Sematia

p.muench.1.12.xml

TM: 15320HGV: 15320Date: 590 – 591Place: Syene

1 m1 S-1 [ἔ]τους̣ἔτους ἐ[ν]άτ[ου]ἐνάτου καὶ ὑπ[ατε]ί[ας?]ὑπατείας [τοῦ?]τοῦ [αὐτοῦ?]αὐτοῦ [δεσπότου?]δεσπότου [ἡμῶν?]ἡμῶν [ἔτους?]ἔτους [ἑβδόμου?]ἑβδόμου |gap:?| [τῆς]τῆς [ἐνάτης]ἐνάτης [❨ἰνδ(ικτίονος)❩]ἰνδικτίονος [ἐν]ἐν [Συήνῃ]Συήνῃ [.].
2 S-2 |g:stauros| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Κυριακὸς Μηνᾶ ❨στρ(ατιώτης)❩στρατιώτης ❨καβαλλάρ(ιος)❩καβαλλάριος ἀριθμοῦ Συήνης καὶ ἑξῆς [ὑπογραφέα]ὑπογραφέα [παρέχων]παρέχων [καὶ]καὶ
3 μάρτυρα[ς]μάρτυρας ἀξιοπίστους τοὺς ἑξῆς μαρτυροῦντας ταύτῃ τῇ πράσει |g:stauros| Φλαυ⋰ί⋱ῳΦλαυίῳ Πατερμουθίῳ
4 υ⋰ἱ⋱ῷυἱῷ Μηνᾶ μητρὸς Τσίας |vac:?| στρατιώτῃ ἀριθμοῦ Ἐλεφαντίνης ἀπὸ Συήνης καὶ τῇ τούτου
5 συμβί⊢ῳ⊣συμβίῳ Αὐρηλίᾳ ⊢Κοκὼ⊣Κοκὼ θυγατρὶ ⋰Ἰ⋱ακώβουἸακώβου μητρὸς Ταπίας [ἀπὸ]ἀπὸ [τῆς]τῆς [αὐτῆς]αὐτῆς [Συήνης]Συήνης [ὁρμωμένῃ]ὁρμωμένῃ
6 χαίρειν . S-3 ὁμολογῶ ἐγὼ προγεγραμμένος Κυριακὸς ἑκὼν καὶ πεπεισμένος
7 ἄνευ δόλου παντὸς καὶ φόβου καὶ βίας καὶ ἀπάτης καὶ ἀν[ά]γκηςἀνάγκης καὶ συναρπαγῆς καὶ
7-8 περι∤γραφῆς
8 πάσης , ἀλλʼ αὐθαιρέτῳ γνώμῃ καὶ ἀμεταβλήτ[ῳ]ἀμεταβλήτῳ [σκο]π[ῷ]σκοπῷ καὶ ἀμετατρέπτῳ λογισμῷ
9 ὀρθῇ διανοίᾳ βεβαίᾳ πίστει πεπεισμένῃ προαιρέσει συνειδήσει εἰλικρινεῖ πεπρακέ[ναι]πεπρακέναι
10 ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν σήμερον τοῖς προγεγραμμένοις Πατερμουθίῳ καὶ ⊢Κοκὼ⊣Κοκὼ καὶ καταγεγραφηκέναι
11 ἀπὸ τοῦ νυνὶ ἐπὶ τὸν ἀεὶ καὶ ἑξῆς ἅπαντα διηνεκῆ χρόνον πληρεστάτῳ παντὶ δεσποτείας
12 δικαίῳ [κα]ὶκαὶ πάσῃ ἐξουσίᾳ καὶ αἰωνίᾳ κατοχ̣[ῇ]κατοχῇ κατὰ τὸν περὶ πράσεως καὶ βεβαιώσεως
12-13 κ[εί]∤μενονκεί∤μενον
13 νόμον τὸ ⋰ὑ⋱πάρχονὑπάρχον μοι ἥμισυ μέρος ἀπὸ πάσης ὁλοκλήρου οἰκίας , οἵας ἐστὶν
14 διαθέσεως ἀπὸ ἐδάφους ἕως ἀέρος , ∼οὑ∽ἧς καὶ τὸ ἄλλο ἥμισυ ἀνήκει ⋰Ἰ⋱ακώβουἸακώβου ἀποιχομένου
15 πατρός σου Κοκὼ τῆς ὠνουμένης , |vac:?| ἔτι μὴν καὶ σ̣υ̣μ̣πεπρακέναισυμπεπρακέναι ὑμῖν τὰ ὑπάρχοντά μοι γ̣ο̣|gap:2|ο|gap:3|γο|gap:2|ο|gap:3|
16 κ̣ο̣ι̣ν̣ω̣ν̣ι̣μ̣α̣ῖ̣α̣κοινωνιμαῖα χρηστήρια ἀ̣π̣ὸ̣ἀπὸ τοῦ προθύρου καὶ πυλῶνος καὶ πεσσοῦ καὶ αἰθρίων ❨κ(αὶ)❩καὶ κ[λιβάνου]κλιβάνου
17 ἀκολού[θως]ἀκολούθως [τῇ]τῇ [γεναμένῃ]γεναμένῃ [μοι]μοι [πράσει]πράσει [καὶ]καὶ δεδωκέναι ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν αὐτ̣ὴ̣ν̣αὐτὴν [εἰς]εἰς [μ]εί[ζ]οναμείζονα ἀσφάλειαν , |vac:?| διακε̣ι̣[μένην]διακειμένην
18 τὴν αὐτὴν οἰκίαν ἐν Συήνῃ περὶ τὸ νότινον μέρος τοῦ φρουρίου ἐπὶ λαύρας τοῦ δημοσίου καμηλῶνος
19 ∼βαστακῆς∽βασταγῆς τῶν ἀπὸ Φιλῶν καὶ τῆς οἰκίας Ἀβραὰμ Παχυμίου . S-4 |vac:?| γείτονες δὲ <τῆς>τῆς πάσης ὁλοκλήρου οἰκίας ,
20 ἀφʼ ἧς πέπρακα ∼σοι∽ὑμῖν τὸ αἱροῦν μοι ἥμισυ μέρος ἀπὸ τοῦ κελλίου ἐν πρώτῃ στέγῃ ∼νευον∽νεύοντος εἰς βορρᾶν
21 εἰς τὴν δημοσίαν ῥύμην καὶ ⸢ἀπὸ⸣ἀπὸ τοῦ ἐπάνωθεν αὐτοῦ συμποσίου ἐν δευτέρᾳ στέγῃ νεύοντος εἰς λίβα
22 εἰς τὸ πλάτος τοῦ ∼πεσοῦ∽πεσσοῦ καὶ ἀπὸ τοῦ ⋰ὑ⋱ποπεσσίουὑποπεσσίου ἤτοι τχῆρε ἐν πρώτῃ στέγῃ καὶ ἀπὸ τοῦ νοτίνου
23 συμποσίου ἐν τρίτῃ στέγῃ νεύοντος εἰς βορρᾶν εἰς τὸ κοινωνιμιαῖον αἴθριον καὶ ἀπὸ τοῦ ἐπάνω αὐτοῦ
24 δώματος ἕως ἀέρος καὶ ἀπὸ τοῦ ἀπηλιωτικοῦ μεγάλου δώματος ἕως ἀέρος καὶ τὸ ἥμισυ τῶν
25 ἁπάντων χρηστηρίων ἀπὸ ∼θεμελείων∽θεμελίων ἄχρι ἀέρος νότου τυφλὴ καὶ στενὴ ῥύμη καὶ οἰκία
25-26 Ἀβρα∤αμίου
26 Παχυμίου , βορρᾶ ῥύμη δημοσία , ἀπηλιώτου οἰκία Ἀβρααμίου Παχυμίου , λιβὸς οἰκία Ἀλλάμονος
27 Παχνουμίου , |vac:?| οἷοι δʼ ἂν ὦσι γείτονες πάντη πάντοθεν καθὼς ἐμοὶ ἐν στόματι ⋰ὑ⋱πηγόρευσαὑπηγόρευσα . S-5 ❨κ(αὶ)❩καὶ οὐδὲν ἐμοὶ
28 τὸ σύνολον ⋰ὑ⋱πολέλειπταιὑπολέλειπται ἄπρατον ἐκ τοῦ αὐτοῦ ∼προδεδηλουμένου∽προδεδηλωμένου ἡμίσους μέρους οἰκίας
29 ❨κ(αὶ)❩καὶ τῶν ἁπάντων χρηστηρίων ἀπὸ ἐδάφους ἕως ἀέρος , περιελθὸν εἰς ἐμὲ ἀπὸ δικαίας ἀγορασίας
30 παρὰ Ταπίας θυγατρὸς Τσίου ❨κ(αὶ)❩καὶ εἰς αὐτὴν παρὰ ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου τοῦ καὶ Παπ⸢τ⸣σίουΠαπτσίου ∼κακεινου∽καὶ $εἰς $ἐκεῖνον ἀπὸ γονικῆς δι[αδοχ]ῆςδιαδοχῆς
31 πρὸς τὴν δύναμιν τῆς παλαιᾶς πράσεως , τιμῆς τῆς πρὸς ἀλλήλους συμπεφωνημένης καὶ συναρεσάσης
32 χρυσοῦ νομισματίων πέντε ζυγῷ Συήνης , ❨γί(νονται)❩γίνονται ❨χρ(υσοῦ)❩χρυσοῦ ❨νο(μισμάτια)❩νομισμάτια ε|num:5| ❨ζ(υγῷ)❩ζυγῷ ❨Συήν(ης)❩Συήνης , ἥνπερ τιμὴν τελείαν ❨κ(αὶ)❩καὶ α[ὐ]τόθιαὐτόθι
32-33 ∼ἀπεσχη∤κως∽ἀπέσχη∤κα
33 ἐγὼ Κυριακὸς παρʼ ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν Πατερμουθίου καὶ Κοκὼ τῶν ὠνουμένων δ̣ι̣ὰ̣διὰ χ̣ε̣ι̣ρ̣[ὸς]χειρὸς
34 εἰς χεῖρά μου ἐν τῇ ἐνεστώσῃ ἡμέρᾳ ἀριθμῷ καὶ σταθμῷ πλήρη . S-6 ❨κ(αὶ)❩καὶ βεβαιῶ ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν τὴν
35 πρᾶσιν π[άσ]ῃπάσῃ βεβαιώσει διὰ παντὸς ἀπὸ παντὸς ἐπελευσομένου ἀντιποιησομένου .
36 S-7 τὸν δὲ ἐπελευσόμενον ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν ἀντιποιησόμενον ἐκστήσω ἐγὼ πεπρακὼς καὶ
36-37 καθαροποι∤[ή]σωκαθαροποι∤ήσω
37 ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν ⋰ἰ⋱δίοιςἰδίοις μου ἀναλώμασι καὶ δαπανήμασι πρὸς ∼τως∽τῷ ⋰ὑ⋱μᾶςὑμᾶς τοὺς πεπρακότας
38 Πατερμούθιον ❨κ(αὶ)❩καὶ Κοκὼ ἀπεντεῦθεν κυριεύειν καὶ δεσπόζειν ❨κ(αὶ)❩καὶ οἰκονομεῖν καὶ
39 οἰκοδομεῖν πωλεῖν ❨κ(αὶ)❩καὶ παραχωρεῖν ❨κ(αὶ)❩καὶ δωρεῖσθαι τέκνοις καὶ κληρονόμοις παραπέμπειν
40 ❨κ(αὶ)❩καὶ χρήσασθαι ἐὰν ἕλοισθε τρόπῳ ἀκωλύτως τε καὶ ἀνεμ[πο]δίστωςἀνεμποδίστως ❨κ(αὶ)❩καὶ μὴ ἐγκαλεῖν ∼σοι∽ὑμῖν [μ]ήτεμήτε
41 ∼ἐγκαλεσειεν∽ἐγκαλέσειν μηθʼ ἕτερόν τινα ἐξ ἐμοῦ ὀνόματος ἐν μηδενὶ ❨κ(αι)ρῷ❩καιρῷ κατὰ ∼μηθένα∽μηδένα τρόπον ἀφορμῇ
42 μηδεμιᾷ μηδενὸς τῶν κληρονόμων μου τέκνω̣[ν]τέκνων [ἢ] [ἐγ]γόνωνἐγγόνων τῶν κατὰ γένους μου
42-43 ἀγχιστευ∤όντων
43 ∼δυνησομενων∽δυνησομένου ἐγκαλεῖν ἀντιποιεῖ[ν]ἀντιποιεῖν [ἐπι]χ̣[ει]ρῆσαιἐπιχειρῆσαι παραβῆναι π[αρασα]λεῦ[σαι]παρασαλεῦσαι
44 ταύτην τὴν πρᾶσιν μηδὲν μὲν ∼ὀφελεσειεν∽ὠφελήσειν , ∼παρέξει∽παρέξειν δὲ λόγῳ καταδίκης χ|gap:4||gap:1|ειμένης
45 διπλῆν τὴν τιμὴν καὶ μηδὲν ⋰ἰ⋱σχύεινἰσχύειν κατὰ τῆς πράσεως , ἀλλʼ|g:apostrophe| ἐ̣μμεῖναιἐμμεῖναι αὐτ̣ῇαὐτῇ ἐπὶ τὸ
46 διηνεκὲς ὡς ἐν δημοσίῳ ἀρχείῳ γεγενημένῃ . S-8 ἐπωμοσάμην θεὸν τὸν παν[τοκράτορα]παντοκράτορα [καὶ]καὶ [τὴν]τὴν
47 θείαν ❨κ(αὶ)❩καὶ οὐρ̣άνιονοὐράνιον τύχην τῶν γαληνοτάτων δεσποτῶν τῆς οἰκουμένης ❨Φλ(αυίων)❩Φλαυίων Μαυρικίου Τιβερίου καὶ Αἰλίας
47-48 Κωσταντί∤νας
48 τῶν αἰωνίων Αὐγούστων καὶ Αὐτοκρατόρων ἅπαντα τὰ προκείμενα ποιεῖν τηρεῖν [εἰς]εἰς πέρ[ας]πέρας ἄ̣ξ̣α̣ι̣ἄξαι δ̣ι̣ὰ̣διὰ
49 παντός . S-9 δὲ πρᾶ[σ]ιςπρᾶσις κυρί̣α̣κυρία ∼οὐσα∽ἔστω καὶ βεβαία ἁπανταχοῦ ❨προφερομ(ένη)❩προφερομένη μεθʼ|g:apostrophe| ⋰ὑ⋱πογραφῆςὑπογραφῆς τοῦ ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ ἐμοῦ ❨ὑπογράφ(οντος)❩ὑπογράφοντος
50 καὶ ἐπερωτηθεὶς ὡμολόγησα |g:stauros| . m2 S-10 |g:stauros| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Κυριακὸς Μηνᾶ ❨στρ(ατιώτης)❩στρατιώτης κα̣βαλλάριοςκαβαλλάριος ἀριθμοῦ
51 Συήνης προγεγραμμένος πέπρακα τὸ ⋰ὑ⋱πάρχονὑπάρχον μοι ἥμισυ μέρος ἀπὸ πάσης ὁλοκλήρου οἰκίας
52 [οἵα]ςοἵας ἐστὶν δ[ι]αθ[έσεως]διαθέσεως [ἀπὸ]ἀπὸ [ἐδ]άφ[ους]ἐδάφους [ἕως]ἕως ἀέρ[ος]ἀέρος ❨κ(αὶ)❩καὶ ἀπ[ὸ]ἀπὸ [τῶν]τῶν κοι[νωνι]μιαίωνκοινωνιμιαίων χρηστηρίων
53 ❨κ(αὶ)❩καὶ ἀπέσχηκα παρʼ ὑμῶν τὴν προγεγραμμένην τελείαν τιμὴν ἐν νομισματίοις
54 πέντε|num:5| ζυ[γ]ῷζυγῷ Σ[υ]ήνηςΣυήνης ❨κ(αὶ)❩καὶ βεβαιώσω ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν τὴν πρᾶσιν ἐν πάσῃ βεβαιώσει ❨κ(αὶ)❩καὶ στοιχεῖ μοι πάντα
55 τὰ ἐγγεγραμμένα ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-11 ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Παπνοῦθις Βίκτορος ❨στρ(ατιώτης)❩στρατιώτης ἀριθμοῦ Συήνης ἀξιωθεὶς ἔγραψα
56 ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ αὐτοῦ γράμματα μὴ εἰδότος |g:stauros| . m3 S-12 ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος ⋰Ἰ⋱ακὼβἸακὼβ Παύλου ἀκτουάριος ❨ἀριθμ(οῦ)❩ἀριθμοῦ Συήνης μαρτυρῶ .
57 m4 S-13 |g:stauros| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Κολοῦθος ❨Βίκ(τορος)❩Βίκτορος ❨στρα(τιώτης)❩στρατιώτης καὶ ∼καβελαριου∽καβαλλάριος ἀριθμοῦ ∼Σηύνης∽Συήνης ∼μαρτυρρῶ∽μαρτυρῶ |g:stauros| |g:stauros| .
58 m5 S-14 |g:stauros| Βίκτωρ ∼Ἰωαν̣ν̣η̣ς̣∽Ἰωάννου ❨ἀπ(ὸ)❩ἀπὸ ❨ἀρ(ιθμοῦ)❩ἀριθμοῦ ∼Σήνης∽Συήνης μαρτυρῶ .
59 m6 S-15 |g:stauros| διʼ ἐμοῦ Ἄπα Δίου Σαβίνου ἐτελειώθη |g:stauros| |g:tachygraphic-marks| .