Sematia

p.monts.roca.4.77.xml

TM: 128573HGV: 128573Date: -148 – -148Place: Hephaistias (Arsinoites)

1 m1 S-1 [βασιλευόντων]βασιλευόντων [Πτολε]μαίουΠτολεμαίου καὶ Kλεοπάτρας τῶν Πτολεμαίου καὶ Kλεοπάτρας θεῶ[ν]θεῶν [Ἐπιφαν]ῶνἘπιφανῶν ἔτ̣[ους]ἔτους [τε]τάρτουτετάρτου καὶ τρια̣κ̣ο̣στοῦ|num:34|τριακοστοῦ|num:34| , ἐφ’ [ἱερ]έ[ως]ἱερέως [Kαλλικλέους]Kαλλικλέους [τοῦ]τοῦ [Διοκρίτου]Διοκρίτου
1-2 [Ἀλεξάν]∤[δρου]Ἀλεξάν∤δρου
2 [καὶ]καὶ [θεῶν]θεῶν [Σω]τ̣ή̣ρωνΣωτήρων καὶ θεῶν Ἀδ̣[ελφῶν]Ἀδελφῶν κ̣α̣ὶ̣καὶ θ̣ε̣ῶνθεῶν E[ὐερ]γ̣ε̣τ[ῶν]Eὐεργετῶν κ̣αὶκαὶ θεῶν Φιλοπατό[ρων]Φιλοπατόρων [καὶ]καὶ θεῶν Ἐπι[φανῶ]ν̣Ἐπιφανῶν κ̣αὶκαὶ θεοῦ Ẹὐ̣π̣ά̣τορ̣οςEὐπάτορος κ[αὶ]καὶ [θε]ῶ̣ν̣θεῶν Φιλ̣[ομητόρων]Φιλομητόρων [,], [ἀθλοφόρου]ἀθλοφόρου [Bερενίκης]Bερενίκης
3 [Eὐεργέτιδος]Eὐεργέτιδος [Ἐργονόης]Ἐργονόης τ̣ῆςτῆς Ἀλεξάνδρου , κανηφ̣[όρου]κανηφόρου [Ἀ]ρ̣[σινό]η̣ς̣Ἀρσινόης Φ̣ι̣[λαδ]έ̣λ̣φ̣ουΦιλαδέλφου Ἀ̣σ̣κληπιάδ[ος]Ἀσκληπιάδος [τῆς]τῆς Πτολεμαίου τοῦ Ἀσ[κλη]πιάδ[ου]Ἀσκληπιάδου [ἱ]ερε[ίας]ἱερείας [Ἀρσινόης]Ἀρσινόης [Φιλοπάτορος]Φιλοπάτορος
3-4 [Ἀπολ]∤[λωνίας]Ἀπολ∤λωνίας
4 [τῆς]τῆς [Ἰσοκρ]ά̣τουςἸσοκράτους μηνὸς Ἀρτεμισίου δωδεκάτ̣η̣ι̣|num:12|δωδεκάτηι|num:12| [Ἀθὺρ]Ἀθὺρ [δωδεκάτηι|num:12|]δωδεκάτηι|num:12| ἐν Ἡφαιστ̣ι̣άδιἩφαιστιάδι τοῦ Ἀ[ρσινο]ίτουἈρσινοίτου νομοῦ . S-2 [ἐμίσθω]σενἐμίσθωσεν Ἡ̣ρ̣α̣κ̣λ̣ε̣ί̣[δης]Ἡρακλείδης [Nικάνορος]Nικάνορος
5 [τοῦ]τοῦ [προεστηκότος]προεστηκότος [τῆ]ς̣τῆς Eὐβούλου τῶν πρώτων φίλων δωρεᾶς̣δωρεᾶς Πετοσούχωι Φρ̣α̣μήνιοςΦραμήνιος Ἀ̣[ρ]σινοίτ̣η̣ι̣Ἀρσινοίτηι ∼γ̣ε̣οργῶι∽γεωργῶι ἀπὸ τῆς σημ[αινομένης]σημαινομένης [δωρεᾶς]δωρεᾶς [γῆς]γῆς [ἀρούρας]ἀρούρας
5-6 [δέκα∤πέντε|num:15|]δέκα∤πέντε|num:15|
6 [τέταρτον|num:1/4|]τέταρτον|num:1/4| [πρὸ]ςπρὸς τὸ τέταρτον καὶ τριακοστὸν|num:34| ἔτος ἐκφορίου τὴν ἄρουραν ἑκάστην ἀρούρας μὲν δέκα μί[αν]|num:11|μίαν|num:11| [πυρῶν]πυρῶν [ἀρταβ]ῶνἀρταβῶν [τεσσάρων|num:4|]τεσσάρων|num:4| [,], [τὰς]τὰς [δὲ]δὲ [λοιπὰς]λοιπὰς
7 [ἀρούρας]ἀρούρας [τέσσαρας|num:4|]τέσσαρας|num:4| τ̣έ̣ταρτoν|num:1/4|τέταρτoν|num:1/4| πυρῶν ἀρταβῶν πέντε|num:5| δίμοιρον|num:2/3| [ἀκι]ν̣δύν̣[ων]ἀκινδύνων παντὸς κιν̣δ̣ύνου̣κινδύνου καὶ ἀ̣ν̣υπ̣ο̣[λόγ]ω̣νἀνυπολόγων πάσης φ̣θ̣ο̣ρ̣ᾶ[ς]φθορᾶς [βρεχείσης]βρεχείσης [δὲ]δὲ [τ]ῆ̣ς̣τῆς γῆς ταύτης [κατασπειράτω]κατασπειράτω
8 [τὴν]τὴν [γῆν]γῆν [Πετοσοῦχ̣ο]ςΠετοσοῦχος τοῖς ἰδίοις ἀναλώμασιν σπέρματα ἑαυτ[ῶι]ἑαυτῶι [π]αρέχωνπαρέχων καθαρά . S-3 ἐὰν δὲ μὴ [κατασ]πε̣ίρ̣ηικατασπείρηι τ̣ὴ̣ν̣τὴν γ̣ῆ̣ν̣γῆν ἢ̣ σ̣π̣ε̣ί̣ρ̣α̣[ς]σπείρας [λίπηι]λίπηι [τὴν]τὴν [μίσθωσιν]μίσθωσιν [,], πλήρη τὰ ἐκφ̣ό̣ρ̣[ια]ἐκφόρια [ἀποτεισάτωι]ἀποτεισάτωι [·]·
9 S-4 [κατασπαρείσης]κατασπαρείσης [δὲ]δὲ τῆς γῆς τ̣α̣ύ̣τ̣η̣ς̣ταύτης βεβ̣αιούτω̣σ̣α̣ν̣βεβαιούτωσαν Ἡ̣ρ̣α̣κλείδηςἩρακλείδης κ̣α̣[ὶ]καὶ οἱ παρ’ Eὐβούλου Π̣ε̣τ̣ο̣σ̣ο̣ύ̣[χωι]Πετοσούχωι κ[αὶ]καὶ τοῖς παρὰ [Πετοσούχου]Πετοσούχου [τὴν]τὴν [μί]σθωσ[ιν]μίσθωσιν [καὶ]καὶ τὴν γῆν ἐαν|gap:5|
10 |gap:11| [ἐπὶ]ἐπὶ [τὸν]τὸν συγγεγραμμένον χρόνον · S-5 ἐὰ[ν]ἐὰν δὲ μὴ βεβαιοῖ κ̣α̣θ̣ὼ̣ς̣καθὼς προγέγραπται , ἀποτει[σάτω]ἀποτεισάτω [ὁ] ❨[προγ]εγεγρ(αμμένος)❩προγεγ{εγ}ραμμένος Ἡρ[ακλείδης]Ἡρακλείδης [ἢ] [οἱ]οἱ [παρ᾿]παρ᾿ Eὐβούλ̣ο̣υ̣Eὐβούλου συμβεβαι[οῦντε]ςσυμβεβαιοῦντες
11 [Πετοσούχωι]Πετοσούχωι [ἐ]π̣ί̣τιμο̣νἐπίτιμον χαλκοῦ τάλαντα εἴκοσι|num:20| κ̣α̣ὶ̣καὶ τὸ β̣λ̣ά̣[βος]βλάβος [καὶ]καὶ μ̣η̣θ̣[ὲν]μηθὲν ἧσσον μί[σθωσις]μίσθωσις [ἥ]δεἥδε κυρία ἔστ̣[ω]ἔστω καὶ ἐ[ξέστω]ἐξέστω [Πετοσού]χωιΠετοσούχωι ἀ[ντε]ξάγεινἀντεξάγειν [τὸν]τὸν
11-12 [εἰσβια]∤[ζόμενον]εἰσβια∤ζόμενον
12 [εἰς]εἰς [τὴ]ντὴν γ̣ῆνγῆν ταύτ̣ηνταύτην ἀνυπευθύνω̣ι̣ἀνυπευθύνωι π̣α̣ν̣τ̣ὸ̣<ς>παντὸς <ἐπιτίμου>ἐπιτίμου . S-6 β̣ε̣β̣α̣ι̣ο̣υ̣μ̣έ̣ν̣η̣ς̣βεβαιουμένης δ̣ὲ̣δὲ τ̣ῆ̣ς̣τῆς μισθώσε̣ω̣ς̣μισθώσεως π[α]ρα[δότ]ωιπαραδότωι Πετοσοῦχος̣Πετοσοῦχος Ἡρ[ακλείδηι]Ἡρακλείδηι [ἢ] τ[οῖς]τοῖς ⸢[παρ’]⸣παρ’ ⸢[Eὐ]βούλ[ου]⸣Eὐβούλου |gap:7||gap:1|α παραθεσ |gap:4|
13 |gap:6||gap:2||gap:4| ειδε ες |gap:2| βα |gap:1| |gap:1| |gap:18| τοῖς παρ’ Eὐβ[ού]λουEὐβούλου ⸢ο̣ὗ̣⸣οὗ ⸢ἂ̣ν̣⸣ἂν [συν]τάσ[σωσι]ν̣συντάσσωσιν πυρὸ̣[ν]πυρὸν [νεὸν]νεὸν [καθαρὸν]καθαρὸν [καὶ]καὶ [ἄδολον]ἄδολον [κ]α̣ὶ̣καὶ
13-14 καταστήσαν∤[τες]καταστήσαν∤τες
14 εἰ̣ςεἰς Ἡφ̣αι̣σ̣τ̣ι̣ά̣δ̣α̣Ἡφαιστιάδα εἰς τ|gap:1|ν α̣π̣ο̣απο |gap:17| ν τοῖς ἰδίοις ἀνηλώμασιν · S-7 ἧ[ς]ἧς [δ’]δ’ ἂν ἀρτάβης μ̣[ὴ]μὴ ἀ̣π̣ο̣[δ]ῶ̣ι̣ἀποδῶι , [ἀποτεισάτω]ἀποτεισάτω [παραχρῆμα]παραχρῆμα [ὁ] [Πετοσοῦχο]ςΠετοσοῦχος χ[αλ]κοῦχαλκοῦ
14-15 δρα∤[χμὰς]δρα∤χμὰς
15 [χιλίας|num:1000|]χιλίας|num:1000| ∼εἰ∽ τὴ[ν]τὴν ἐσομένην πλείστ̣η̣[ν]πλείστην τ̣ι̣μ̣[ὴν]τιμὴν [ἐ]νἐν τ[ῇ]τῇ ἐν Ἡ̣φ̣α̣ι̣[σ]τ̣[ιάδι]Ἡφαιστιάδι [ἀ]γ̣ο̣ρ̣ᾷ̣ἀγορᾷ . S-8 ἡ̣ δ̣ὲ̣δὲ π̣ρ̣ᾶ̣ξιςπρᾶξις ἔστωι Ἡρακλείδηι καὶ [τοῖς]τοῖς [παρ’]παρ’ [Eὐβούλου]Eὐβούλου [πράσσουσιν]πράσσουσιν [ἔκ]ἔκ [τε]τε [Πετοσούχου]Πετοσούχου
16 [αὐτοῦ]αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶ[ν]τῶν ὑπαρχόντω[ν]ὑπαρχόντων [αὐ]τ̣[ῶι]αὐτῶι [πάντ]ω̣ν̣πάντων κ̣α̣τ̣ὰ̣κατὰ [τὸ]τὸ [διάγραμ]μαδιάγραμμα καὶ τοὺς ν̣ό̣μο̣υ̣[ς]νόμους . S-9 συγγραφὴ κυρία . S-10 [μάρτυρες]μάρτυρες [Παμῆνις]Παμῆνις [ἱερεύς]ἱερεύς |gap:5| [σ]ουχουσουχου |gap:5| [ρος]ρος [,],
17 [Διόδωρο]ςΔιόδωρος ο̣ἱοἱ δύο Πέρσαι , Kαλ[λίας]Kαλλίας [Θρᾷξ]Θρᾷξ [,], [οἱ]οἱ [τρεῖς|num:3|]τρεῖς|num:3| [τῶν]τῶν [Ἀράτου]Ἀράτου [τῆς]τῆς δ̣ευτέρας|num:2|δευτέρας|num:2| ἱππα[ρ]χίαςἱππαρχίας ἑκατοντάρουρ[οι]ἑκατοντάρουροι , Δωρ[όθεος]Δωρόθεος [,], [Πτολεμαῖος]Πτολεμαῖος ο̣ἱοἱ δύ[ο]|num:2|δύο|num:2| [τῆς]τῆς [|gap:?||num:|]|gap:?||num:| [ἱππαρχίας]ἱππαρχίας
18 [Mακεδόν]ε̣ς̣Mακεδόνες τῆς ἐπιγονῆς . S-11 [συγγραφοφύλαξ]συγγραφοφύλαξ [Παμῆνις]Παμῆνις [ἱερεύς]ἱερεύς
19 βασιλευό[ντ]ωνβασιλευόντων Πτ[ο]λ̣ε̣[μαίου]Πτολεμαίου [καὶ]καὶ [K]λ̣ε̣ο̣πάτ̣ρ̣α̣ςKλεοπάτρας τ̣ῶ̣ν̣τῶν [Πτολεμαίου]Πτολεμαίου [κα]ὶκαὶ Kλεοπάτρας θε[ῶν]θεῶν [Ἐπιφανῶν]Ἐπιφανῶν [ἔ]τ̣ο̣υ̣ς̣ἔτους τ̣ε̣τ̣ά̣ρ̣τ̣ο̣υ̣τετάρτου [κα]ὶκαὶ
19-20 τ̣ρ̣ι̣α̣∤κοστοῦ|num:34|τρια∤κοστοῦ|num:34|
20 , ἐφ’ ἱερέως Kαλλικ[λέ]ο[υς]Kαλλικλέους [το]ῦ̣τοῦ Δ̣ι̣οκρί[του]Διοκρίτου [Ἀλεξάνδρου]Ἀλεξάνδρου [κα]ὶκαὶ θεῶν Σ[ω]τ̣ήρω̣[ν]Σωτήρων [καὶ]καὶ [θεῶν]θεῶν [Ἀδε]λ̣φ̣ῶ̣ν̣Ἀδελφῶν [κ]α̣ὶ̣καὶ θ̣ε̣ῶν̣θεῶν Eὐε̣ρ⸢γ̣[ε]⸣[τ]ῶ̣νEὐεργετῶν
21 καὶ θεῶν Φιλοπατό[ρ]ω̣ν̣Φιλοπατόρων κ̣α̣ὶκαὶ θεῶν Ἐπιφα̣ν̣[ῶν]Ἐπιφανῶν [καὶ]καὶ [θεοῦ]θεοῦ [Eὐπ]ά̣τορ̣οςEὐπάτορος [καὶ]καὶ [θ]ε̣ῶ̣[ν]θεῶν [Φιλομητόρων]Φιλομητόρων [,], [ἀθλοφ]ό̣ρουἀθλοφόρου Bερε̣[ν]ίκηςBερενίκης
22 Eὐεργέτιδος Ἐργον[ό]η[ς]Ἐργονόης [τῆ]ς̣τῆς Ἀ̣λ̣εξάνδρου̣Ἀλεξάνδρου , κ̣α̣ν̣η̣[φόρου]κανηφόρου [Ἀρσινόης]Ἀρσινόης [Φιλαδέλφου]Φιλαδέλφου [Ἀσκληπιάδος]Ἀσκληπιάδος [τῆς]τῆς Π̣τ̣ο̣λ̣ε̣μαίουΠτολεμαίου
23 τοῦ Ἀσκληπιάδου̣Ἀσκληπιάδου , ἱερεί̣α[ς]ἱερείας Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣νόηςἈρσινόης Φ̣ιλο̣[π]άτ[ο]ρο[ς]Φιλοπάτορος [Ἀπο]λ̣λ̣ω̣[νί]αςἈπολλωνίας τῆ̣ς̣τῆς [Ἰσοκ]ρ̣[άτους]Ἰσοκράτους [,], [μηνὸς]μηνὸς [Ἀρτεμισίου]Ἀρτεμισίου [δωδε]κ̣άτηι|num:12|δωδεκάτηι|num:12|
24 Ἁθὺρ δωδεκάτηι|num:12| ἐν Ἡφαι[σ]τι̣ά̣δ[ι]Ἡφαιστιάδι τ̣ο̣ῦτοῦ Ἀρ〚τεν〛σ̣ι̣ν̣ο̣[ίτου]Ἀρτενσινοίτου νομοῦ . S-12 ἐμίσθω̣[σεν]ἐμίσθωσεν Ἡ̣ρ̣α̣[κλείδης]Ἡρακλείδης
24-25 Nικά∤νορος
25 τοῦ προεστηκό̣τοςπροεστηκότος τ̣[ῆς]τῆς Eὐβούλ̣ου̣Eὐβούλου τῶν <πρώτων>πρώτων φίλω̣[ν]φίλων [δωρ]εᾶςδωρεᾶς Πετοσούχῳ [Φραμ]ή̣ν[ιο]ςΦραμήνιος Ἀ[ρσινοίτηι]Ἀρσινοίτηι [γε]ω̣ργ[ῶι]γεωργῶι
26 ἀπὸ τῆς σημαινομέ̣νη[ς]σημαινομένης δ̣ωρεᾶςδωρεᾶς γῆς ἀ̣ρ̣ούρας̣ἀρούρας [δέκα]δέκα [π]έντε|num:15|πέντε|num:15| τέταρ[τον]|num:1/4|τέταρτον|num:1/4| [πρὸ]ςπρὸς τὸ τέταρτον κ[αὶ]καὶ
26-27 τριακ̣[οσ]∤τὸν|num:34|τριακοσ∤τὸν|num:34|
27 ἔτος ἐκφορίου τὴν ἄρου̣ρανἄρουραν ἑκάσ̣τη̣[ν]ἑκάστην [ἀρ]ο̣ύρας̣ἀρούρας [μὲν]μὲν [δέ]καδέκα μίαν|num:11| πυρῶν ἀ[ρταβῶν]ἀρταβῶν [τεσσά]ρων|num:4|τεσσάρων|num:4| , τὰς δὲ λοιπὰς
28 ἀρούρας τέ<σ>σαρας|num:4|τέσσαρας|num:4| τέταρτ̣oν|num:1/4|τέταρτoν|num:1/4| πυρῶν ἀρταβῶ̣[ν]ἀρταβῶν [πέν]τε|num:5|πέντε|num:5| δί[μοιρον]|num:2/3|δίμοιρον|num:2/3| [ἀ]κινδύν[ω]ν̣ἀκινδύνων [παντὸς]παντὸς [κινδύνου]κινδύνου καὶ ἀνυ̣π̣[ο]λόγ[ων]ἀνυπολόγων [πάσης]πάσης
29 φθορᾶς · S-13 βρεχείσης δὲ τῆς γῆς ταύ̣τ̣η̣ςταύτης κατα̣σπ̣ειρά̣τ̣ω̣κατασπειράτω [τὴν]τὴν γ̣ῆνγῆν Πετοσοῦ̣χ̣[ος]Πετοσοῦχος [τοῖς]τοῖς [ἰδίοις]ἰδίοις [ἀναλώ]μα̣σινἀναλώμασιν σπέ[ρ]μ̣[ατα]σπέρματα
29-30 [ἑαυ]∤τῶιἑαυ∤τῶι
30 παρέχων καθαρά̣καθαρά · S-14 ἐὰν δὲ̣δὲ μὴ κατασπ̣ε̣ί̣ρ̣[ηι]κατασπείρηι [τὴν]τὴν [γῆν]γῆν [ἢ] [σ]πείραςσπείρας λίπηι [τὴν]τὴν [μίσθωσιν]μίσθωσιν , πλήρη τὰ [ἐ]κ̣φ̣ό̣[ρ]ι̣α̣ἐκφόρια
30-31 ἀπ[ο]∤τεισάτωιἀπο∤τεισάτωι
31 · S-15 κατασπαρείσ[ης]κατασπαρείσης [δὲ]δὲ [τῆς]τῆς [γῆς]γῆς [ταύτη]ς̣ταύτης βεβ̣[αιούτωσαν]βεβαιούτωσαν [Ἡρακλείδ]ηςἩρακλείδης καὶ οἱ παρ’ Eὐβούλου
31-32 Πετο∤σούχωι
32 καὶ τοῖς πα[ρὰ]παρὰ Πετ[οσούχ]ουΠετοσούχου τὴ[ν]τὴν [μίσθωσιν]μίσθωσιν καὶ τὴ̣[ν]τὴν [γῆν]γῆν [ἐαν]ἐαν |gap:10| [ἐπὶ]ἐπὶ [τὸ]ντὸν
32-33 συγγεγρα<μ>∤μένονσυγγεγραμ∤μένον
33 χρόνον · S-16 [ἐὰ]ν̣ἐὰν δὲ μὴ βεβαιοῖ καθ̣ὼ̣ς̣καθὼς [προγέγραπτ]α̣ι̣προγέγραπται ἀπ[οτεισάτω]ἀποτεισάτω [ὁ] [προγεγραμμένος]προγεγραμμένος [Ἡρακ]λ̣ε̣ί̣δ̣η̣ς̣Ἡρακλείδης
34 οἱ παρ’ Eὐβούλου ∼[συ]μβεβαιοῦντος∽συμβεβαιοῦντες Πετοσούχῳ̣Πετοσούχῳ [ἐ]π̣ίτιμο̣νἐπίτιμον ἐπ̣ί[τιμον]{ἐπίτιμον} [χαλκοῦ]χαλκοῦ [τάλαντα]τάλαντα [εἴ]κοσι|num:20|εἴκοσι|num:20| κα[ὶ]καὶ [τὸ]τὸ
35 βλάβ̣ο̣ς̣βλάβος καὶ μηθὲ̣[ν]μηθὲν ἧσσ̣ο̣ν̣ἧσσον μίσθωσις ἥδε̣ἥδε κ̣[υρία]κυρία [ἔστω]ἔστω [καὶ]καὶ [ἐξέστω]ἐξέστω [Πετοσούχωι]Πετοσούχωι [ἀν]τ̣ε̣[ξάγ]ε̣ι̣νἀντεξάγειν τὸν
35-36 εἰσ∤βιαζ̣ό̣μενονεἰσ∤βιαζόμενον
36 εἰς τ[ὴ]ντὴν γ[ῆ]νγῆν ταύτην ἀνυπευθύ[νω]ι̣ἀνυπευθύνωι π̣[αντὸς]παντὸς [ἐπιτίμου]ἐπιτίμου [.]. S-17 [βεβαιουμένης]βεβαιουμένης [δὲ]δὲ [τῆς]τῆς [μ]ι̣σθώσεωςμισθώσεως
37 ∼π[α]ρα̣δότωι∽παραδότω Πε̣τ̣[ο]σοῦχ[ο]ςΠετοσοῦχος Ἡρακλείδηι τ̣ο̣ῖ̣ς̣τοῖς [παρ’]παρ’ [Eὐ]βούλ[ου]Eὐβούλου [τὰ]τὰ [ἐγγεγραμμένα]ἐγγεγραμμένα [ἐκ]φ̣όριαἐκφόρια ἐ[ν]ἐν
37-38 [μ]η∤νὶμη∤νὶ
38 Π̣[αχὼν]Παχὼν τ̣ο̣ῦ̣τοῦ α̣ὐ̣τ̣ο̣ῦ̣αὐτοῦ ἔ̣[τ]ο̣υςἔτους καὶ παρα[δότω]παραδότω [τὰ]τὰ [γενή]ματαγενήματα ἐν τῆ̣ι̣τῆι [αὐτῇ]αὐτῇ [κώμῃ]κώμῃ |gap:4|
39 |gap:2||gap:10| οἱ γ|gap:3|ργοὶ Eὐβούλου̣Eὐβούλου [οὗ]οὗ [ἂ]ν̣ἂν [συντάσ]σ̣ωσινσυντάσσωσιν πυρὸν νέον καθ̣[αρὸν]καθαρὸν καὶ ἄ[δο]λ[ον]ἄδολον [|gap:7|]|gap:7|
40 |gap:12||gap:1|μ̣ι̣|gap:2||gap:1|τα|gap:12||gap:1|μι|gap:2||gap:1|τα εἰς Ἡ[φαισ]τι̣ά̣δ̣[α]Ἡφαιστιάδα |gap:5|ν απ|gap:2|ε|gap:1|ιγ|gap:5||gap:1|ον τοῖς ἰδίοις
41 ἀ̣ν̣η̣λ̣ώ̣μασινἀνηλώμασιν · S-18 ἧς δ̉’ ἂν ἀρτάβης μὴ [ἀποδῶι]ἀποδῶι [ἀπο]τ̣ε̣[ι]σ̣άτωἀποτεισάτω παραχρ̣[ῆμα]παραχρῆμα [ὁ] [Πετοσοῦχος]Πετοσοῦχος [χαλ]κοῦχαλκοῦ
41-42 δρα∤χμὰς
42 χιλίας|num:1000| τὴν ἐσομένην πλείστην̣πλείστην [τιμ]ὴν̣τιμὴν ἐν τῆι ἐν Ἡφα[ιστιάδι]Ἡφαιστιάδι [ἀγορᾶι]ἀγορᾶι [.]. S-19 [ἡ] [δὲ]δὲ πρᾶξις
43 ∼ἔστωι∽ἔστω Ἡρακλείδηι καὶ τοῖς παρ’ Ẹὐ̣[βού]λ̣[ου]Eὐβούλου π̣ρ̣[άσσο]υ̣σινπράσσουσιν <ἔκ>ἔκ <τε>τε Πετοσ̣ο̣ύ̣χ̣ο̣υ̣Πετοσούχου [αὐ]τοῦαὐτοῦ καὶ
44 ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῶι̣αὐτῶι [πάντων]πάντων [κατὰ]κατὰ [τὸ]τὸ [διά]γ̣ρ̣αμμαδιάγραμμα καὶ τοὺς νόμο̣υ̣ςνόμους . S-20
44-45 συγγρα∤φὴ
45 κυρία . S-21 μάρτυρες Παμῆνις ἱερ̣έ̣υ̣[ς]ἱερέυς |gap:2||gap:7||gap:5|ρος , Διόδωρος ο̣ἱ̣οἱ δ̣ύ̣[ο]δύο Πέρσ̣α̣ι̣Πέρσαι , Kαλλία[ς]Kαλλίας
46 Θρᾷξ , ο[ἱ]οἱ τ̣ρ̣ε̣ῖ̣ς̣τρεῖς τῶν Ἀράτου τῆς δ[ευτ]έρ[ας]δευτέρας [ἱππ]αρχίαςἱππαρχίας ἑκατοντάρ̣[ου]ρ̣ο̣ι̣ἑκατοντάρουροι , Δω̣ρ̣ό̣θ̣[εος]Δωρόθεος ,
47 Πτο[λ]εμαῖοςΠτολεμαῖος ο̣ἱ̣οἱ δ̣ύ[ο]δύο τῆς <|gap:1||num:|>|gap:1||num:| ἱππα̣[ρχί]α̣[ς]ἱππαρχίας Ṃ[ακεδόνες]Mακεδόνες [τ]ῆςτῆς ἐπιγονῆς .
48 S-22 συγγραφοφύλαξ Παμῆνι̣ς̣Παμῆνις ἱερεύ̣[ς]ἱερεύς .
49 S-23 [Ἡρ]ακλείδηςἩρακλείδης μεμίσθω[κα]μεμίσθωκα [καθὼς]καθὼς [προγ]έγ̣ραπταιπρογέγραπται καὶ
49-50 τέθει∤[μαι]τέθει∤μαι
50 [τὴν]τὴν [συγ]γ̣ραφὴ̣ν̣συγγραφὴν πα̣ρ̣ὰ̣παρὰ φα|gap:2|νε|gap:1|θε̣ν̣|gap:3||gap:3|[σο]ύχουφα|gap:2|νε|gap:1|θεν|gap:3||gap:3|σούχου
51 m2 Π[ετ]εσοῦχ[ο]ςΠετεσοῦχος μεμίσθωμαι κα[θὼς]καθὼς [προ]γ̣έ̣γ̣ραπταιπρογέγραπται καὶ ∼ποιμ̣α̣ι̣∽πεποίημαι τ̣ὴ[ν]τὴν
52 σ̣υ̣ν̣γ̣ρ̣α̣φ̣ή̣[ν]συνγραφήν |gap:3||gap:1||gap:3| m3 ∼Παμήνιος∽Παμῆνις |gap:1||gap:5| [ἀ]π̣έ̣χωἀπέχω
53 ι⊢ϛ⊣|num:16|ιϛ|num:16| ια|num:11| μ(…)μ… δ|num:4||gap:?||gap:1||gap:1||gap:1| δ|num:4|δ|num:1/4| ε|num:5|𐅷|num:2/3| μεμι|gap:3|
54 ❨μί(σθωσις)❩μίσθωσις Ἡρα[κλ]είδουἩρακλείδου
55 Πε[το]σούχ[ωι]Πετοσούχωι τῶι
56 [γεωρ]γ̣ῶ̣ι̣γεωργῶι