Sematia

p.mil.vogl.1.27.xml

TM: 12347HGV: 12347Date: 129 – Place: Tebtynis (Arsinoites)

1 m1 S-1 ἀντίγραφ[ον]ἀντίγραφον [ἀνα]φορίουἀναφορίου .
2 S-2 |gap:2|π̣ρ̣ο|gap:2|λιω|gap:2|προ|gap:2|λιω Σουλπι[κίῳ]Σουλπικίῳ Εὐφρ[ά]νοριΕὐφράνορι ἱερεῖ
3 ἐξηγ[ητ]ῆιἐξηγητῆι
4 παρὰ Πάτρωνος καὶ Σατορνείλου ἀφήλικος
5 διὰ τοῦ ἑνὸς|num:1| ἡμῶν Πάτρωνος . S-3 ἐξ
5-6 ἀναπομ∤πῆς
6 τοῦ κρατίστου ἡγεμόνος Φλαυείου
7 Τιτιανοῦ ἀνεπέμφθημεν ἐπί σε περὶ
8 [ὧ]νὧν ∼ἔχωμεν∽ἔχομεν πρὸς Θαυβάριον ∼τηθια∽τηθίδα
8-9 ἡ∤μῶν
9 πρὸς μητρός , οὐ δεόντως
9-10 ἐπικρατοῦ∤σαν
10 ὑπαρχόντων ἡμῶν , ὧν καὶ τὰ̣ςτὰς
10-11 προσ∤ό̣δουςπροσ∤όδους
11 βιαίως |gap:1|ε̣|gap:1|ε ἐ̣[πὶ]ἐπὶ τῶν τόπων πολὺ
11-12 δυνα∤[μ]ένηδυνα∤μένη
12 ἐγλέγετ[αι]ἐγλέγεται . S-4 κ[α]ὶκαὶ σὺ κύριος , ἐντευχθεὶς
13 ὑφʼ ἡμῶν διʼ ἑτέρου ἀναφορίου ὅτι
13-14 ἐνθά∤[δ]εἐνθά∤δε
14 οὖσα , ὑπὸ ∼συνιδήσεως∽συνειδήσεως ∼θλειβομένη∽θλιβομένη
15 ἀνέφυγεν ∼ἰς∽εἰς τ[ὸν]τὸν [Ἀ]ρσινοείτηνἈρσινοείτην , [ὅ]θενὅθεν καὶ
15-16 ἔσ∤[τι]νἔσ∤τιν
16 , ἔ[γ]ραψ[ας]ἔγραψας [τῷ]τῷ τῆ[ς]τῆς Πολέ[μων]οςΠολέμωνος
16-17 μερί∤δος
17 στρατη[γῶιἈ]νδρομά[χῳ]στρατηγῶιἈνδρομάχῳ [ὥσ]τεὥστε ἀπὸ
18 [τοῦ]τοῦ [Παῦνι]Παῦνι [μ]ηνὸςμηνὸς π[έμψαι]πέμψαι [αὐτὴν]αὐτὴν [ἐν]θ̣[ά]δεἐνθάδε
19 [μετὰ]μετὰ κατασπορὰν καὶ ουδ|gap:6|ατην
20 |gap:4||gap:1|ι · S-5 ὅθεν ἀξιοῦμεν [ἐὰν]ἐὰν [σοι]σοι [δοκῇ]δοκῇ γράψαι
21 [τῷ]τῷ αὐτῷ στρατηγῶι Ἀνδρομ[άχωι]Ἀνδρομάχωι ἤδη
21-22 πο∤τὲ
22 ἐκπέμψαι αὐτὴν κριθησομένην
23 [πρὸ]ςπρὸς ἡμᾶς , ἵνʼ ὦμεν εὐεργετημένοι .
24 S-6 διευτύχει ·
25 S-7 |vac:?| σεσ[ημείωμαι]σεσημείωμαι
26 [Σουλπίκιος]Σουλπίκιος [Εὐφράνωρ]Εὐφράνωρ
1 ἀν[τίγρα]φονἀντίγραφον ἐπιστολ̣[ῆς]ἐπιστολῆς
2 Σουλ[πίκι]οςΣουλπίκιος Εὐφράνωρ ἱερεὺς καὶ ἐξηγητὴς
3 [Ἀν]δρομάχωιἈνδρομάχωι στρατηγῷ Ἀρσινοείτ[ου]Ἀρσινοείτου
3-4 Π̣[ολ]έ∤μωνοςΠολέ∤μωνος
4 μερίδος τῷ τ̣ιμιωτ[άτῳ]τιμιωτάτῳ
5 χαίρειν .
6 S-8 ∼βιβλεί[δ]ιον∽βιβλίδιον 〚μοι〛μοι δοθέν μοι παρὰ Πάτρωνος καὶ
6-7 Σατορνεί∤λου
7 ἀφήλικος , διὰ Πάτρωνος , ∼σημηιωσάμενος∽σημειωσάμενος
8 ἔπεμψά σοι . S-9 εἰ οὖν , ὥς φασιν , τηθὶς αὐτῶν
9 Θαυβάριον ἠπείθησεν τῇ πρότερον ὑπʼ ἐμοῦ
10 γραφείσῃ ἐπιστολῇ περὶ ἐκπομπῆς αὐτῆς , εὖ
11 ποιήσεις νῦν γε φροντίσας αὐτὴν
11-12 παραγε∤νέσθαι
12 , ὅπως ἐκβιβάσῃ πρὸς αὐτοὺς ἔχει .
13 S-10 ἐρρῶσθαί σε εὔχομαι τιμιώτατε .
14 S-11 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιγ|num:13| Α̣ὐ̣τοκράτοροςΑὐτοκράτορος Κα[ίσαρ]οςΚαίσαρος Τραιανοῦ Ἁδρια[νοῦ]Ἁδριανοῦ
15 Σεβαστοῦ [Φαμεν]ώθΦαμενώθ
16 |gap:?| m2 ιγ|num:13| ❨(ἔτους)❩ἔτους Ἔπεὶφ β|num:2|
17 |gap:?| Ἀρσινεί[του]Ἀρσινείτου |gap:?|
19 |gap:?|ε̣ι|gap:?|ει Διοσκ[όρῳ]Διοσκόρῳ |gap:?|
20 |gap:?| περὶ [Πάτρωνος]Πάτρωνος [καὶ]καὶ |gap:?|
21 |gap:?| Σατορ[νείλου]Σατορνείλου |gap:?|
22 |gap:?|γμερ|gap:?|
1 ἀντίγρ[αφον]ἀντίγραφον [ὑπομνηματισμοῦ]ὑπομνηματισμοῦ [Ἀν]δρομάχουἈνδρομάχου στρατηγο[ῦ]στρατηγοῦ
2 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιγ|num:13| Ἁδρια̣[νοῦ]Ἁδριανοῦ [Καίσαρος]Καίσαρος [τοῦ]τοῦ [κυ]ρ̣ί̣[ο]υκυρίου , Φαρμ[οῦ]θιΦαρμοῦθι |gap:1|ε|num:5| , ἐν Τεπτύνι . S-12 Π[άτρω]νοςΠάτρωνος [Γε]μεί̣νουΓεμείνου
3 ἐ̣πιδόν[τος]ἐπιδόντος ἐ[ν]τ[ο]λὴνἐντολὴν Σουλπ[ικίου]Σουλπικίου [Εὐ]φ̣ρ̣άνοροςΕὐφράνορος , τοῦ τι[μιω]τάτου̣τιμιωτάτου
3-4 ἐ̣[ξ]η∤γητοῦἐξη∤γητοῦ
4 τῆς Ἀλεξανδρέων πόλ[εως]πόλεως [,], [κε]χρονισμένηνκεχρονισμένην εἰς τὸ ἐνεστὸς ιγ|num:13| ❨(ἔτος)❩ἔτος
5 Ἁδριανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου , Ἁθὺρ α̣|num:1||gap:1|α|num:1||gap:1| [·]· S-13 [τ]ο̣ῦτοῦ ἐξηγητοῦ κατὰ τὸ ἐπιδοθὲν αὐτῶι
6 ἀναφόριον ἐπιστέλλοντος Θαυβάριον τηθίδα τοῦ Πάτρων[ος]Πάτρωνος [ἐ]πʼἐπʼ αὐτ̣ὸ̣ν̣αὐτὸν
7 μετὰ κατασπορὰν ἐκπε[μφθῆναι]ἐκπεμφθῆναι [ὁ] στρατηγὸς Πάτρων[ι]Πάτρωνι [·]· S-14 [δι]ὰδιὰ τ[ί]τί [τὴν]τὴν
7-8 [ἐ]πι∤στολὴνἐπι∤στολὴν
8 εκτ̣|gap:4|εκτ|gap:4| οὐκ ἀν[έδ]ωκαςἀνέδωκας ; S-15 Πάτρων · S-16 ἑκάσ[τοτ]εἑκάστοτε
8-9 ∼προσεδώ∤κων∽προσεδό∤κων
9 τὰ πρὸς τὴν Θαυβ[άριο]νΘαυβάριον διαλυθήσασθαι . S-17 Ἀνδρόμαχος
9-10 στρα∤τηγός
10 · S-18 σύ αἴτιος ἐγένου [τοῦ]τοῦ [τὸ]τὸ [ἀ]κόλουθονἀκόλουθον τῆι ἐ̣π̣ι̣σ̣τ̣ο̣λῇἐπιστολῇ ⸢|gap:2|⸣|gap:2| 〚λη〛λη μὴ
10-11 γεγο∤νέναι
11 , ∼τοσουτο∽τοσούτῳ χρόνῳ μ[ὴ]μὴ [ἀνα]δεδωκὼςἀναδεδωκὼς [αὐτ]ήναὐτήν · S-19 ὅπερ οὐκ ἐχρῆν
12 σε πεποιηκέναι τοῦ οὖν [ἐξηγ]ητοῦἐξηγητοῦ βουληθέντος μετὰ
12-13 κ[ατασπο]∤ρὰνκατασπο∤ρὰν
13 τὴν Θαυβάριον ἐ[κπέμψαι]ἐκπέμψαι |gap:?||gap:3|ακ|gap:6| εστι |gap:?|
14 ἐν χερσὶν ἤ̣δ̣ηἤδη οὖσα̣ν̣οὖσαν [ἐντολὴν]ἐντολὴν |gap:?|μενο|gap:?|
15 κ|gap:1|αι|gap:?||gap:1||gap:?|
16 ξυ̣|gap:1||gap:?|ξυ|gap:1||gap:?|