Sematia

p.mil.vogl.2.98.xml

TM: 12370HGV: 12370Date: 138 – 139Place: Tebtynis (Arsinoites)

1 m1 S-1 καὶ ἀπὸ τῶν μεταδοθέντων ∼ἐγλογιστοῦ∽ἐκλογιστοῦ εἰ̣δ̣ῶ̣ν̣εἰδῶν
2 ἀπὸ διαλογισμοῦ ἐκ τῆς αὐτῆς τάξε̣ω̣ς̣τάξεως τῶν
2-3 κ̣[ατη]∤γορουμένωνκατη∤γορουμένων
3 πραγματικῶν καὶ ἀναπεμφθέν̣[των]ἀναπεμφθέντων
4 ἐπὶ τὸν ∼ἡγεμώνα∽ἡγεμόνα . S-2 παρερχομένου Διδύμου τοῦ κα̣ὶ̣καὶ
5 Κρησπείνο[υ]Κρησπείνου γενομένου κωμ[ο]γραμματέωςκωμογραμματέως Τ̣α̣[λεὶ]Ταλεὶ
6 καὶ Ἰβιῶνος ❨(εἰκοσιπενταρούρων)❩εἰκοσιπενταρούρων , Κάστωρ ῥήτωρ εἰπεν παρὰ
6-7 [Ν]ε∤ανίουΝε∤ανίου
7 καὶ Δομιττίου ∼γεγυμνασιαρχηκοσι∽γεγυμνασιαρχηκότων
7-8 ἐωνῆσ∤θαι
8 ἐν τῇ κώμῃ τὸν κωμογραμματέα
8-9 ταλάν∤των
9 πέντε|num:5| κτήματα καὶ τὴ[ν]τὴν [καταγρ]αφὴνκαταγραφὴν
9-10 π̣[ε]∤ποιῆσθαιπε∤ποιῆσθαι
10 εἰς ὄνομα τῆς πενθερᾶς αὐτ̣οῦαὐτοῦ ⋰Ἰ⋱σαρ[ίου]Ἰσαρίου ,
11 καὶ ∼τω∽τοῦ κωμογραμματέως δι̣ὰδιὰ τῶν συνε̣στώτω[ν]συνεστώτων
12 ∼αὐτων∽αὐτῷ ῥητόρων ∼ἀποκρειναμένου∽ἀποκριναμένου μήτʼ
12-13 ἐωνῆσ∤θαι
13 μήτε συντεταχέναι καταγραφὴν
13-14 γενέσ∤θαι
14 εἰς τὴν πενθερὰν αὐτοῦ , ∼ἐκεινη∽ἐκείνην δὲ
14-15 εὐσχήμο∤να
15 οὖσαν καὶ πολλὰ ∼κεκτημενη∽κεκτημένην ἠγορακέναι καὶ
16 ἐπὶ ταύτης τῆ̣ςτῆς κώμης ὑπάρχοντά τινα · S-3 |vac:?|
17 Ἡλιόδωρο[ς]Ἡλιόδωρος [το]ῖςτοῖς ἐνκαλοῦσι εἶπεν · S-4 εἰ λέγουσι
18 τοῦτο περ̣|gap:4|περ|gap:4| [γ]εγονέναιγεγονέναι , ἀχ̣θ̣ήσεσθαιἀχθήσεσθαι εἶδος
19 ἵνʼ οὖν ε̣|gap:6|ι̣νε|gap:6|ιν τοῖς ἐνκ̣[αλ]ή̣σ̣α̣σ̣ιἐνκαλήσασι ἐξετασθῇ
20 τίνες η̣|gap:4|η|gap:4| [τὴν]τὴν πενθερ[ὰν]πενθερὰν [τοῦ]τοῦ [κ]ωμογραμματέωςκωμογραμματέως
21 ὡς κέκ[τηται]κέκτηται [τὰ]τὰ [ὑπ]άρχονταὑπάρχοντα καθʼ ὃν χ[ρ]όνονχρόνον ἦν
22 ❨κωμογρ(αμματεὺς)❩κωμογραμματεὺς καὶ ∼ἁπόσης∽ὁπόσης ἐστὶν ἄξια ∼σ̣υ̣ν̣τειμήσεως∽συντιμήσεως καὶ πότερον
23 ⋰ἰ⋱δίᾳἰδίᾳ αὐτὴ τὴ[ν]τὴν ὠνὴν ἐποιήσατο ὑπόβλητος ἐγένε̣τοἐγένετο τοῦ
24 Διδύμου . S-5 μετ[α]δ̣ίδοταιμεταδίδοται .
25 S-6 Λίβανος Ζήνωνος τοῦ Ζήνωνος [ἀπ]ὸἀπὸ κώμης Ταλεί , ὡς πρὸς
26 τὸν Δίδυμον ἀ̣[ν]τικα̣[τ]έ̣σ̣τηἀντικατέστη , ἐνόρ[κ]ωςἐνόρκως ∼[π]ροσεφώνησαι∽προσεφώνησε ταῖς
27 ἀληθείαις τὸν Δίδυμον τὸν καὶ Κρ[η]σπεῖνονΚρησπεῖνον ∼ἐνκεκτῆστε∽ἐγκεκτῆσθαι
28 ἐπʼ [ὀ]νόματοςὀνόματος τῆς Ἰσαρ̣ί̣[ου]Ἰσαρίου τὸ κ[τ]ῆμαικτῆμαι ὂν ἐν ❨(ἀρούραις)❩ἀρούραις η|num:8| 𐅵|num:1/2| περὶ̣περὶ Ἰβιῶ̣ναἸβιῶνα
29 ❨(Εἰκοσιπενταρούρων)❩Εἰκοσιπενταρούρων καὶ οἰκόπεδα ἐν τῇ αὐτῇ κώμῃ π̣άνταπάντα ❨(ταλάντου)❩ταλάντου α|num:1| καὶ ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν Β|num:2000| ,
30 κατὰ πλάνη̣νπλάνην δὲ ∼ῥητωρικήν∽ῥητορικήν ἀνελ̣ή̣μ̣φθεἀνελήμφθε διὰ τοῦ
30-31 ὑπο∤μνηματ̣[ισμ]οῦὑπο∤μνηματισμοῦ
31 ἠγορακέναι τὸ κτῆ[μα]κτῆμα ❨(ταλάντων)❩ταλάντων ε|num:5| ἀκολούθως
32 παρέθετ̣[ο]παρέθετο ὠνῇ ἐπεσκεμμένῃ ἐκ τ̣ῆςτῆς ἐπὶ τόπων τῶν
33 ἐνκτήσεως βιβλιοθήκης ἐπὶ ὑπογραφῆς Διονυσίου
34 ❨ὑπογρ(αφέως)❩ὑπογραφέως · S-7 |vac:?| [ἐ]ξἐξ εἰρομένου μνημονικ[ο]ῦμνημονικοῦ χρηματισμῶν
35 κα|num:21| ❨(ἔτους)❩ἔτους θεοῦ Ἁδριανοῦ μηνὸς Γερμανικίου . S-8 |vac:?|
36 καὶ Ἥρων δὲ Σαταβοῦτος καὶ Ἥρων Παθειοῦτος καὶ Νεκφ[ε]ρ̣α̣ῦ̣ς̣Νεκφεραῦς
37 Ὀρσέως τοῦ Ὀρσενού̣φεωςὈρσενούφεως , οἱ γ|num:3| πρεσβύτεροι κα|num:21| ❨(ἔτους)❩ἔτους , καὶ Κρονίων
38 Ἥρωνος καὶ Πῶλ̣ι̣ςΠῶλις Ὥρου καὶ Γερμανὸς ἀπάτωρ , οἱ γ|num:3| πρεσβύτεροι
39 κβ|num:22| ❨(ἔτους)❩ἔτους τοῦ κα̣ὶ̣καὶ α̣|num:1|α|num:1| ❨(ἔτους)❩ἔτους , καὶ Πετεεῦς Θ[ο]τέωςΘοτέως καὶ Αλ̣β̣αο̣υροςΑλβαουρος Πενούπιος
40 καὶ Πανεχ[ώ]τ̣η[ς]Πανεχώτης [Ὀ]ρσέωςὈρσέως , οἱ γ|num:3| πρεσβ[ύτερο]ιπρεσβύτεροι β|num:2| ❨(ἔτους)❩ἔτους Ἀντωνίνου
41 Καίσαρος̣Καίσαρος [τοῦ]τοῦ κυ[ρίο]υ̣κυρίου , πάντες τῆς Ἰ[βιῶνος]Ἰβιῶνος ❨[(Εἰκοσιπεντ)](αρούρων)❩Εἰκοσιπενταρούρων , ἐνόρκως
42 προσε̣[φώνησαν]προσεφώνησαν ν̣ενεμῆσθα[ι]νενεμῆσθαι [καὶ]καὶ [ἐνκεκτ]ῆ̣σθαιἐνκεκτῆσθαι τὸν
42-43 Δί[δυ]∤μονΔίδυ∤μον
43 τὸ[ν]τὸν [καὶ]καὶ [Κρησ]π̣ε̣[ῖ]νονΚρησπεῖνον τὸ ἀμ[πελικὸν]ἀμπελικὸν [κτῆ]μα̣κτῆμα καὶ μέ[χρι]μέχρι
44 νῦν ποιούμε̣ν̣ο̣ν̣ποιούμενον [ἰδί]α̣ςἰδίας αὐτοῦ̣αὐτοῦ δαπάνης . S-9 κα̣ὶ̣καὶ [ὁ] [νυνὶ]νυνὶ
45 ❨κωμογρ(αμματεὺς)❩κωμογραμματεὺς Ἥ̣ρω̣ν̣Ἥρων |gap:4|δ̣ώ[ρου]|gap:4|δώρου καθά|gap:3| το̣ῦτοῦ
45-46 [ἀντι]∤ποιησαμέν[ο]υἀντι∤ποιησαμένου
46 Λιβά[νο]υΛιβάνου Ζήνωνος προσεφώ[νησε]προσεφώνησε [τὸν]τὸν
47 Δίδυμον [τὸν]τὸν καὶ Κρ[η]σπεῖνονΚρησπεῖνον ἐνκεκτ̣ῆ̣σθαιἐνκεκτῆσθαι ἐ̣[πʼ]ἐπʼ [ὀνόματος]ὀνόματος
48 τῆς Ἰσαρίου [κ]α̣ὶ̣καὶ |gap:2||gap:1||gap:4||gap:4||gap:2| κτῆμα ὂν ἐν ❨(ἀρούραις)❩ἀρούραις [η|num:8|]η|num:8| [𐅵|num:1/2|]𐅵|num:1/2| [περὶ]περὶ
48-49 [κώ]∤μηνκώ∤μην
49 Ἰβι[ῶ]ν̣[α]Ἰβιῶνα ❨[(Εἰκοσιπεντ)](αρούρων)❩Εἰκοσιπενταρούρων καὶ οἰκόπεδα ἐν τῇ αὐτ[ῇ]αὐτῇ [κώμῃ]κώμῃ [,], [ἃ]
50 τὸν Κρησπεῖ[νο]ν̣Κρησπεῖνον νέμεσθαι [καὶ]καὶ καρπο̣[ῦσθαι]καρποῦσθαι [μέχρι]μέχρι [νῦν]νῦν
51 ποιούμενο̣νποιούμενον [ἰ]δ̣ί̣ανἰδίαν αὐτῶ[ν]αὐτῶν [δ]α̣π̣άνη̣[ν]δαπάνην |gap:3||gap:1||gap:2|
52 αὐτὸς ❨κωμογρ(αμματεὺς)❩κωμογραμματεὺς Ἥρων ἐ[ξωδί]ασεν̣ἐξωδίασεν |gap:?| [τὴν]τὴν
53 τῶν ὑπαρχόν̣τ̣ωνὑπαρχόντων συντ[ίμησιν]συντίμησιν |gap:?|
54 συντετ[ιμ]ῆ[σ]θαισυντετιμῆσθαι ὅσου ε̣ξ|gap:3||gap:3||gap:?|εξ|gap:3||gap:3||gap:?| [περὶ]περὶ [Ἰβιῶνα]Ἰβιῶνα
55 ❨(Εἰκοσιπενταρούρων)❩Εἰκοσιπενταρούρων ❨ἀμπ̣[(ελικὸν)]❩ἀμπελικὸν ❨[κτ]ῆ(μα)❩κτῆμα ἐν β|num:2| ❨[σ]φρ̣[αγῖ(σι)]❩σφραγῖσι |gap:2||gap:3||gap:2||gap:2||gap:1| |gap:?| [α|num:1|]α|num:1| ❨[σφρα]γῖδο(ς)❩σφραγῖδος ❨(ἀρουρῶν)❩ἀρουρῶν β̣|num:2|β|num:2|
56 ∼❨γί(τονες)❩∽γείτονες ❨νότ(ου)❩νότου Θ[εωνίδ]οςΘεωνίδος ❨ἀμπ(ελὼν)❩ἀμπελὼν βο̣[ρρᾶ]βορρᾶ |gap:2| |gap:2| υν|gap:4|α̣|gap:?|υν|gap:4|α|gap:?|
57 λιβὸς ποτ̣[ίστ]ρ̣α̣ποτίστρα ❨ἀπηλ(ιώτου)❩ἀπηλιώτου |gap:1| |gap:1||gap:4||gap:3| |gap:?|
58 β|num:2| ❨σφρ(αγῖδος)❩σφραγῖδος ❨ἀμπ(ελῶνος)❩ἀμπελῶνος [❨(ἀρουρῶν)❩]ἀρουρῶν δ̣|num:4|δ|num:4| 𐅵|num:1/2| ❨νότ(ου)❩νότου ∼διο̣͂ρ̣υ̣[ξ]∽διῶρυξ [β]ο̣ρρ[ᾶ]ιβορρᾶι οὐσ̣ιακ̣ὸνοὐσιακὸν α̣|gap:4|α|gap:4| [λιβ]ὸςλιβὸς
59 Θεωνίδος ❨ἀμ(πελὼν)❩ἀμπελὼν ❨ἀπηλ(ιώτου)❩ἀπηλιώτου οὐσι̣[ακὰ]οὐσιακὰ ❨ἐδά(φη)❩ἐδάφη ἀνὰ [μ]έσο[ν]μέσον |gap:3| [πο]τίστρ[α]ποτίστρα |gap:2|
60 ἄξια ❨(ταλάντων)❩ταλάντων |gap:1| [❨(δραχμῶν)❩]δραχμῶν Δ|num:4000| |vac:?| [κ]α̣ὶ̣καὶ ὁ̣μοίωςὁμοίως |gap:1||gap:5||gap:1|
61 ❨νότ(ου)❩νότου ❨ἀμπ(ελὼν)❩ἀμπελὼν ❨βορρ(ᾶ)❩βορρᾶ ἐν|gap:1||gap:2|ν̣ἐν|gap:1||gap:2|ν ❨ἔδα̣(φος)❩ἔδαφος ἀνὰ μέσο̣νμέσον |gap:5| ❨[ὑ]δρ(αγωγ…)❩ὑδραγωγ…
62 λιβὸς ❨ποτίστρ(α)❩ποτίστρα ❨ἀπηλ(ιώτου)❩ἀπηλιώτου ο̣ὐ̣[σιακὸν]οὐσιακὸν ❨ἔδα(φος)❩ἔδαφος , ἄ̣ξ̣ιαἄξια |gap:3|
63 καὶ ἐ[ν]ἐν [τῇ]τῇ κώμῃ οἰκί(…)οἰκί… |gap:2|ι̣α̣|gap:2|ια |gap:3| [καὶ]καὶ [αὐ]λὴαὐλὴ κα̣ὶ̣καὶ ἀπ[ο]θήκαςἀποθήκας γ|num:3|
64 |gap:?|ει οὔσῃ ἐν κοιλ̣|gap:2|ι̣|gap:?||gap:4||gap:1|κοιλ|gap:2|ι|gap:?||gap:4||gap:1| ὑδρ(…)ὑδρ… , ὧν ∼❨γί(τονες)❩∽γείτονες
65 |gap:?|
66 |gap:?|
67 |gap:?|
68 |gap:?|
69 |gap:?|
70 |gap:?|
71 |gap:?|
72 |gap:?|
73 |gap:?|
74 |gap:?|
75 |gap:?||gap:4||gap:?|