Sematia

p.mil.vogl.2.101.xml

TM: 12349HGV: 12349Date: 118 – 118Place: Talei (Arsinoites)

1 m1 S-1 ἔτ[ο]υςἔτους δευτέ[ρ]ουδευτέρου Αὐτοκρά[τορ]οςΑὐτοκράτορος Καίσαρος Τραιανοῦ Ἁδριαν̣[οῦ]Ἁδριανοῦ Σεβαστοῦ , μηνὸς Καισαρείου
2 β̣|num:2|β|num:2| , ἐν Ταλεὶ τῆς [Πο]λ[έ]μων[ος]Πολέμωνος μερίδος τοῦ Ἀ[ρσ]ινοεί[του]Ἀρσινοείτου ν[ομ]οῦνομοῦ . S-2 ὁμολογοῦσιν
3 ἀλλ[ή]λοιςἀλλήλοις Πανεσαῦτις Ἥρωνος ὡ[ς]ὡς [ἐ]τῶνἐτῶν τριάκοντα|num:30| οὐλὴ [δακτύλ]ωιδακτύλωι μικρῷ ∼χιρὸς∽χειρὸς
3-4 ἀρισ∤τ[ε]ρᾶς̣ἀρισ∤τερᾶς
4 καὶ Κρον[ί]ωνΚρονίων Κρονίω[νος]Κρονίωνος ὡς [ἐτ]ῶνἐτῶν τριάκοντ[α]τριάκοντα πέντ[ε]|num:35|πέντε|num:35| οὐλὴ [δα]κτύλῳδακτύλῳ μικρῷ χειρὸς ❨ἀρ(ιστερᾶς)❩ἀριστερᾶς
5 κ[αὶ]καὶ Ἀ̣[λβ]α̣β̣ύσιςἈλβαβύσις Πανεσαύτ[εως]Πανεσαύτεως [ὡς]ὡς [ἐτ]ῶνἐτῶν εἴκοσι π[έντ]ε|num:25|πέντε|num:25| οὐλ[ὴ]οὐλὴ δακ[τ]ύλῳδακτύλῳ μικρῷ ∼χιρὸς∽χειρὸς
6 κα[ὶ]καὶ [Ἥρω]ν|gap:2|νι|gap:3|Ἥρων|gap:2|νι|gap:3| [ὡς]ὡς [ἐτῶν]ἐτῶν [εἴκο]σ̣[ι]εἴκοσι πέντε|num:25| [οὐ]λ̣ὴοὐλὴ ❨ἀντ̣[ικν(ημίῳ)]❩ἀντικνημίῳ ἀ̣ρ̣ι̣σ̣τ̣ε̣ρ̣ῶιἀριστερῶι καὶ Νεφερῶς
7 |gap:1|ω̣ς|gap:3||gap:1|ως|gap:3| ὡ̣ςὡς ἐτῶν εἴκοσ̣[ι]εἴκοσι [π]έ̣[ντε][|num:25|]πέντε|num:25| [οὐλὴ]οὐλὴ ∼[ἀ]ν̣τ̣ί̣χ̣ι̣ρ̣ι̣∽ἀντίχειρι δ̣ε̣[ξ]ι̣ῷδεξιῷ κ[αὶ]καὶ [Ὀννῶφρι]ςὈννῶφρις |gap:4||gap:4||gap:2|
8 ὡς ἐτῶν τριάκον[τα]τριάκοντα [δύ]ο|num:32|δύο|num:32| οὐ[λὴ]οὐλὴ γ̣[όνα]τ[ι]γόνατι δεξιῶι κα[ὶ]καὶ [Πετ]ε̣σ̣[οῦ]χ[ο]ςΠετεσοῦχος τοῦ̣τοῦ Η|gap:6| [ὡς]ὡς
8-9 [ἐ]∤τῶνἐ∤τῶν
9 πεντήκον[τα]πεντήκοντα [π]έντ̣ε̣|num:55|πέντε|num:55| οὐλὴ δ̣[α]κτύλῳδακτύλῳ τρίτῳ [χειρ]ὸςχειρὸς ἀ̣ριστερᾶςἀριστερᾶς , οἱ ζ|num:7| , διῃρῆσθαι π̣ρ̣ὸ̣ς̣πρὸς
10 ἑαυτοὺς ἃς ἔχουσ[ι]ἔχουσι [ἐ]νἐν μισθώσ[ει]μισθώσει [κοι]νῶςκοινῶς παρὰ Θε̣[ρ]μουθαρίουΘερμουθαρίου [τῆ]ςτῆς Σαραπίωνος , ἐπʼ
10-11 ὀ∤νόματος
11 ἐνίων α[ὐ]τῶναὐτῶν , περὶ |gap:1||gap:3|β̣ο̣λι̣ο̣ν|gap:1||gap:3|βολιον τοῦ Τριστόμο̣υ̣Τριστόμου [κλή]ρ̣ουκλήρου ἀρούρα̣ς̣ἀρούρας
11-12 ἕ̣ν̣δ̣ε̣∤κα̣|num:11|ἕνδε∤κα|num:11|
12 [ἐ]ν̣ἐν δ[υ]σὶ|num:2|δυσὶ|num:2| ∼σ̣φραγεῖσι∽σφραγῖσι , ὧν π[ρ]ώτ[ης]πρώτης ∼[σ]φ[ρ]α[γ]εῖδος∽σφραγῖδος ἄρουραι ∼τρῖς∽|num:3|τρεῖς|num:3| , ἐν [αἷ]ςαἷς μ̣[έ]ροςμέρος καλαμ[ίας]καλαμίας ,
13 δευτέρας ∼σφραγεῖδος∽σφραγῖδος αἱ λοιπαὶ [ἄρ]ουραιἄρουραι ∼ὀκτὼι∽|num:8|ὀκτὼ|num:8| , [ἐ]νἐν αἷς ἀμπελών , πρὸς μό[νο]νμόνον τὸ ❨ἐ̣ν̣ε̣σ̣τ̣(ὸς)❩ἐνεστὸς
14 ἔτος , καὶ κεκληρῶσθ̣α̣ι̣κεκληρῶσθαι τὸν μ̣ὲ̣ν̣μὲν Π[α]νεσαῦτινΠανεσαῦτιν καὶ Ν̣ε̣φερ̣ῶνΝεφερῶν τὰς τῆς πρώτης ∼σφραγεῖδος∽σφραγῖδος
15 ἀρούρας ∼τρῖς∽|num:3|τρεῖς|num:3| , ἐν αἷς μ̣έ̣[ρο]ςμέρος κα[λα]μί[ας]καλαμίας , σὺν τοῖς ∼σπιρ[ο]μένοις∽σπειρομένοις κή̣ποιςκήποις τῶν ἐν αὐτῇ ❨φοινίκω(ν)❩φοινίκων ,
16 ἐφʼ δώσουσι ὑπὲ̣ρ̣ὑπὲρ φ̣[ό]ρουφόρου ἀργυρί̣ο̣υ̣ἀργυρίου δραχμὰς ἑκ[α]τὸνἑκατὸν τεσσεράκ[ο]ντα|num:140|τεσσεράκοντα|num:140| καὶ τὸ λοιπὸν ❨μέρο(ς)❩μέρος
17 τῶν ἐ̣π̣α̣κολουθ[ο]ύ̣ν̣τ̣ωνἐπακολουθούντων |gap:5|ν̣|gap:5|ν ἐ̣ξ̣αιρέτωνἐξαιρέτων φοινίκων · S-3 τ̣ὸ̣[ν]τὸν [δ]ὲ̣δὲ Ἀ̣λ̣β̣α̣β̣ύ̣σ̣ινἈλβαβύσιν καὶ
17-18 Πετε∤σοῦχον
18 καὶ αὐτοὺς κ̣ε̣κληρῶσθαικεκληρῶσθαι τ̣ὸ̣τὸ ἐκ τοῦ πρὸς νότον μ̣έρου̣ςμέρους διατεῖνον λίβα
19 ἐπʼ ἀπηλιώτην ἔδ[αφ]οςἔδαφος , ὅσου ἐ[ὰ]ν̣ἐὰν ᾗ̣ ἀρουρη[δοῦ]ἀρουρηδοῦ , ἐφʼ ὧι ∼ἐδάφι̣∽ἐδάφει ὁ̣ π̣ρ̣οκίμενο̣ς̣προκίμενος
19-20 ἀ̣μ̣∤πελώνἀμ∤πελών
20 , ἐ̣[φ]ʼἐφʼ ὧ̣ιὧι ⸢δὲ⸣δὲ καὶ α[ὐτ]οὶαὐτοὶ δώσου[σιν]δώσουσιν εἰς τὸν φόρο[ν]φόρον ἀργυρίου δραχμὰς ἑξήκοντα|num:60|
21 καὶ τὸ μέρος τῶν ἐ̣ξ̣αιρέτωνἐξαιρέτων τοῦ̣τοῦ κ̣αλάμ̣ο̣[υ]καλάμου [·]· S-4 [καὶ]καὶ τ̣ὸ̣[ν]τὸν Κρονίωνα καὶ Ὀννῶφριν καὶ Ἥ̣ρωναἭρωνα
22 τὰς λοιπὰς ἀρούρας σὺν τῷ ἐπι̣β̣[ά]λλ[οντι]ἐπιβάλλοντι [κ]αρ[π]ῶικαρπῶι τῶν ὄντων ἐν αὐταῖς φοινίκων ,
23 ἐφʼ δὲ καὶ αὐτοὶ δώσουσι εἰς τ[ὸν]τὸν φόρ̣ο̣[ν]φόρον ἀργ[υρ]ίουἀργυρίου δραχμὰς διακοσίας ❨τεσσεράκοντ(α)❩|num:240|τεσσεράκοντα|num:240|
24 καὶ πυροῦ ἀρτάβας πέντε|num:5| καὶ τὸ τρίτο[ν]τρίτον μέρ̣ο̣ς̣μέρος τῶν ἐ[ξαι]ρέτωνἐξαιρέτων , [κ]α̣ὶκαὶ μετρήσουσι εἰς τὸ
24-25 δη∤μ[ό]σιονδη∤μόσιον
25 φόρ[ε]τραφόρετρα ὑπὲρ ἀρουρῶν [πά]ν̣τα̣πάντα · S-5 δὲ Π[α]νεσα̣ῦτ̣ιςΠανεσαῦτις καὶ Νεφερῶς
25-26 κατεργά̣σ̣ο̣ν̣∤ταικατεργάσον∤ται
26 τὴ̣ν̣τὴν καλαμίαν , δὲ Ἀλβαβύσις [κ]αὶκαὶ Π̣ε̣τ̣ε̣σούχ̣[ο]ςΠετεσούχος κα[ὶ]καὶ αὐτο[ὶ]αὐτοὶ παρ[α]δώσουσιπαραδώσουσι τὸν
27 ἀμπ̣ε̣λ̣ῶ̣ναἀμπελῶνα ∼κατειρργασμένον∽κατειργασμένον |gap:1||gap:2||gap:2|μμένῃ σκαφῇ τ|gap:1||gap:10| ὡς καὶ διὰ τῆς
28 μισ̣θ̣ώ̣σ̣[ε]ω̣ςμισθώσεως ἐδηλώθη · S-6 καὶ ἕκαστον [αὐτ]ῶναὐτῶν ∼ἐνμεν[ῖ]ν∽ἐνμενεῖν τῇ δια̣ι̣ρ̣[έσ]ε̣[ι]διαιρέσει καθὼς πρόκε̣ι̣τ̣α̣ι̣πρόκειται .
29 m2 S-7 ∼Παν̣[εσαυ]τ̣ι∽Πανεσαῦτις Ἥρωνος καὶ Νεφερῶ[ς]Νεφερῶς |gap:2||gap:1|θ̣ου|gap:2||gap:1|θου σ̣υ̣ν̣διῃρήμ[εθα]συνδιῃρήμεθα [καὶ]καὶ ἐ̣μ̣μεν̣ο̣ῦμενἐμμενοῦμεν τοῖς
30 πρ̣ο̣κιμέ̣ν̣ο̣ιςπροκιμένοις . S-8 ἔγραψα ὑπὲρ αὐ̣[τῶ]ν̣αὐτῶν Ἅρπαλο[ς]Ἅρπαλος Πεταύριος̣Πεταύριος μ̣ὴ̣μὴ ∼ἰδότων∽εἰδότων γράμματα .
31 m3 S-9 Ἀ̣|gap:1|αβ|gap:2|ςἈ|gap:1|αβ|gap:2|ς κ̣α̣ὶ̣καὶ Πετεσοῦχος οἱ δύο ∼συν̣διειρήμ̣ε̣θ̣α∽συνδιῃρήμεθα καὶ
31-32 ἐνμενοῦ∤μεν
32 καθ̣ὼςκαθὼς πρόκιται . S-10 ἔγ[ρ]αψενἔγραψεν ὑπὲρ αὐτῶν Πρώταρχος ❨Πρωτάρχ(ου)❩Πρωτάρχου
33 μὴ ∼❨ἰδ(ότων)❩∽εἰδότων ❨γρά(μματα)❩γράμματα . m4 S-11 Κρονίων καὶ Ἥρων κ[α]ὶκαὶ Ὀννόφρις ∼συνδιειρήμε[θα]∽συνδιῃρήμεθα πρὸς ἑαυτοὺς
34 κ̣α̣ὶ̣καὶ ἐ̣νμεν̣ο[ῦ]μενἐνμενοῦμεν πᾶσι τοῖς προκειμένοις . S-12 Ἡρακλᾶ̣ςἩρακλᾶς Ἥρωνος ἔγραψεν ὑπὲρ
35 αὐτῶν μὴ εἰδότων γράμματα . m5 S-13 ἀναγέγραπται διὰ τοῦ ἐν Ταλεὶ
35-36 γρα∤φίου
36 .