Sematia

p.muench.1.1.xml

TM: 15310HGV: 15310Date: – Place:

1 m1 S-1 |g:stauros| χ̣μ̣γ̣χμγ |g:stauros|
2 |g:stauros| βασιλείας καὶ ⋰ὑ⋱πατείαςὑπατείας τοῦ θειοτάτου ἡμῶν δεσπότου Φλαυ⋰ί⋱ουΦλαυίου ⋰Ἰ⋱ουστίνουἸουστίνου Νέου τοῦ
3 αἰωνίου Αὐγούστ[ου]Αὐγούστου [Αὐτοκράτορος]Αὐτοκράτορος [ἔ]τ̣[ους]ἔτους [ἐ]ν̣άτουἐνάτου Φ[α]μενὼθΦαμενὼθ ιε|num:15| τῆς ἑβδόμης ❨⋰ἰ⋱νδ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος
4 Αὐρήλιοι Βίκτωρ καὶ Παείων καὶ Τσί[α]Τσία γαμετὴ Ἁτρῆτος τοῦ καὶ συναινοῦντος αὐτῇ οἱ
5 τρεῖς|num:3| ὁμογνήσιοι ἀδελφοὶ ἐκ πατρὸς Δίου τοῦ καὶ Π⊢ασαρα⊣εὶΠασαραεὶ ἐκ μητρὸς
6 ⊢Τλοὺ⊣Τλοὺ τῆς καὶ πειθομ[ένης]πειθομένης [καὶ]καὶ [συνευδοκούσ]ηςσυνευδοκούσης καὶ διαβεβαιωσαμένης πάντα
7 τὰ ὁμολογηθέντα ταύτῃ τῇ διαλύσει ὁρμώμενοι ἀπὸ Συήνης οἱ καὶ ἑξῆς ὑπογραφέα
8 παρέχοντες τὸν ὑπὲρ αὐτῶν ὑπογράφοντα καὶ μάρτυρας τοὺς ἑξῆς μαρτυροῦντας τῇδε τῇ
9 διαλυτικῇ ὁμολογίᾳ . S-2 |g:stauros| Αὐρηλίῳ ⋰Ἰ⋱ακώβῳἸακώβῳ ⋰ἰ⋱δίῳἰδίῳ ἡμῶν ὁμοπατρίῳ ἀδελφῷ
10 ἐκ τῶν προγεγραμμένων Δίου τοῦ καὶ Πασαραεὶ καὶ ⊢Τλοῦ⊣Τλοῦ ὁρμωμένῳ ἀπὸ τῆς αὐτῆς Συήνης
11 χαίρειν|g:middot| ἐπειδὴ ἡνίκα ἐν τοῖς ζῶσι ∼τυχάνει∽τυγχάνει μνημονευθεὶς ἡμῶν πατὴρ Δῖος
12 εἶχεν σὲ τὸν προγεγραμμένον ⋰Ἰ⋱άκωβονἸάκωβον ὡσανεὶ ἀνδρωθέντα καὶ ἥκοντα εἰς τὴν
13 δέουσαν ἡλικίαν συνεργαζόμενον αὐτῷ τῇ ναυτικῇ τέχνῃ , καὶ τοῦ ∼προειρημεν⸌ου⸍⊢ο⊣∽προειρημένου
14 πατρὸς ἡμῶν Δίου τέλει τοῦ βίου χρησαμένου τὴν ὑπολειφθεῖσαν τῷ μακαρίῳ ἡμῶν
15 πατρὶ παρειλήφαμεν διʼ ἐμοῦ αὐτῆς τῆς προειρημένης ⊢Τλοὺ⊣Τλοὺ μητρὸς ἡμῶν
16 καὶ ε|gap:7||gap:3| τὴν ἐξαγωγήν σοι ποιησάμενοι φάσκοντες ὑπολείπεσθαί σοί
17 τι τῆς προχρείας τοῦ αὐτοῦ μακαρίου ἡμῶν πατρός , καὶ σὺ προλεχθεὶς ⋰Ἰ⋱άκωβοςἸάκωβος
17-18 διεβε∤βαιώσω
18 λέγων|g:middot| μηδέν τι ∼⋰ἰ⋱διοποιεῖσθαί∽ἰδιοποιῆσθαί σοι τῶν πατρῴων ἡμῶν πραγμάτων ,
19 καὶ τῆς ∼φιλονικείας∽φιλονεικίας μακρᾶς γενομένης ᾑρησάμεθα τὸ κοινὸν τῶν ∼καθοσιωμένων∽καθωσιωμένων
20 πρώτων ἀριθμοῦ Συήνης , οἵτινες ἀκούσαντες τὰ μεταξὺ ἡμῶν ἀμφιβαλλόμενα ∼συνῖδαν∽συνεῖδον
21 σὲ μηδὲν τὸ σύνολον κατέχοντα τῶν πατρῴων ἡμῶν πραγμάτων καὶ εἰς βεβαίωσιν
22 δὲ ❨κ(αὶ)❩καὶ πᾶσαν ἀπαλλαγὴν τῆς κινηθείσης σοι παρʼ ἡμῶν ∼φιλονικεις∽φιλονεικίας καὶ ἀποσόβησιν
23 πάσης ∼ἐρεσχειλίας∽ἐρεσχηλίας κινηθησομένης κατὰ σοῦ παρʼ ἡμῶν ∼ὅρισαν∽ὥρισαν ὥστε ἡμᾶς δέξασθαι
24 ἐνώμοτον λόγον ὡς μηδὲν ὑπολείπεσθαί σοι τῶν πατρῴων ἡμῶν πραγμάτων . S-3 τούτων
25 τοίνυν δοξάντων ❨κ(αὶ)❩καὶ ἀρεσθέντων ἡμῖν κομισαμένοις παρὰ σοῦ τὸν ἐνώμοτον καὶ φρικτὸν
26 ὅρκον ἐπὶ τῶν θείων καὶ ἀχράντων καὶ σεπτῶν κειμηλίων , ὡς μηδὲν παντελῶς
27 συμφεροποιησαμένου τῶν αὐτῶν πατρικῶν ἡμῶν πραγμάτων , εἰς ταύτην ἐληλύθαμεν
28 τὴν ὁμολογίαν τῆς διαλύσεως , διʼ ἧς ὁμολογοῦμεν ἡμεῖς οἱ προγεγραμμένοι Βίκτωρ καὶ
29 Παείων καὶ Τσία ∼ἑκουσίω∽ἑκουσίᾳ γνώμῃ καὶ αὐθαιρέτῳ βουλήσει καὶ ἀδόλῳ προαιρέσει δίχα
30 παντὸς δόλου καὶ φόβου τινὸς καὶ βίας καὶ ἀπάτης καὶ ἀνάγκης καὶ συναρπαγῆς πρῶτον μὲν δεδέχθαι
31 καὶ εἰληφέναι παρὰ σοῦ τὸν σεβάσμιον ὅρκον ἐπὶ τῶν ἁγίων καὶ ἀμώμων κειμηλίων ὡς μηδὲν
32 τοῦ πατρὸς ἡμῶν διακατέχοντος μέχρι εὐτελοῦς τινος , ἔπειτα δὲ ὁμολογοῦμεν μηδένα
33 λόγον ἔχειν πρὸς σὲ τὸν προειρημένον ⋰Ἰ⋱άκωβονἸάκωβον τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν μηδὲ ἕξειν
34 περὶ τῆς προχρείας τῆς ⋰ὑ⋱πολειφθείσηςὑπολειφθείσης παρὰ τοῦ μνημονευθέντος Δίου πατρὸς ἡμῶν
35 μηδὲ περὶ οἱουδήποτε πράγματος προσήκοντος τῇ πατρῴᾳ ἡμῶν κληρονομίᾳ , μικροῦ
36 μεγάλου νοηθέντος μὴ νοηθέντος λεχθέντος μὴ λεχθέντος ἐλθόντος εἰς μέσον
37 μὴ ἐλθόντος ταγέντος ταύτῃ τῇ διαλύσει μὴ ταγέντος , ἁπλῶς οὐκ ἐπελευσόμεθά
38 σοι οὐχ ἡμεῖς αὐτοὶ οὐ κληρονόμοι ἡμῶν οὐ διάδοχοι οὐ διακάτοχοι μηδὲ
39 ἐνάξωμέν σοι μηδὲ κληρονόμοις σοῖς διαδόχοις διακατόχοις μηδὲ ἐγκαλέσωμεν
40 μηδὲ παραβαίνωμεν παρασαλεύσωμεν ταύτην τὴν διάλυσιν ἐν τῷ νῦν καὶ ἐν μηδενὶ καιρῷ
41 κατὰ μηδένα τρόπον ἀφορμὴν μέθοδον εὑρεσιλογίαν ἐν δικαστηρίῳ μηδὲ ἐκτὸς
42 δικαστηρίου διὰ τὸ ὡς προείπαμεν ἀπηλλάχθαι ἡμᾶς πρὸς σὲ περὶ πάντων καὶ
43 ἐσβέσθαι πᾶν σπέρμα δίκης καὶ ἐναγωγῆς ἁρμοζούσης ταύτῃ τῇ ὑποθέσει καὶ ∼ἁρμόζαι∽ἁρμόσαι δυναμένης .
44 S-4 καὶ πρὸς ἐπὶ τούτοις ἐπωμοσάμεθα τὸν θεῖον καὶ σεβάσμιον ὅρκον τοῦ τε παντοκράτορος θεοῦ
45 καὶ νίκης καὶ εὐσεβείας τῶν κρατίστων δεσποτῶν τῆς οἰκουμένης ❨Φλ(αυίων)❩Φλαυίων ⋰Ἰ⋱ουστίνουἸουστίνου Νέου καὶ
46 Αἰλίας Σοφᾶς τῶν αἰωνίων Αὐγούστων Αὐτοκρατόρων , μὴ ἐπιφυῆναί σοι μηδὲ ἐνάγειν μηδὲ
47 ἐγκαλεῖν ἔτι μηδὲ παραβῆναι μηδὲ παρασαλεῦσαι ταύτην τὴν διάλυσιν . S-5 |vac:?| εἰ δὲ βουληθείημεν <ἐν>ἐν καιρῷ πώποτε
48 ἐνάγειν σοι ἐπεξιέναι σοι ταύτης ἕνεκεν τῆς ὑποθέσεως , π̣ρ̣ῶ̣τ̣ο̣νπρῶτον μὲν ἔνοχοι φανησόμεθα τῷ
49 θείῳ ὅρκῳ καὶ τῷ τῆς ∼ἐπιορκείας∽ἐπιορκίας κινδύνῳ καὶ ἐγκλήματι , ἔπειτα δὲ ἐπιγνωσόμεθα λόγῳ
49-50 ἐπιχει∤ρήσεως
50 καὶ [παραβάσεως]παραβάσεως χρ[υσοῦ]χρυσοῦ [ὀγκίαι]ὀγκίαι δύο ❨γ̣ί̣(νονται)❩γίνονται ❨χρ(υσοῦ)❩χρυσοῦ ❨ὀγκ(ίαι)❩ὀγκίαι β̣|num:2|β|num:2| με̣τ̣ὰ̣μετὰ κ̣α̣ὶ̣καὶ τοῦ μ̣η̣θ̣ὲνμηθὲν ⋰ἰ⋱σχύεινἰσχύειν κατὰ τῶν
51 συντεταγμένων ταύτῃ τῇ διαλύσει , ἥνπερ εἰς σὴν ❨ἀσφ(άλειαν)❩ἀσφάλειαν πεποιήμεθα κυρίαν καὶ βεβαίαν καὶ ἔννομον
52 [με]θ̣ʼμεθʼ ∼[ὑπ]ο̣γ̣ραφη∽ὑπογραφῆς τοῦ ὑπὲρ ἡμῶν ὑπογράφοντος καὶ τῶν ἑξῆς μαρτυρούντων καὶ ἐπερωτηθέντες
53 ὡμολογήσαμεν |g:rho-cross| . S-6 δῆλον δὲ ὅτι ἐδεξάμεθα παρὰ σοῦ νομισμάτιον ἓν|num:1| ζυγῷ Συήνης , ὅπερ δέδωκεν
54 σοὶ ὁ̣ μνημονευθεὶς ἡμῶν πατὴρ Δῖος ὑπὲρ στρατευσίμου τοῦ υ⋰ἱ⋱οῦυἱοῦ σοῦ καὶ οὐδένα λόγον ἔχομεν πρὸς σὲ
55 περὶ τούτου διὰ τὸ ὡς προείπαμεν εἰληφέναι παρὰ σοῦ καὶ οὕτ[ω]ςοὕτως ❨ὡμολογήσ(αμεν)❩ὡμολογήσαμεν |g:rho-cross| . m2 S-7 |g:rho-cross| ∼Αὐρηλ⋰ι⋱∽Αὐρήλιοι Βίκτωρ καὶ Παείω[ν]Παείων
56 καὶ Τσία ἐκ πατρὸς Δίου Πασαροεὶ ἐκ μητρὸς Τλοὺ τῆς ∼πιθομένης∽πειθομένης
57 καὶ ∼σηνευδοκουης∽συνευδοκούσης οἱ ❨προκ(είμενοι)❩προκείμενοι ἐθέμεθα ταύτην τὴν ∼δ̣ιάλυσ̣η̣ν̣∽διάλυσιν καὶ
57-58 στοι∤χεῖ
58 ∼ἡμεῖν∽ἡμῖν ∼ὁς∽ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-8 ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος ⋰Ἰ⋱ακὼβἸακὼβ Β⊢ασιλε⊣ίδουΒασιλείδου ἀπὸ ❨ἀκτουαρ(ίων)❩ἀκτουαρίων ❨ἀριθ(μοῦ)❩ἀριθμοῦ Συήνης
59 ∼ἀκξιοθὶς∽ἀξιωθεὶς ∼ἐκγραυε∽ἔγραψα ὑπὲρ ∼αὐτου∽αὐτῶν ∼γρμματα∽γράμματα μὴ ∼εἰτότον∽εἰδότων . m3 S-9 |g:rho-cross| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Μ̣η̣ν̣ᾶ̣ς̣Μηνᾶς
60 Διδύμου ❨στρ(ατιώτης)❩στρατιώτης ἀριθμοῦ ∼Σήνης∽Συήνης μαρτυρῶ |g:rho-cross| . m4 S-10 |g:rho-cross| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Ἄπα Δῖος Μαρτίου ἀπὸ
61 ἀκτουαρίων ❨ἀριθμο(ῦ)❩ἀριθμοῦ Συήνης μαρτυρῶ ⸢|g:rho-cross|⸣|g:rho-cross| τῇ ὁμολογίᾳ ἀκούσας παρὰ
62 τῶν θεμένων |g:rho-cross| . m5 S-11 |g:rho-cross| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος ⋰Ἰ⋱σὰκἸσὰκ ⋰Ἰ⋱ακώβουἸακώβου ❨στρα(τιώτης)❩στρατιώτης ❨ἀριθμ(οῦ)❩ἀριθμοῦ Συήνης μαρτυρῶ |g:rho-cross| .
63 m6 S-12 |g:rho-cross| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Κόμες Πααμίου ❨στρ(ατιώτης)❩στρατιώτης ἀριθμοῦ ∼Σήνης∽Συήνης μαρτυρῶ |g:rho-cross| .
64 m7 S-13 |g:rho-cross| διʼ ἐμοῦ Βίκτορος Πέτρου ἐτελειώθη Φαμενὼθ ιε|num:15| τῆς ἑβδόμης ❨ἰνδ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος ἐν Συήνῃ |g:stauros| .
66 m1 S-14 |g:stauros| διάλυσις ἐπʼ ❨ὀ̣ν̣(όματος)❩ὀνόματος Βίκτορος καὶ Παείωνος καὶ Τσίας ἀδελ[φῶν]ἀδελφῶν [ὁμογνησίων]ὁμογνησίων π̣ρὸςπρὸς ⋰Ἰ⋱άκωβονἸάκωβον .