Sematia

p.mil.vogl.6.269.xml

TM: 12434HGV: 12434Date: 124 – 124Place: Tebtynis (Arsinoites)

1 m1 S-1 Φ̣ιλωτέ̣ρ̣ᾳΦιλωτέρᾳ Π̣το̣λε̣μαίουΠτολεμαίου ἀ̣στῆιἀστῆι ❨χω̣(ρὶς)❩χωρὶς [κυρίου]κυρίου
2 παρὰ ∼Α̣ὐν̣έω[ς]∽Αὐνέους [τ]οῦ̣τοῦ |gap:2||gap:1|ιωνος κα̣ὶκαὶ Ἥ[ρ]ωνος̣Ἥρωνος
3 τοῦ Ἀμα̣τ̣[ί]ου̣Ἀματίου [τῶ]ν̣τῶν [δύο][|num:2|]δύο|num:2| [ἀ]π[ὸ]ἀπὸ κώμης
3-4 Τ̣[εβ]τ̣ύ̣∤νεως̣Τεβτύ∤νεως
4 [τῆς]τῆς Π̣ο̣λέ̣μω̣[νος]Πολέμωνος [μερί]δ̣οςμερίδος , Πε̣ρσῶ̣ν̣Περσῶν τ̣[ῆ]ς̣τῆς
4-5 [ἐπι]∤γονῆςἐπι∤γονῆς
5 . S-2 ∼β̣ο̣υλώμεθα∽βουλόμεθα [μισ]θώσ̣ασ̣θ̣α̣ι̣μισθώσασθαι παρ̣[ὰ]παρὰ
6 σοῦ ἐξ ἀλλη̣λεγ̣γύ[η]ς̣ἀλληλεγγύης εἰς ἔ̣[τ]η̣ἔτη δ̣ύ̣ο̣|num:2|δύο|num:2| ἀ̣πὸἀπὸ το̣ῦτοῦ
7 ∼ἰσιόντ̣ος∽εἰσιόντος ἐ̣ν̣άτουἐνάτου ἔτ̣ου̣[ς]ἔτους [Ἁ]δ̣ρ̣ιαν̣ο̣[ῦ]Ἁδριανοῦ Κ̣α̣ίσα̣[ρ]ο̣ς̣Καίσαρος
8 τ̣οῦτοῦ κυ̣[ρ]ί̣[ου]κυρίου ἀ̣φʼἀφʼ ὧ̣νὧν [κ]α̣ὶκαὶ [σὺ]σὺ [ἔχε]ι̣ς̣ἔχεις ἐν μ[ισ]θ̣ώσ̣ει̣μισθώσει
9 ἀ̣ρ̣ούρας̣ἀρούρας τριά̣κ[οντ]α̣τριάκοντα [τέ]τ̣[αρ]τον|num:30|⧼|num:1/4|τέταρτον|num:30|⧼|num:1/4| ὅσα̣ι̣ὅσαι ἐ̣ὰ̣[ν]ἐὰν
10 ὦσι , ἐν αἷς |gap:4||gap:4||gap:1|φ̣|gap:3||gap:4||gap:4||gap:1|φ|gap:3| , ἐ̣κ̣φ[ο]ρίουἐκφορίου τοῦ̣τοῦ
10-11 π[αν]∤[τ]ὸς̣παν∤τὸς
11 κατʼ ἔτος [ἄν]ευἄνευ σπε̣ρμ̣ά̣[τ]ω̣ν̣σπερμάτων κριθῆς
12 ἀ̣ρ̣τ̣α[β]ῶνἀρταβῶν ἑκ̣[ατὸν]ἑκατὸν ἑβ̣[δο]μή̣[κ]οντ[α]ἑβδομήκοντα δ̣ύ̣[ο]|num:172|δύο|num:172|
13 [καὶ]καὶ θαλλ̣[ῶν]θαλλῶν κ̣ατ̣ʼκατʼ ἔ[τος]ἔτος |gap:6| ἀ̣[ρ]τ̣άβη̣ς̣ἀρτάβης
14 [μι]ᾶς|num:1|μιᾶς|num:1| κ̣α̣[ὶ]καὶ [ἀ]λ̣εκτ̣[όρων]ἀλεκτόρων [δ]ύ̣ο̣|num:2|δύο|num:2| ἀ̣[ξί]ουἀξίου ❨[ἑκά]σ(του)❩ἑκάστου
15 ❨δρα̣[χ]μ(ῶν)❩δραχμῶν δ̣[ύ]ο̣|num:2|δύο|num:2| , ἀνυ̣[π]ο̣[λόγων]ἀνυπολόγων [καὶ]καὶ ἀ̣κ̣[ι]νδύνωνἀκινδύνων ·
16 S-3 κ̣α̣[ὶ]καὶ ἄ̣ξομ̣[ε]ν̣ἄξομεν τ[ὰ]τὰ [κατʼ]κατʼ ἔτο̣[ς]ἔτος τῶ̣ντῶν ἀρουρῶν
17 [γεω]ρ̣γι̣κ̣[ὰ]γεωργικὰ [ἔ]ρ̣[γα]ἔργα [πάντα]πάντα ὅ̣σαὅσα καθ̣ή̣κεικαθήκει ἐκ τ̣οῦτοῦ
18 ἰδ̣ίουἰδίου τοῖς̣τοῖς δέου[σ]ιδέουσι κ̣[αιρο]ῖςκαιροῖς , β̣[λάβ]ο̣ς̣βλάβος μηδὲ̣νμηδὲν
19 ∼π̣οιοῦντος∽ποιοῦντες · S-4 σπεί̣ρ̣[οντες]σπείροντες κ̣ατʼκατʼ ἔ[τ]ο̣ς̣ἔτος τὸ μὲ̣νμὲν
20 ἥ̣μι̣συἥμισυ μέ̣[ρ]ο̣[ς]μέρος [οἷς]οἷς [ἐ]ὰνἐὰν [α]ἱ̣[ρώ]μ̣ε̣θααἱρώμεθα πλ̣ὴ̣ν̣πλὴν
21 |gap:2|ο|gap:4||gap:4||gap:1| τ̣ὸ̣τὸ [δ]ὲδὲ ἄλ̣λ̣[ο]ἄλλο ἥ̣μ̣ισυ|num:1/2|ἥμισυ|num:1/2| κρ̣[ι]θ̣ῇκριθῇ ·
22 S-5 κ̣αὶκαὶ τὰ κατʼ ἔτ̣ο̣ς̣ἔτος [ἐ]κ̣[φόρια]ἐκφόρια
22-23 ἀ̣π̣ο̣δώ[σ]ο̣∤μενἀποδώσο∤μεν
23 ἐν μηνὶ Π̣α̣ῦν̣[ι]Παῦνι [μ]έ̣τ̣[ρω]ι̣μέτρωι ἑ[ξ]α̣χ̣ο̣[ινίκῳ]ἑξαχοινίκῳ
24 [ἰ]δ̣ί̣ῳ̣ἰδίῳ σ̣[ου]σου , τ̣ῶντῶν δημοσί[ων]δημοσίων [φορ]έ̣[τρων]φορέτρων [ὄ]ν̣τ̣ω̣[ν]ὄντων π̣ρὸςπρὸς
25 ἡμ[ᾶ]ς̣ἡμᾶς τοὺς ∼μισθω[μένους]∽μισθουμένους [·]· S-6 [τοῦ]τοῦ [δὲ]δὲ [χ]ρ̣ό̣νουχρόνου
25-26 π̣[λ]η̣ρ̣ω∤θέ[ν]τοςπληρω∤θέντος
26 παραδώσ[ομ]εν̣παραδώσομεν τ̣[ὰ]ς̣τὰς ἀ̣ρούρας̣ἀρούρας
26-27 κ̣αθ̣α∤ρὰςκαθα∤ρὰς
27 ἀπὸ ∼ἀγρώστεος∽ἀγρώστεως ∼[δ]ίσ̣η[ς]∽δείσης [πά]σ̣ης̣πάσης · S-7 ἐὰν
27-28 φ[αί]ν̣η∤ταιφαίνη∤ται
28 ἐπιχωρῆσαι . S-8 εἰ̣σ̣ὶεἰσὶ δ[ὲ]δὲ [αἱ]αἱ ἄ̣ρ̣ο[υ]ρα̣ιἄρουραι ἀ̣πὸἀπὸ τῶν
29 περὶ Τεβτῦνιν οἴ[κου]οἴκου [τῶν]τῶν [Ἀλ]ε̣ξ̣α̣ν̣δρέ̣ων̣Ἀλεξανδρέων ❨(πρότερον)❩πρότερον
30 Κλεοπάτρας βασιλίσ̣[σης]βασιλίσσης [ἀδελ]φ̣ῆςἀδελφῆς .
31 m2 S-9 Φι̣λωτέραΦιλωτέρα Π̣τολεμ̣[αίου]Πτολεμαίου [χω]ρ̣ὶ̣ς̣χωρὶς ❨κ̣[υ]ρ̣ίο(υ)❩κυρίου
32 ἐπικεχώρηκα̣ἐπικεχώρηκα καθ̣[ὼς]καθὼς [πρόκειτα]ι̣πρόκειται . S-10 ❨(ἔτους)❩ἔτους |gap:1|
33 Αὐτοκρ̣[άτο]ροςΑὐτοκράτορος Καί̣[σαρος]Καίσαρος [Τραιανοῦ]Τραιανοῦ
34 [Ἁ]δρι̣[α]νοῦἉδριανοῦ [Σ]ε̣βαστο̣[ῦ]Σεβαστοῦ |gap:?|