Sematia

chr.mitt.91.xml

TM: 20156HGV: 20156Date: 157 – 159Place: Alexandria

1 m1 S-1 |gap:21|τ̣ο̣|gap:27||gap:2||gap:21|το|gap:27||gap:2|
2 |gap:19| [Π]ό[σ]του[μος]Πόστουμος |gap:20|κρει
3 |gap:18|ος μου|gap:21|τη
4 |gap:18| εἶ̣πενεἶπεν · S-2 ο|gap:1||gap:18|νοις |gap:3|π̣ε|gap:3|πε
5 |gap:22| Νικ|gap:1||gap:15|ων μ|num:40| πε
6 |gap:13| [ἐ]νθάδεἐνθάδε σ̣υσυ παρεῖ ; S-3 Σ[μάραγδος]Σμάραγδος [εἶ]πενεἶπεν · S-4 κατῆλθον , ἵνα
7 |gap:10| [οἱ]οἱ [κ]ληρονόμοικληρονόμοι τὰ οὐικήσιμα [τελῶσ]ιντελῶσιν ἵνʼ ἐγὼ ὑπὲρ
7-8 ἐ∤μ̣αυ[τοῦ]ἐ∤μαυτοῦ
8 [καὶ]καὶ [τ]ῶντῶν τέκνων μ̣ο̣υ̣μου δῶ . S-5 Πόστουμ[ος]Πόστουμος εἶπεν · S-6 πρὸ δώδεκα|num:12| ἐτῶν
9 τῶν [ταβελ]λῶνταβελλῶν γενομ[έν]ωνγενομένων νῦν ἐμνήσ[θη]ςἐμνήσθης περὶ εἰκοστῆς ; S-7 δύνασαι
10 οὖν , [λα]β̣ὼνλαβὼν βενεφικιάριον , ἀναζητήσας ἀγαγεῖν τὸν Εὐτυχᾶν καὶ
10-11 κο∤μίσαι
11 τὰς ταβέλλας . S-8 Σμά[ρ]αγδοςΣμάραγδος εἶπεν · S-9 ζητήσω αὐτόν . S-10 μεθʼ ὀλίγον
11-12 ἐ∤πελθόντος
12 τοῦ Σμαράγδ[ο]υΣμαράγδου καὶ κομίσαντος ταβέλλας τρεῖς|num:3| καὶ
12-13 εἰπόν∤τ[ο]ςεἰπόν∤τος
13 τ̣ὸ̣ντὸν Εὐτυχᾶν μὴ εὑρηκέναι , Πόστουμος εἶπεν · S-11 πόθεν οὖν τ[ὰ]ς̣τὰς
13-14 τα∤βέλλα[ς]τα∤βέλλας
14 [ἔ]λαβεςἔλαβες · S-12 Σμάραγδος εἶ[π]ενεἶπεν · S-13 τὸ παιδίον τὸ παραφυλάσσον ⸢χ⸣χ
14-15 αὐ∤τοῦ
15 τ̣ὴ̣ν̣τὴν ∼ζενίαν∽ξενίαν αἰτήσα[ς]αἰτήσας ἔλαβον αὐτάς . S-14 ⊢Πόστουμος⊣Πόστουμος εἶπεν ·
15-16 S-15 ἐπηνέ∤χθ[ησ]ανἐπηνέ∤χθησαν
16 ταβέλλαι δύ[ο]|num:2|δύο|num:2| ἐλευθερώσεων τοῦ αὐτοῦ ὀνόματος
16-17 δια∤φόροις
17 χρόνοις , καὶ διστάζω , εἰ τῇ τοῦ τετελευτηκότος ∼χειρεὶ∽χειρὶ ἐγράφη .
18 S-16 πῶς [γὰρ]γὰρ δύναται δὶς τὸν αὐτὸν ἠλευθε[ρ]ω̣κέναιἠλευθερωκέναι ; S-17 διὰ τοῦτο οὖν καὶ
19 περ[ὶ]περὶ [τῶ]ντῶν ἄλλων ταβ[ε]λλῶνταβελλῶν πασῶν ὑ[ποπ]τεύωὑποπτεύω καὶ πολλά με ∼κεινεῖ∽κινεῖ
20 πι[στοῦ]νπιστοῦν ὅτι πρὸ πολλῶν ἐτῶν γραφεισῶ[ν]γραφεισῶν εἰκοστὴ οὐκ ἐδόθη καὶ ὅτι
21 με[θʼ]μεθʼ [ἱ]κανὰἱκανὰ ἔτη ἀπο[γ]ρ̣αφόμενοςἀπογραφόμενος ἐκεῖνο[ς]ἐκεῖνος ἐπικρίσεως γεινομένης
22 δού[λο]υςδούλους αὐτοὺς ἀπεγρ[ά]ψατοἀπεγράψατο · S-18 ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ὁμολογοῦσι μηδέποτε
23 ἐγν[ω]κέναιἐγνωκέναι αὑτοὺς ἐλευθέρους γενομένους καὶ ὅτι Γεμέλλος
23-24 ἐδολοφο∤νήθη
24 καὶ μετὰ τὸν θάνατον αὐτοῦ αἱ [τ]αβέλλαιταβέλλαι ὡς κατὰ χάριν 〚αὐτοῦ〛αὐτοῦ τοῖς
25 [δο]ύλοι̣ςδούλοις ἐδόθησα̣ν̣ἐδόθησαν . S-19 κ[αὶ]καὶ ἐκ̣[έλευσ]ενἐκέλευσεν τὸν δηλούμενον γεγραφέναι
26 [τὰ]ςτὰς ταβέλλας νομικὸ[ν]νομικὸν [Ἰούλιον]Ἰούλιον [τὸ]ντὸν καὶ Σαραπίωνα προσα̣[χ]θ[ῆναι]προσαχθῆναι .
27 S-20 [Δι]ογένηςΔιογένης προσοδ[οποιὸς]προσοδοποιὸς [εἶπεν]εἶπεν [·]· S-21 [ἐὰν]ἐὰν ἐξετάσῃς , εὑρήσεις δ[ιὰ]διὰ [τῆς]τῆς
27-28 [γε]∤[νο]μένηςγε∤νομένης
28 ἐπικρίσε[ως]ἐπικρίσεως |gap:12| [δ]ούλουςδούλους ἀπογραφέν[τας]ἀπογραφέντας |gap:3|
29 |gap:2||gap:2||gap:1||gap:1||gap:1| μεταγεν[ομένων]μεταγενομένων [τῶν]τῶν |gap:2| [ταβ]ελλῶνταβελλῶν . S-22 Κασ[ι]αν[ὸς]Κασιανὸς [εἶπεν]εἶπεν [·]·
30 S-23 |gap:3||gap:2|ο̣|gap:1|ης|gap:3||gap:2|ο|gap:1|ης |gap:3|τη|gap:15| μ̣ό̣νοςμόνος ὅλον σοι τ̣ὸ̣τὸ [πρᾶγμα]πρᾶγμα
31 [ἐπὶ]δ̣ε̣ί̣ξωἐπὶδείξω . S-24 γὰρ τ|gap:15||gap:2| μ̣ὴμὴ ἐπενεχθ[ῇ]ἐπενεχθῇ |gap:5|
32 |gap:3| [Πτολε]μα⋰ϊ⋱δο̣ς̣Πτολεμαϊδος [ὡς]ὡς [γενομένης]γενομένης [γυν]α[ικ]ὸ̣ςγυναικὸς τοῦ στρατιώ[του]στρατιώτου |gap:5|
33 |gap:6|η . S-25 ἐπεὶ γὰρ [ἔγνωσάν]ἔγνωσάν [τινας]τινας [δούλο]υςδούλους ἐλευθερῶσθ[αι]ἐλευθερῶσθαι [ἔτι]ἔτι
34 [δὲ]δὲ [καὶ]καὶ [σύν]τ̣[ρο]φοςσύντροφος ὢν Σ[μάραγδος]Σμάραγδος [συνέπρ]α̣ττενσυνέπραττεν αὐτο̣ῖ̣αὐτοῖ |gap:5|
35 |gap:2||gap:3| ὑφελόμενοι αὐ̣[τῶν]αὐτῶν [τὰς]τὰς |gap:2| [ταβέλ]λ̣α̣ς̣ταβέλλας τῆς ἐλευθερώ[σεως]ἐλευθερώσεως
36 [καὶ]καὶ [ἑτέρ]ανἑτέραν ταβέλλα̣νταβέλλαν [μετὰ]μετὰ [τὴν]τὴν [τοῦ]τοῦ ἐ̣λ̣ε̣υ̣θερωθέντοςἐλευθερωθέντος τε̣[λευτὴν]τελευτὴν
37 [καὶ]καὶ [ἐξαλ]είψαντεςἐξαλείψαντες ἐκ τῶ[ν]τῶν [τούτου]τούτου τ̣α̣β̣ελλῶνταβελλῶν τὸ ὄνομα |gap:5|
38 |gap:5| [ἤ]λ[λ]αξανἤλλαξαν τὸ το̣ῦ̣τοῦ Εὐ̣[καί]ρ̣[ου]Εὐκαίρου [,], [ὅπω]ς̣ὅπως [ἐὰ]ν̣ἐὰν ἐπενέγκῃ Εὔκαιρ[ος]Εὔκαιρος
39 [ἐκπε]π̣[λ]ασμένηςἐκπεπλασμένης αὐτῆς ἐ̣πι̣[κρινητ]αιἐπικρινηται τῆς αὐτοῦ ταβέλλη[ς]ταβέλλης
40 |gap:4|τω|gap:1| οὔσης . S-26 καὶ ἱμάτια δὲ ἑλ̣[εῖν]ἑλεῖν ἐ̣[πέ]δειξαἐπέδειξα τοῦ τετελευτηκότος
41 [ἠμφι]εσμένηνἠμφιεσμένην τὴν Πτολ[ε]μα⋰ΐ⋱δαΠτολεμαΐδα [καὶ]καὶ [τὴν]τὴν μητέ[ρ]αμητέρα καὶ τὸν ἀδελφὸν
42 [αὐτῆς]αὐτῆς , καὶ ἀξιῶ , ἐ[π]ε̣ι̣δὴἐπειδὴ πλείονα ἐ̣κ̣ἐκ τ̣ῶ̣ν̣τῶν τ̣ο̣ῦ̣τοῦ τετελευτηκότος
42-43 ὑφείλαν∤[το]ὑφείλαν∤το
43 [,], [ἀντὶ]ἀντὶ το[ύ]τωντούτων ἀναι̣[ρ]ε̣θῆναιἀναιρεθῆναι τὰ ἀνδ̣ρ̣ά̣π̣ο̣[δ]αἀνδράποδα · S-27 κα[ὶ]καὶ [γ]ὰργὰρ Εὐπορᾶς δοῦλος
44 [αὐτῆς]αὐτῆς ἐκ τ̣ῆςτῆς οἰκίας μετή[νεγ]κ̣ενμετήνεγκεν τὰ [ἀργυρώματ]αἀργυρώματα δοθέντα αὐτῷ
45 [ὑπὸ]ὑπὸ [τῆς]τῆς Πτολεμα⋰ΐ⋱δοςΠτολεμαΐδος . S-28 ⊢Πτο[λεμαῒς]⊣Πτολεμαῒς ε̣ἶ̣π̣ε̣ν̣εἶπεν · S-29 [γ]ρ̣α̣φήγραφή ἐστιν τῶν
45-46 ἀ̣[ργυ]ρω∤[μάτων]ἀργυρω∤μάτων
46 , τὰ δὲ ἱμάτ[ια]ἱμάτια ἐμά ἐ̣[σ]τ̣[ιν]ἐστιν [·]· S-30 [ὁ] [γὰ]ργὰρ τ[ετ]ε̣λ̣ε̣υ̣τ̣ηκὼςτετελευτηκὼς ἐπίτροπός
47 [μου]μου [ἦν]ἦν καὶ συνκλ̣η̣[ρ]ονο̣[μοῦσα]συνκληρονομοῦσα [καὶ]καὶ [ἐν]ἐν [τῇ]τῇ ο̣ἰ̣κ̣ίᾳοἰκίᾳ αὐτοῦ καθεζομέν[η]καθεζομένη
1 |gap:10|ιμο|gap:1||gap:18|ν|gap:3||gap:33|
2 |gap:8|η̣|gap:2||gap:8|η|gap:2| ἐκ|gap:16| [ζῴ]δ̣ιαζῴδια τρία|num:3| |gap:15|ιν|gap:12|
3 |gap:7|λεμον ο̣ι̣δ̣|gap:5|οιδ|gap:5| [·]· S-31 [Πόστου]μ[ο]ςΠόστουμος εἶπεν · S-32 |gap:7|ο|gap:2| ἐκομι[ς]ἐκομις |gap:9|
4 |gap:4| [Σ]μάραγ[δο]ςΣμάραγδος . S-33 Πόσ[τουμος]Πόστουμος [Σμα]ράγδῳΣμαράγδῳ εἶπεν · S-34 [παρὰ]παρὰ [τίνος]τίνος λαβὼν τοὺς |gap:12|
5 |gap:5| Κασ̣ι̣ανῶΚασιανῶ . S-35 Σ[μ]άραγδ[ος]Σμάραγδος [εἶπεν]εἶπεν · S-36 π̣αρὰπαρὰ τοῦ φροντιστοῦ [τοῦ]τοῦ [Χα]ιρήμονοςΧαιρήμονος . S-37 Διο[γένης]Διογένης [εἶπ]ενεἶπεν ·
6 S-38 |gap:3| πρόβατα εἶχεν τε[τελευτ]η̣κὼςτετελευτηκὼς ἐν ἀπογραφῇ κ[αὶ]καὶ [ἄλλ]αἄλλα φ|num:500| ἀναπόγραφα κ̣α̣[ὶ]καὶ [μόσ]χουςμόσχους
7 καὶ ἄλ[λ]αἄλλα κτήνη , τελευτήσαν[το]ςτελευτήσαντος δὲ α[ὐ]τοῦαὐτοῦ εἰς ἑτέρας ἀγέλας μετήνεγκαν τὰ κτήνη . S-39 Πόστουμος
8 ε̣ἶ̣[πε]νεἶπεν · S-40 ἐγώ , ∼δύνομαι∽δύναμαι ἐνθάδε εὑρίσκειν , ζητῶ , περὶ δὲ τῶν ἐν Αἰγύπτῳ ἔγραψα πᾶσι τοῖς
8-9 στρα∤τηγοῖς
9 , ἵνα τῇ αὐτῶν πίστει περὶ πάντων ἐξετάσωσιν . S-41 διὰ τοῦτο δὲ πολλάκις [ἤ]πειξαἤπειξα τὸν
9-10 Σεμ∤πρωνιανὸν
10 ἀποδημῆσαι , ἵνα μηδὲν τῶν διαφερόντων τῷ ταμείῳ τῷ παιδὶ
10-11 παραπόλη∤ται
11 . S-42 Διογένης ε[ἶ]πενεἶπεν · S-43 ⋰ἵ⋱νʼἵνʼ εἰδῇς ὅτι καὶ στρατη[γὸ]ςστρατηγὸς ἤδη ∼συνπράττι∽συμπράττει αὐτοῖς , [Ἁ]ρ̣πάλουἉρπάλου τοῦ
11-12 ὑποπτευ∤ομένου
12 ἐν πᾶσι [τ]ὸντὸν υἱὸν ἐπιτηρητὴν τῶν προσόδων κατέστησεν . S-44 Πόστ[ου]μοςΠόστουμος εἶπεν · S-45 ὡς
13 προεῖπον , στρατηγός , ἐάν τι πράττῃ , τῇ ἰδίᾳ πίστει πράττει , καὶ ἐάν τι δυνηθῆτε ∼ἐλλέγξαι∽ἐλέγξαι
14 ὡς κακῶς ὑπʼ αὐτοῦ διοικηθέν , ἐπεξελεύσομαι . m2 S-46 ⸢ὧδε⸣ὧδε ⸢Εὐπορᾶς⸣Εὐπορᾶς ⸢προσάγεται⸣προσάγεται m1 προσαχθέντος Εὐπορᾶ τοῦ
14-15 ἐπιζητη∤θέντος
15 Εὔκαιρος εἶπεν · S-47 οὗτός ἐστιν παρὰ τῆς Πτολεμα⋰ΐ⋱δοςΠτολεμαΐδος τὰ ἀργυρώματα λαβὼν μετὰ
16 τελευτὴν τοῦ Σεμπρωνίου καὶ ἀπὸ τῆς οἰκίας αὐτοῦ μεταγαγών . S-48 Πόστ[ου]μοςΠόστουμος εἶπεν ·
16-17 S-49 τί∤νος
17 δοῦλος εἶ ; S-50 ∼ἀπεκρείνατο∽ἀπεκρίνατο · S-51 τοῦ πατρὸς τῆς Πτολεμα⋰ΐ⋱δοςΠτολεμαΐδος . S-52 Εὔκαιρος εἶπεν · S-53 καὶ αὐτὸς τοῦ
18 Γεμέλλου ἦν . S-54 Πτολεμα⋰ῒ⋱ςΠτολεμαῒς εἶπεν · S-55 πατήρ μου ἀπὸ κληρονομίας αὐτὸν [ἔ]σχενἔσχεν . S-56 Διογένης
19 προσοδοποιὸς εἶπεν · S-57 ἐκ τῆς κατʼ οἰκίαν ἀπογραφῆς ἀποδείκνυται , τίνος ἐστὶν δοῦλος .
19-20 S-58 Πόσ∤τουμος
20 Εὐπορᾷ εἶπεν · S-59 τὸ ἀληθὲς εἰπὲ περὶ ὧν οἶδας , τίς σοι τὰ ἀργυ[ρώ]ματαἀργυρώματα ἔδωκεν .
20-21 S-60 Εὐ∤πορᾶς
21 εἶπεν · S-61 ὅτε ἐσημάνθη , ὅτι ἐσφάγη [Σ]εμπρώνιοςΣεμπρώνιος , ἔκειτο ζῴ[δια]ζῴδια τρία|num:3| εἰς τὸ
21-22 τρίκλι∤νον
22 ἐπὶ τρίποδι καὶ φιάλη ἀργυρῆ καὶ σπον[δ]ε̣ῖ[ο]νσπονδεῖον καὶ θυμιατήριον καὶ δίσ[κος]δίσκος [μ]έγαςμέγας ·
22-23 S-62 εἰσελθόν∤τες
23 τινὲς πρὸς τὴν Πτολεμα⋰ΐ⋱δαΠτολεμαΐδα ἔλεγον αὐτῇ · S-63 ἆρον ταῦτα ἐκ τοῦ μ[έ]σ̣[ου]μέσου , μὴ ἐξηγητὴς
24 εἰσελθὼν ἐπʼ [ἀν]α̣[γ]ραφῆςἀναγραφῆς αὐτὰ ποιήσῃ . S-64 βαστ̣[άσ]α̣σ̣αβαστάσασα αὐτὰ καὶ βαλοῦσα [εἰς]εἰς ∼[σκρ]είνιον∽σκρίνιον
24-25 ἐπέ∤[θ]ηκέἐπέ∤θηκέ
25 μοι καὶ [ἤνεγκα]ἤνεγκα αὐτὸ εἰς κέλλαν τοῦ [βαλα]ν̣εί̣ουβαλανείου τοῦ ὄντος ἐν τῇ ο[ἰκίᾳ]οἰκίᾳ [.]. S-65 [με]τὰμετὰ δὲ δύο|num:2|
25-26 ἡμέ∤[ρ]α[ς]ἡμέ∤ρας
26 τοῦ συνεισ[ελθεῖν]συνεισελθεῖν [το]ὺςτοὺς ἄρχοντας εἰς τὴ[ν]τὴν [οἰκία]ν̣οἰκίαν καὶ ἀποστῆναι αὐτ[ὰ]αὐτὰ [κελεύο]ντοςκελεύοντος
26-27 Γεμέλ∤λου
27 τοῦ υἱοῦ μ[εταστήσ]ασαμεταστήσασα τὸ ∼σκρήνιον∽σκρίνιον , [Πτολεμ]α⋰ῒ⋱ςΠτολεμαῒς ἐπέδωκεν αὐτ[ὸ]αὐτὸ [τῷ]τῷ [Ἁρ]πάλῳἉρπάλῳ καὶ
27-28 πά∤λ̣ινπά∤λιν
28 αὐτὸ ἀπ̣[έκρυψεν]ἀπέκρυψεν . S-66 Πόστουμος Πτ[ολεμαίδι]Πτολεμαίδι εἶπεν · S-67 ἣν ἔλεγες γ̣ρ[αφὴν]γραφὴν [εἶ]ναιεἶναι τ̣ῶντῶν
28-29 ἀργυ∤[ρ]ωμάτωνἀργυ∤ρωμάτων
29 |gap:1||gap:7||gap:1|ούσης δώσει[ς]δώσεις [.]. S-68 [προσαχθέ]ντοςπροσαχθέντος τε τοῦ ἐπιζη[τηθέντ]οςἐπιζητηθέντος νομικοῦ
30 [Φ]λαου⋰ΐ⋱ουΦλαουΐου Ἰουλ[ίου]Ἰουλίου [τοῦ]τοῦ [καὶ]καὶ Σαραπίωνος [Πόστουμος]Πόστουμος εἶπεν · S-69 ᾔδεις Σεμπρώνιον ;
30-31 S-70 ∼ἀπεκρείνα∤το∽ἀπεκρίνα∤το
31 · S-71 πολλοῖς [ἔτεσι]ἔτεσι |gap:4|ω̣π̣|gap:2|μοι|gap:4|ωπ|gap:2|μοι ἦν κ[αὶ]καὶ [ἔγραψα]ἔγραψα [α]ὐτῷαὐτῷ καὶ ταβέλλας [ἐλευθε]ρώσεωνἐλευθερώσεων καὶ
31-32 δι∤πλώματα
32 γά[μων]γάμων [καὶ]καὶ ἔχω αὐτῶν ἀντί̣[γραφα]ἀντίγραφα . S-72 ⸢[Πό]στουμος⸣Πόστουμος 〚Πτολεμα⋰ῒ⋱〛Πτολεμαῒ 〚εἶπεν〛εἶπεν ἐκ[έλευσε]ἐκέλευσε κομισθῆναι
33 τὰς ταβέλλα[ς]ταβέλλας τ̣ὰ̣[ς]τὰς [κει]μέναςκειμένας παρὰ Γεμέλ[λῳ]Γεμέλλῳ [βιβ]λιοφύλακιβιβλιοφύλακι , καὶ ἐπεὶ [ἔδωκε]ἔδωκε αὐτῷ τὴν μίαν|num:1| ,
34 ἐπύθετο , εἰ γνώρι[μα]γνώριμα αὐτοῦ τὰ γράμματ[α]γράμματα [·]· S-73 [καὶ]καὶ [σ]υνκαταθεμένουσυνκαταθεμένου [Πόστου]μοςΠόστουμος εἶπεν · S-74 πῶς
35 [ο]ὖνοὖν τοῦ Εὐκαίρου δύ[ο]|num:2|δύο|num:2| ταβέλλαι ἐλευθερίας εὑ[ρί]σ[κον]ταιεὑρίσκονται ; S-75 ⋰Ἰ⋱ούλιοςἸούλιος καὶ Σαρ[απίων]Σαραπίων [ε]ἶπενεἶπεν · S-76 διπλαῖ ἔσθʼ
35-36 ὅ∤τε
36 γράφεσθαι εἰώθασι . S-77 Πόστουμος εἶπεν · S-78 ε̣ἰ̣εἰ , ὡς λέγεις , διπλαῖ ἐγράφη[σα]νἐγράφησαν , πῶς οὔτε αὐτὸς
37 χρόνος ἐν αὐταῖς πρόσκειται , ἀλλʼ οὐδὲ οἱ αὐτο[ὶ]αὐτοὶ [σ]φραγισταίσφραγισταί ; S-79 ⊢Κασιανὸς⊣Κασιανὸς [εἶ]π̣[ε]νεἶπεν · S-80 ὡς προεῖπόν
38 σοι , Πτολεμα⋰ΐ⋱ςΠτολεμαΐς , ⋰ὑ⋱φελομένηὑφελομένη τὴν ταῖς ἀλ[ηθεί]α̣ιςἀληθείαις τοῦ Εὐκαίρου ταβέλ[λαν]ταβέλλαν [τ]ῇτῇ Αὔξωνος τοῦ
38-39 τε∤τελευτηκότος
39 ἐνέγραψεν τὸ τούτου ὄνομα , ἐ̣[ν]ἐν ᾗ̣ πλαστογραφίᾳ περιμ[ένο]νπεριμένον ἐστὶν τὸ ὄνομα
40 [νῦ]ννῦν περὶ ὅλην τὴν ταβέλλαν . S-81 Σερῆνος εἶπ[εν]εἶπεν · S-82 Εὔκαιρος ἐρεῖ , τίς α[ὐτῷ]αὐτῷ [τὴ]ντὴν ταβέλλαν
40-41 ἔδω∤[κ]ενἔδω∤κεν
41 . S-83 Πόστουμος Εὐκα[ίρ]ῳΕὐκαίρῳ εἶπεν · S-84 ἥξει Ἅρπαλος καὶ ἐξετασθήσεται περὶ τούτου
41-42 ∼ἀκρειβέσ∤[τ]ερον∽ἀκριβέσ∤τερον
42 , καὶ ∼Σεμπρωνιῷ∽Σεμπρωνιανῷ εἶπεν · S-85 ὀφείλεις ἤδη ἐξελθεῖν εἰς Αἴγυπτον , ἵνα ἐξετάσῃς περὶ
42-43 πάν∤των
43 τῶν τοῦ τετελευτηκότος . S-86 ⊢∼Σεμπρωνιὸς∽⊣Σεμπρωνιανὸς εἶπεν · S-87 Πτολεμα⋰ῒ⋱ςΠτολεμαῒς μετὰ τὸν θάνατον πάντα
1 |gap:15||gap:1|λ̣ι̣ο̣|gap:10|ι̣α̣ν̣|gap:12|ο̣ς|gap:16||gap:15||gap:1|λιο|gap:10|ιαν|gap:12|ος|gap:16|
2 τω|gap:14|κ̣ε̣λευσαςτω|gap:14|κελευσας αὐ[τ]αὐτ |gap:9||gap:1|ηνα|gap:7| [ἀ]ναγκαίω̣[ς?]ἀναγκαίως |gap:14| καὶ τ[ὸ]τὸ
3 παιδίο[ν]παιδίον [κληρονόμον]κληρονόμον ποιήσασθαι |gap:6|ω̣ν|gap:6|ων πεφη[νε]πεφηνε |gap:4| . S-88 [Πτο]λεμα⋰ῒ⋱ςΠτολεμαῒς εἶ[πεν]εἶπεν [·]· S-89 [κατὰ]κατὰ [τ]ὴντὴν
3-4 δι[α]∤θήκηνδια∤θήκην
4 [ὁ] [Σεμπρ]ώνιοςΣεμπρώνιος Γεμέλλος [δέδωκε]νδέδωκεν αὐτῷ τινὰ [εἰς]εἰς [δι]ατροφὰςδιατροφὰς καὶ [ἱματισ]μόνἱματισμόν .
4-5 S-90 Πόσ∤τουμο[ς]Πόσ∤τουμος
5 [Πτο]λεμα⋰ΐ⋱διΠτολεμαΐδι εἶπεν · S-91 δ[ώσεις]δώσεις ἀντίγραφον τῶ[ν]τῶν [ἐν]ἐν [τ]ῇτῇ διαθήκῃ [ἐγγε]γραμμένωνἐγγεγραμμένων .
6 S-92 προσῆ[κον]προσῆκον [δʼ]δʼ ἐστιν καὶ τῶν ἄ[λλων]ἄλλων τῶν [ἐ]νθάδεἐνθάδε ὄ̣[ντων]ὄντων τοῦ Γεμέλλου̣Γεμέλλου [γρα]φ̣ὴνγραφὴν γενέσθαι
7 παρόντων ὑ̣μῶνὑμῶν . S-93 καὶ ἐκέλευσεν Σμάραγδον καὶ Εὔκαιρον εἰς τὴν τήρησιν παραδοθῆναι ,
8 τὸν δὲ νομικὸν Ἰούλιον τὸν καὶ Σαραπίωνα ⋰ἱ⋱κανὸνἱκανὸν παρασχεῖν , τὰς δὲ ταβέλλας ἀριθμῷ
9 πέντε|num:5| οὔσας κατασημηνάμενος καὶ ποιήσας καὶ τὴν Πτολεμα⋰ΐ⋱δαΠτολεμαΐδα σφραγίσαι ἔδωκεν
9-10 Γε∤μέλλῳ
10 βιβλιοφύλακι . S-94 ἐξῆλθεν Ἀγαθοκλῆς ὑ[π]ηρέτηςὑπηρέτης .
11 S-95 ὁμοίως τοῦ αὐτοῦ Ποστο[ύμ]ουΠοστούμου τοῦ αὐτοῦ ἔτους Ἁθὺρ ε|num:5| .
12 S-96 Λονγῖνος Σεμπρωνιανὸς ἐπίτροπος Σεμπρωνίου [Γ]εμέλλο̣υ̣Γεμέλλου ἀφήλικος προσελθὼν
13 εἶπεν · S-97 ἐν τῇ ἐπιστολῇ , ἔγραψας τῷ στρατηγῷ τοῦ Ἀρσινοείτου περὶ τῶν
13-14 ὀνομασθέν∤των
14 ὑπὸ τῶν δούλων , οὐ προσεγράφη Σεμπρώνιος Αἰσχίνης ὀνομασθεὶς
15 ὡς πρόβατα ἐκείνου ἀποσπάσας . S-98 περ[ὶ]περὶ κα[ὶ]καὶ αὐτοῦ ἀξιῶ γραφῆναι , ἵνʼ ἐκπεμφθῇ .
16 S-99 Πόστουμος εἶπεν · S-100 γράψω .