Sematia

chr.mitt.89.xml

TM: 9263HGV: 9263Date: 161 – 161Place: Arsinoites

1 m1 S-1 ❨[ἀ]ντίγρ(αφον)❩ἀντίγραφον ἀναφ[ο]ρίουἀναφορίου .
2 S-2 |gap:7| Φαβρικιανῷ ἐπάρχωι εἴλης καὶ ἐπὶ τῶν ❨κεκριμέν(ων)❩κεκριμένων
3 [παρὰ]παρὰ [Τιβε]ρίουΤιβερίου Τιβερείνου οὐετρανοῦ . S-3 ∼ἀνέτινα∽ἀνέτεινα βιβλ[ίδι]αβιβλίδια τῷ λαμπροτάτῳ
4 [ἡγεμόνι]ἡγεμόνι καὶ ἀνεπέμφθην ἐπὶ σὲ 〚καὶ〛καὶ ἐπὶ ὑπογ[ρ]αφ[ῆς]ὑπογραφῆς ο[ὕ]τωςοὕτως ἐχούσης · S-4 οἱ
4-5 ταῦ̣∤[τα]ταῦ∤τα
5 [ἐπιδόντες]ἐπιδόντες [τ]ὰτὰ ❨βιβλ(ίδια)❩βιβλίδια ❨ἀριθ(μῷ)❩ἀριθμῷ ιθ|num:19| ἐντύχετε Φαβρικιανῷ [ἐ]πάρχῳἐπάρχῳ ❨εἴλ(ης)❩εἴλης καὶ ἐπὶ τῶν
6 [❨κεκριμέν(ων)❩]κεκριμένων |gap:2||gap:4| τὰ ἴσα ἐδόθη , ὃς τὰ κεκριμένα ∼ἐγβιβάσι∽ἐκβιβάσει . S-5 τὸ ❨ἀντίγρ(αφον)❩ἀντίγραφον
7 |gap:4||gap:3||gap:2||gap:1| κ̣α̣ὶ̣καὶ ἀξιῶ ἀκουσθῆναι · S-6 ὑπέταξα δὲ καὶ τὸ ἀνῆκον ❨μέρο(ς)❩μέρος τῆς τοῦ
8 [στρατηγοῦ]στρατηγοῦ [ἀπο]φάσεωςἀποφάσεως τὸ ❨ἀντίγρα(φον)❩ἀντίγραφον , ἵνʼ ❨εὐεργετη(μένος)❩εὐεργετημένος . S-7 διευτύ[χ]ειδιευτύχει . S-8 ἔστι δὲ τοῦ ❨βιβλ(ιδίου)❩βιβλιδίου τὸ
9 ❨ἀν[τ]ίγ[ρ(αφον)]❩ἀντίγραφον [·]· S-9 [Οὐολ]ουσίῳΟὐολουσίῳ Μαικιανῷ ❨ἐπάρχ(ῳ)❩ἐπάρχῳ Αἰγύπ[το]υΑἰγύπτου παρὰ ❨Τιβερίο(υ)❩Τιβερίου Τιβε[ρί]νουΤιβερίνου
10 οὐ[ετρ]αν[οῦ]οὐετρανοῦ [.]. S-10 [κ]ατὰκατὰ τὴν ἔμφυτόν σου εὐμένειαν προῄρεσαι εἰς πᾶν τὰ ἐπάξια
11 πρ̣|gap:4||gap:2||gap:3|ξ̣α̣σ̣θ̣αιπρ|gap:4||gap:2||gap:3|ξασθαι πρὸς τὰ ἤδη κεκριμένα ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ τοῦ μὴ ὥρ[α]ςὥρας διπλᾶς κατατρίβεσθαι ,
12 καὶ α̣ὐ̣τ̣ό̣θ̣ʼαὐτόθʼ οὖν πρὸς <τοὺς>τοὺς τὰ ἤδη κεκριμένα μάτην παρ[ε]νοχλοῦνταςπαρενοχλοῦντας , <διʼ>διʼ οὗ περὶ
13 τῶν ἀν[τ]ι[δ]ί̣κωνἀντιδίκων ἐντυγχάνω σ[ο]ισοι δεόμενος τῆς ἀπὸ σοῦ ἀντιλήμψεως
14 τ̣[υχεῖ]ντυχεῖν . S-11 δ[ιαδι]κ̣α̣[σί]αςδιαδικασίας περὶ κληρονομίας μοι ἐν[σ]τάσηςἐνστάσης κατέστημεν ἐπὶ
14-15 Θεο∤[δώρου]Θεο∤δώρου
15 |gap:1||gap:1||gap:1||gap:2|πέρας εἴληφεν καὶ ∼προσκριθεν∽προσκριθέντων μο̣[ι]μοι τῶν ὑπαρχόντων
16 |gap:4||gap:1||gap:1||gap:1||gap:1||gap:1|μενης τῆς κληρονομίας κατὰ τ[ὰ]τὰ κείμενά μοι δίκαια ·
16-17 S-12 ἐπει∤[δὴ]ἐπει∤δὴ
17 |gap:3|ε|gap:2||gap:1|α|gap:3|ν περὶ τῶν αὐτῶν παλινδικοῦντες καὶ μάτην
18 ἐπ̣έδωκάνἐπέδωκάν [μ]ο[ι]μοι ἐμφοβοῦντές με δι̣αστολικὸνδιαστολικὸν ὑπόμνημα , ❨παρατυχ(ὼν)❩παρατυχὼν
19 ἐ̣π̣ὶ̣ἐπὶ τὴν [σὴν]σὴν [δ]ιάγνωσινδιάγνωσιν ἀξιῶ προσκυνῶν τὸ ἱερώτατον βῆμα τ̣ο̣υ̣|gap:1|ο|gap:1||gap:3|του|gap:1|ο|gap:1||gap:3|
20 λ̣ι̣|gap:3||gap:3|ωνλι|gap:3||gap:3|ων ἐκ τῆς ❨ἀσυνκρίτ(ου)❩ἀσυνκρίτου ἐ̣π̣ι̣στροφῆςἐπιστροφῆς εἰς τοῦτο μεῖναι αὐτοὺς
21 α|gap:4||gap:2|να νουθεσίας , ἀκοῦσαί μου πρὸς αὐτούς , ἤδη ποτὲ
21-22 ἀποσπῶ∤[νται]ἀποσπῶ∤νται
22 [τῆ]ςτῆς κα[τʼ]κατʼ ἐμο[ῦ]ἐμοῦ ἐπηρείας ∼παρασύραντάς∽παρασύραντές με εἰς τὰ κριτήρια , ἄνθρωπον
23 τ̣[ούτ]οιςτούτοις ὑπηρε[τ]ήσανταὑπηρετήσαντα ταῖς στρατίαις ἀμέμπτως , ἵνʼ ὑπὸ σοῦ
23-24 εὐεργε∤τ[ημένος]εὐεργε∤τημένος
24 . S-13 δ[ι]ευτύχειδιευτύχει . S-14 Τιβέριος Τιβερεῖνος οὐετραν[ὸς]οὐετρανὸς ἐπιδέδωκα .
25 S-15 ❨(ἔτους)❩ἔτους |gap:11| [Φαρμο]ῦθιΦαρμοῦθι ε|num:5| . S-16 μέχρι τούτου τὸ ∼[βι]βλείδιον∽βιβλίδιον . S-17 ἔστιν δὲ
26 κ[αὶ]καὶ [τῆς]τῆς [ἀποφάσε]ωςἀποφάσεως τὸ ἀνῆκον μέρος · S-18 Θεόδωρος στρατηγὸς
26-27 σκεψά∤μεν[ος]σκεψά∤μενος
27 [❨εἶπ(εν)❩]εἶπεν · S-19 ἤδη καὶ ἐχθὲς διαλαβὼν ❨ὑπερεθέ(μην)❩ὑπερεθέμην μὲν τ[ὸ]τὸ πρᾶγμα ἐκ τοῦ
27-28 ἀνα∤γν̣ω̣σ̣θ̣έν[το]ςἀνα∤γνωσθέντος
28 ὑπομνήματος Μουνατίου · S-20 ἐπεὶ δὲ σήμερον καὶ Τιβερεῖνος
29 ∼κ[α]τεστην∽κατέστη [ὑ]πὲρὑπὲρ μαμμῴων ὑπαρχόντων , ὧν οὐ δεόντως
29-30 ἐπικρατοῦ∤σι̣[ν]ἐπικρατοῦ∤σιν
30 [αἱ]αἱ πε̣ρ[ὶ]περὶ τὴν Ἀθηνάριον ὡς ἐκ διαθήκης κληρονόμοι γενόμεναι <τῶν>τῶν τοῦ
31 ε|gap:1||gap:3| [Ἀνθ]ε[σ]τ[ί]ουἈνθεστίου Γεμέλλου ∼πατρων∽πάτρωνος ❨αὐτ(ῶν)❩αὐτῶν ὑπαρχόντων τῶν μήπω
31-32 φθα∤σά[ντων]φθα∤σάντων
32 ε[ἰ]ςεἰς αὐτὸν ∼〚εἰσ〛ελθῖν∽ἐλθεῖν ἀπὸ τῆς μητρός , συνεμπέπλεκταί τε τῶι
33 ἀναγνωσθέντ[ι]ἀναγνωσθέντι ὑπομνήματι καὶ μαμμῷα ὑπάρχοντα , αἱ περὶ ∼τη∽τὴν
34 Ἀθ[η]ν[άριο]νἈθηνάριον ἱκανὸν παρέξουσι τῶν ἐκ κρίσεως φανησομένων ,
34-35 πά∤ση[ς]πά∤σης
35 [τε]τε [τῆς]τῆς [προσό]δουπροσόδου , ἐξ οὗ τετελεύτηκεν Ἀνθέστιος Γέμελλος .
36 S-21 ἐξῆλθεν Δ[ι]όσ[κ]ο̣ρ̣[ος]Διόσκορος ❨Ἁρποκρατ(ίωνος)❩Ἁρποκρατίωνος ὑπη[ρ]έτηςὑπηρέτης . S-22 μέχρι τούτου <ἡ> <ἀπόφασις>ἀπόφασις <·>· S-23 <ἔστι>ἔστι <δὲ>δὲ καὶ τὸ ἀνῆκον
37 μέρο[ς]μέρος [τ]οῦτοῦ ὑπ[ο]μνήματοςὑπομνήματος · S-24 τυγ̣χάνειτυγχάνει δέ , κύριε , καὶ ὃν λέγουσι
37-38 πα∤τέρα
38 αὐτῶ̣ν̣αὐτῶν εἶναι ἔτι π̣άλαιπάλαι ὑπὸ Ἀπ[ο]λλιναρίουἈπολλιναρίου στρατηγήσαντος
38-39 κατα∤κρ[ιθεὶς]κατα∤κριθεὶς
39 λόγους μου τάξασθαι , ὅστις οὐκ ἔταξεν · S-25 κατὰ τοῦτο ἀξιῶ καὶ νῦν
40 το[ύ]το̣υ̣ς̣τούτους τοὺ[ς]τοὺς κληρονόμους λόγους μοι τάξασθαι . S-26 Τιβέρις ❨Τιβερῖνο(ς)❩Τιβερῖνος
41 ἐπιδέ[δ]ωκαἐπιδέδωκα . S-27 Θέων · S-28 ❨ἀξι(οῖ)❩ἀξιοῖ Τιβερῖνος τῇ ∼ἀποφάσι∽ἀποφάσει τοῦ κρατίστου Λιβεραλίου
42 μεν|gap:2||gap:2||gap:1|φ|gap:2|ι Φαρμοῦθι ζ|num:7| . S-29 ἐξῆλθεν αὐ[τ]ὸςαὐτὸς [ὑ]πηρέτηςὑπηρέτης .