Sematia

chr.mitt.88.xml

TM: 9924HGV: 9924Date: 142 – Place: Arsinoites oder Alexandria

1 m1 S-1 κράτιστος διοικητὴς Ἰουλιανὸς διέπων
2 τὰ κατὰ τὴν δικαι[ο]δοσίανδικαιοδοσίαν ἠθέλησεν σὲ
3 ∼μεσείτην∽μεσίτην ἡμῶν καὶ κριτὴν ∼γενέσσθαι∽γενέσθαι περὶ ὧν ἔχομεν πρὸς τοὺς
3-4 ἀντιτεταγμέ∤ν[ο]υςἀντιτεταγμέ∤νους
4 . S-2 [ἦν]ἦν δ̣ʼδʼ ἡμῶ̣ν̣ἡμῶν τὸ πρᾶγμα · S-3 πατήρ μου
5 Ἰούλιος Ἀγριππ[ια]ν[ὸ]ςἈγριππιανὸς ∼δανιστὴς∽δανειστὴς [ἐ]γένετοἐγένετο ἀνδρὸς
6 μὲν τῆς ἀντιτεταγμένης ἀρτίως
6-7 Δρου∤σίλλας
7 πατρὸς δὲ |gap:2|δεντίου Φιλίππου
7-8 τού∤του
8 καὶ ἀφήλικος ἀδελφοῦ αὐτοῦ 〚τ̣ι̣〛τι
9 ἔτι ἀπὸ τοῦ ιγ|num:13| ❨(ἔτους)❩ἔτους θεοῦ Ἁδριανοῦ , καὶ ὡς
10 οὐκ ἀπελάμβανε τὰ ὀφειλόμενα
10-11 ἐχρή∤σα⸢το⸣ἐχρή∤σατο
11 ἐπὶ περιόντος αὐτοῦ τοῖς νομίμοις
12 ∼μ̣ε̣σ̣ε̣ν̣γ̣ύ̣ου∽μεσεγγύου ∼ἀντιπόντος∽ἀντειπόντος .
12-13 S-4 μεταλλάξαν∤τος
13 δὲ αὖ [τοῦ]τοῦ ἐξ ἀντιδικίας γυνὴ αὐτοῦ
14 οὖσα Δρουσ[ί]λλαΔρουσίλλα προδικοῦσα τῶν τούτου
15 τέκνων Φιλίππου τε τοῦ ἐξ ἀντιδικίας
16 κα̣ὶ̣καὶ τ̣[ο]ῦ̣τοῦ ἀ̣φ̣ή̣λ̣ι̣κ̣οςἀφήλικος τότε οὐδέπω ὄντων
17 τῶν ἐτ[ῶν]ἐτῶν ἠμφισβήτησεν πρὸς τὸν
18 πατέρα πρ̣ὸ̣ς̣πρὸς Ἀσκληπιάδην γενόμενον̣γενόμενον
19 |gap:1||gap:11| , μετερχομένη ⸢μὲ̣ν̣⸣μὲν 〚καὶ〛καὶ
19-20 προῖ∤κα
20 π̣|gap:4||gap:2|νπ|gap:4||gap:2|ν ∼ὀφείλεσσθαι∽ὀφείλεσθαι ⸢ἑ⸣αυτῇἑαυτῇ ὑπὸ τοῦ
21 Ἀπολιναρίου , βοηθοῦσα δὲ καὶ τοῖς
21-22 ἀφή∤λιξι
22 〚β|gap:2||gap:1|〛β|gap:2||gap:1| 〚κληρονόμοις〛κληρονόμοις 〚δηλονότι〛δηλονότι 〚τοῦ〛τοῦ
23 〚π|gap:4||gap:1|〛π|gap:4||gap:1| καὶ προφερομένη εἶναι αὐτοὺς
24 τοῦ π̣α̣τ̣ρ̣ὸ̣ς̣πατρὸς κληρον[ό]μουςκληρονόμους , μεμφομένη
25 δὲ τοὺς κατασταθέντας αὐτῶν τῆς
25-26 ὀρφα∤νείας
26 ἐπι[τρό]πουςἐπιτρόπους ὑπὸ τοῦ πατρὸς αὐτῶν
27 ἀπὸ διαθήκης Γέμελλον καὶ Σεμπρώνιον
28 |gap:4||gap:4| ὡ̣ς̣ὡς ἀμελήσαντας τῶν τοῖς
28-29 ἀφή∤λιξι
29 διαφ[ε]ρόντωνδιαφερόντων . S-5 κα[ὶ]καὶ ἠθέλησεν
29-30 ∼Ἀσκλη∤πιάδης[ς]∽Ἀσκλη∤πιάδης
30 τοὺς ἐπιτ[ρ]όπουςἐπιτρόπους παρεῖναι , τὸν δὲ
31 πατέρα μου μηδὲν [κ]ατὰκατὰ τῶν ὑπαρχόντων
32 οἰκον[ομεῖν]οἰκονομεῖν 〚μέχρι〛μέχρι 〚κρίσεως〛κρίσεως 〚ενι|gap:3|πρ|gap:4||gap:1|〛ενι|gap:3|πρ|gap:4||gap:1|
33 〚ἀλ̣λ̣|gap:4||gap:1|〛ἀλλ|gap:4||gap:1| 〚μέχρ[ι]〛μέχρι 〚[κ]ρίσεως〛κρίσεως 〚περὶ〛περὶ 〚τὰ〛τὰ 〚γενόμενα〛γενόμενα
34 〚|gap:4||gap:4||gap:4||gap:4|〛|gap:4||gap:4||gap:4||gap:4| 〚∼συν⋰ί⋱δησιν∽〛συνείδησιν 〚ἐγένετο〛ἐγένετο
35 〚|gap:13||gap:4||gap:4|〛|gap:13||gap:4||gap:4| 〚Ἀνθέσ̣τ̣ιον〛Ἀνθέστιον
1 Γέμελλον ἐνέτυχεν Δρου[σίλ]λαΔρουσίλλα
2 Ἰουλίῳ Μαξιμιανῷ τῷ γενομ[έ]νῳγενομένῳ
3 δικαιοδότῃ , καὶ 〚εκε〛εκε ἔγραψεν
3-4 ἐπιστο∤λὴν
4 Κερεάλι στρατ〚η〛{στρατη} γενομένῳ
4-5 στρα∤τηγῷ
5 τῆς Ἡρακλείδου μερίδος τοῦ
6 Ἀρσινοείτου ἐπιλαβόντα [τοὺ]ςτοὺς
6-7 ὑπο∤μνηματισμοὺς
7 αὐτοὺς ἐξετάσαι
8 καὶ ἀναπέμψαι τὰ ἐνφερόμ[εν]αἐνφερόμενα
8-9 πρόσ∤ωπα
9 .
10 S-6 καὶ μετὰ ταῦτα αὐτὸς
10-11 Μαξιμι∤ανὸς
11 ὁμοίως καταστάσεως [ἐ]π̣ʼἐπʼ αὐτοῦ
12 γενομένης τῇ Δρουσίλλᾳ πρός τε τὸν
13 Γέμελλον καὶ [Σα]βεῖνονΣαβεῖνον καὶ πρὸς τὸν
14 πατέρα μου , καὶ τῆς Δρουσ[ί]λλαςΔρουσίλλας
14-15 μεμ∤φομένης
15 τοὺς ἐπιτρό[πο]υςἐπιτρόπους
15-16 ἀπέφη∤νεν
16 Μαξ[ι]μιανὸςΜαξιμιανὸς |gap:4||gap:1||gap:1| ∼τ̣ω̣ς∽οὕτως ·
17 S-7 γράψω τῷ τοῦ νομ[οῦ]νομοῦ [στρατηγ]ῷστρατηγῷ ἵνα
18 τοῖς παιδίοις δύο|num:2| ἐπί[τροποι]ἐπίτροποι ἀποκατασταθῶσι
19 εἴ τινες πρ[ο]σ|gap:1||gap:1||gap:2||gap:1||gap:1|α̣ρουσιπροσ|gap:1||gap:1||gap:2||gap:1||gap:1|αρουσι
20 τὰς ὑποθέ[σ]ειςὑποθέσεις ἐπιγνο|gap:3||gap:3||gap:4||gap:3|ν
21 τοῦ τετελευτηκότος καὶ |gap:1||gap:2|ειτ|gap:4||gap:2|ει
22 κατʼ ἐκεῖν[ο]νἐκεῖνον τὸν χ̣[ρό]ν̣ονχρόνον μεθʼ ὃν
23 τέθνηκ[ε]ντέθνηκεν ∼ἰς∽εἰς τὸν ὑμέτ[ερο]νὑμέτερον κίνδυνον
24 ∼ἀναφέρεσσθαι∽ἀναφέρεσθαι καὶ ὑμᾶς ∼ἐνέχεσσθαι∽ἐνέχεσθαι
25 τῇ ζημίᾳ . S-8 οἱ αὐτοὶ ἐπίτ[ρο]ποιἐπίτροποι ἐροῦσι
26 καὶ πρὸς τὸν ∼δανιστὴν∽δανειστὴν |gap:4||gap:1|α δὲ
27 μὲν ἄλ̣λ̣[α]ἄλλα πράγματα τά̣τά τε πρὸς τοὺς
28 ἐπιτρό[πους]ἐπιτρόπους καὶ ⸢〚πρὸς〛⸣πρὸς τὸν δ̣[ανει]σ̣τ̣ὴ̣ν̣δανειστὴν
28-29 κ[α]θ̣έ∤ξωκαθέ∤ξω
29 ἵν[α]ἵνα τὰ ὑμῶν |gap:4||gap:4||gap:2|α
30 μέχρ[ι]μέχρι ἂν οὗ ἐξετασθ̣ῆ̣ἐξετασθῆ μ̣[έ]χ̣ριμέχρι
30-31 προ∤κρίματος
31 ὁμοίως καὶ τ̣ε̣|gap:4|η̣ταιτε|gap:4|ηται
32 ∼ἐ̣μενεῖ∽ἐμμενεῖ δοκεῖ δα̣ν̣[εισ]τ̣ὴςδανειστὴς ἐξῳ
1 , ἵνα ἐὰν μὲν
2 ἀποδειχθῇ ∼δανιστὴς∽δανειστὴς εἶναι ,
3 μείνῃ αὐτῷ τὰ νόμιμα ,
4 ἐὰν δὲ μὴ ἀποδειχθῇ καὶ
5 εἴ τι ἔλαβεν μὴ δεόντως
6 ᾠκονομήσας τοῦ̣τοτοῦτο διπλοῦν
7 ἀποδῷ . S-9 οἱ δὲ αὐτοὶ ἐπίτροποι
8 ἐροῦσι καὶ πρὸς τὴν γυναῖκαν
9 περὶ τῆς προικὸς .
9-10 S-10 χειροτονη∤θήσονται
10 δὲ ἐντὸς ⊢κ⊣|num:20|κ|num:20| ἡμερῶν
11 ὑπὸ τοῦ στραηγοῦ <τοῦ>τοῦ νόμου , καὶ
12 μετὰ τὴν χειροτονίαν
12-13 ἐν∤τὸς
13 ⊢ε⊣|num:5|ε|num:5| ἡμερῶν ἀπαρτιοῦσιν
14 τὰς δίκας .
14-15 S-11 χειροτονηθέν∤των
15 οὖν ὑπὸ τοῦ τοῦ νόμου
16 στρατηγοῦ Ἰουλίου Γεμέλλου
17 καὶ Λονγείνου Ἀπολιναρίου
18 ἐγένετο καὶ ἐπὶ παροῦσι αὐτοῖς
19 ὑπὸ τοῦ Μαξιμιανοῦ
19-20 κατάστα∤σις
20 , καὶ ἀκολούθως τοῖς
20-21 γεγο∤νόσι
21 αὐτοῦ
21-22 ὑπομνηματισ∤μοῖς
22 ἐκρίθη 〚τοὺς〛τοὺς 〚ἐπιτρόπους〛ἐπιτρόπους ⸢τὸν⸣τὸν ⸢τοῦ⸣τοῦ ⸢νόμου⸣νόμου ⸢στρατηγὸν⸣στρατηγὸν
23 ἐξετάσαι πάντα τὸν τοῦ
23-24 ὑπο∤χρέου
24 πόρον καὶ ἐν πόσοις ἐστὶ
25 τὰ ὀφειλόμενα καὶ δηλῶσαι
26 αὐτῷ . S-12 〚καὶ〛καὶ 〚|gap:7|μετα|gap:4|〛|gap:7|μετα|gap:4|
27 〚|gap:6|〛|gap:6| τοῦ δὲ στρατηγοῦ
27-28 δια∤κούσαντος
28 καὶ δόντος
28-29 λογοθέ∤τας
29 οὓς εἵλαντο , Δρουσίλλας
30 μὲν Ἄλκιμον
30-31 γεγυμνασιαρχη∤κότα
31 τῆς τῶν Ἀρσινοείτων
32 πόλεως , τοῦ 〚δὲ〛δὲ 〚Ἀγριππιανοῦ〛Ἀγριππιανοῦ ⸢δὲ⸣δὲ
33 πατρός μου Πτολεμαῖον
1 ὁμοίως γεγυμνασιαρχηκότα ,
2 μετέδωκεν πατήρ μου κατὰ
3 τὸ ἀκόλουθον διʼ ὑπηρέτου
4 τοπικοῦ τοῖς λογοθέταις τοὺς
5 λόγους τῶν τε ὀφειλομένων
6 αὐτῷ κεφαλαίων καὶ τόκων
7 καὶ ὧν ἔσχε προσόδων . S-13 δὲ
8 Δρουσίλλα καὶ οἱ ἐπίτροποι
9 συνειδότες ὡς ἀνόνητος
10 αὐτοῖς ἐστιν λογοθεσία
11 περιέστησαν τοὺς
12 λογιστὰς ἕως
12-13 ἐτελεύτη∤σεν
13 πατήρ μου , ἐμοῦ δὲ
14 〚πει〛πει ὡς ἔτι ∼νέω∽νέου ∼ὀντι∽ὄντος καὶ
15 ∼ἀγνο[ου]ντι∽ἀγνοοῦντος τὰ τοῦ πατρὸς
16 πράγμ[ατ]απράγματα
16-17 ἠμφισβήτη∤σε
17 πρὸς ἐμὲ ἐπὶ τοῦ τοῦ
17-18 νο∤μοῦ
18 στρατηγοῦ , ὃς
18-19 ἐπι∤γνοὺς
19 τὰ κεκριμένα
20 ἀνέπεμψεν ἡ̣μ̣ᾶςἡμᾶς
21 ἐπ[ὶ]ἐπὶ τοὺς αὐτο[ὺς]αὐτοὺς
21-22 λογο∤θέτας
22 καὶ ἐκέλευσεν
23 ἐξαργυρισθῆναι ἑνὸς|num:1|
24 ἐνιαυτοῦ γενήματα
25 μέχρι τοῦ τῆς
25-26 λογοθε∤σίας
26 ἀπαρτισμοῦ , ∼ἐπὶ∽ἐπεὶ οὖν
27 ἐξαργυρισθέντα τὰ
27-28 γε∤νήματα
28 [ἐ]θεματίσθηἐθεματίσθη ,
29 τῆς δὲ [ἀ]ν̣τίαςἀντίας
29-30 Δρου∤σίλλας
30-31 περιισταμέ∤νης
31 τὴν λογο[θ]εσίανλογοθεσίαν
32 ὁμοίως
32-33 κατεστά∤θησαν
33 καὶ α̣ἱ̣αἱ τῶν ἑξῆς
34 ἐτῶν π[ρό]σοδοιπρόσοδοι
34-35 ,〚ἐγέ∤νετό〛,ἐγέ∤νετό
35 〚μ[ε]〛με 〚|gap:1||gap:4||gap:2|ι̣ν〛|gap:1||gap:4||gap:2|ιν ⸢ἐμοῦ⸣ἐμοῦ ⸢ἐν⸣ἐν ⸢στρατ[εί]ᾳ⸣στρατείᾳ ⸢γ[εν]ομένου⸣γενομένου
1 〚Δρουσίλλας̣〛Δρουσίλλας 〚|gap:8|ν̣η̣〛|gap:8|νη
2 μήτηρ μ[ου]μου [Ἡραὶ]ς̣Ἡραὶς τῆς
3 Δρουσίλλας̣Δρουσίλλας |gap:7||gap:1|μ̣ω|gap:7||gap:1|μω ἐπὶ
4 Ἡρώδου το[ὺς]τοὺς [δεδομ]έ̣νουςδεδομένους
5 κριτὰς πεμ̣|gap:7||gap:1|πεμ|gap:7||gap:1| τὴν
6 τῶν γενη[μάτων]γενημάτων [ἀπ]ο̣χήνἀποχήν ,
7 καὶ ἀκολ[ο]υθ̣|gap:5||gap:1|τοἀκολουθ|gap:5||gap:1|το
8 ι̣|gap:2|ιι|gap:2|ι ὑπαρ̣|gap:3||gap:2||gap:2|ὑπαρ|gap:3||gap:2||gap:2| π̣άντωνπάντων σου
9 κα[ὶ?]καὶ ε̣νο̣σ|gap:1||gap:4|τ̣ουενοσ|gap:1||gap:4|του Φαμενὼθ̣Φαμενὼθ
10 ὑπ[ο]μνημ[α]τις|gap:2|ὑπομνηματις|gap:2|
10-11 [ἀ]π̣έ̣φη∤να̣ν̣ἀπέφη∤ναν
11 οὕτω̣ςοὕτως Μ̣[αξι]μ̣ιανὸςΜαξιμιανὸς
12 τὴν ἐπιστ[ολ]ὴνἐπιστολὴν γράψας περὶ
13 τῶν γενημάτων
13-14 δ[ι]αλαμ∤βάνωνδιαλαμ∤βάνων
14 κα̣τ̣|gap:2|νκατ|gap:2|ν περὶ τοῦ
14-15 πρά∤ματος
15 καὶ [με]τὰμετὰ ταῦτα
15-16 Κ̣ε̣λ̣ε∤ρονΚελε∤ρον
16 στρατη[γὸς]στρατηγὸς β|num:2| , εἶτα καὶ
17 〚|gap:4|〛|gap:4| [Νεουκύδης]Νεουκύδης κράτιστος
18 δικαιδό[τ]ηςδικαιδότης ⸢μεν⸣μεν α|gap:4| περὶ τ̣ῶ̣[ν]τῶν
19 γενημάτων ἔκρινεν ·
20 S-14 δύναται δὲ περὶ τούτο̣υ̣τούτου
20-21 [ἐ]ν∤τυχεῖνἐν∤τυχεῖν
21 τῷ τ̣οῦ̣τοῦ ν̣ο̣μ̣[οῦ]νομοῦ
22 στρατηγῷ |gap:4||gap:2||gap:2|ο̣υ|gap:4||gap:2||gap:2|ου
23 Δρουσίλλα . S-15 μὲν λογοθεσία
24 κατὰ τὰ κριθέντα εὐθέως
25 ἀπαρτισθή[σ]εταιἀπαρτισθήσεται , προνοήσει
26 δὲ Ἀπολινάριος τοῦ νομοῦ
27 στρατηγὸς ἐντὸς ἡμερῶν
28 λ|num:30| τὴν λογοθεσίαν γενέσ[θαι]γενέσθαι ,
29 ὑπηρέτην [εἰ]ςεἰς τοῦτο ἀποτ̣ά̣[ξας]ἀποτάξας
30 ἵνα μή [τ]ι̣τι π̣λ̣[έο]νπλέον παρέλκητα̣[ι]παρέλκηται .
31 S-16 μετὰ ταῦτα γενομένης
31-32 ἡ∤μῶν
32 καταστάσεως ἐπὶ Σ̣ε̣ν̣τ̣ίουΣεντίου Μαξίμ[ο]υΜαξίμου χ[ι]λιάρχουχιλιάρχου τοῦ ἐπὶ
1 τῶν κεκρ[ι]μένωνκεκριμένων ἐπ[ι]γνοὺςἐπιγνοὺς
2 τὰ κεκρι[μέ]νακεκριμένα ∼ἀνάγκασεν∽ἠνάγκασεν
3 ἡμ̣[ᾶς]ἡμᾶς |gap:5||gap:1|α̣ψησαι|gap:5||gap:1|αψησαι ἐν