Sematia

chr.mitt.93.xml

TM: 18671HGV: 18671Date: 250 – 250Place: Hermopolis

1 m1 S-1 ἔ[τους]ἔτους |gap:2| Φαρμοῦθι κη|num:28| ἐν Ἀ[ν]τ̣ι̣ν̣ό̣ο̣υἈντινόου π̣ό̣λ̣ειπόλει πρὸ βήματος .
2 S-2 Ἀ̣μμόνιο̣ς̣Ἀμμόνιος ῥήτωρ ❨εἶπ(ε)❩εἶπε · S-3 Δημητ̣[ρ]ί̣αΔημητρία καὶ Ἀνο̣υ̣β̣ά̣ρι̣ο̣ν̣Ἀνουβάριον συνεστῶτος αὐτῃ Ἑρμείου ἐντυγχάνει , κέλευσ[ον]κέλευσον κληθῆναι Ἀρ̣[ητοῦν]Ἀρητοῦν [τὴν]τὴν [καὶ]καὶ
3 Ἡρωνοῦν . S-4 κληθείσης καὶ ὑπακουσάσης Ἀμμώνιος ῥήτωρ ❨εἶπ(εν)❩εἶπεν · S-5 ἐν τούτῳ παρέστω Πείσων ἐξηγητεύσας καὶ Δίδυμος κ[αὶ]καὶ |gap:8|
3-4 [ἀν]∤θʼἀν∤θʼ
4 οὗ Ἀμμώνιος καὶ Ἀμέριμνος καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς . S-6 κληθέντων καὶ Πείσωνος καὶ Διδύμου ὑπακουσάντων Ἀμμων̣[ίου]Ἀμμωνίου [ἀρχομένου]ἀρχομένου
5 λέγειν . S-7 Ἀντωνῖνος ῥήτωρ ❨εἶπ(εν)❩εἶπεν · S-8 Ἀρητοῦς τὰ βιβλία αὐτῆς ἐνθάδε οὐκ ἔχει . S-9 Ὡριγένης νεώτερος ῥήτωρ ❨εἶπ(εν)❩εἶπεν · S-10 αἰτοῦμε[ν]αἰτοῦμεν [δοθῆναι]δοθῆναι [ἡμῖν]ἡμῖν [ἡμέραν]ἡμέραν [πρὸς]πρὸς
6 παρασκευὴν τῆς δίκης . S-11 Ἀμμώνιος ῥήτωρ εἶπεν · S-12 οὐ δεῖ μοι βιβλίων εἰς τὴν παροῦσαν δίκην , γὰρ ἔλεγχος δεικνύ[σει]δεικνύσει |gap:14|
7 [ἔ]κἔκ τε μαρτύρων καὶ τῶν πε̣π̣ραγμένωνπεπραγμένων αὐτῶν ὑ̣π̣ὸὑπὸ τῆς ἀντιδίκου , ὥστε οὐκ ἂν ἔχοι ἀναθέσθαι τὴν δίκη̣[ν]δίκην [εἰς]εἰς [ἑτέραν]ἑτέραν [ἡμέραν]ἡμέραν .
8 S-13 π̣ερὶπερὶ δὲ οὗ δικάζομαι , διὰ βραχέων σε διδάξ̣ωδιδάξω . S-14 ἔδει μὲν γὰρ τὴν διʼ ἐναντίας , τηθί̣δ̣ατηθίδα καθεστηκυ⋰ῖ⋱ανκαθεστηκυῖαν καὶ τῇ ∼τάξι∽τάξει μ̣[ητρὸς?]μητρὸς [τῇ]τῇ [ἡμετέρᾳ]ἡμετέρᾳ
9 ὑ̣πάρχουσανὑπάρχουσαν , εἰ καί τις ἠδίκει αὐτήν , ἔτι μᾶλ̣λ̣ο̣νμᾶλλον δ̣[ι]α̣γωνίσασθαιδιαγωνίσασθαι καὶ ἐκδικῆσαι τὰ τῆς παιδός , δὲ μὴ τηροῦσα |gap:12| [τηθὶς]τηθὶς
10 γάρ ἐστιν καὶ ἀδε̣λφ̣ὴἀδελφὴ πατρός , περ⋰ι⋱γράφειπεριγράφει καὶ ἀποσπ̣[ᾶ]ἀποσπᾶ . S-15 τ̣ὸντὸν δὲ τρόπον ἐρῶ · S-16 Ἥρων Ἀντωνᾶτος ⋰ὁ⋱ πάππος ⋰ὁ⋱ κατὰ πα̣[τέ]ρ̣α̣πατέρα [τῷ]τῷ [πατρὶ]πατρὶ [τῆς]τῆς [ἡμετέρας]ἡμετέρας [,],
11 ἡνίκα ἐτελεύτα , διαθήκας ἔγραψεν δωδεκάτου μέ̣ρ̣ο̣υςμέρους τῶν ὑπαρχόντων , τὴν δὲ διʼ ἐνα[ν]τίαςἐναντίας , τὴν θυγατέρα , 𐅵|num:1/2| γ|num:1/3_tick| ιβ|num:1/12_tick| [κληρονόμον]κληρονόμον [ἐποίησε]ἐποίησε [,], [καὶ]καὶ [κατὰ]κατὰ
12 τ̣ὰςτὰς διαθήκ̣α̣ςδιαθήκας παρόντων τῶν μα̣ρ̣τύρωνμαρτύρων ἀ[ν]δ̣ρῶνἀνδρῶν ἀξιολόγων ἐπέσκηψεν , ὥστε , ἡν̣[ί]καἡνίκα ἂν ἡ̣ υ⋰ἱ⋱δῆυἱδῆ , τοῦτʼ ἔ̣στινἔστιν [ἡ] [ἡμετέρα]ἡμετέρα [,], [γαμηθῇ]γαμηθῇ
13 ἀνδρί , καταγράψ̣αικαταγράψαι τὴν διʼ ἐναν̣τίας̣ἐναντίας τὸ ❨(τρίτον)❩τρίτον ❨(δωδέκατον)❩δωδέκατον τῶν [ὑπ]αρχόντωνὑπαρχόντων ἀποδοῦναι αὐ̣τῇαὐτῇ δύο|num:2| τάλαντα . S-17 καὶ οὐ μόνον ἐπέ̣σ[κηψε]ἐπέσκηψε [ταῦτα]ταῦτα [,], [ἀλλὰ]ἀλλὰ
14 καὶ ἠνάγκασεν τὴν̣τὴν διʼ ἐναν̣τ̣ίας̣ἐναντίας , παρακαταθέσ[θα]ι̣παρακαταθέσθαι τὰ δύο|num:2| τάλ̣[α]ντατάλαντα παρὰ κοινῷ ∼μεσείτῃ∽μεσίτῃ Κολλούθῳ , ἔστʼ ἂν κα[ταγράψῃ]καταγράψῃ [τὰ]τὰ
14-15 [ὑπάρχον]∤τ̣αὑπάρχον∤τα
15 , τοῦτʼ ἔ[σ]τινἔστιν τὸ ❨(τρίτον)❩τρίτον ❨(δωδέκατον)❩δωδέκατον , ἀποδῷ τὰ δύο|num:2| τάλαντα . S-18 ἦν̣ἦν μ̣ὲνμὲν δὲ τὰ δύο|num:2| τάλαντα παρὰ τῷ Κολλούθῳ . S-19 μετὰ δὲ ταῦτα ἀ̣ν̣[δρὶ]ἀνδρὶ [ὡς]ὡς [ἡ] [ἡμετέρα]ἡμετέρα
16 [ἐγ]αμήθηἐγαμήθη , π̣ροσῄειπροσῄει ἀξ̣ι̣οῦσαἀξιοῦσα ὥστε ἀ̣πολαβεῖνἀπολαβεῖν τὰ ὑπ̣[ά]ρ̣χονταὑπάρχοντα τὰ δύο|num:2| τάλαντα . S-20 ἀγνωμονούσης τῆς διʼ ἐναντία̣[ς]ἐναντίας |gap:15|
17 Ἀ̣ννιανῷἈννιανῷ τῷ ἡγεμο̣ν̣εύσ̣αντιἡγεμονεύσαντι ἡμετέρα βιβλίδ[ι]ονβιβλίδιον ἐπέδωκεν , ἐπητιαται περὶ τ̣ο̣ύτωντούτων αὐτῶν , ἀνεπέμφ̣[θη]ἀνεπέμφθη [εἰς]εἰς [τὴν]τὴν
17-18 [ἐπιστρα]∤τηγίανἐπιστρα∤τηγίαν
18 , δεῖ γὰρ τὰ ἀληθῆ λ̣έγ̣εινλέγειν , π̣ροσῆλθενπροσῆλθεν κατὰ τ̣[ὴ]ν̣τὴν ὑπογραφὴν τῆς ἡγεμονίας τῷ ἐπιστρατήγῳ̣ἐπιστρατήγῳ , πα|gap:1||gap:16|
19 |gap:4||gap:2|ελη Κολλοῦθ̣ο̣[ς]Κολλοῦθος . S-21 μ[ε]τ̣ὰμετὰ ταῦτα γέγονεν α|gap:1||gap:3||gap:1||gap:1| τῷ̣τῷ ἀνδρὶ καὶ τῇ παιδί . S-22 ὅθεν μεταξὺ γεγ[έ]νηταιγεγένηται χρό̣ν̣[ος]χρόνος [πολὺς]πολὺς |gap:11|
20 |gap:3|αθ̣εις|gap:3|αθεις . S-23 πάρεισιν οἱ ∼μεσ̣εῖται∽μεσῖται . S-24 ἀξιοῦμεν κατ[αγραφ]ῆναικαταγραφῆναι τὸ ❨(τρίτον)❩τρίτον ❨(δωδέκατον)❩δωδέκατον τῶν ὑπαρχόντων τὰ δύο|num:2| τάλαντα̣τάλαντα [ἀποδοθῆναι]ἀποδοθῆναι [.]. S-25 [Σαραπίων]Σαραπίων
21 [ῥ]ή̣τωρ̣ῥήτωρ πρ̣ο̣σ̣έθηκενπροσέθηκεν · S-26 μ̣ὲνμὲν ἀναπομπὴ τῆ̣ς̣τῆς δί[κης]δίκης γ̣έγονενγέγονεν ἀπὸ τῆς ἡγεμονί̣α̣ς̣ἡγεμονίας , δεῖται δὲ σοῦ τῆς συν|gap:1||gap:18|
22 |gap:2|αι δὲ̣δὲ ταῦ̣ταταῦτα · S-27 καλῶς αὐ[τῇ]αὐτῇ πατὴρ διετάξατο ἀπ[ο]λα̣β̣ε̣ῖ̣νἀπολαβεῖν , γέγονε̣νγέγονεν γὰρ δύο|num:2| παίδων πατὴρ Ἥρων Ἀντωνᾶτο[ς]Ἀντωνᾶτος [τοῦ]τοῦ [τε]τε [πατρὸς]πατρὸς
23 [τῆς]τῆς σ̣υν̣αγ̣ορ̣ε̣υ̣ομένηςσυναγορευομένης καὶ τῆ[ς]τῆς ἀντιδίκ̣[ου]ἀντιδίκου [,], [ἀ]π̣οθνήσκωνἀποθνήσκων δ̣ὲδὲ καταλέλοιπεν ἐν τα̣ῖςταῖς δ̣[ιαθήκαις]διαθήκαις [τοῦ]τοῦ [μὲν]μὲν [δωδεκάτου]δωδεκάτου [τῶν]τῶν
24 [ὑπ]α̣ρχόν[τ]ω̣νὑπαρχόντων μέρ̣ουςμέρους κληρονόμον τὸν πατέρα τ[ῆς]τῆς ἡμετ̣έ̣ραςἡμετέρας , τοῦ δὲ ❨(ἡμίσους)❩ἡμίσους ❨(τρίτου)❩τρίτου ❨(δωδεκάτου)❩δωδεκάτου τ̣ὴ̣ν̣τὴν [ἀ]ντ̣ί̣δ̣ι̣[κον]ἀντίδικον [,], [καὶ]καὶ [τῇ]τῇ [διʼ]διʼ [ἐναντίας]ἐναντίας
24-25 [ἐκέ]∤[λευ]σ̣εἐκέ∤λευσε
25 , ἐπειδὰν γαμηθ̣ῇγαμηθῇ ἀνδρὶ παῖς , δοῦναι [μὲ]νμὲν ❨(τρίτον)❩τρίτον ❨(δωδέκατον)❩δωδέκατον τῶν παρʼ αὐτ[ῇ]αὐτῇ ὑ̣[παρχόντ]ων̣ὑπαρχόντων [τῇ]τῇ [παιδί]παιδί [,], [μεταξὺ]μεταξὺ [δὲ]δὲ
25-26 [παρακατα]∤[θ]έ̣[σθ]αιπαρακατα∤θέσθαι
26 παρὰ Κολλούθῳ δύο|num:2| τά̣λαντατάλαντα , ἵνʼ , εἰ α[ὐ]τῷαὐτῷ ἐ̣χ̣|gap:4|ηἐχ|gap:4|η ταῦτα ἀντὶ τῶν ὑπ[α]ρχό[ν]τωνὑπαρχόντων , ἔχοι|gap:1||gap:13| [,], [ὥστε]ὥστε [ἢ] [τὰ]τὰ [δύο][|num:2|]δύο|num:2|
27 [τάλαντα]τάλαντα ἢ̣ τὸ ❨(τρίτον)❩τρίτον ❨(δωδέκατον)❩δωδέκατον τῶν ὑπαρχόντων ἀ̣[π]ολαβεῖνἀπολαβεῖν [τ]ὴ̣ν̣τὴν παῖδα . S-28 ταῦτα μὲν ἔστι |gap:1||gap:1||gap:2| |gap:1|ειν , |gap:2| αγραφ|gap:22|
28 [παρὰ]παρὰ [τῷ]τῷ [Κολλ]ο̣ύθῳΚολλούθῳ . S-29 καὶ ἐς ὅσον μ̣ὲνμὲν ἐ̣κεῖνοςἐκεῖνος περ[ιῆν]περιῆν [,], [η῏]νη῏ν τὰ δίκαι̣αδίκαια πρὸς τῇ π̣[αιδὶ]παιδὶ |gap:7|ω|gap:1| |gap:18| [τῶν]τῶν
29 [δύο][|num:2|]δύο|num:2| [ταλάντ]ωνταλάντων παρʼ ἐκείνῳ κ[ατ]ακειμένωνκατακειμένων . S-30 ἔπει[τα]ἔπειτα [ἐτ]ελεύτησενἐτελεύτησεν μὲν ⋰ὁ⋱ Κολ[λοῦθ]οςΚολλοῦθος , κληρονόμο̣ι̣κληρονόμοι [δ]ὲ̣δὲ αὐ̣το̣[ῦ]αὐτοῦ |gap:14|
30 |gap:5| [μὴ]μὴ ∼[ἀκ]ρ̣ειβῶς∽ἀκριβῶς τὸ πρᾶγμ̣[α]πρᾶγμα [ε]ἰ̣δότεςεἰδότες . S-31 μάρτυρ[ες]μάρτυρες [εἰσ]ι̣νεἰσιν κληθέντες , ἐὰν ∼ἔξ̣η̣ρν̣ο̣ι∽ἔξαρνοι γένωνται̣γένωνται , |gap:1||gap:1||gap:1||gap:1||gap:15|
31 |gap:9| παρὼν Πείσων , ἔ̣[σ]τινἔστιν δὲ καὶ Δίδυμ̣[ος]Δίδυμος [,], [οἵτι]νεςοἵτινες δύνανται ἐκείνους ἐλέγξαι . S-32 Παᾶ[π]ι̣ς̣Παᾶπις ἡμᾶς̣ἡμᾶς |gap:15|
32 |gap:9|α̣ι|gap:9|αι μὴ ἀποδιδῷ . S-33 τ̣ῆ̣ςτῆς μὲν παιδὸς ἤδ̣[η]ἤδη [γ]ε̣γ̣αμημένηςγεγαμημένης κατὰ τὰς εὐχὰς τοῦ πάππου τοῦ δὲ καιρο̣[ῦ]καιροῦ [κατεπείγοντος]κατεπείγοντος
33 |gap:15|ν τὰ [γρ]αφ̣ένταγραφέντα ⋰ὑ⋱πὸὑπὸ τ̣οῦτοῦ τε[λευτ]ήσ̣α̣ν̣τοςτελευτήσαντος . S-34 Ὡριγένης ν̣ε̣[ώ]τε̣ροςνεώτερος ῥή[τ]ωρῥήτωρ εἶπ[εν]εἶπεν · S-35 εἰ θέλει[ς]θέλεις |gap:8| [,], [ἄκουσον]ἄκουσον
34 [τῆς]τῆς [ἡμετέρας]ἡμετέρας [τῇ]τῇ [ἑ]ξῆ[ς]ἑξῆς δικ[ασ]ίμ̣ῳδικασίμῳ , βιβλίων [γὰρ]γὰρ χρείαν ἔ̣χειἔχει . S-36 Ἑρμανοῦβις αὐτῷ ❨εἶπ(ε)❩εἶπε · S-37 βιβλίων οὐκ ἔ[χει]ἔχει [χρείαν]χρείαν |gap:7|
35 |gap:8| [Ὡριγένης]Ὡριγένης [ν]ε̣ώ̣τ̣ε̣ρ̣οςνεώτερος ῥήτωρ ❨εἶπ(ε)❩εἶπε · S-38 [χ]ρ̣εία̣χρεία [ἐσ]τ̣ὶνἐστὶν βιβλίων , ⋰ἵ⋱ναἵνα διδάσ̣κ̣ω̣μενδιδάσκωμεν . S-39 Ἑρμανο̣ῦβι̣[ς]Ἑρμανοῦβις [αὐτῷ]αὐτῷ [❨εἶπ(εν)❩]εἶπεν [·]· S-40 |gap:9|
36 |gap:18|ο̣ν|gap:18|ον δ[ιʼ]διʼ ἑρμηνέως Ἀ̣μ̣[μώνιον]Ἀμμώνιον [κ]α̣[ὶ]καὶ Ἀντωνῖνον κα̣[ὶ]καὶ [Σ]α̣[ραπίωνα]Σαραπίωνα [καὶ]καὶ [Ὡριγένην]Ὡριγένην |gap:15|
37 |gap:?| [Ἀμ]μώνιοςἈμμώνιος ῥήτωρ ❨εἶπ(εν)❩εἶπεν · S-41 ἐμὲ οὐδέποτε κατήχησεν . S-42 Ἑρμανοῦβις Ἀρητοῦτι εἶπεν · S-43 σήμερον τίνα ἐδίδαξας ; S-44 ∼[ἀ]πεκρείνατο∽ἀπεκρίνατο ·
38 S-45 [ἐ]π̣ὶἐπὶ τοῦ ∼προθμίου∽πορθμίου εὑρήκασίν με . S-46 Ἑρμανοῦβις Πείσωνι εἶπεν · S-47 ὡς πρεσβύτης καὶ πίστεως ἄξιος εἰπὲ οἶδας ἐν τῷ
38-39 πρά∤[γματ]ι̣πρά∤γματι
39 , μηδενὶ κεχαρισμένον πο̣ι̣ῶ̣ν̣ποιῶν . S-48 Πεί[σ]ωνΠείσων ❨εἶπ(ε)❩εἶπε · S-49 πρὸ πολλοῦ χρόνου γέγονα{γέγονα} μεταξὺ Κολλούθου τούτου τοῦ ὑποβληθέντος
40 [γέ]γονενγέγονεν ἄγραφος ∼μεσειτία∽μεσιτεία , οὐ μνη[μ]ονεύωμνημονεύω δέ , τί ἐν τῇ ∼μεσειτίᾳ∽μεσιτείᾳ ἐγένετο , πρεσβύτης ἄνθρωπός εἰμι , οὐκ ἐνιαυτὸς
41 [δι]αγέγονενδιαγέγονεν οὐδὲ δύο|num:2| οὐδὲ ∼τρ̣ῖς̣∽|num:3|τρεῖς|num:3| . S-50 Ἑρμανοῦβις αὐτῳ ❨εἶπ(εν)❩εἶπεν · S-51 οὐ μέμνησαι οὖν ; S-52 ∼ἀπεκρείνατο∽ἀπεκρίνατο · S-53 ∼αὐ∽οὐ . S-54 Ἑρμανοῦβις Διδύμῳ ❨εἶπ(ε)❩εἶπε ·
42 S-55 καὶ σὺ τί λέγεις ; S-56 ∼ἀπεκρείνατο∽ἀπεκρίνατο · S-57 ∼κἀγὼ∽καὶ $ἐγὼ τὸ αὐ[τ]ὸαὐτὸ λέγω , πολὺς χρόνος διαγέγονεν , οὐ μέμνημαι . S-58 Ἀμμώνιο[ς]Ἀμμώνιος [ῥ]ήτωρῥήτωρ εἶπεν ·
43 S-59 ἐν μέντοι ὡμολόγησαν ∼μεσειτίαν∽μεσιτείαν γ̣εγ̣ενῆσθαιγεγενῆσθαι , ὁμολογοῦσιν τὰς γενομένας συνθήκας . S-60 Ὡριγένης νεώτερος
44 ῥήτωρ ❨εἶπ(ε)❩εἶπε · S-61 δὸς ἡμῖν ἡμέραν . S-62 Σα̣ρ̣α̣πί[ων]Σαραπίων ῥήτωρ ❨εἶ(πεν)❩εἶπεν · S-63 ἀναγιγνώσκω πῶς ἡμεῖς μεταδεδώκαμεν . S-64 ἀν[α]γνόντοςἀναγνόντος οὕτως ·
45 S-65 ἐξ ἐνκελεύσεως τοῦ κρατίστου ἐπισ[τ]ρατήγουἐπιστρατήγου Κλαυδίου Κλεογένους ἐπακολουθοῦντος Αὐρηλίου Πτολεμαίου ὑπηρέτου
46 τῆς ἐπιτροπῆς Αὐρηλία Δημητρία καὶ Ἀνουβάριον ἀστὴ μεταδίδωμι Αὐρηλίῳ Κολλούθῳ <καὶ>καὶ ὡς ❨χρημ(ατίζει)❩χρηματίζει περὶ τ̣[α]λ̣άντωνταλάντων δύο|num:2| ,
47 παρʼ ἐστὶν ἐν μεσεγγυ̣ήματιμεσεγγυήματι . S-66 ❨(ἔτους)❩ἔτους δ|num:4| Α[ὐ]τοκράτοροςΑὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου Ἀντωνίου Γορδιανοῦ Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς [Σ]εβαστοῦΣεβαστοῦ Φαρμοῦθι κη|num:28| .
48 S-67 Αὐρήλιος Κολλοῦθος μετέλ[α]βονμετέλαβον τὸ τούτου ἴσον διʼ ἐμοῦ τοῦ υἱοῦ Νεικαντινόου . S-68 μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν Ὡριγένης
48-49 νεώτε∤ρο[ς]νεώτε∤ρος
49 [ῥ]ήτωρῥήτωρ εἶπεν · S-69 ∼ἡμεῖν∽ἡμῖν νῦν με[τα]δότωμεταδότω . S-70 Ἑρμανοῦβις αὐτῷ ❨εἶπ(ε)❩εἶπε · S-71 μετάλαβε καὶ τῇ ἑξῆς δικασίμῳ ἀκούσομαι . S-72 καὶ προσέθηκεν ·
50 S-73 ἐὰν κληθεῖσα γυνὴ μὴ ὑπακ[ο]ύσῃὑπακούσῃ , ἀπο[φ]ανοῦμαιἀποφανοῦμαι ὡσεὰν ∼κεινηθῶ∽κινηθῶ . S-74 Ἀμμώνιος ῥήτωρ ❨εἶπ(ε)❩εἶπε · S-75 παρὰ στρατιώτῃ
50-51 μεινά∤τωσαν
51 , μό[γι]ςμόγις ἤ[χ]θησανἤχθησαν . S-76 Ἀντ[ω]ν̣ῖ[νος]Ἀντωνῖνος ῥήτωρ εἶπεν · S-77 ἱκανὸν διδόασιν . S-78 Ἑρμανοῦβις εἶπεν · S-79 ἱκανὰ [παρ]ασχέτωσανπαρασχέτωσαν .