Sematia

p.mil.vogl.1.26.xml

TM: 12346HGV: 12346Date: 128 – 128Place: Tebtynis (Arsinoites)

1 m1 S-1 [Μουνατι]ανῷ̣Μουνατιανῷ [Μ]ουνατιανοῦΜουνατιανοῦ ἀ̣π̣ὸ̣ἀπὸ [ἱερέω]ν̣ἱερέων γενομένου ἀρχιδι[κασ]τ[οῦ]ἀρχιδικαστοῦ ∼ὑῷ∽υἱῷ , τῶν ἐν τῷ Μουσείῳ ∼σειτουμένων∽σιτουμένων ἀτελῶν , ∼κεχ[ε]ιλιαρχηκότι∽κεχιλιαρχηκότι , γενομένῳ στρατηγῷ τῆς πόλεως , ἱερεῖ ἀρχιδικαστῇ καὶ πρὸς τῇ ἐπιμελείᾳ τῶν
1-2 χρηματισ∤[τῶν]χρηματισ∤τῶν
2 [καὶ]καὶ τῶ[ν]τῶν [ἄ]λλωνἄλλων κριτηρίων ·
3 S-2 π̣α̣ρ[ὰ]παρὰ [Σ]εραλλίουΣεραλλίου Πτολ[λᾶ]Πτολλᾶ [❨μη(τρὸς)❩]μητρὸς [Ἑρ]μ̣ι̣όνηςἙρμιόνης τῆς Πλουτάρχου [τῶν]τῶν [ἀπὸ]ἀπὸ τῆς κώμης Ὀξυρύγχων τῆς Πολέμωνος μερίδος τοῦ Ἀρσινοείτου νομοῦ ἀπούσης , ὑπὲρ ἧς πάρεστιν πρὸς τὴν τελείωσιν τῆσδε τῆς συνχωρήσεως διαπεμφθεὶ[ς]διαπεμφθεὶς
4 αὐ̣τῇαὐτῇ [Π]τολλαρίωνΠτολλαρίων Παυλε̣[ίνου]Παυλείνου [τ]οῦτοῦ Πάτρωνος τῶν ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐν τῷ Ἀρσινοείτῃ ἀνδρῶν Ἑλλήνων καὶ παρὰ Διοσκόρου τοῦ Νεμεσίωνος τοῦ Ἀρείου Σωσικοσμείου τοῦ καὶ Ζηνείου · S-3 συνχωροῦμεν πρὸς ἀλλήλους ἐπὶ τοῖσδε ·
5 S-4 ὁμολογεῖ Διόσκορος , [εὐπει]θὴςεὐπειθὴς ὑπὸ τῆς Σεραλλίου γεγονὼς καὶ ἀπεσχηκὼς παρʼ αὐτῆς διὰ τοῦ Πτολλαρίωνος κατὰ διαγραφὴν διὰ τῆς Λουκίου Καρφίου Δομίτου κολλυβιστικῆς τραπέζης τὰ ἑσταμένα τοῦ παραχωρητικοῦ ἀργυρίου
6 σεβαστοῦ νομίσματος τά[λαντα]τάλαντα πέντε|num:5| , αὐτόθεν ∼παρακεχωρηκεν∽παρακεχωρηκέναι αὐτῇτὰς ὑπαρχούσας αὐτῷ περὶ κώμην Θεογονίδα τῆς Πολέμωνος μερίδος τοῦ προκειμένου Ἀρσινοείτου νομοῦ κατοικικοῦ κλήρου ἐπικαλουμένου Βουβάλου γῆς
6-7 ∼σει∤[το]φόρου∽σι∤τοφόρου
7 ἀρούρας τριάκον[τα]τριάκοντα [ὀ]κ[τ]ὼὀκτὼ ἥμισυ τέταρτον|num:38|⧼|num:1/2|⧼|num:1/3| ὅσαι ἐὰν ὦσι ἐπὶ τὸ πλεῖον ἔλασσον , οὔσας ἐν μιᾷ α|num:1| ∼σφραγεῖδι∽σφραγῖδι , ἐπὶ ταῖς οὔσαις τῶν ἀρουρῶν γειτνίαις τε καὶ ὁρίοις καὶ ∼ἰσόδοις∽εἰσόδοις καὶ ἐξόδοις καὶ ποτίστραις καὶ ἐκχύσεσι καὶ ταῖς
8 ἄλλαις χρήσεσι καὶ ἐφʼ οἷς ἐ[πεκρα]τήθησανἐπεκρατήθησαν καὶ ἐκυριεύθησαν μέχρι νῦν δικαίοις πᾶσι ἀκολούθως καὶ ταῖς εἰς τὸν Διόσκορον γεγονυίαις περὶ παραχωρήσεως αὐτῶν ὁμολογίαις δυσὶ τετελειωμέναις διὰ τοῦ ἐν Πτολεμαΐδι
8-9 Εὐερ∤[γέ]τιδιΕὐερ∤γέτιδι
9 τοῦ αὐτοῦ Ἀρσινοείτ[ου]Ἀρσινοείτου νομοῦ [γ]ραφείουγραφείου , μιᾷ|num:1| μὲν ὑπὸ ∼Πατῦνις∽Πατύνιος ὡς δʼ ἐπ⸢ί⸣ἐπί τινων Πάτρωνος τοῦ Αὐνείους τοῦ Πατύνιος τῷ τρισκαιδεκάτῳ ἔτει Θεοῦ Τραιανοῦ Παῦνι γ|num:3| ἡμίσους μέρους τῶν δηλουμένων ἀρουρῶν , τῇ δὲ ἑτέρᾳ ὑπὸ τῶν
10 [τ]οῦτοῦ Πατύνιος ὡς δʼ ἐπὶ [τιν]ῶντινῶν Πάτρωνος θυγατέρων Πρωταροῦτος τῷ διεληλυθότι ἑνδεκάτῳ ἔτει Ἁδριανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου μηνὶ Καισαρείωι τοῦ λοιποῦ τῶν αὐτῶν ἀρουρῶν μέρους ἡμίσους · S-5 ἀπὸ τοῦ
11 [ν]ῦννῦν τὴν Σεράλλιον κρατεῖν καὶ κυριεύειν τῶν παρακεχωρημένων αὐτῇ καθότι πρόκειται ἀρουρῶν τριάκοντα ὀκτὼ ἡμίσους τετάρτου|num:38|⧼|num:1/2|⧼|num:1/4| καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν περιγεινόμενα ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος δωδεκάτου ἔτους ἀποφέρεσθαι
12 εἰς τὸ ἴδιον διὰ τὸ καὶ τὸ τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους γένημα συνπαρακεχωρῆσθαι αὐτὴν χρωμένην ταῖς τῶν ἀρουρῶν ∼ἰσόδοις∽εἰσόδοις καὶ ἐξόδοις καὶ ποτισμοῖς καὶ ἐχκύσεσι καὶ ταῖς ἄλλαις χρήσεσι πᾶσι κατὰ τὴν ἐπάνωθεν μέχρι τοῦ νῦν συνήθειαν ,
13 καὶ ἐξουσίαν ἔχειν ἑτέροις παραχωρεῖν καὶ ἐπιτελεῖν περὶ αὐτῶν ἐὰν αἱρῆται · S-6 τῷ δὲ Διοσκόρῳ μηδʼ ἄλλῳ ὑπὲρ αὐτοῦ μηδενὶ εἶναι ἔφοδον ἐφʼ ἃς παρακεχώρηκεν ἀρούρας κατὰ μηδένα τρόπον , βεβαιοῦν δὲ καὶ παρέχεσθαι αὐτὸν
13-14 ταύ∤τας
14 καθαρὰς ἀπὸ μὲν τῶν ὑπὲρ αὐτῶν τελουμένων δημοσίων ∼σειτικῶν∽σιτικῶν τε καὶ ἀργυρικῶν καὶ τῶν ἄλλων τελεσμάτων πάντων ἕως μηνὸς Καισαρείου καὶ αὐτοῦ τοῦ Καισαρείου μηνὸς τοῦ διεληλυθότος ❨ἑνδεκάτο(υ)❩ἑνδεκάτου
15 ἔτους Ἁδριανοῦ τοῦ κυρίου , διὰ τὸ τὰ ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους τῶν ἀρουρῶν τελέσματα πάντα εἶναι πρὸς τὴν Σεράλλιον , ἀπὸ δὲ ∼ἰδιοτικῶν∽καὶἰδιωτικῶνκαὶ πάσης ἐνποιήσεως διὰ παντὸς , καὶ πάντα τὸν ἐπελευσόμενον
15-16 ∼ἀφειστά∤νειν∽ἀφιστά∤νειν
16 αὐτὸν Διόσκορον παραχρῆμα τοῖς ἰδίοις δαπανήμασι χωρὶς τοῦ ποιεῖν κατὰ ταῦτα ἔτι καὶ ∼ἐκτίννειν∽ἐκτίνειν αὐτὸν τῇ Σεραλλίῳ τά τε βλάβη καὶ δαπανήματα καὶ τὸ παραχωρητικὸν διπλοῦν καθάπερ ἐκ δίκης ·
17 S-7 ἀνείληφεν δὲ Πτολλαρίων ὥστε τῇ Σεραλλίωι παρὰ τοῦ Διοσκόρου τὰς δηλουμένας εἰς αὐτὸν τῶν παραχωρήσεων ὁμολογίας δύο|num:2| καὶ τὴν εἰς τοὺς καὶ αὐτῷ παραχωρήσαντας Πατῦνιν ὡς δʼ ἐπί τινων Πάτρωνα
18 καὶ τὰς τούτου θυγατέρας Πρωτοῦν καὶ Πρωταροῦν παραχωρήσεως συνχώρησιν οὖσαν ἐπὶ τοῦ δωδεκάτου ἔτους Θεοῦ Τραιανοῦ Ἐπείφ , ἔτι δὲ καὶ τὴν γεγνυῖαν ὑπὸ τοῦ ∼Πατῦνις∽Πατύνιος ὡς δʼ ἐπί τινων Πάτρωνος εἰς τὰς θυγατέρας
19 [αὐ]τοῦαὐτοῦ ἑτέραν ὁμολογίαν τελ[ει]ωθ[εῖσ]αντελειωθεῖσαν διὰ τοῦ αὐτοῦ τῆς Πτολεμαΐδος γραφείου τῷ ἕκτῳ ἔτει Ἁδριανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου μηνὶ Σεβαστῷ περὶ ἐξετάσεως ἧς εἶχεν τοῦ ἐπιβάλλοντος αὐταῖς τῶν ἀρουρῶν μέρους χρήσεως .
20 S-8 ἀξιοῦμεν οὖν σὲ συντά[ξα]ισυντάξαι [τ]οῖςτοῖς πρὸς τούτοις οὖσι προσδεξαμένοις παρʼ ἡμῶν τὴν συνχώρησιν τὰ ἄλλα ἐπιτελεῖν ὡς καθήκει καὶ πέμψαι αὐτῆς ἀντίγραφον τοῖς τῶν ἐνκτήσεων τοῦ Ἀρσινοείτου νομοῦ
20-21 βιβλιοφύ∤[λα]ξινβιβλιοφύ∤λαξιν
21 , ἵνʼ εἰδῶσι διὰ τ[ὸ]τὸ διεστρῶσθαι παρʼ αὐτοῖς εἰς τὸ τοῦ Διοσκόρου ὄνομα τὰς παρακεχωρημένας ἀρούρας · S-9 ἔτους δωδεκάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τραιανοῦ Ἁδριανοῦ Σεβαστοῦ Μεχεὶρ ε|num:5| .
22 m2 S-10 Διον̣ύ̣σ̣ι̣οςΔιονύσιος η|gap:1|η̣μ̣α̣ι̣η|gap:1|ημαι