Sematia

p.mil.vogl.6.295.xml

TM: 28883HGV: 28883Date: 101 – 200Place: Tebtynis (Arsinoites)

1 m1 S-1 |gap:11||gap:1|δι|gap:3|μ|gap:1|α|gap:1||gap:3||gap:1|δι|gap:1||gap:1||gap:3||gap:1||gap:1|
2 [παρὰ]παρὰ |gap:8||gap:1|ος Ὡρίωνος ἀ̣[πὸ]ἀπὸ [τ]ῆ̣ςτῆς μ̣ητροπόλεως̣μητροπόλεως .
3 S-2 [βούλομαι]βούλομαι [μισ]θώ̣σ̣α̣σθαι̣μισθώσασθαι πα̣ρʼπαρʼ [ὑμ]ῶ̣ν̣ὑμῶν [τὰς]τὰς ⋰ὑ⋱παρχ[ούσα]ς̣ὑπαρχούσας
4 [ὑμῖν]ὑμῖν [περὶ]περὶ [κώμ]η̣νκώμην ∼Τεπτῦν̣ιν∽Τεβτῦνιν κλήρ̣[ο]υκλήρου ἀ̣[ρ]ούραςἀρούρας τέσσαρ[α]ς|num:4|τέσσαρας|num:4|
5 [ἐν]ἐν [τῷ]τῷ [λεγομέ]ν̣ῳλεγομένῳ Τβ|gap:2||gap:1|υτις εἰ̣ςεἰς ἔτη ἓξ|num:6| ἀ̣πὸἀπὸ ∼ῦ∽τοῦ
5-6 ἐνε̣σ̣∤[τῶτος]ἐνεσ∤τῶτος
6 |gap:7| ∼τοῦ∽τῷ μὲ̣νμὲν πρώτῳ καὶ τρίτῳ κα̣ὶ̣καὶ πέμπτ̣ῳπέμπτῳ
7 [ἔτει]ἔτει [εἰς]εἰς [σπορὰν]σπορὰν [πυροῦ]πυροῦ [,], [ἐκφορίου]ἐκφορίου [σὺν]σὺν αἷ̣ςαἷς λήμ̣ψομ̣αιλήμψομαι σπ̣ε̣[ρ]μάτωνσπερμάτων
7-8 ἀρτά∤[βαις]ἀρτά∤βαις
8 [τέσσαρσι][|num:4|]τέσσαρσι|num:4| [τοῦ]τοῦ [πα]ν̣τὸς̣παντὸς πυροῦ ἀρ̣τα[βῶ]ν̣ἀρταβῶν τε̣σσαράκο[ντ]α̣|num:40|τεσσαράκοντα|num:40| ·
9 S-3 [τῷ]τῷ [δὲ]δὲ [δευτέρῳ]δευτέρῳ [κ]αὶκαὶ τ̣ετάρτῳτετάρτῳ καὶ ἕκτῳ ∼ἔτι∽ἔτει ε̣ἰς̣εἰς ∼πορὰν∽σπορὰν χ̣όρτουχόρτου ,
10 [φόρου]φόρου [κατʼ]κατʼ [ἔτος]ἔτος [ἐπὶ]ἐπὶ [τὴν]τὴν [τ]ρ̣ιετίαντριετίαν δραχμῶν τριάκοντα ἓξ|num:36|
11 [καὶ]καὶ [θαλλοῦ]θαλλοῦ |gap:10| [δ]ρ̣α̣χμ[ῶ]ν̣δραχμῶν · S-4 τεσσάρων|num:4| , π̣άντωνπάντων
11-12 ἀνυπο∤[λόγων]ἀνυπο∤λόγων
12 [καὶ]καὶ [ἀκινδύνω]ν̣ἀκινδύνων · S-5 κα̣[ὶ]καὶ [ἐ]π̣[ι]τ̣ε̣[λ]έσω̣ἐπιτελέσω τ̣ὰ̣τὰ κ̣α̣τʼκατʼ ∼ὀ̣ς̣∽ἔτος ἔργα̣ἔργα
13 [πάντα]πάντα [ὅσα]ὅσα [καθήκει]καθήκει [ἐκ]ἐκ [τοῦ]τοῦ [ἰ]δ̣ί̣[ο]υ̣ἰδίου [τοῖς]τοῖς δ̣[έουσι]δέουσι κ̣α[ιρο]ῖ̣ςκαιροῖς |gap:1||gap:?|
14 |gap:?_lines|