Sematia

p.mil.vogl.2.99.xml

TM: 12371HGV: 12371Date: 119 – 119Place: Tebtynis (Arsinoites)

1 m1 S-1 [ἔτους]ἔτους [τετάρτου]τετάρτου [Αὐτοκράτορος]Αὐτοκράτορος [Καίσ]α[ρ]οςΚαίσαρος Τραιανοῦ Ἁδ[ριανοῦ]Ἁδριανοῦ [Σε]βα̣[στ]ο̣ῦΣεβαστοῦ Τῦ̣βιΤῦβι [δευτέρᾳ]δευτέρᾳ [,], [ἐν]ἐν |gap:?| [τῆς]τῆς [Πολέμωνος]Πολέμωνος [μερίδος]μερίδος [τοῦ]τοῦ [Ἀρσινοίτου]Ἀρσινοίτου [νομοῦ]νομοῦ [.].
2 S-2 [ὁμολογοῦσιν]ὁμολογοῦσιν [ἀλλήλοις]ἀλλήλοις [Ὧρος]Ὧρος τ̣ο̣[ῦ]τοῦ Τ̣ε̣[σενο]ύ[φεω]ςΤεσενούφεως ὡ̣[ς?]ὡς [ἐτῶν?]ἐτῶν |gap:?| [καὶ?]καὶ [Τεσενοῦφις?]Τεσενοῦφις [τοῦ?]τοῦ [Πέννειτος?]Πέννειτος [ὡ̣ς?]ὡς [ἐτῶν?]ἐτῶν |gap:?| [καὶ]καὶ [ὁ] [ὁμοπάτριος]ὁμοπάτριος [ἀδελφὸς]ἀδελφὸς [αὐτοῦ]αὐτοῦ [Ὧρος]Ὧρος
3 [ὡς]ὡς [ἐτῶν]ἐτῶν |gap:?|εν̣|gap:?|εν |gap:3|ψ̣ι̣ν|gap:2||gap:2||gap:1||gap:3|ψιν|gap:2||gap:2||gap:1| καὶ Φα̣[ῆ]σ̣ιςΦαῆσις τ̣[οῦ]τοῦ |gap:5|[ε]ω̣ς|gap:5|εως ὡς ἐ̣τ̣[ῶν]ἐτῶν ε̣ἴ[κοσι]εἴκοσι |gap:5||num:atLeast=20_atMost=29| [οὐ]λ̣ὴ̣οὐλὴ δ̣α̣[κτύλῳ]δακτύλῳ |gap:?| [χειρὸ]ςχειρὸς |gap:2| |gap:?| |gap:4| |gap:?| ω̣|gap:?|ς̣|gap:?|ω|gap:?|ς|gap:?|
3-4 [διῃρῆσ]∤[θαι]διῃρῆσ∤θαι
4 [πρὸς]πρὸς [ἑαυτ]ο̣ὺ̣[ς]ἑαυτοὺς [ἀπὸ]ἀπὸ [τοῦ]τοῦ ν̣ῦ̣[ν]νῦν ἐπὶ τὸν [ἅπα]ν̣τα̣ἅπαντα χ̣ρ̣[όνον]χρόνον [τ]οὺςτοὺς ὑ[πάρχο]ντ[ας]ὑπάρχοντας [αὐτ]οῖ[ς]αὐτοῖς |gap:?| χ̣ωρ̣|gap:4||gap:3||gap:3||gap:1|ει|gap:4|ρ|gap:4|οιηχωρ|gap:4||gap:3||gap:3||gap:1|ει|gap:4|ρ|gap:4|οιη |gap:?|η̣|gap:?|η πρ|gap:1||gap:4|ν οἰκία [καὶ]καὶ [α]ὐ̣λήαὐλή ,
5 [ὥστε]ὥστε [εἶνα]ι̣εἶναι Ὥ̣ρο̣υ̣Ὥρου [Τεσενού]φε̣ωςΤεσενούφεως τὸ τρ[ίτον]τρίτον μέρος κ̣αὶκαὶ τ̣ῶντῶν δύο|num:2| ∼[Τεσενο]ῦ̣φ̣ε̣ς̣∽Τεσενούφεως κ[αὶ]καὶ [το]ῦ̣τοῦ ἀδ[ελφοῦ]ἀδελφοῦ Ὥρου ἕ̣τ̣ε̣[ρον]ἕτερον τ̣ρ[ίτον]τρίτον μ̣έροςμέρος καὶ Φ̣αήσ̣[εως]Φαήσεως κα[ὶ]καὶ [Π]ρωτινων̣ο̣ς̣Πρωτινωνος κοινῶς τὸ ἕτερ̣ονἕτερον τρίτον
6 [μέρος]μέρος [,], [καὶ]καὶ [ἐξ]ἐξ [ἧς]ἧς [πεποίη]νταιπεποίηνται πρὸς̣πρὸς ἑαυτοὺς̣ἑαυτοὺς ἐξ εὐδοκούντων̣εὐδοκούντων ἐκ̣ἐκ κλήρ̣[ου]κλήρου δ̣[ι]αιρέσεω̣[ς]διαιρέσεως κ[ε]κλη̣[ρῶσθα]ικεκληρῶσθαι τὸν̣τὸν μ̣ὲ[ν]μὲν Ὧρ[ον]Ὧρον [Τε]σ̣ε̣νούφε̣ωςΤεσενούφεως τὸ [ἐκ]ἐκ [τ]ο̣ῦ̣τοῦ π̣ρὸςπρὸς ἀπηλιώτην μέρους τῶν ὅλων̣ὅλων
7 [τόπων]τόπων [τρίτον]τρίτον [μέρος]μέρος [,], [οὗ]οὗ [μέτ]ραμέτρα ∼λειβὸς∽λιβὸς ἐπʼ ἀπηλιώτην πήχεις δέκα πήχει τ̣ελείωιτελείωι ξ̣υ̣λικῶι̣ξυλικῶι τεκ̣[το]νικ̣ῷτεκτονικῷ ἐφʼ ὅσον ἄγου[σ]ιἄγουσι οἱ τόποι νότον ἐπὶ βορρᾶ , τοὺς δε δύο Τεσενοῦφιν καὶ τ̣ὸ̣ντὸν
8 [ἀδελφὸν]ἀδελφὸν [Ὧρον]Ὧρον τ̣ὸτὸ ἐ̣κ̣ἐκ [το]ῦτοῦ πρ[ὸς]πρὸς ∼λείβα∽λίβα μέρ[ο]υςμέρους τῶν ∼ἐγ∽ἐκ λιβὸς ἀπολοίπων τ̣όπω̣ν̣τόπων ἥμισυ μερος ∼διατῖνον∽διατεῖνον νότον ἐπὶ β[ορ]ρᾶβορρᾶ κατʼ ἐπ[ι]βολὴνἐπιβολὴν τοῦ ὄντος παντὸς ἐδάφους , τὸν δὲ Φαῆσιν καὶ
9 [Πρωτίωνα]Πρωτίωνα [κο]ινῶ[ς]κοινῶς [τ]ὸ̣τὸ λοιπ̣[ὸν]λοιπὸν τὸ ἐκ τοῦ πρὸς ἀ̣πη[λ]ιώτην̣ἀπηλιώτην μέρους τῶν αὐτ̣ῶ̣ναὐτῶν ∼ἐγ∽ἐκ ∼λειβὸς∽λιβὸς ἀπ[ο]λ̣οίπ̣ω̣νἀπολοίπων τόπων ἥμισυ μέρος ∼διατῖνον∽διατεῖνον νότον ἐπὶ βορρᾶ κατʼ ἐπιβολὴν τοῦ ὄντος παντὸς
10 [ἐδά]φ[ο]υ̣[ς]ἐδάφους [,], [ἐ]φʼἐφʼ ᾧ̣ Τεσε[νοῦ]φι[ς]Τεσενοῦφις καὶ ἀδελφὸς Ὧρος ὑπολείψουσι ἐκ τοῦ πρὸς ἀπηλιώτην [μ]έ̣ρ̣ο̣υ̣ς̣μέρους ἧς ∼κεκληρωται∽κεκλήρωνται μοίρης τόπον οὗ μέτρα ∼λειβὸς∽λιβὸς ἐπʼ ἀπηλιώτην ∼πῆχοιν∽πῆχυν ἕνα|num:1| τοὺς ἐπι
11 |gap:?||gap:1|α̣ς̣|gap:?||gap:1|ας ἀπολειπομ̣[ε]|gap:5|ἀπολειπομε|gap:5| [πή]χειςπήχεις ∼τρῖς∽|num:3|τρεῖς|num:3| διατ̣[είν]ο̣ντ[ας]διατείνοντας νότον ἐπὶ β[ορρ]ᾶβορρᾶ [ἐ]φ̣ʼἐφʼ ὅλων τῶν τόπων εἰς κοινὴν εἴσο[δο]νεἴσοδον κ̣αὶ̣καὶ ἔξ̣οδονἔξοδον ὧν κε[κ]λ̣ή̣[ρων]τ̣α̣ι̣κεκλήρωνται Τεσενοῦφις̣Τεσενοῦφις καὶ ἀδελφὸς Ὧρος καὶ
12 |gap:2||gap:1|ι̣|gap:4|λουτα̣|gap:8||gap:2||gap:1|ι|gap:4|λουτα|gap:8| εἰς ἣν ἐξε̣ν̣|gap:4|ρ̣|gap:2|ἐξεν|gap:4|ρ|gap:2| αὐτῶν α|gap:4||gap:2||gap:2| ὧ̣ν̣ὧν κεκλή[ρ]ων̣τ̣[αι]κεκλήρωνται θ̣ύ̣ρ[ας]θύρας καὶ φῶτ̣[α]φῶτα θυρίδων τρία|num:3| , [τ]ὸντὸν δὲ̣δὲ Ὧ̣ρ̣ο̣ν̣Ὧρον Τεσενούφεως ἑαυτῶι ἀνοίγε̣ι̣ν̣ἀνοίγειν
13 |gap:1|υ̣|gap:1|υ κεκ̣λ̣η̣|gap:1||gap:4||gap:2|υ̣κεκλη|gap:1||gap:4||gap:2|υ |gap:2|δ̣|gap:3|σ̣ειτητην|gap:2|δ|gap:3|σειτητην ἀπὸ νότου κ[ατʼ]κατʼ ἀπηλιώτην ῥύμας βασιλικάς · S-3 [κο]ινῶςκοινῶς δὲ ἀποίσονται τὸ ὂν ∼κοπριν∽κόπριον ἐν ὅλοις τοῖς τόποις ἕκαστος κατὰ τὸ μέρος ἐν μησὶ
14 τ̣έσσ[α]ρσ̣ι̣|num:4|τέσσαρσι|num:4| ἀπ[ὸ]ἀπὸ τ̣ῆ[ς]τῆς [π]ρ̣[οκει]μένηςπροκειμένης ἡμέρας , ἕκαστος δὲ ἀποίσεται ∼ἔχι∽ἔχει ἐν ὅλοις τοῖς τόποις ἴδια φορτία , ἃ̣ καὶ ἀπ[ο]θήσεταιἀποθήσεται ἐν ὧι κεκλήρωται μέρος ἐν μ̣η̣σὶμησὶ δυσ[ί]|num:2|δυσί|num:2| · S-4 κοινὸν δὲ εἶναι
15 τ̣ὸ̣ντὸν ὄν[τ]αὄντα |gap:1||gap:7| [μύλ]ο̣ν̣μύλον ∼Θηβαεϊκὸν∽Θηβαϊκὸν σὺν ∼τραπαίζῃ∽τραπέζῃ . S-5 ἐνμενέτωσαν οὖν οἱ ὁμολογοῦντες καὶ ἑκάτερον αὐτῶν καὶ τοὺς π[α]ρ̣ʼπαρʼ [αὐ]τῶναὐτῶν ἐν π̣[ᾶσ]ι̣πᾶσι [το]ῖςτοῖς κατὰ τήνδε τὴν
16 δ̣ι̣α̣ίρεσι[ν]διαίρεσιν [ὁμολογουμένο]ι̣ς̣ὁμολογουμένοις , καὶ μηδενὶ αὐτῶν ἐξεῖναι παραβῆναί τι τούτων μηδὲ ἐπελεύσεσθαι ἐπʼ ἀλλήλους περὶ ὧν ἑκάτερος κεκλήρωται , παραβὰς αὐτῶν
17 |gap:2||gap:1||gap:2| [ἐκτίσῃ]ἐκτίσῃ [τῷ]τῷ [ἐνμένον]τ̣ιἐνμένοντι τὰ βλάβη καὶ δαπαν̣ήματαδαπανήματα διπλᾶ καὶ ἐπίτιμον ἀργυρίου δραχμὰς διακ̣οσίας|num:200|διακοσίας|num:200| καὶ εἰς τὸ δημόσι̣[ον]δημόσιον τὰς ἴσας , καὶ μηδὲν ἧσσον χωρὶς τοῦ τὰ
17-18 διωμο∤λ̣ο̣γημ̣[ένα]διωμο∤λογημένα
18 [κύρια]κύρια [εἰναι]εἰναι [καὶ]καὶ ∼ἀμετακείνητα∽ἀμετακίνητα διὰ παντός , ❨ὑπογ(ραφεῖς)❩ὑπογραφεῖς m2 ❨Ἰσχυρ(ίων)❩Ἰσχυρίων Ἰσχυρίω[νο]ς̣Ἰσχυρίωνος ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν |gap:2| ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ γόνατι ❨ἀριστ(ερῷ)❩ἀριστερῷ καὶ Μαρεψῆμις Πακήβκιος ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν με|num:45| [ἄσημος]ἄσημος κ̣α̣ὶ̣καὶ Πακῆβκις Ψοίφεως
19 [❨(ἐτῶν)❩]ἐτῶν |gap:2| [ἄσημος]ἄσημος [.]. S-6 [Ὧρος]Ὧρος [Τεσενούφεως]Τεσενούφεως ∼[ὁμολ]ογῶι∽ὁμολογῶ πεποιῆσθαι τὴν διαίρεσιν κ̣α̣ὶκαὶ κεκλ̣[η]ρ̣ῶσθαικεκληρῶσθαι τὸ ἀπ[ηλι]ωτικὸνἀπηλιωτικὸν μέρος , οὗ μέτρα λιβὸς ἐπʼ ἀπηλιώτην ∼πήχις∽πήχεις δέκα|num:10|
20 [διατείνοντες]διατείνοντες [νότον]νότον [ἐπὶ]ἐπὶ βορρᾶ καὶ ἐ̣[ν]με̣ν̣ῶἐνμενῶ πᾶσι καθὼς ❨π[ρ]όκ(ειται)❩πρόκειται . S-7 ἔγραψε ὑπὲρ αὐτοῦ ❨Ἰσχυρ(ίων)❩Ἰσχυρίων ❨Ἰσχ(υρίωνος)❩Ἰσχυρίωνος [μὴ]μὴ ❨ε̣ἰδ(ότος)❩εἰδότος ❨γρ(άμματα)❩γράμματα . m3 S-8 [Τεσε]νο[ῦ]φιςΤεσενοῦφις καὶ Ὧρος ἀμφότεροι
20-21 Πέν̣∤[νειτος]Πέν∤νειτος
21 [ὁμολο]γοῦμενὁμολογοῦμεν πεποιῆσθαι τὴν ∼διαιραισεν∽διαίρεσιν κ̣α̣ὶκαὶ κεκληρῶσθαι τὸ λ̣ιβικ[ὸ]νλιβικὸν μέρος καὶ ἐνμε̣νοῦμενἐνμενοῦμεν καθὼς πρόκιται .
22 S-9 [ἔγραψε]ἔγραψε [ὑπὲρ]ὑπὲρ [αὐτῶν]αὐτῶν [Μ]αρεψῆμιςΜαρεψῆμις Πακήβκιος μὴ ❨εἰδότ(ων)❩εἰδότων γράμματα m4 Φαῆσις καὶ Π̣ροτ̣ίωνοςΠροτίωνος ὁμολογοῦμεν πεποιῆσθαι τὴν
22-23 δι∤[αίρεσιν]δι∤αίρεσιν
23 [καὶ]καὶ [κεκλ]ηρῶσθαικεκληρῶσθαι ∼τω∽τὸ κατὰ μέσ[ο]νμέσον ∼τώπο̣ν̣∽τόπον κ̣α̣ὶ̣καὶ ἐ̣νμενοῦμενἐνμενοῦμεν πᾶσιν καθὼς ❨πρόκιτ(αι)❩πρόκιται . S-10 ἔγραψεν ὑπὲρ αὐτῶν
23-24 Πα∤[κῆβκις]Πα∤κῆβκις
24 [Ψοίφεως]Ψοίφεως μὴ ∼εἰδώτων∽εἰδότων γράμματα . m5 S-11 ἀναγέ̣γ̣ρ̣απταιἀναγέγραπται διὰ Τουρίου τοῦ καὶ Ἀπολλωνίου τ̣ο̣ῦ̣τοῦ πρὸς τῷ ❨γραφ(είῳ)❩γραφείῳ Τεβτύνεως καὶ ❨Κ̣ε̣ρ̣κ̣ε̣σ̣ο̣ύ̣χ̣(ων)❩Κερκεσούχων Ὄρους ❨Πο[λέμ(ωνος)]❩Πολέμωνος μερίδος .
25 m1 S-12 [❨(ἔτους)❩]ἔτους δ̣|num:4|δ|num:4| Τ̣ρ̣αιανοῦΤραιανοῦ Ἁ̣δριανοῦἉδριανοῦ Σεβαστοῦ , Τῦβι δευτέρᾳ .