Sematia

chr.mitt.80.xml

TM: 23571HGV: 23571Date: 85 – 85Place: unbekannt

1 m1 S-1 ἀντίγραφ[ον]ἀντίγραφον [ἐξ]ἐξ [ὑπομνημα]τισμῶνὑπομνηματισμῶν
2 ἔτους δ|num:4| [Αὐτοκράτο]ροςΑὐτοκράτορος Καίσαρος Δομιτιανοῦ
3 Σεβαστ[οῦ]Σεβαστοῦ [Γερμανικοῦ]Γερμανικοῦ [Μ]εχεὶρΜεχεὶρ ιδ|num:14| .
4 S-2 Ἰ[σί]δωρ[ος]Ἰσίδωρος [ὁ] [καὶ]καὶ [Φιβίων]Φιβίων [π]ρὸςπρὸς Ἀχιλλεὺς |gap:2|ρα|gap:3|
5 |gap:1|χ|gap:4||gap:1||gap:10||gap:4||gap:1|νψ|gap:4||gap:1|
6 [ὑ]πόθεσιςὑπόθεσις |gap:10||gap:1| ἀπέχειν |gap:5|
7 |gap:4|ρα|gap:4||gap:1||gap:?|
8 Σεπτίμιος Οὐέ[γετος]Οὐέγετος |gap:5||gap:4| [τ?]ὸντὸν Φιβίωνα .
9 S-3 [π]αραστα|gap:13|αμενοςπαραστα|gap:13|αμενος [ὀφε]ίλεινὀφείλειν σοι
10 διʼ ἃς αὐτ|gap:1||gap:1||gap:3||gap:5||gap:4||gap:4||gap:1| εὐθέως
11 μαστιγω|gap:4||gap:4| [Φι]β[ί]ωνΦιβίων · S-4 τὸ πρᾶ[γ]μαπρᾶγμα χαρίζομαι
12 αὐτῶι , ἵνʼ ἀμελῶ[ς?]ἀμελῶς [ἔχω?]ἔχω
13 Σεπτίμιος Οὐέγετος · S-5 |gap:1||gap:3| ἐγκαλεῖς αὐτῶι ;
14 S-6 Κεφάλων ῥήτωρ · S-7 τῆς σῆς εὐεργεσίας δεόμενος
14-15 ἐντυγ∤χάνει
15 σοι τὸ πρῶτον κ[α]ὶκαὶ ἀναγκαιότατον συ[γ]γνώμηνσυγγνώμην
16 αἰτούμενος , ἐπεὶ ἐπλανήθη περὶ τὴν ἔντευξιν ·
16-17 S-8 ἔ∤δει
17 γὰρ ἀναφόριόν σο[ι]σοι δοῦναι , ὡς καὶ σὺ ἠθέλησας .
17-18 S-9 δ[εό]∤μεθαδεό∤μεθα
18 οὖν μὴ μαστιγωθῆναι αὐτὸν . S-10 τὸ δὲ ζήτημα [νῦν?]νῦν
19 ἐστι τοιοῦτο . S-11 πατὴρ τοῦ ἀντιδίκου ἐδανείσατο [παρὰ]παρὰ
20 τοῦ πατρὸς τοῦ ἡμετέρου ἑκατὸν|num:100| ἀρτάβας πυροῦ .
20-21 S-12 κ[λη]∤ρονομικὸνκλη∤ρονομικὸν
21 δὲ τὸ δίκ[α]ιονδίκαιον . S-13 δοκῶ δὲ ὅτι οὐ τῶν
21-22 χαρα[κτή]∤ρωνχαρακτή∤ρων
22 μόνων κληρο[ν]όμουςκληρονόμους δεῖ εἶναι , ἀλλὰ καὶ τὰ
22-23 ὀφ[ειλό]∤μεναὀφειλό∤μενα
23 ὑπὸ τῶν κληρονομηθέντων ἀποδ[ιδ]όναιἀποδιδόναι .
24 S-14 [Ἀρ]ιστόνικοςἈριστόνικος ῥήτωρ · S-15 ἀναγνώτω πῶς ὀφείλετα[ι]ὀφείλεται [ταῦτα]ταῦτα [.].
25 S-16 [Κε]φάλωνοςΚεφάλωνος ἀναγνόντος ἐπίσταλμα Ἀρχίου τοῦ [καὶ]καὶ
25-26 [Πολυ]∤δεύκουςΠολυ∤δεύκους
26 ἐπὶ τοῦ ια|num:11| ❨(ἔτους)❩ἔτους θ̣εοῦθεοῦ Κλαυδίου
27 Ἀριστόνικος · S-17 τὸν μὲν δ[ανειο]κόπονδανειοκόπον τοῦτο[ν]τοῦτον |gap:?|
28 ἐνθάδε καλοῦνται ο[ἱ]οἱ ∼[δεδ]ανες∽δεδανεικότες ἐκ πολλ[ῶν]πολλῶν [ἤδη]ἤδη
28-29 [χρο]∤νω[ν]χρο∤νων
29 ἄνθρωπον στα[τέον]στατέον εἰς τὰ
29-30 θέατρ∤[α]|gap:1||gap:1||gap:1|ταθέατρ∤α|gap:1||gap:1||gap:1|τα
30 · S-18 δὲ ἡμ[έτερός]ἡμέτερός [ἐστι]νἐστιν εὐσχήμω[ν]εὐσχήμων
31 |gap:4||gap:1|εν εννε|gap:11|ν τοῦ μελ̣|gap:?|μελ|gap:?|
32 |gap:6| π̣ότεπότε δ̣|gap:12|γραφο|gap:2||gap:?|δ|gap:12|γραφο|gap:2||gap:?|
33 |gap:6|ε γραπ̣|gap:12|ωι|gap:2||gap:?|γραπ|gap:12|ωι|gap:2||gap:?|
34 |gap:5|νουτ̣|gap:30||gap:5|νουτ|gap:30|
35 Φιβίων · S-19 ο[ὐ]κοὐκ οἶδα . S-20 Σεπτίμιος Οὐέγετος · S-21 γε σὺ
35-36 οὐ∤κ
36 οἶδας οὐδὲ ἡμ̣ει̣|gap:3||gap:1|ωμενἡμει|gap:3||gap:1|ωμεν .
37 S-22 Κεφάλων · S-23 τ̣ὸ̣τὸ μὲν ἐπίσταλμα τοῦ π[ατρ]ὸ̣ςπατρὸς τούτου
38 ἐστίν · S-24 προστάτης δὲ ὢν δοῦλος ὑπέγραψεν ὅτι
39 μετρήσει , οὐδὲν δὲ μεμέτρηκεν ἅπαξ ἀπὸ τοῦ
39-40 ἐπι∤στάλματος
40 . S-25 Σεπτίμιος Οὐέγετος · S-26 πρῶτον μὲν
41 ζητεῖται , εἰ τοῦ πατρὸς τούτου γράμματά ἐστιν ,
41-42 δεύ∤τερον
42 διὰ τί ἕως σήμερον οὐκ ἀπῄτησας · S-27 δύναται
43 γὰρ καὶ γεγραφέναι |gap:5|ιος καὶ μεμετρηκέναι .
44 S-28 Ἀριστόνικος · S-29 σὺ μὲν ζητ[εῖ]ςζητεῖς ὀρθῶς ταῦτα , ἐγὼ δέ σοι τὸ
45 καθολικὸν λέγω · S-30 ∼ἡγημ̣ό̣ν̣ες∽ἡγεμόνες πεν[τ]αετίονπενταετίον ὥρισαν
46 περὶ τῶν πολυχρονίων · S-31 ἄλλʼ οἳ δεκαετίαν , οὐχ ὅπου
47 διαλογισμοὶ καὶ ἡγεμόνες παραγενόμενοι . S-32 πυθ[οῦ]πυθοῦ
48 αὐτοῦ . S-33 πόσα ἔτη πατὴρ αὐτοῦ ἐπέζησεν .
49 S-34 Φιβίων · S-35 ἠρνήσατο οὗτος [τὴ]ντὴν κλη[ρ]ονομίανκληρονομίαν τοῦ πατρὸς
50 καὶ ἐγὼ τὴν 〚καὶ〛καὶ 〚ἐγὼ〛ἐγὼ 〚τὴν〛τὴν τοῦ ἰδίου πατρός , ἐπεὶ
50-51 σιτο∤λόγοι
51 ἦσαν καὶ ἀπῃτο[ῦ]ντοἀπῃτοῦντο εἰς τὸν Κ[α]ίσαροςΚαίσαρος λόγον .
52 S-36 Ἀριστόνικος · S-37 εἰ οὖν καὶ ὠφείλετο εἰς τὸν Κ[α]ίσαροςΚαίσαρος λόγον ,
53 διὰ τί οὐκ ἀπῄτει τότε ; S-38 Σεπτίμιος Οὐέγετος ·
54 S-39 ∼λειμοῦ∽λιμοῦ γεν[ομ]ένουγενομένου πε[ι]νῶνπεινῶν οὐκ ἀπῄ[τ]ειςἀπῄτεις [τὸ]ντὸν πυρόν ,
55 εἰ ὠφείλετό σοι ; S-40 Φιβίων · S-41 παρεκάλει με τέσσαρας|num:4|
56 μνᾶς λαβεῖν . S-42 Ἀριστόνικος · S-43 ἐὰν τούτῳ
56-57 προχωρή∤σῃ
57 , ἐποίσουσιν μυρίοι χειρόγραφα τοῦ πατρὸς τούτου ·
58 S-44 ἐν ὀρφανείᾳ γὰρ ∼κατε[λί]πη∽κατελίπε οὗτος .
59 S-45 Σεπτίμιος Οὐέγετος τῶι Φιβίωνι · S-46 ἄξιος μ̣[ὲ]νμὲν ἦς
59-60 μαστι∤γωθῆναι
60 , διὰ σεαυτοῦ [κ]ατασχὼνκατασχὼν ἄνθρωπον
61 εὐσχήμονα καὶ ∼γυν[αῖ]καν∽γυναῖκα · S-47 χαρίζομ̣αιχαρίζομαι δέ σε τοῖς
61-62 ὄ∤χλοις
62 καὶ φιλανθρωπ[ότ]ερ[ό]ςφιλανθρωπότερός σοι ἔσομαι . S-48 διὰ
62-63 τεσ[σ]ε∤ράκοντα|num:40|τεσσε∤ράκοντα|num:40|
63 ἐτῶν ἐπιφέ[ρε]ιςἐπιφέρεις ἐπίσταλ[μ]αἐπίσταλμα · S-49 τὸ ἥμισ[ύ]ἥμισύ σοι
64 τοῦ χρόνου χαρίζομαι · S-50 [μ]ετὰμετὰ εἴκοσι|num:20| ἔτη
64-65 ἐπανε∤λεύσῃ
65 πρὸς ἐμέ . S-51 καὶ ἐκ[έ]λευσεἐκέλευσε τὸ χειρ[ό]γ̣ραφονχειρόγραφον
65-66 χια∤σθῆναι
66 .