Sematia

p.muench.1.11.xml

TM: 15319HGV: 15319Date: – Place:

1 m1 S-1 |g:rho-cross| βασιλείας τοῦ θειοτάτου ἡμῶν δεσπότου Φλαυ⋰ί⋱ουΦλαυίου Μαυρικίου Τιβερίου τοῦ αἰωνίου |g:filler|
2 Αὐγούστου Αὐτοκράτορος καὶ μεγίστου εὐεργέτου ἔτους πέμπτου καὶ ⋰ὑ⋱πατείαςὑπατείας τοῦ αὐτοῦ
3 δεσπότου ἡμῶν ἔτους τρίτου Φαῶφι ⊢δεκάτη⊣ͅδεκάτῃ τῆς πέμπτης ❨⋰ἰ⋱νδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος ἐν Συήνῃ |g:slanting-stroke| |g:slanting-stroke| .
4 S-2 |g:rho-cross| Αὐρηλία Ταπία θυγάτηρ ⊢Τσίου⊣Τσίου ἐκ μητρὸς Μαριὰμ ἄνευ κυρίου αὐτῆς ἀνδρὸς |g:filler|
5 χρηματίζουσα ὁρμωμένη ἀπὸ Συήνης καὶ ἑξῆς ⋰ὑ⋱πογραφέαὑπογραφέα παρέχουσα |g:filler|
6 τὸν ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ αὐτῆς ⋰ὑ⋱πογράφονταὑπογράφοντα καὶ μάρτυρας τοὺς ἑξῆς κατʼ ἐπιτροπὴν αὐτῆς |g:filler|
7 προσμαρτυροῦντας τῇδε τῇ ἐγγράφῳ καὶ βεβαίᾳ πράσει |g:rho-cross| · S-3 |g:middot| |vac:?| Φλαυ⋰ί⋱ῳΦλαυίῳ Κυριακῷ
8 υ⋰ἱ⋱ῷυἱῷ Μηνᾶ στρατιώτῃ καβαλλαρίῳ ἀριθμοῦ Συήνης χαίρειν . S-4 ὁμολογῶ ἐγὼ
8-9 προγεγραμ∤μένη
9 Ταπία διὰ ταύτης μου τῆς ἐγγράφου πράσεως ἑκοῦσα καὶ πεπεισμένη
10 ἄνευ παντὸς δόλου καὶ φόβου καὶ βίας καὶ ἀπάτης καὶ ἀνάγκης καὶ συναρπαγῆς |g:filler|
11 καὶ ∼κολακίας∽κολακείας καὶ μηχανῆς καὶ πάσης κακονοίας καὶ κακοηθείας καὶ
12 πανουργίας καὶ ἐλαττώματος παντός , |vac:?| ἑκουσίᾳ δὲ γνώμῃ καὶ ἀδόλῳ
12-13 προ∤αιρέσει
13 καὶ εἰλικρινεῖ συνειδήσει καὶ ὀρθῇ διανοίᾳ κατὰ τήνδε τὴν ἁπλῆν
14 ἔγγραφον ἀσφάλειαν πεπρακέναι σοι σήμερον καὶ καταγεγραφηκέναι
15 νόμῳ πράσεως καὶ αἰωνίᾳ κατοχῇ καὶ παντὶ πληρεστάτῳ δεσποτείας |g:filler|
16 δικαίῳ τὸ ⋰ὑ⋱πάρχονὑπάρχον μοι ἥμισυ ὁλόκληρον μέρος οἰκίας , οἵας ἐστὶν διαθέσεως |g:filler| ,
17 ἀπὸ ἐδάφους ἕως ἀέρος , ∼οὑ∽ἧς καὶ τὸ ἄλλο ἥμισυ μέρος ἀνήκει ⋰Ἰ⋱ακώβουἸακώβου τοῦ |g:filler|
18 ἀποιχομένου μου ἀνδρός , |vac:?| ἔτι μὴν καὶ συμπεπρακέναι σοι τὰ ⋰ὑ⋱πάρχοντάὑπάρχοντά
19 μοι ἡμίσους μέρη ἀπὸ ∼ταν∽τῶν ὅλων χρηστηρίων τοῦ τε προθύρου καὶ πυλῶνος |g:filler|
20 καὶ πεσσοῦ καὶ αἰθρίων καὶ κλιβάνου ἁπαξαπλῶς πρὸς τὴν γεναμένην πρώην
21 πρᾶσιν ἐπʼ ὀνόματός μου ❨κ(αὶ)❩καὶ τοῦ ἀναπαυσαμένου ἀνδρὸς ⋰Ἰ⋱ακώβουἸακώβου , διακειμένην
22 τὴν αὐτὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν Συήνην περὶ τὸ νότινον μέρος τοῦ φρουρίου καὶ
23 περὶ λαύραν τοῦ δημοσίου καμηλῶνος τῆς βασταγῆς Φιλῶν καὶ τῆς οἰκίας |g:filler|
24 Ἀβρααμίου Παχυμίου . S-5 |vac:?| γείτονες δὲ τῆς ἁπάσης οἰκίας , ἀφʼ ἧς πέπρακά σοι αὐτὸ τὸ
25 αἱροῦν μοι ἥμισυ μέρος ἀπὸ τοῦ κελλίου ἐν πρώτῃ στέγῃ νεύοντος εἰς βορ|g:apostrophe|ρᾶν
26 εἰς τὴν δημοσίαν ῥύμην καὶ ἀπὸ τοῦ ἐπάνω αὐτοῦ συμποσίου ἐν δευτέρᾳ στέγῃ νεύοντος |g:filler|
27 εἰς λίβα εἰς τὸ πλάτος τοῦ πεσσοῦ καὶ ἀπὸ τοῦ ∼⋰ὑ⋱ποπεσίου∽ὑποπεσσίου ἤτοι χρῆρε ἐν πρώτῃ στέγῃ
28 καὶ ἀπὸ τοῦ νοτίνου συμποσίου ἐν τρίτῃ στέγῃ νεύοντος εἰς βορ|g:apostrophe|ραν εἰς τὸ κοινὸν
29 αἴθριον καὶ ἀπὸ τοῦ ἐπάνω αὐτοῦ ἀέρος ἕως ἀέρος ❨κ(αὶ)❩καὶ ἀπὸ τοῦ ἀπηλιωτικοῦ μεγάλου
30 δώματος ἕως ἀέρος ❨κ(αὶ)❩καὶ τὸ ἥμισυ τῶν ἁπάντων χρηστηρίων ἀπὸ θεμελίων
31 ἕως ἀέρος νότου τυφλὴ καὶ στενὴ ῥύμη καὶ οἰκία Ἀβραμίου Παχυμίου ,
32 βορ|g:apostrophe|ρᾶ ῥύμη δημοσία , ἀπηλιώτου οἰκία Ἀβρααμίου Παχυμίου , λιβὸς |g:filler|
33 οἰκία Ἀλλάμονος Πατεχνουμίου , |vac:?| οἷοι δʼ|g:apostrophe| ἂν ∼ὦσει∽ὦσι γείτονες πάντη πάντοθεν ,
34 καθὼς καὶ ἐν στόματι ὑπηγόρευσα . S-6 ❨κ(αὶ)❩καὶ οὐδὲν ἐμοὶ τὸ σύνολον ⋰ὑ⋱πολέλειπταιὑπολέλειπται
35 ἄπρατον ἀπὸ τοῦ ∼προδεδηλουμένου∽προδεδηλωμένου ἡμίσους μέρους οἰκίας ❨κ(αὶ)❩καὶ τῶν ἁπάντων
36 χρηστηρίων ἀπὸ θεμελίων ἕως ἀέρος , |vac:?| περιελθὸν εἰς ἐμὲ ἀπὸ δικαίας |g:filler|
37 ἀγορασίας παρὰ ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου τοῦ καὶ Παπτσίου ∼κἀκεἰνου∽καὶ $ἐκείνου ἀπὸ γονικῆς διαδοχῆς
38 πρὸς τὴν δύναμιν τῆς παλαιᾶς πράσεως , |vac:?| τιμῆς τῆς πρὸς ἀλλήλους |g:filler|
39 συμπεφωνημένης καὶ συναρεσάσης χρυσοῦ κεφαλαίου δοκίμου νομισμάτων
40 πέντε ζυγῷ Συήνης , ❨γί(νεται)❩γίνεται ❨χρ(υσοῦ)❩χρυσοῦ ❨νο(μίσματα)❩νομίσματα ε|num:5| ζυγῷ Συήνης , ἥνπερ τὴν τελείαν καὶ ἀξίαν
41 τιμὴν αὐτόθι ∼ἀπεσχηκυ⋰ι⋱α∽ἀπέσχηκα παρὰ σοῦ Κυριακοῦ τοῦ ὠνουμένου διὰ χειρὸς
42 εἰς χεῖρά μου ἐξ οἴκου σου ἐπὶ τὴν Συήνην ἀριθμῷ καὶ σταθμῷ πλήρη ἐν τῇ
43 ἐνεστώσῃ ἡμέρᾳ . S-7 |vac:?| ❨κ(αὶ)❩καὶ βεβαιῶ σοι τὴν πρᾶσιν πάσῃ βεβαιώσει ἀπὸ παντὸς
44 διὰ παντὸς τοῦ ἐπελευσομένου σοι ἀντιποιησομένου . S-8 τὸν δὲ ἐπελευσόμενόν σοι
45 ἀντιποιησόμενον ∼ἐκστησουσα∽ἐκστήσω ἐγὼ πεπρακυ⋰ῖ⋱απεπρακυῖα καὶ καθαροποιήσω σοι
46 ⋰ἰ⋱δίοιςἰδίοις μου ἀναλώμασι καὶ δαπανήμασι ❨κ(αὶ)❩καὶ τὸν περὶ πράσεώς τε καὶ
46-47 βεβαιώ∤σεως
47 νόμον πρὸς τῷ σὲ Φλαύ⋰ι⋱ονΦλαύιον Κυριακὸν τὸν πριάμενον ἀπεντεῦθεν
48 κυριεύειν καὶ δεσπόζειν καὶ διοικεῖν καὶ οἰκονομεῖν καὶ οἰκοδομεῖν
49 καὶ πωλεῖν καὶ χαρίζεσθαι ❨κ(αὶ)❩καὶ μεταπωλεῖν ❨κ(αὶ)❩καὶ ἀλλαγὰς ποιεῖν ❨κ(αὶ)❩καὶ τέκνοις καὶ
50 ἐγγόνοις καταλεῖψαι καὶ πάντα περὶ αὐτοῦ ποιεῖν τε καὶ πράττειν ἀκωλύτως
51 τε καὶ ἀνεμποδίστως , ❨κ(αὶ)❩καὶ μὴ ἐγκαλεῖν σοι μήτε ἐγκαλέσειν μηδʼ ἕτερόν τινα τῶν
52 ἐξ ἐμοῦ ὀνόματος ἐν τῷ νῦν ❨κ(αὶ)❩καὶ ἐν μηδενὶ καιρῷ κατὰ μηδένα τρόπον
53 ∼ἀφορμην∽ἀφορμῇ μηδεμιᾷ , μηδενὸς δὲ τῶν κληρονόμων μου τέκνων ἐγγόνων
54 τῶν τῷ γένει μου ἀγχιστευόντων πρὸς πατρὸς πρὸς μητρὸς δυνησομένου
55 ἐνάγειν σοι ἐγκαλεῖν δίαιταν κινῆσαι κατὰ σοῦ ταύτης ἕνεκεν τῆς ⋰ὑ⋱ποθέσεωςὑποθέσεως |g:filler| ,
56 τὸν δὲ ∼τολμήσαντα∽τολμήσοντα ἐγκαλεῖν σοι ∼ἀντιπεῖν∽ἀντιποιεῖν σοι παραβῆναι παρασαλεῦσαι
57 ταύτην τὴν πρᾶσιν μηδὲν μὲν ∼ὠφελησειεν∽ὠφελήσειν , ∼παρέξει∽παρέξειν δὲ λόγῳ προστίμου
58 παραβάσεως τὴν προγεγραμμένην τιμὴν ἐν διπλῷ καὶ μηδὲν ⋰ἰ⋱σχύεινἰσχύειν
59 κατὰ τῶν ἐγγεγραμμένων ταύτῃ τῇ πράσει , ἀλλὰ πρὸς τῷ αὐτὸν ἄκοντα
60 ἐμμένειν αὐτῇ ὡς ἐν δημοσίῳ ἀρχείῳ γεγενημένῃ διὰ τὸ ∼ἐμοὶ∽ἐμὲ ἀνάγκης |g:filler|
61 μὴ ἐπικειμένης βίας ἀπάτης δόλου τινός , ἀλλὰ διὰ τὸ ἐμοὶ οὕτω
62 δεδόχθαι πεπρακέναι σοι τὸ προκείμενον ἥμισυ μέρος οἰκίας ❨κ(αὶ)❩καὶ τὸ
63 ἥμισυ ἀπὸ τῶν ∼συγκηρούντων∽συγκυρούντων χρηστηρίων , ❨κ(αὶ)❩καὶ ἀπεσχηκέναι με παρὰ σοῦ
64 τὴν τελείαν ❨κ(αὶ)❩καὶ ἐγκειμένην τιμὴν ἐν χρυσοῦ νομισματίοις πέντε|num:5| ζυγῷ Συήνης
65 καὶ ταύτην ἐκθέσθαι σοι τὴν πρᾶσιν πρὸς ἀσφάλειαν κυρίαν οὖσαν καὶ
66 βεβαίαν καὶ ἀρ|g:apostrophe|ραγῆ καὶ ἀσάλευτον ❨κ(αὶ)❩καὶ ἔννομον ❨ἁπ(α)νταχοῦ❩ἁπανταχοῦ προφερομένην
67 καὶ ἐμφανιζομένην μεθʼ ⋰ὑ⋱πογραφῆςὑπογραφῆς τοῦ ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ ἐμοῦ ⋰ὑ⋱πογράφοντοςὑπογράφοντος |g:filler|
68 κατʼ ἐμὴν ἀξίωσιν , ❨κ(αὶ)❩καὶ ἐπερωτηθεῖσα κατὰ πρόσωπον ὡμολόγησα ❨κ(αὶ)❩καὶ ἀπέλυσα |g:rho-cross| .
69 m2 S-9 |g:rho-cross| Αὐρηλία Ταπία θυγάτηρ ⊢Τσίου⊣Τσίου ἐκ μητρὸς Μαριὰμ ἀπὸ Συήνης προκειμένη πέπρακα
70 τὸ ὑπάρχον μοι ἥμισυ μέρος ὁλόκληρον οἰκίας ἀπὸ ἐδάφους ἄχρι ἀέρος σὺν παντὶ αὐτοῦ
71 τῷ δικαίῳ καὶ ἀπέσχον παρὰ σοῦ τὴν προγεγραμμένην τελείαν τιμὴν ἐν νομισματίοις
72 πέντε|num:5| ζυγῷ Συήνης , καὶ βεβαιώσω σοι ταύτην τὴν πρᾶσιν πάσῃ βεβαιώσει καὶ στοιχεῖ μοι πάντα
73 τὰ ἐγγεγραμμένα ὡς πρόκειται . S-10 ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Θεόδωρος Ἀβρααμίου ❨στρ(ατιώτης)❩στρατιώτης ἀριθμοῦ Συήνης ἀξιωθεὶς ἔγραψα |g:filler|
74 ὑπὲρ αὐτῆς γράμματα μὴ εἰδυ⋰ί⋱ηςεἰδυίης |g:stauros| . m3 S-11 |g:rho-cross| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Ἀβραὰμ Μουσαίου ❨στρα(τιώτης)❩στρατιώτης ❨λεγ(εῶνος)❩λεγεῶνος Συήνης |g:filler|
75 μαρτυρῶ τῇ πράσει ἀκούσας παρὰ Ταπίας τῆς καὶ θεμένης . S-12 |g:filler|
76 m4 |g:stauros| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Κόμες Ἰσὰκ ❨στρα(τιώτης)❩στρατιώτης ❨ἀριθ(μοῦ)❩ἀριθμοῦ Συήνης μαρτυρῶ τῇ πράσει ἀκούσας παρὰ τῆς θεμένης |g:rho-cross| .
77 m5 S-13 |g:rho-cross| ⋰Ἴ⋱σακοςἼσακος Ταείονος ❨ἀρχιδιάκ(ονος)❩ἀρχιδιάκονος τῆς ἁγίας Μαρίας Συήνης μαρτυρῶ
78 τῇ πράσει ἀκούσας παρὰ ∼του∽τῆς θεμένης |g:stauros| .
79 m6 S-14 |g:rho-cross| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Ἄπα Δῖος ∼Πραιποσιτος∽Πραιποσίτου ❨στρα(τιώτης)❩στρατιώτης ἀριθμοῦ Συήνης μαρτυρῶ τῇ πράσει ἀκούσας παρὰ τῆς
80 θεμένης |g:rho-cross| . m7 S-15 |g:rho-cross| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Κῦρος ἔκδικος Ἀπόλλωνος εὑρεθεὶς ἐν Συήνῃ μαρτυρῶ ταύτῃ
81 τῇ πράσει αἰτηθεὶς παρὰ τῆς θεμένης |g:rho-cross| |g:rho-cross| |g:rho-cross| .
82 m8 S-16 |g:stauros| διʼ ἐμοῦ Μάρκου Ἄπα Δίου ἐγράφη .
83 m1? S-17 |g:rho-cross| ❨πρᾶσι(ς)❩πρᾶσις ἥμισυ ❨μέρ(ους)❩μέρους ❨οἰκί(ας)❩οἰκίας ἀπὸ θεμελίων ἕως ἀέρος ❨πραθ(έντος)❩πραθέντος ❨π(αρὰ)❩παρὰ Ταπίας ❨θυγ(ατρὸς)❩θυγατρὸς Τσίου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Μαριὰμ ∼χηρεούσ[ης]∽χηρευούσης
84 ἀπὸ Συήνης ❨τιμ(ῆς)❩τιμῆς ❨χρ(υσοῦ)❩χρυσοῦ ❨νο(μισματίων)❩νομισματίων ε|num:5| ❨ζ(υγῷ)❩ζυγῷ Σ[υήνης]Συήνης [.].