Sematia

chr.wilck.1.xml

TM: 61457HGV: 61457Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?| [ἐ]πὶἐπὶ τὰ τείχη |gap:1|νεσθαι
2 |gap:?||gap:1| ἑτέρους καταβιάσας
2-3 παρε∤|gap:?|αι
3 κατέστ[η]σενκατέστησεν ἐπὶ τῶν
4 |gap:?| [ἀποσ]τείλαςἀποστείλας τινὰ πρὸς τὸν
5 |gap:?| [περὶ]περὶ [τῶν]τῶν [γεγε]νημέν[ων]γεγενημένων ἐμφανίσας
6 |gap:?| [τοὺ]ςτοὺς στρατιώτας προσαγόντων
7 |gap:?| [τῆς]τῆς |gap:1| [φυλ]ακῆςφυλακῆς εἰς ὃν ∼συνέθοντο∽συνέθεντο καιρὸν
8 |gap:?|ους ἐπὶ τῆς ἄκρας καὶ περὶ τῶν
9 |gap:?||gap:1| Εὔμαχον καὶ Ἀριστέαν ἐπι
10 |gap:?|ο|gap:7|λαι προυπαρχον|gap:?|
11 |gap:?| [επ]ιθεμένουςεπιθεμένους ἐπεὶ καιρὸν
12 |gap:?|ον τόνδε συνέλαβον
13 |gap:?| παρὰ τοῦ Ἀνδρίσκου
13-14 πεμ∤|gap:?|εν
14 ἅπαντας ἐν τοῖς
14-15 ἐπιτη∤[δείοις]ἐπιτη∤δείοις
15 |gap:17| [τ]ῶντῶν δʼ ἐκ τῆς ἄκρας
15-16 ὑποτιθε∤[νενων]ὑποτιθε∤νενων
16 |gap:16| [κ]αὶκαὶ δεη[θ]έντωνδεηθέντων μηθὲν
16-17 παρα∤|gap:15|
17 [μήδʼ]μήδʼ [ἐνα]ντίονἐναντίον ἔφησεν ἔσεσθαι φανερὰν
18 [αὐτοῖς]αὐτοῖς [εἰς]εἰς [τὸ]τὸ [λοιπὸν]λοιπὸν [τ]ήντήν τε παρʼ ἡμῶν καὶ τὴν παρὰ
19 |gap:23|ίαν , μετὰ δὲ ταῦτα δεξιὰν
20 [δοὺς]δοὺς [αὐτοῖς]αὐτοῖς [καὶ]καὶ [καταστ]ήσαςκαταστήσας Ἐπιγένην ἐπὶ τῆς
21 [ἄκρας]ἄκρας [καὶ]καὶ [παραδοὺς]παραδοὺς [αὐτῷ]αὐτῷ τὴν πόλιν ἅμα τῆι ἡμέραι
22 |gap:?|ντων ἐπιστείλας ὑπῆγεν
23 |gap:?| [κα]τὰκατὰ δὲ τοὺς αὐτοὺς καιροὺς Πυθαγόρας
24 [καὶ]καὶ [Ἀριστοκλῆς]Ἀριστοκλῆς |gap:10|ι̣ε|gap:10|ιε σκάφη τῆς ἀδελφῆς πρὸς αὐτοὺς
1 διαπεμψαμένης εἰ[ς]εἰς [τὸ]τὸ |gap:8|ν προθύμως
2 καὶ τὴν λοιπὴν χρεία[ν]χρείαν [παρέχεσθαι]παρέχεσθαι καὶ
2-3 παραπλεύ∤σαντες
3 ∼εἰ∽εἰς Σόλους τοὺς [Κιλικίο]υςΚιλικίους ἀ[νέ]λαβονἀνέλαβον τὰ
4 ἐ[κεῖ]σεἐκεῖσε ∼κατασκ̣εθέντ[α]∽κατασχεθέντα [χρή]ματαχρήματα καὶ παρεκόμισαν
5 εἰς Σελεύκειαν , ὄντα Αφ|num:1500| [❨ἀργ(υρίου)❩]ἀργυρίου ❨(τάλαντα)❩τάλαντα , [ἃ] [διε]νοεῖτοδιενοεῖτο μὲν
6 Ἀρίβαζος ἐν ∼Κιλίαι∽Κιλικίαι στρατ[ηγὸς]στρατηγὸς ἀποστέλλειν
7 εἰς Ἔφεσον τοῖς περὶ ∼τον∽τὴν Λαοδίκην , [σ]υνφωνησάντωνσυνφωνησάντων δ[ὲ]δὲ
8 πρὸς αὑτοὺς τῶν τε Σολείων καὶ <τῶν>τῶν στρατ[ιωτῶν]στρατιωτῶν τῶν
9 [αὐ]τόθεναὐτόθεν καὶ μετ[ὰ]μετὰ β[ίας]βίας ἐπιβοηθησάντ[ων]ἐπιβοηθησάντων [τ]ῶντῶν
10 περὶ τὸν Πυθαγόρα[ν]Πυθαγόραν καὶ Ἀριστοκλῆ |gap:1|υ|gap:1|〚|gap:2|〛|gap:2|θρων|gap:1|υ|gap:1||gap:2||gap:2|θρων
11 καὶ γενομένων ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἁπάν[τ]ωνἁπάντων , συνέβη
12 ταῦτά τε ∼κατασ⸢χ⸣κεθῆναι∽κατασχεθῆναι καὶ τὴν πόλιν καὶ τὴν
13 ἄκραν καθʼ ἡμᾶς γενέσθαι |gap:2| τοῦ Ἀριβάζου δὲ
13-14 ∼ἐκπε∤πεδηκότος∽ἐκπε∤πηδηκότος
14 καὶ πρὸς τὴν ὑπερβολὴν τοῦ Ταύρου
15 συνάπτοντος , τῶν ἐνχωρίων τινὲς τὴν [κε]φ[αλὴν]κεφαλὴν
16 ἀποτεμόντες ∼ἀν[ήνε]γκεν∽ἀνήνεγκαν εἰς Ἀντιόχεια[ν]Ἀντιόχειαν [.]. S-2 [ἡμεῖς]ἡμεῖς [δὲ]δὲ
17 ∼ἐπεὶ∽ἐπὶ τὰ κατὰ τὰς ν[αῦς]ναῦς ε̣τ̣|gap:3|νάμεθαετ|gap:3|νάμεθα , πρώτης
18 φυλακῆς ἀρχομένης [ἐμ]βάντεςἐμβάντες εἰς τοσαύτας ὅσας
19 ∼ἔμμελον∽ἤμελλεν ἐν Σελευκεί[αι]Σελευκείαι [λ]ιμὴνλιμὴν δέξασθαι , παρεπλεύσαμεν
20 εἰς φρούριον τὸ καλούμενον [Π]οσίδεονΠοσίδεον καὶ ∼καθ⸢ω⸣ορμίσθημεν∽καθωρμίσθημεν τῆς
21 ἡμέρας περὶ ὀγδ[όην]ὀγδόην [ὥ]ρανὥραν . S-3 ἐντεῦθεν δὲ ἑωθινῆς
21-22 [ἀ]∤ναχθέντεςἀ∤ναχθέντες
22 ∼παραγενόμεθα∽παρεγενόμεθα εἰς τὴν Σελεύκειαν .
23 S-4 τῶν δὲ ἱερέων καὶ ἀρ[χόντ]ωνἀρχόντων καὶ [τῶ]ντῶν ἄλλων πολιτῶν
24 καὶ τῶν ἡγεμόνων καὶ τῶν στρατιωτῶν
24-25 στεφανη∤φορησάντων
25 καὶ τὴν ἐπὶ τὸν λιμένα συναντησάν-
1 [των]των [ὁδὸν]ὁδὸν |gap:13| [πρὸς]πρὸς [ἡμ]ᾶςἡμᾶς εὐνοίας καὶ
2 |gap:?||gap:1| εἰς τὴν πόλιν
3 |gap:?| [τὰ]τὰ [παραστα]θένταπαρασταθέντα θύματα
4 |gap:?| [βωμ]οῖςβωμοῖς τοῖς ὑπʼ αὐτῶν
5 κατασ[κευασθεῖσι]κατασκευασθεῖσι |gap:15|ς καὶ ⸢τὰς⸣τὰς τιμὰς ἐν ⸢τῶι⸣τῶι ⸢ἐμ⸣πορίωιἐμπορίωι
6 ανήγ |gap:20| [τα]ύτηνταύτην μὲν ⸢τὴν⸣τὴν
6-7 ἡμέ∤ραν
7 |gap:?|ν , τῆι δὲ ∼⸢ἑ⸣ητέραι∽ἑτέραι
8 |gap:2|η|gap:?| ὡς ἐνδέχεται
9 μάλισ[τα]μάλιστα |gap:?|ες ἐν αἷς
9-10 ὑπεδε∤ξάμε[θα]ὑπεδε∤ξάμεθα
10 |gap:?| πάντας τοὺς
10-11 με∤θʼ
11 ἡμῶ[ν]ἡμῶν [πλεύσαντας]πλεύσαντας [καὶ]καὶ [τοὺς]τοὺς [αὐτ]όθεναὐτόθεν ⸢σατράπας⸣σατράπας 〚στρατιώτας〛στρατιώτας
12 καὶ στ[ρατηγοὺς]στρατηγοὺς [καὶ]καὶ [τοὺς]τοὺς [ἄλλους]ἄλλους ἡγεμόνας ὅσοι οὐκ ἦ[σ]ανἦσαν
13 τ[εταγμένοι]τεταγμένοι |gap:17| [κα]τὰκατὰ τὴν πόλιν καὶ τὴν
14 [ἄκραν]ἄκραν |gap:19| [φρου]ρᾶςφρουρᾶς ἐάσαντ[ες]ἐάσαντες
15 |gap:?| [ἦ]σανἦσαν γὰρ θαυμαστοὶ
16 |gap:?||gap:1|νται με[τὰ]μετὰ [τα]ῦταταῦτα εἰς Ἀντιόχειαν
17 |gap:?| τοιαύτην τὴν παρασκευὴν καὶ τῶν
18 |gap:?| [εὕ]ρ̣ο̣μενεὕρομεν ὥστε καταπλήτ⸢τ⸣εσθαικαταπλήττεσθαι
19 [ἡμᾶς]ἡμᾶς [.]. S-5 |gap:?| [ἀπήντησαν]ἀπήντησαν γὰρ ἡμῖν ἐκτὸς τῆς πύλης
20 οἱ |gap:16| σατράπαι καὶ οἱ ἄλλοι
20-21 ἡγε∤μόν[ες]ἡγε∤μόνες
21 [καὶ]καὶ [<οἱ>]οἱ [στρατιῶ]ταιστρατιῶται καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ αἱ συναρχίαι
22 καὶ [πάντες]πάντες [οἱ]οἱ [ἀπ]ὸἀπὸ τοῦ γυμνασίου νεανίσκοι καὶ ἄλλος
23 ὄχ[λος]ὄχλος |gap:?| [ἐστεφ]ανωμένοςἐστεφανωμένος καὶ τὰ ἱερὰ πάντα εἰς τὴ[ν]τὴν
24 πρὸ [τῆς]τῆς [πύλης]πύλης ὁδὸν ἐξήνεγκαν , καὶ οἱ μὲν ἐδεξιοῦ[ντ]οἐδεξιοῦντο
25 οἱ δὲ |gap:6| [ἡμᾶς]ἡμᾶς μετὰ κρότου καὶ κραυγῆς
1 |gap:12|
13 |gap:11| παρʼ ἑκάστην οἰκία[ν]οἰκίαν |gap:?|
14 |gap:10||gap:1|ους ποιούμενοι διετέλεσα[ν]διετέλεσαν |gap:?|
15 |gap:10| πολλῶν ἡμῖν ὄντων τῶν
16 |gap:10||gap:1| οὐθενὶ οὕτως ἡδόμεθα ὡ[ς]ὡς
17 [ἐπὶ]ἐπὶ [τῆι]τῆι τ̣[ού]τωντούτων ἐκτενείαι , ἐπεὶ δʼ οὖν 〚α̣ι̣〛αι ⸢α|gap:?|⸣α|gap:?| π|gap:?|
18 παρασταθέντα θύματα παρα τετ|gap:1||gap:1|η̣με|gap:?|τετ|gap:1||gap:1|ημε|gap:?|
19 ∼κὰ∽καὶ τῶν ἰδιωτῶν κατεσπείσαμεν , ἤδη
20 ἡλίου περὶ καταφορὰν ὄντος εἰσέλθομεν εὐθέω[ς]εὐθέως
21 πρὸς τὴν ἀδελφὴν καὶ μετὰ ταῦτα πρὸς τῶ[ι]τῶι
22 π̣ρ̣άσσεινπράσσειν τι τῶν χρησίμων ἐγινόμεθα , τοῖς [τε]τε
23 ἡγεμόσιν καὶ τοῖς στρατιώταις καὶ τοῖς ἄλλοις [τοῖς]τοῖς
24 κατὰ τὴν χώραν χρηματίζοντες καὶ περ̣ὶ̣περὶ [τῶν]τῶν
24-25 [ὅ]∤λ̣ωνὅ∤λων
25 ∼βουλόμενοι∽βουλευόμενοι . S-6 πρὸς τούτοις δὲ ἡμέρας τιν[ὰς]τινὰς