νόμους τρόπῳ καὶ πάντα πράττειν καὶ ὅσα νόμοι ἐπιτρέπουσιν τοῖς
49 αὐτοτελέσι δεσπόταις καὶ ὅσα τοῖς ἀναμφισβητή̣τοιςἀναμφισβητήτοις δεσπόταις ἔξεστιν παντὶ ∼πληρες∽πληρεστάτῳ δεσποτείας δικαίῳ
50 κατὰ πᾶσαν ἐξουσίαν καὶ δεσποτείαν καὶ κατοχὴν αἰωνίαν κυρίως τε καὶ ἀνεπικωλύτως ∼της∽τοῦ ∼αὐτης∽αὐτοῦ
51 ἡμίσεως ❨μέρο(υ)ς❩μέρους ἡμῶν αὐλῆς , ∼ἡμεις∽ἡμῶν δὲ ∼αι∽τῶν ∼προγεγραμμεναι∽προγεγραμμένων Τσώνη καὶ Τσεῦρε ∼ἀδελφη∽ἀδελφῶν αὐτῆς ∼αι∽τῶν ∼πεπρακοτες∽πεπρακυιῶν
52 καὶ μηδενὸς τέκνων ἐγγόνων ξένων οἰκείων πρὸς πατρὸς πρὸς μητρὸς μὴ ∼δυνομένων∽δυναμένων μηδὲ
53 δυνησομένων ∼ἐπελεύσασθαι∽ἐπελεύσεσθαι ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν τέκνοις ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν ἐγγόνοις διαδόχοις διακατόχοις ἐνάγειν
54 ἐγκαλεῖν ἐγκαλέσειν ταύτης ἕνεκεν τῆς πράσεως παραβῆναι παρασαλεῦσαι ταύτην ἡμῶν τὴν
55 πρᾶσιν ἐν τῷ νῦν καὶ ἐν μηδενὶ καιρῷ χρόνῳ κατὰ ∼μηθ|g:apostrophe|ένα∽μηδένα τρόπον ἀφορμῇ μηδεμιᾷ διὰ τὸ ὡς
55-56 προ∤είπαμεν
56 ἀπεσχηκέναι ∼ἡμιν∽ἡμᾶς παρʼ ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν τελείαν τὴν προτεταγμένην τιμὴν ἐν νομισματίῳ ἑνὶ τρίτῳ|num:1|⧼|num:1/3|
57 ζυγῷ Συήνης . S-6 τὸν δὲ ἐπελευσόμενον ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν ἀντιποιηθῆναι ∼ἐπιχειρουντος∽ἐπιχειροῦντα τούτου ἕνεκεν τοῦ ἡμίσεως
58 μέρους ἡμῶν αὐλῆς ἐκ θεμελίων ἕως ἀέρος ἡμεῖς αἱ ∼προγεγραμμένοι∽προγεγραμμέναι καὶ αἱ{αἱ} πεπρακυ⋰ῖ⋱αιπεπρακυῖαι ἐκστήσωμεν καὶ
59 ἐκδικήσωμεν καὶ ἀποσοβήσωμεν καὶ καθαροποιήσωμεν ⋰ἰ⋱δίοιςἰδίοις ἡμῶν ἀναλώμασι καὶ δαπανήμασι καὶ
60 κληρονόμων ἡμῶν . S-7 εἰ δὲ μὴ δυνηθείημεν τὴν ἐκδίκησιν καὶ τὴν καθαροποίησιν ταύτης ἕνεκεν τῆς
61 πράσεως , ἐφʼ ἡμᾶς διδόναι λόγῳ καταδίκης καταδίκης{καταδίκης} καὶ παραβάσεως χρυσοῦ νομίσματα ἓξ|num:6| ζυγῷ
62 Συήνης ἔργῳ καὶ δυνάμει ἀπαιτούμενα ἐκ τῆς ἡμῶν ⋰ὑ⋱ποστάσεωςὑποστάσεως καὶ μετὰ τοῦ μηδὲν ⋰ἰ⋱σχύεινἰσχύειν κατὰ τῶν ❨ἐγγεγραμμέ(νων)❩ἐγγεγραμμένων
63 ὡς προγέγραπται καὶ τὰ βλάβη καὶ τὰ δαπανήματα καὶ ζημιώματα καὶ εἶθʼ οὕτως ἐπάναγκες ἐπάναγκες{ἐπάναγκες} στέρξαι
64 καὶ ἐμμεῖναι τούτῳ τῷ ἀπαραβάτῳ καὶ ἀσαλεύτῳ ἐγγράφῳ ὠνιακῷ συμβολαίῳ μετὰ τοῦ μηδὲν ⋰ἰ⋱σχύεινἰσχύειν
65 κατὰ τῶν ἐγγεγραμμένων ὡς προγέγραπται . S-8 καὶ πρὸς ∼σην∽ὑμῶν ἀσφάλειαν πεποιήμεθα ταύτην τὴν παροῦσαν
66 πρᾶσιν κυρίαν οὖσαν καὶ βεβαίαν καὶ ἀρραγῆ καὶ ἀσάλευτον καὶ ἔννομον ἁπανταχοῦ προφερομένην καὶ δημοσιευομένην
67 ἐπὶ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας ἐν παντὶ τόπῳ χρόνῳ μεθʼ|g:apostrophe| ⋰ὑ⋱πογραφῆςὑπογραφῆς τοῦ ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ ἡμῶν ⋰ὑ⋱πογράφοντοςὑπογράφοντος καὶ τῶν
68 ἑξῆς μαρτύρων μαρτυρούντων κατʼ|g:apostrophe| ἐπιτροπὴν ἡμῶν καὶ ἀξίωσιν καὶ ∼ἐπερωτηθεντες∽ἐπερωτηθεῖσαι κατὰ πρόσωπον
69 εἰς ∼προσωπου∽προσώπον ὡμολογήσαμεν καὶ ἀπελύσαμεν ταῦθʼ|g:apostrophe| οὕτως καλῶς ὀρθῶς δικαίως ἔχειν ποιεῖν
70 δώσειν φυλάττειν ἐμμένειν διατηρεῖν εἰς πέρας ἄγειν καὶ εἰς τέλος συνελάσαι , φυλαχθῆναι ἡμεῖς τε καὶ
71 οἱ μεθʼ ἡμᾶς εἰς ἅπαντα , ἀναγνωσθέντα καὶ ἑρμηνευθέντα ἡμῖν κατὰ τὴν αἰγυπτιακὴν ∼γλωττα∽γλῶτταν
72 καὶ ἀρεσθέντα ὡμολογήσαμεν καὶ ἀπελύσαμεν |g:stauros| |g:stauros| |g:stauros| . m2 S-9 |g:stauros| Αὐρηλίαι Τσώνη καὶ Τσέρε ἀδελφὴ αὐτῆς
73 θυγατέρες Ἄπα Δίου ἐκ μητρὸς Ῥαχὴλ |g:mid-punctus| ἀπὸ Συήνης αἱ προγεγραμμέναι πεπράκαμεν
74 τὸ ἥμισυ μέρος αὐλῆς σεσαθρωμένης καὶ ἀπεσχήκαμεν παρὰ ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν τῶν ὠνουμένων
75 τὴν τελείαν τὴν ἐγκειμένην τιμὴν ἐν νομισματίοις ∼ἑνος∽ἑνὶ ∼τρίτου∽|num:1|⧼|num:1/3|τρίτῳ|num:1|⧼|num:1/3| ζυγῷ Συήνης
76 καὶ βεβαιώσομεν ὑμῖν ταύτην τὴν πρᾶσιν ἐν πάσῃ βεβαιώσει καὶ στοιχεῖ ἡμῖν
77 πάντα τὰ ἐγγεγραμμένα ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-10 ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Λάζαρος Πέτρου ❨ἀδιούτ(ωρ)❩ἀδιούτωρ ἀριθμοῦ Συήνης ἀξιωθεὶς ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῶν γράμματα μὴ εἰδ⋰υ⋱ιῶνεἰδυιῶν |g:stauros| .
78 m3 S-11 |g:stauros| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Μηνᾶς Ἀβρααμίου μαρτυρῶ |g:stauros| |g:stauros| .
79 m4 S-12 |g:stauros| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Ψὰν Ἄρωνος ❨στρ(ατιώτης)❩στρατιώτης ἀριθμοῦ Φιλῶν κατὰ τύχην εὑρεθεὶς ἐν Συήνῃ
80 μαρτυρῶ ἀκούσας παρὰ τῶν θεμένων |g:stauros| |g:stauros| .
81 m5 S-13 |g:stauros| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Παπᾶς ∼Μηνας∽Μηνᾶ ❨στρ(ατιώτης)❩στρατιώτης ἀριθμοῦ Συήνης μαρτυρῶ |g:stauros| .
82 m6 S-14 |g:stauros| Φλαύιος Ἰωάννη̣ς̣Ἰωάννης ❨Β̣ί̣κ(τορος)❩Βίκτορος ❨αὐγουστάλ̣ι(ος)❩αὐγουστάλιος ἀριθμοῦ Συήνης μαρτυρ[ῶ]μαρτυρῶ [|g:stauros|]|g:stauros| [.].
83 m7 S-15 |g:stauros| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Βίκτωρ Ψ̣α̣βὴτΨαβὴτ ∼ἀγουστάλιος∽αὐγουστάλιος ἀριθμοῦ Συήνης μαρτυρῶ |g:stauros| .
84 m1 S-16 |g:stauros| διʼ ἐμοῦ ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου ❨Φοιβάμμων(ος)❩Φοιβάμμωνος Ψενθα̣ησίουΨενθαησίου ❨στρατι(ώτου)❩στρατιώτου ἀριθμοῦ Συήνης ἐγένετο |g:stauros| . m7 S-17 ⊰FoibamFoibam ❨ṿạḷ(eas)❩⊱valeas |g:stauros|