Sematia

p.mil.vogl.2.104.xml

TM: 12350HGV: 12350Date: 127 – 127Place: Tebtynis (Arsinoites)

1 m1 S-1 ἀν[τιγραφον]ἀντιγραφον |gap:?| .
2 S-2 Διο̣σ̣[κόρῳ]Διοσκόρῳ [Νεμεσίωνος]Νεμεσίωνος [τοῦ]τοῦ [Ἀρείου]Ἀρείου [Σωσικοσμείῳ]Σωσικοσμείῳ [τῷ]τῷ [καὶ]καὶ [Ζηνείῳ]Ζηνείῳ
3 π[αρὰ]παρὰ Π[ρωτᾶ]Πρωτᾶ τ̣ο̣ῦ̣τοῦ Κρονίω[νος]Κρονίωνος [Πέρ]σ̣ουΠέρσου [τ]ῆ̣[ς]τῆς [ἐπιγονῆς]ἐπιγονῆς [,], [ἀπὸ]ἀπὸ |gap:9|
4 τῆς̣τῆς Π[ολέμω]ν̣ο̣ς̣Πολέμωνος μερί̣[δ]ο[ς]μερίδος τ[ο]ῦτοῦ Ἀρσι[νοίτου]Ἀρσινοίτου [νομοῦ]νομοῦ [.].
5 S-3 βο̣ύ̣λομαιβούλομαι μ̣ι[σθώ]σασθα[ι]μισθώσασθαι [παρὰ]παρὰ [σοῦ]σοῦ [εἰς]εἰς [ἕτη]ἕτη [ἕξ][|num:6|]ἕξ|num:6| [ἀπὸ]ἀπὸ [τοῦ]τοῦ [εἰσιόντος]εἰσιόντος
5-6 [ἐνδε]∤κ̣άτουἐνδε∤κάτου
6 ἔτους Αὐτοκράτορος Κ[αί]σαροςΚαίσαρος [Τραιανοῦ]Τραιανοῦ [Ἁδριανοῦ]Ἁδριανοῦ [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ [τὸ]τὸ
6-7 [ὑ]∤πάρχονὑ∤πάρχον
7 σοι ἥμι̣σ̣υ̣ἥμισυ μέρ[ο]ς̣μέρος κ̣ο[ινὸ]νκοινὸν καὶ [ἀδιαίρετον]ἀδιαίρετον [πρὸς]πρὸς [Πρωτοῦν]Πρωτοῦν [Πατύνεως]Πατύνεως .
8 S-4 πάρχον σοι ἥμισυ μέρ[ο]ςμέρος [κ]ο[ινὸ]νκοινὸν καὶ [ἀδιαίρετον]ἀδιαίρετον [πρὸς]πρὸς |gap:?|
9 ἀρουρῶν τριάκοντα ὀκ[τ]ὼ|num:38|ὀκτὼ|num:38| [ἡμί]σουςἡμίσους τε[τάρτου]τετάρτου [κλήρου]κλήρου [Βουβάλου]Βουβάλου [ἐν]ἐν [μιᾷ]|num:1|μιᾷ|num:1|
10 σφρ[αγῖ]δισφραγῖδι περὶ κώμην Θ̣εογο̣ν̣[ίδα]Θεογονίδα [τῆς]τῆς [αὐτῆς]αὐτῆς [προγεγραμμένης]προγεγραμμένης
10-11 [Πολέμω]∤νοςΠολέμω∤νος
11 μ̣ε̣ρί[δ]οςμερίδος , ἐκφορίου ἐπὶ τ̣ὴ[ν]τὴν ἑ[ξαετίαν]ἑξαετίαν [κατʼ]κατʼ ἔτο[ς]ἔτος [τοῦ]τοῦ [πρ]ο[κει]μέν̣ο̣υ̣προκειμένου
12 ἡμίσους μέρους σὺν αἷς ∼λήμ[ψο]μ[αι]∽λήψομαι [παρὰ]παρὰ [σοῦ]σοῦ σπερμάτων πυροῦ
12-13 ἀρ∤τάβαις
13 ὀκτὼ διμοίρου|num:8|⧼|num:2/3| καὶ κ̣[ρ]ι̣θ̣[ῆς]κριθῆς [ἀρτάβῃ]ἀρτάβῃ [ἄλλ]ῃἄλλῃ μιᾷ|num:1| τ̣οῦτοῦ τοῦ{τοῦ} πα̣ν̣τὸς̣παντὸς
14 κατʼ ἔτος πυροῦ ἀρταβῶν [ἑ]κατ[ὸν]ἑκατὸν [εἴκοσι]εἴκοσι [μι]ᾶςμιᾶς ἡμίσους|num:121|⧼|num:1/2| κ[α]ὶκαὶ κριθῆ[ς]κριθῆς
15 ἀρταβῶν δεκατεσσάρων|num:14| [καὶ]καὶ [θαλλοῦ]θαλλοῦ [κατʼ]κατʼ [ἔτος]ἔτος [πυρο]ῦπυροῦ ἀρτά[βης]ἀρτάβης .
16 S-5 ἡμίσους|num:1/2| καὶ ἀλέκτορος ἀξίου δ̣ρ̣[αχμῶ]ν̣δραχμῶν τεσσάρ[ων]|num:4|τεσσάρων|num:4| , π̣ά̣ν̣τ̣ω̣ν̣πάντων δ̣ὲ̣δὲ
17 ἀνυπολόγων καὶ ἀκινδύν[ων]ἀκινδύνων , τὰ δὲ ἐκφόρια μέ[τρῳ]μέτρῳ [ἑ]ξαχοινίκῳἑξαχοινίκῳ
18 θησαυροῦ ∼Θεογοδος∽Θεογονίδος , καὶ ἐπιτελέσω τὰ κατʼ ἔτος ἐ[γὼ]ἐγὼ [ὁ] ❨μισθούμε[ν](ος)❩μισθούμενος
19 [γ]εωργικὰγεωργικὰ ἔργα πάντα ὅσα καθήκει ἐκ [τοῦ]τοῦ ἰδίου [τοῖς]τοῖς δέουσι
19-20 και∤ροῖς
20 , βλάβος μηδὲν ποιῶν , σπ[εί]ρωνσπείρων τὰς ἀρούρας κατʼ ἔτος
21 τὸ μὲν ἥ[μ]ισυἥμισυ μέρος πυρῷ , τὸ δ[ὲ]δὲ [λο]ιπὸνλοιπὸν ἥμ̣[ισυ]ἥμισυ [ἐπὶ]ἐπὶ μὲν τὰ
21-22 πρῶ∤τα
22 [ἔ]τηἔτη πέν[τ]ε|num:5|πέντε|num:5| οἷς ἐὰν αἱ[ρ]ῶμα[ι]αἱρῶμαι [πλὴ]ν̣πλὴν κν̣ή̣κ[ου]κνήκου [,], [ἐν]ἐν [δὲ]δὲ [τ]ῷτῷ ἐσχάτ[ῳ]ἐσχάτῳ
23 ἔ̣τ̣ειἔτει ἀνα[πα]ύσωἀναπαύσω τὸ α̣ὐ̣τ[ὸ]αὐτὸ ἥ[μισυ]ἥμισυ [μέρ]οςμέρος χό̣ρτ̣ῳ̣χόρτῳ
23-24 κατ[α]β̣ρώ∤μα[τος]καταβρώ∤ματος
24 [προβά]τωνπροβάτων κα̣ὶ̣καὶ κοιτα̣σ̣[μῷ]κοιτασμῷ , καὶ τὰ ἐκφόρια
24-25 ἀποδώ∤σω
25 σοι κατʼ ἔτος ∼ἐμ∽ἐν μη̣ν̣ὶ̣μηνὶ Π[αῦνι]Παῦνι [ἐφʼ]ἐφʼ ἅλῳ νέα [κα]θαρὰκαθαρὰ ἄδολ̣[α]ἄδολα ,
26 τῶν δημοσίων ∼φολέτρων∽φορέτρων [ὄντων]ὄντων π̣[ρὸ]ς̣πρὸς ἐ̣[μὲ]ἐμὲ τὸν [Π]ρω[τᾶν]Πρωτᾶν [,],
27 τῆς δ[ὲ]δὲ π̣α̣ρ̣αγωγῆςπαραγωγῆς τῶν ἐκφορί[ω]νἐκφορίων πρ[ὸ]ςπρὸς σὲ τὸν Διόσκ[ορον]Διόσκορον [,],
28 [το]ῦτοῦ δὲ διδο[μ]ένουδιδομένου ὀνηλακτικο̣[ῦ]ὀνηλακτικοῦ πρ̣ὸ̣[ς]πρὸς ἐμὲ τὸν Πρ[ωτᾶν]Πρωτᾶν [.].
29 S-6 ἔσχον δὲ παρὰ σοῦ ἅμα τῷ ἀναφορί[ῳ]ἀναφορίῳ εἰς προχρείας λόγο[ν]λόγον
30 ὧν ἐπιτελέσω ἐν τῷ κλήρῳ ἔ̣ργωνἔργων ἀργυρίου δραχμὰς
31 πεντήκοντα <ἃς>ἃς ⸢καὶ⸣καὶ ἀποδώσω σοι ∼ἀτοκεὶ∽ἀτοκὶ τῷ ἐσχάτῳ ἔτει τῆς
31-32 μι[σ]∤θώσεωςμισ∤θώσεως
32 ἅμα τῇ τῶν ἐκφορίων π̣αραδόσ[ει]παραδόσει
32-33 [ἀ]νυπερθέ∤τωςἀνυπερθέ∤τως
33 , καὶ μετὰ [τὸν]τὸν χρόνον παραδώ[σ]ωπαραδώσω ∼τον∽τὸ ❨μισθούμενο(ν)❩μισθούμενον
34 ἥμισυ μέρος καθαρὸν ἀπὸ ∼ἀκρώ[στεως]∽ἀγρώστεως ∼[δ]ίσης∽πάσηςδείσηςπάσης .
34-35 S-7 ∼βε∤βα̣ι̣ώσις̣∽βε∤βαιώσεις
35 [δ]έδέ μοι τὴν μίσθωσιν καὶ καθαρ[ὰν]καθαρὰν ἀπὸ
35-36 δημο∤σίων
36 καὶ ἀμεταμίσθωτα καὶ ἀναυ̣[τού]ρ[γ]ηταἀναυτούργητα καὶ [ἀν]υπέρβολονἀνυπέρβολον ,
37 ἐὰν φαίνηται μισθῶσαι . S-8 Πρωτᾶς Κρονίωνος ἐπι[δέδ]ωκαἐπιδέδωκα τὸ
37-38 ἀ∤ναφόριον
38 καὶ ἔσχον τὰς δραχμὰς πε[ντήκοντ]α|num:50|πεντήκοντα|num:50| καὶ
39 ἀποδώσω τῷ ἐσχάτῳ ∼ἔτι∽ἔτει καθὼς πρόκιτα[ι]πρόκιται [.]. S-9 [❨(ἔτους)❩]ἔτους
39-40 [ἑ]ν̣δε∤κ̣ά̣τουἑνδε∤κάτου
40 Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τραια[νο]ῦΤραιανοῦ Ἁδρ[ιαν]οῦἉδριανοῦ ❨Σεβαστ(οῦ)❩Σεβαστοῦ
41 Παῦνι τεσσαρεσκαιδεκάτῃ .
42 m2 S-10 Διόσκορος ἔ[σχ]ο̣νἔσχον τὸ προκίμενον ἀντί[γ]ρ[αφον]ἀντίγραφον
42-43 [ἀ]ν̣α̣φ[ο]∤[ρίου]ἀναφο∤ρίου
43 |gap:5| αρ̣π̣|gap:1||gap:3|η̣|gap:7|μ̣αρπ|gap:1||gap:3|η|gap:7|μ