Sematia

p.mil.vogl.6.267.xml

TM: 12432HGV: 12432Date: 125 – 126Place: Tebtynis (Arsinoites)

1 m1 S-1 |gap:?_lines| [ἀρουρῶν]ἀρουρῶν [τριάκοντα]τριάκοντα [ὀκτὼ]ὀκτὼ [ἡμίσους]ἡμίσους [τε]τ̣[άρ]τ̣[ου]|num:38|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4|τετάρτου|num:38|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4| κ̣[λήρου]κλήρου
1-2 [κα]∤[τοικικοῦ]κα∤τοικικοῦ
2 [Βουβάλου]Βουβάλου [λεγομένου]λεγομένου [ἐν]ἐν μ̣ι̣ᾷ|num:1|μιᾷ|num:1| ❨[σ]φραγ(ῖδι)❩σφραγῖδι π̣ε̣ρ̣ὶ̣περὶ
3 [κώμην]κώμην [Θεογονίδα]Θεογονίδα [,], [ἐκφορ]ίουἐκφορίου [ἐπὶ]ἐπὶ [τὴν]τὴν ∼[ἑ]ξ̣αετε[ί]αν̣∽ἑξαετίαν ∼καθʼ∽κατʼ ἔτ[ος]ἔτος
4 [σὺν]σὺν [αἷς]αἷς [λήψομαι]λήψομαι [παρʼ]παρʼ ὑμῶν σπέρμασι̣σπέρμασι πυροῦ ἀρ[τάβαις]ἀρτάβαις
5 [ὀκτὼ]ὀκτὼ [διμοίρῳ][|num:8|⧼|num:2/3|]διμοίρῳ|num:8|⧼|num:2/3| [καὶ]καὶ [κριθῆς]κριθῆς [ἀρτάβῃ]ἀρτάβῃ [ἄ]λλῃἄλλῃ μιᾷ|num:1| τοῦ
5-6 [παν]∤[τὸς]παν∤τὸς
6 [τοῦ]τοῦ [προκειμένου]προκειμένου ἡμ̣[ί]σουςἡμίσους μέρο̣[υς]μέρους [κατʼ]κατʼ [ἔτος]ἔτος [πυροῦ]πυροῦ
7 [ἀρ]τ̣α̣β̣[ῶν]ἀρταβῶν ἑκατ[ὸν]ἑκατὸν [εἴκοσι]εἴκοσι μ̣ι̣ᾶ̣ς̣μιᾶς ἡ̣μ̣ί̣σους|num:121|⧼|num:1/2|ἡμίσους|num:121|⧼|num:1/2| καὶ κριθῆ̣[ς]κριθῆς
8 [ἀρταβῶν]ἀρταβῶν [δεκατε]σσ[άρω]ν|num:14|δεκατεσσάρων|num:14| [καὶ]καὶ [θαλλοῦ]θαλλοῦ ∼[κ]αθʼ∽κατʼ ἔτος πυροῦ̣πυροῦ
8-9 ἡ̣μι̣αρ∤ταβίουἡμιαρ∤ταβίου
9 καὶ ὀρνίθων δύο̣|num:2|δύο|num:2| ἀξ[ί]α[ς]ἀξίας [ἑκ]άστηςἑκάστης δραχμῶν δύο|num:2| ,
10 πάντων δὲ ἀνυπολόγων κ̣αὶκαὶ ἀ̣κ̣ι̣νδύνωνἀκινδύνων , τὰ δὲ ἐκφόρια
11 μέτρῳ ἑξαχο̣ι̣νίκ̣ῳ̣ἑξαχοινίκῳ θ[η]σα[υ]ρ[οῦ]θησαυροῦ [Θεογον]ίδοςΘεογονίδος · S-2 κ̣[αὶ]καὶ
11-12 [ἐπιτε]∤λέσωἐπιτε∤λέσω
12 τὰ ∼[κ]αθʼ∽κατʼ ἔτος ὅσα κ[αθή]κ̣[ει]καθήκει [τοῦ]τοῦ [ἡ]μίσουςἡμίσους μέρ̣ουςμέρους
12-13 γεωρ∤γικὰ
13 ἔργα πάντ̣απάντα ὅσα ∼κα̣θ̣ήκι∽καθήκει ἐ̣κἐκ τοῦ ἰδίου [τοῖς]τοῖς [δέουσι]δέουσι
14 καιροῖς , βλάβ̣ο̣ςβλάβος μηδὲν ποιῶν , [σ]πείρωνσπείρων τὰ[ς]τὰς [ἀρο]ύρας̣ἀρούρας
15 ∼καθʼ∽κατʼ ἔτος̣ἔτος τὸ̣τὸ μὲν ∼ἥμισου∽ἥμισυ μέρο̣ςμέρος π̣υ̣ρῷπυρῷ , τὸ δὲ λοιπὸν ἥμισυ̣ἥμισυ
16 ἐπὶ μὲν τὰ πρῶτα ἔτη πέντε|num:5| ο̣ἷςοἷς ἐ̣ὰνἐὰν α̣ἱ̣ρ̣ῶμαιαἱρῶμαι πλὴν
16-17 κνή̣∤κουκνή∤κου
17 , τῷ δὲ ἐσχάτῳ ∼ἔτ̣ι̣∽ἔτει ἀ̣ναπα̣ύσωἀναπαύσω τ̣ὸτὸ αὐτὸ ἥμισ̣υ̣ἥμισυ
17-18 [μέ]∤ροςμέ∤ρος
18 χόρτῳ καταβρώμα̣τ̣ο̣ςκαταβρώματος προ̣βάτωνπροβάτων καὶ κοιτα̣[σμοῦ]κοιτασμοῦ [,],
19 κ̣αὶκαὶ τὰ ἐκφόρι̣αἐκφόρια ἀ̣ποδώσω̣ἀποδώσω ∼ὑμεῖν∽ὑμῖν ∼καθʼ∽κατʼ ἔτ̣ο̣ςἔτος ἐν μη̣[νὶ]μηνὶ
19-20 [Παῦ]∤νιΠαῦ∤νι
20 ἐφʼ ἅλῳ ν̣έανέα καθαρ̣ὰκαθαρὰ ἄδο̣λαἄδολα , τῶν δημοσίων ∼φ̣[ο]λ̣έ̣[τρων]∽φορέτρων
21 καὶ τοῦ διδομ̣ένουδιδομένου ὀνηλ̣α̣τ̣ικοῦὀνηλατικοῦ ὄ̣ν̣τωνὄντων πρὸς ἐ[μὲ]ἐμὲ
22 τὸν Πρωτᾶν , τῆς̣τῆς δὲ παρα[γωγῆς]παραγωγῆς [τῶ]ντῶν ἐκφορίων πρὸ̣ς̣πρὸς
23 [ὑμ]ᾶ̣ςὑμᾶς τὰς περὶ τὴν Πρωτο̣ῦ̣[ν]Πρωτοῦν [.]. S-3 [ἔσχον]ἔσχον δὲ παρʼ ὑμῶν ἅμα
24 [τῷ]τῷ ἀνα̣φορίῳἀναφορίῳ εἰς π[ροχρείας]προχρείας [λόγον]λόγον ὧν ἐ[πι]τελέ̣σω̣ἐπιτελέσω ἐν
25 [τῷ]τῷ [κλ]ήρῳκλήρῳ [ἔρ]γω̣νἔργων [ἀργυρίου]ἀργυρίου [δραχμὰς]δραχμὰς [πεντήκοντα][|num:50|]πεντήκοντα|num:50| [,], [ἃς]ἃς [καὶ]καὶ
25-26 [ἀ]∤[πο]δώσωἀ∤ποδώσω
26 ∼ὑμε[ῖν]∽ὑμῖν τῷ ἐ[σ]χά[τῳ]ἐσχάτῳ [ἔτει]ἔτει [τῆς]τῆς [μισθώσεως]μισθώσεως
27 ἅμα τῇ τῶν ἐκφο[ρίω]νἐκφορίων παραδόσ̣ε̣ιπαραδόσει ἀτοκὶ κ̣αὶκαὶ
27-28 ἀ̣ν̣υ̣περ∤θέτωςἀνυπερ∤θέτως
28 , καὶ μ̣ε̣τὰμετὰ τὸν χρόνον παραδώσω τὸ ❨μ̣ισ̣θούμ(ενον)❩μισθούμενον
29 ἥμισυ μέ̣ρος̣μέρος κ̣αθαρὸνκαθαρὸν ἀπὸ ἀγρώστεως ∼δίσης∽δείσης πάσης .
30 S-4 βεβαιώσετε δέ μο̣[ι]μοι τὴν μίσ̣[θωσι]νμίσθωσιν καὶ καθαρὰν ἀπὸ
31 δημοσίω̣νδημοσίων καὶ ἀ̣μ[ετ]αμίσθ[ω]τονἀμεταμίσθωτον καὶ
31-32 ἀναυτούργη∤τον̣ἀναυτούργη∤τον
32 καὶ ἀνυπέρβ[ο]λονἀνυπέρβολον . S-5 ἐὰν φαίνηται μισθῶσαι .
33 S-6 ἀντίγραφον ὑπογ̣ρ̣αφῆςὑπογραφῆς . S-7 Πρωτᾶς Κρονί̣ω̣νοςΚρονίωνος
33-34 ἐπ[ι]∤δέδωκαἐπι∤δέδωκα
34 τὸ ἀναφόριο̣νἀναφόριον καὶ ἔσχον τὰς δραχμὰς ❨πεντήκ(οντα)❩|num:50|πεντήκοντα|num:50|
35 καὶ ἀ̣ποδώσωἀποδώσω τῷ ἐσχάτῳ ἔτει κα̣θὼςκαθὼς πρόκιται .
36 S-8 ἔτο̣υ̣ςἔτους δεκάτου Αὐτοκρά[τορ]οςΑὐτοκράτορος Καίσαρος Τραιανοῦ Ἁδριανοῦ
37 Σεβαστο̣ῦΣεβαστοῦ .
38 m2 S-9 Δι[όσ]κοροςΔιόσκορος ε̣|gap:1|ινε|gap:1|ιν [τὸ]τὸ [πρ]οκ[είμ]εν[ον]προκείμενον ἀντίγραφον συν[γρα]φ̣ῆς̣συνγραφῆς
39 |gap:?||gap:2|