Sematia

p.mil.vogl.1.25.xml

TM: 12345HGV: 12345Date: – Place:

1 m1 S-1 ἀγαθῆι τύχηι
2 κερδῶν Ἑρμῆς Ἀφροδείτη
3 ἐπʼ ἀγαθῷ
4 |vac:?| [ἀ]ν̣τίγ[ραφο]ν̣ἀντίγραφον ὑπομ[ν]η̣[μα]τισ[μοῦ]ὑπομνηματισμοῦ
5 |vac:?| |gap:?| [Π]ο̣λέ[μω]νοςΠολέμωνος μ̣[ερίδος]μερίδος |gap:?|
6 |vac:?|
7 |gap:?_lines|
1 Ἀνδρομ[ά]χουἈνδρομάχου στρατηγοῦ ❨Ἀρσι(νοΐτου)❩Ἀρσινοΐτου ❨Πολ(έμωνος)❩Πολέμωνος ❨μερίδ(ος)❩μερίδος ❨(ἔτους)❩ἔτους ια|num:11| Τῦβ[ι]Τῦβι |gap:?|
2 ἐξ ἀναφορίου Φλαυίου Τιτιανοῦ τοῦ κρατίστου ἡγεμ[όνος]ἡγεμόνος
3 Δημητρίου ἀπελευθέρου Ἡρακλείδου πρὸς Παυλεῖνο[ν]Παυλεῖνον
4 Πάτρωνος τῶν γεγυμνασιαρχηκότων . S-2 Ἀμμώνιο̣[ς]Ἀμμώνιος
5 ῥήτωρ ὑπὲρ Δημητρίου · S-3 ∼δειʼ∽διʼ οὗ παρ[ε]κόμισε̣ν̣παρεκόμισεν
5-6 συνηγο[ρού]∤μενοςσυνηγορού∤μενος
6 ἀναφορίου ἐνκλήματα δύο|num:2| ὥρισεν κατὰ τοῦ
6-7 ἀ[ν]∤τιδίκουἀν∤τιδίκου
7 , ἓν μὲν περὶ πίστεως οἰκοπέδων , τὸ δʼ ἕτερ[ον]ἕτερον
8 περὶ δραχμῶν δισχιλίων|num:2000| , παρέ[θ]ετοπαρέθετο 〚τῷ〛τῷ Γεμείνῳ
9 ἀδελφῷ τοῦ Παυλείνου . S-4 τὸ μὲν οὖν περὶ τῶν
9-10 οἰκοπέ∤δων
10 τὸ παρὸν ὑπερτίθεται , τὰς δὲ δισχιλίας|num:2000| δραχμὰς
11 τοῦ Γεμείνου τελευτήσαντος ἀξιοῖ παρὰ τοῦ Παυλείνου ,
12 φροντίζοντος τῶν ὑπʼ ἐκείνου ∼ἀπολιφθέντων∽ἀπολειφθέντων ,
12-13 ἀπολα∤βεῖν
13 . S-5 πῶς δὲ Γέμεινος ἔσχεν τὸ ἀργύριον λέγω . S-6
13-14 συνη∤γορούμενο[ς]συνη∤γορούμενος
14 , οἰκιακὸς ὢν ἐ̣κείνο[υ]ἐκείνου , ἐνίοτε δὲ καὶ
14-15 φροντισ∤τής
15 , παραθέμενος αὐτῷ τὰ[ς]τὰς δισχιλίας|num:2000| δραχμάς ,
16 ἐποίησεν τ[ὰ]τὰ τῆς παραθέ[σεως]παραθέσεως γράμματ̣[α]γράμματα [εἰ]ςεἰς ὄνομα [φί]λ[ο]υφίλου
17 [ἑ]αυ[το]ῦἑαυτοῦ Ἀ[τρ]η[νοῦ]Ἀτρηνοῦ τινος γραφ[ῆ]ναιγραφῆναι . S-7 [ἀ]ξ[ιο]ῖἀξιοῖ οὖν , ἐπιφέρων
18 τὰ τοῦ Γεμείνο[υ]Γεμείνου εἰς τὸν Ἀτρη̣[νὸν]Ἀτρηνὸν [γρ]άμματαγράμματα , τὸ ἀργύρι[ον]ἀργύριον
19 ἀπο[λα]βεῖνἀπολαβεῖν |gap:1||gap:1|ω|gap:2|μ|gap:2|εν|gap:2||gap:1|ου π̣α[ρε]κ̣ό[μι]σενπαρεκόμισεν Δ[η]μήτρ[ι]οςΔημήτριος
20 [ἀ]ναφορίουἀναφορίου . S-8 Παλαμήδης ῥήτωρ ὑπὲρ [Π]αυλε[ί]νουΠαυλείνου ·
21 S-9 [ἐ]δ̣ύν̣ετοἐδύνετο μὲν ὁ̣ σ̣[υ]ν̣[ηγ]ορ[ού]μενο[ς]συνηγορούμενος τ[ὸ]τὸ περὶ τ[ῶν]τῶν [δ]ισχι[λ]ίων|num:2000|δισχιλίων|num:2000|
22 [δραχμῶ]νδραχμῶν ζή[τ]ημ[α]ζήτημα διακ[ρ]ο̣ύ̣σασθαιδιακρούσασθαι · S-10 ο̣ὐ̣οὐ γ̣ά[ρ]γάρ ἐ[στι]νἐστιν ἐπ[ί]τροποςἐπίτροπος
23 [τ]ῶντῶν [τοῦ]τοῦ ἀδελφ[ο]ῦἀδελφοῦ [υἱ]ῶνυἱῶν . S-11 [ἵ]ν̣αἵνα δὲ ἐπιγνῶς τὴν [τ]οῦτοῦ ἀντιδίκου
24 [κ]ακοπραγμοσύνηνκακοπραγμοσύνην ∼[ἑ]τοιμς∽ἕτοιμός ἐ̣σ̣τ̣ι̣ἐστι π̣[ρ]ὸςπρὸς ε|gap:2||gap:1||gap:1|ς ἀμφότερα τὰ διὰ τ[οῦ]τοῦ
25 ἀναφορίου ἐνκλήματα ἀπολογήσασθαι . S-12 ἐ̣στὶνἐστὶν δὲ τὸ πρῶτον
25-26 ἔν∤κλημα
26 ὡς αὐτὸς ὥρισεν τοιοῦτον · S-13 ἐπὶ τοῦ προστρατηγήσαντος
27 Κλαυδίου Διονυσίου κεκρῖσθαι π̣[ρ]ὸςπρὸς [τ]ὸντὸν [Παυλ]εῖνονΠαυλεῖνον περὶ
27-28 ∼πείστε∤ω[ς]∽πίστε∤ως
28 [οἰ]κοπέδωνοἰκοπέδων ἐνκ[έ]κληκενἐνκέκληκεν καὶ π̣[ρ]ο̣σέθη[κεν]προσέθηκεν [κ]εκρῖσθαικεκρῖσθαι
28-29 ἀποκα∤τ[ασ]τῆσαιἀποκα∤ταστῆσαι
29 αὐτῷ τὸν Παυλεῖνον τὴν ∼πε̣ί̣στ[ιν]∽πίστιν . S-14 νῦν δὲ τὴν
29-30 πε∤ρ[ὶ]πε∤ρὶ
30 [τ]ούτωντούτων διάκρισιν [εἰ]δὼ[ς]εἰδὼς [ὅ]τιὅτι καταγνωσθήσεται παραιτεῖται .
31 S-15 [ὁ] γὰρ Παυλεῖνος διαβεβαιοῦται μηδʼ ὅλως κεκρῖσθαι πρὸς αὐτὸν
32 ἐπὶ τοῦ Διονυσίου περὶ πίστ[ε]ωςπίστεως οἰκοπέδων , ἀ[λλ]ὰἀλλὰ πρὸς ἕτερα
32-33 πρόσ∤[ωπα]πρόσ∤ωπα
33 [.]. S-16 Δημήτριος · S-17 περὶ [τούτ]ουτούτου [νῦν]νῦν [οὐ]οὐ [βούλομαι]βούλομαι [λέγειν]λέγειν
34 Πα[λα]μήδηςΠαλαμήδης · S-18 διὰ τοῦ ∼ἀναφορεί[ου]∽ἀναφορίου τὸ ἔνκλημα [ὥρισεν]ὥρισεν [·]· S-19 [εἰ]εἰ [μ]ὲνμὲν περὶ
34-35 τού∤το̣υτού∤του
35 μὴ βούλεται λέγειν , αὐτὸ τοῦ[τό]τοῦτό [γ]εγε ∼ἀποκρει[θῆναι]∽ἀποκριθῆναι [μ]οὶμοὶ δ̣ε̣ῖ̣δεῖ . S-20 ἆρα [μ]ὲνμὲν ἐκρίθ[η]ἐκρίθη
36 π̣[ρ]ὸςπρὸς τὸν Π̣αυλεῖνονΠαυλεῖνον περὶ οἰκοπέδων ; S-21 στρα[τηγ]ὸςστρατηγὸς Δημητρίῳ · S-22 τί πρ[ὸς]πρὸς
37 τ̣[ὸν]τὸν Π[αυ]λεῖ[ν]ονΠαυλεῖνον ; S-23 Δημήτρειος · S-24 πρὸς μ[ὲ]νμὲν τὸν Παυλεῖνον ο̣ὐ̣κοὐκ ἐκρίθην
38 περὶ τῶν οἰκοπέδων · S-25 ὡς δὲ προε[ῖ]πονπροεῖπον , νῦν πε[ρ]ὶπερὶ τούτ[ου]τούτου οὐ λέγω . S-26 τὸ
39 δὲ ἀργύριον ἀξιῶ ἀπολαβεῖν . S-27 Παλαμή[δης]Παλαμήδης [·]· S-28 [ἤ]δηἤδη μὲν̣μὲν ἐν τῷ
40 [πρ]ώτῳπρώτῳ Δημήτριος ὡ̣μολόγησενὡμολόγησεν παραλελογ[ί]σθαιπαραλελογίσθαι τὸν κράτιστον
1 ἡγε[μ]όν̣αἡγεμόνα , ἀλλὰ κ[αὶ]καὶ ἐ̣νἐν τῷ περὶ [τοῦ]τοῦ [ἀ]ρ̣γυ[ρ]ίουἀργυρίου ἔτι μ[ᾶ]λλονμᾶλλον
2 αὐτ̣[οῦ]αὐτοῦ ∼κ̣αταγνσῃ∽καταγνώσῃ ∼ἀνανκα[ῖ]ον∽ἀναγκαῖον [δὲ]δὲ [κα]ὶκαὶ περὶ τῶν
2-3 προσώ∤πων̣προσώ∤πων
3 [τ]οσοῦτοντοσοῦτον προειπεῖν ὅτι μ[ὲν]μὲν [Γέ]μ̣εινοςΓέμεινος
3-4 [εὐ]σχη∤μονέ[στ]ατοςεὐσχη∤μονέστατος
4 ἦν ἄνθρωπος , δὲ ἀντίδικος ἄπορός ἐστιν
5 οὐδεμ[ία]νοὐδεμίαν ἀφορμὴν ἕξων ἀποδεῖξα[ι]ἀποδεῖξαι [,], [ἀφ]ʼἀφʼ ἧς τὸ ἀργύριον
6 δύνατ̣[αι]δύναται [ἐ]σ̣χηκέναιἐσχηκέναι . S-29 καὶ [τ]ὸτὸ ὡμολογη[κ]έ̣να̣ιὡμολογηκέναι δὲ αὐτὸν
7 οἰκιακὸν γεγονέναι , ἐν[ίοτ]εἐνίοτε δὲ καὶ φροντιστὴν τοῦ
8 Γεμε[ί]νο[υ]Γεμείνου μάλιστα συ̣ν̣|gap:1|α̣|gap:1||gap:2|αλλεταισυν|gap:1|α|gap:1||gap:2|αλλεται πρὸς τὸ παρὸν
9 ζήτημα · S-30 ἐκ τούτου γὰρ ἐλέγχεται ∼ὀψονίου∽ὀψωνίου μὲν
9-10 ὑ∤πηρ[ε]τῶνὑ∤πηρετῶν
10 , ἐνδείᾳ τῶν ∼ἀνανκαίων∽ἀναγκαίων ὕποπτος δʼ ἐσ[τὶν]ἐστὶν
11 μὴ ἄρα ἐν τῇ τοῦ ἡμετέρου οἰκίᾳ ∼διατρείβων∽διατρίβων [τὸ]τὸ
11-12 ∼χιρό∤γραφον∽χειρό∤γραφον
12 ἔκλεψεν , ὅπερ , ζῶντος μὲν αὐτοῦ , δυναμένου
13 ∼ἀκρειβέστερον∽ἀκριβέστερον διδάξαι π[ῶ]ςπῶς παρέπεσεν , οὐκ ἐπήνεγκεν .
14 S-31 ἡνίκα δὲ ἐκεῖνος ἐτελεύτησεν τὸ ἀγύριον
14-15 μετέρχε∤ται
15 . S-32 τούτοις προστίθημ[ι]προστίθημι τ[ὸ]τὸ πάντων μεῖζον καὶ
15-16 σ[υ]ν[ε]λέγ∤χονσυνελέγ∤χον
16 [τὴ]ντὴν τοῦ Δη[μη]τ[ρ]είουΔημητρείου ∼[κα]κουρ̣γε[ί]αν∽κακουργίαν · S-33 [φη]μὶφημὶ γὰρ αὐ[τ]ὸ̣ναὐτὸν μ[η]δ[ὲ]μηδὲ
17 τὸν ∼Ἀτρηνοῦ∽Ἀτρηνὸν $, $οὗ εἰς ὄνομα ε̣[ἶπ]εεἶπε συντ[ετ]άχ̣θαισυντετάχθαι τὸ χειρόγ[ρ]αφονχειρόγραφον
18 εἰδέναι , μη[δ]ὲμηδὲ δύν̣[α]σ[θ]αιδύνασθαι ∼ἀποκρει[θ]ῆναι∽ἀποκριθῆναι τίς ἔστι[ν]ἔστιν ἀπὸ π|gap:?|
19 Δημήτριος · S-34 [ο]ὔκοὔκ ἐστ[ιν]ἐστιν [Ἀτρηνὸ]ςἈτρηνὸς ἀλλὰ Δεῖος Ἀτρηνοῦ , φίλ[ος]φίλος [μου]μου [,],
20 [εἰς]εἰς ὃν ἐποίησα τὸ χε[ι]ρ[ό]γραφονχειρόγραφον [γραφ]ῆναιγραφῆναι .
21 S-35 Π[α]λαμ[ή]δηςΠαλαμήδης · S-36 οὐδὲ Δ[ε]ῖοςΔεῖος τίς ἐστ[ιν]ἐστιν ἐπίσταται |gap:1|οτε|gap:1| πό[θ]ενπόθεν
22 ἐστίν . S-37 καί τοι οὐκ ἀπαρκεῖ τοῦ Γ[εμείνου]Γεμείνου [,], [ἀλ]λὰἀλλὰ κα[ὶ]καὶ γράμμα[τ]αγράμματα τ[ο]ῦτοῦ
22-23 Δ[ε]ί∤[ο]υΔεί∤ου
23 ∼[ἐ]π̣[ε]νεν[κ]ε[ῖν]∽ἐπενεγκεῖν [ὀ]φείλειὀφείλει ὁμολ[ογ]οῦντο[ς]ὁμολογοῦντος τουδου̣|gap:2|ναιτουδου|gap:2|ναι τὸ
23-24 [δ]ι∤ὰδι∤ὰ
24 τοῦ χειρ[ογρ]ά[φο]υχειρογράφου [ἀ]ργύριονἀργύριον . S-38 Δημήτριος · S-39 κ[αὶ]καὶ γ̣ρ[άμμα]ταγράμματα
25 αὐτοῦ ἔχω . S-40 στρατηγός · S-41 ἀνάγνωθι τά τε το[ῦ]τοῦ Γεμείνου καὶ
26 τὰ τοῦ Δείου γράμματα . S-42 ἀναγνωσθέντος τοῦ μὲν Γεμείνου
27 ∼χιρογράφου∽χειρογράφου κεχρονισμένου εἰς τὸ ὄγδοον ἔτος Ἁδρ[ιαν]νοῦἉδριαννοῦ
28 Καίσαρος τοῦ κυρίου , ὧν δὲ [λέγει]λέγει [ὁ] Δημ[ή]τριοςΔημήτριος εἰληφέναι
29 παρὰ τοῦ Δείου γραμμ[ά]τωνγραμμάτων κεχρονισμένων εἰς τὸ
29-30 δ[έ]κα∤τονδέκα∤τον
30 ἔτος Θῶθ ∼τρειακάδα∽τριακάδα . S-43 στρατηγὸς
30-31 Δημη∤τρείῳ
31 · S-44 διὰ τί οὐχ ἅμα [το]ῖςτοῖς το[ῦ]τοῦ [Γε]μελίνουΓεμελίνου γράμ[μ]ασινγράμμασιν καὶ παρὰ
32 τοῦ Δείου ἐξομολογουμένου τὴν πίστιν τὸ
32-12 ∼χιρό∤γραφον∽χειρόγραφον
33 ε̣ἴ̣λ̣ηφαςεἴληφας ; S-45 Δημήτριος · S-46 ἐφʼ ὅσον Γέμεινος περιῆν
33-34 ∼ὑπεισ∤χ[ν]εῖτο∽ὑπισ∤χνεῖτο
34 ἀποδώσε[ιν]ἀποδώσειν , μετὰ δὲ τελευτὴν ἐκείν[ο]υἐκείνου
34-35 ἀ[γ]νωμο∤νούντωνἀγνωμο∤νούντων
35 τῶν ἀντι[δίκων]ἀντιδίκων ἐδέ[ησ]εἐδέησε με καὶ γρά[μ]ματ[α]γράμματα τοῦ
36 Δείου [λ]αβεῖνλαβεῖν . S-47 Π[αυλ]ε[ῖνος]Παυλεῖνος · S-48 καὶ ἐ[κ]ἐκ [τῶν]τῶν χειρογ[ράφ]ωνχειρογράφων
37 το[ύτ]ωντούτων ∼κακουρ[γεία]∽κακουργία [συν]ελέγχετα[ι]συνελέγχεται . S-49 τοῦ μὲν̣μὲν γὰρ
37-38 [ἀδ]ελ∤φοῦἀδελ∤φοῦ
38 μου παραθέσ̣[εώς]παραθέσεώς [ἐ]στινἐστιν
38-12 ∼χιρό∤γραφον∽χειρόγραφον
12 ·
1 S-50 δὲ λέ[γει]λέγει , μετὰ τελευτὴν αὐτοῦ , εἰληφέναι παρὰ τοῦ Δείου
2 [ὡ]ςὡς περὶ δ̣[αν]είουδανείου ἐγράφη , καὶ κεχρόνισται μὲν εἰς Θῶθ τριακάδα
3 τοῦ δεκά[του]δεκάτου ἔτους , δὲ Γέμεινος ἐτελεύτησεν δωδεκάτῃ τοῦ
4 Φαῶφι ; S-51 δ[ύ]ναταιδύναται δὲ κα̣ὶκαὶ σήμερον ὑφʼ ὅτου δήποτε ∼γραφν∽γραφὲν ἐξ
4-5 ὀνό∤ματος
5 Δείου τινὸς [ἐ]νφέρεσθα̣ιἐνφέρεσθαι · S-52 πλὴν λεγέτω πόθεν ἐστὶν Δεῖος .
6 S-53 Δημήτρι[ο]ςΔημήτριος · S-54 ἔνπορός ἐστιν , φίλος μου , ἀπὸ νομοῦ Ἡρακλεοπολίτου .
7 S-55 Παυλεῖνος · S-56 [π]αραστησάτωπαραστησάτω αὐτὸν . S-57 στρατηγὸς Δημητρίῳ ·
8 S-58 ἐν πόσα[ι]ςπόσαις [ἡμ]έραιςἡμέραις τὸν Δεῖον παραστήσεις ; S-59 Δημήτριος · S-60 ἐν ἡ[μέ]ραιςἡμέραις
9 δεκαπέντε . S-61 Ἀνδρόμαχος στρατηγὸς Δημητρίῳ · S-62 τὰ
10 μὲν εἰρημένα ὑπεμ[νημ]ατίσθηὑπεμνηματίσθη , ἀν[τὶ]ἀντὶ [δ]ὲδὲ ὧν ᾐτήσω ἡ[μερ]ῶνἡμερῶν
11 δεκαπέντε , δί[δωμί]δίδωμί σοι ὅλας τριάκοντα ἐν αἷς παρ[αστήσ]εινπαραστήσειν τὸν
12 Δῖον , οὗ [λέγει]ςλέγεις εἶναι ἐπιφέρεις
12-12 ∼χιρό∤γραφον∽χειρόγραφον
12 . S-63 ἐν τοσούτ[ῳ]τοσούτῳ δὲ
12-13 αὐ∤τὸ
13 τὸ
13-12 ∼χιρό∤γραφον∽χειρόγραφον
12 [ὑ]π[ο]γραφὲνὑπογραφὲν ὑπό σου ὅτι ἐστὶν ἰδιόγραφον τοῦ
14 Δίου , ὃν [λέγει]ςλέγεις ἀπὸ [νομ]οῦνομοῦ Ἡρακλεοπολίτου , καὶ σφρα[γισθὲ]νσφραγισθὲν ὑπό
15 τέ σου καὶ τ[ο]ῦτοῦ Παυ[λε]ίνουΠαυλείνου ∼μενῖ∽μενεῖ παρὰ Θέωνι ὑπη[ρ]έτ̣ῃὑπηρέτῃ · S-64 [ὅτ]α̣ν̣ὅταν γ̣ὰ̣ργὰρ
16 Δεῖος παρατύχῃ , ὀ[ψόμ]εθαὀψόμεθα τί καὶ αὐτὸς περὶ τούτου λ[έγει]λέγει [.]. S-65 [καὶ]καὶ
16-17 [ἐπέ]∤τρεψενἐπέ∤τρεψεν
17 τῷ Θέωνι τ[ὸ]τὸ [ἀ]κό[λ]ουθονἀκόλουθον ποιῆσαι . S-66 |gap:4||gap:?|
18 ἀ[ντίγραφον]ἀντίγραφον ὑπομν[ημα]τισμ[ο]ῦὑπομνηματισμοῦ [Ἰουλί]ουἸουλίου Ἀ[σκληπιάδου]Ἀσκληπιάδου
19 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [ια|num:11|]ια|num:11| [Αὐτοκρά]τορ[ος]Αὐτοκράτορος [Καίσα]ροςΚαίσαρος Τραιανοῦ Ἁδ[ρι]ανο[ῦ]Ἁδριανοῦ [Σεβ]α̣σ[τοῦ]Σεβαστοῦ |gap:3|
20 γρα(…)γρα… [Παῦ]νιΠαῦνι ζ|num:7| . S-67 ἐπεὶ βήματος ε|gap:1||gap:2||gap:2||gap:6|ν|gap:1|α|gap:?|
21 |gap:6|εύοντος Φλαυε[ί]ουΦλαυείου |gap:1||gap:1|ε|gap:1|ο|gap:4| |gap:2||gap:1|ωνος [κ?]α[ὶ?]καὶ
22 |gap:5|λεν Ἡ[ρ]ακλείδουἩρακλείδου Πρεί̣[σ]κουΠρείσκου Β|gap:5||gap:1|ενονος καὶ
23 |gap:5| καὶ Κεφαλίωνος [κα]ὶκαὶ Ἰ̣σ̣[ιδώρου]Ἰσιδώρου ν̣[ε]ωτ̣[έ]ρουνεωτέρου καὶ
24 Ἁρ[π]οκρατίωνοςἉρποκρατίωνος γραμ[μα]τέωςγραμματέως [τοῦ]τοῦ [κ]αταλο[γ]είουκαταλογείου .
25 S-68 Θαυβαρίου Αἰγυπτίας πρὸς Πάτρωνα καὶ Παυλεῖνον ἀρχομένης
26 ∼λέγιν∽λέγειν , δηλωθέντος τε καὶ ὑπὲ[ρ]ὑπὲρ [ἀ]δελφῶνἀδελφῶν ἀφηλίκων
26-27 κατίστασ∤[θ]αικατίστασ∤θαι
27 τὸν Π[άτρων]αΠάτρωνα . S-69 ἱερεὺς καὶ ἀρχιδικαστής · S-70 καὶ αὐτὸς
28 [ἐκ]ἐκ [τ]ῆςτῆς ὄ[ψεω]ςὄψεως κα̣ταδεήςκαταδεής [ἐστ]ινἐστιν ὡς̣ὡς μὴ δύνασθαι μόνος τὴν
29 δίκην ∼πειστευθῆναι∽πιστευθῆναι [Θ]αυβαρίουΘαυβαρίου ∼προενεκκαμένης∽προενεγκαμένης πρὸς
30 [τ]ὸντὸν Παυλεῖνον ἐπὶ τοῦ π[αρόν]το[ς]παρόντος ∼λέγιν∽λέγειν Ἡλιοδώρου τε [ῥ]ήτοροςῥήτορος
31 εἰπόντος τοῦ πατρὸς αὐ[τ]ῆ[ς]αὐτῆς [τε]λευ[τ]ήσαντοςτελευτήσαντος καὶ τῶν
31-32 ἀπολ[ελε]ιμμέ∤νωνἀπολελειμμέ∤νων
32 ὑπ|gap:3||gap:2||gap:1|νων |gap:2||gap:2|αυτη|gap:1| [Ἀρσι]ν̣οίτουἈρσινοίτου νομοῦ τὸν Παυλεῖν[ον]Παυλεῖνον ξένον
33 [ὄ]νταὄντα κα[ὶ]καὶ |gap:10|αι|gap:?||gap:2||gap:5|ς π[λ]εῖσταπλεῖστα , ∼σφραγεῖδα∽σφραγῖδα τε [τ]οῖςτοῖς αὐ[τ]οῖςαὐτοῖς
33-34 ἐπι∤[θέ]νταἐπι∤θέντα
34 ὀφείλειν λόγον ὑποσχ[εῖν]ὑποσχεῖν . S-71 Ἀρτεμισ[ί]ουἈρτεμισίου ῥήτορος [ἀ]
34-35 ∼[α]ποκρειναμέ∤νο[υ]∽ποκριναμέ∤νου
35 συγ[γ]ενῆσυγγενῆ ὄντα τὸν Παυ[λεῖνον]Παυλεῖνον τῆς τε ἀντιδίκ[ου]ἀντιδίκου καὶ τοῦ Πάτρωνος
36 [κ]α̣ὶκαὶ παρ̣[α]κληθένταπαρακληθέντα [ὑ]πὸὑπὸ ἀμφοτ̣έ̣[ρων]ἀμφοτέρων ∼μεσείτη[ν]∽μεσίτην , [ἐπισφ]ραγεῖσαιἐπισφραγεῖσαι συμ-
1 πείθεσθαι , ποιῆσαι τ[ε]τε [ὥστε]ὥστε [ἑ]κάτερονἑκάτερον αὐτῶν ἰδίαν ∼ἐπειθ̣[έσθαι]∽ἐπιθέσθαι
2 ∼σφραγεῖδαν∽σφραγῖδαν καὶ εἰληφέ[ναι]εἰληφέναι ἐν παρακαταθήκῃ κλεῖν , μηδ[ὲν]μηδὲν
3 νοσφισάμενον . S-72 ἱερεὺς καὶ ἀχιδικαστής · S-73 ἐπεὶ καὶ Πάτρω[ν]Πάτρων
4 καταδεὴς φαίνεται καὶ ἀδελφοὺς ἀφήλικας λέγεται ἔχειν , τ[οῦ]τοῦ
5 νομοῦ στρατηγὸς κ[ατ]αστήσαςκαταστήσας αὐτῶν ἐὰν δοκιμάσῃ
5-6 ἐ[πίτρο]∤πονἐπίτρο∤πον
6 δυνάμενον [αὐτ]ῷ̣αὐτῷ Πάτρωνι συστῆναι , διαγνώσετ̣[αι]διαγνώσεται
6-7 [πε]∤ρὶπε∤ρὶ
7 τοῦ πράγματος . S-74 Θαυβαρίου ἀξιωσάσης ὁρισθῆ[ναι]ὁρισθῆναι
7-8 ∼[προ]∤θεσμείαν∽προ∤θεσμίαν
8 κα[ὶ]καὶ [χειρο]γραφῆσαιχειρογραφῆσαι τὸν Παυλεῖνον ἐν τ̣[α]ύ̣τῃ̣ταύτῃ
8-9 [ἐσό]∤μενονἐσό∤μενον
9 εἰς τὸν νο[μὸν]νομὸν καταστῆναι ἐπὶ τοῦ στρατηγο[ῦ]στρατηγοῦ [,], [μ]ὴμὴ
10 τὰ ἐπισφραγι̣[σ]θέ̣[ν]ταἐπισφραγισθέντα τῷ χρόνῳ διαφθαρῇ . S-75 Ἰο[ύ]λιοςἸούλιος
11 Ὀηστεινεια[νὸ]ςὈηστεινειανὸς Ἀ[σκ]ληπειάδηςἈσκληπειάδης , καὶ Λεονίδη[ς]Λεονίδης , γε[νό]μενοςγενόμενος
12 ἔπαρχος σπ̣εί̣ρα̣[ς]σπείρας τρίτης [Θ]ρᾳκῶνΘρᾳκῶν καὶ πρώτης [Θ]ρᾳκ[ῶν]Θρᾳκῶν
13 ∼εἱερεὺς∽ἱερεὺς [καὶ]καὶ [ἀρχιδικασ]τήςἀρχιδικαστής · S-76 ἀμφότεροι χειρογρα[φῆ]σαιχειρογραφῆσαι
14 ἐν ἡμέραις τρ[ιάκον]τα|num:30|τριάκοντα|num:30| ἀναπλεύσ[α]νταςἀναπλεύσαντας ἐν[τυ]χ[εῖν]ἐντυχεῖν τῷ
14-15 στρα∤τηγῷ
15 . S-77 ἐξη|gap:6| [Ἰ]σίδωροςἸσίδωρος ∼νεωτε〚τε〛ρος∽νεώτερος ὑπη[ρέτης]ὑπηρέτης .
16 S-78 |vac:?| [ἀντίγραφον]ἀντίγραφον ∼[χ]ειρογραφείας∽χειρογραφίας ❨Παυλ(είνου)❩Παυλείνου .
17 S-79 Παυ[λ]εῖ[νος]Παυλεῖνος Πάτ[ρωνος]Πάτρωνος [τ]οῖςτοῖς πα[ρ]ὰπαρὰ Ἰουλείο[υ]Ἰουλείου [Ὀηστεινει]α̣ν̣[οῦ]Ὀηστεινειανοῦ
18 Ἀσκληπ[ει]άδουἈσκληπειάδου , [τοῦ]τοῦ [κ]αὶκαὶ Λεωνίδους , ἱ[ερέως]ἱερέως [καὶ]καὶ
18-19 ἀ̣ρ̣χ̣[ιδι]∤καστ[οῦ]ἀρχιδι∤καστοῦ
19 · S-80 [ὀ]μνύωὀμνύω Αὐτοκράτορα Καίσα[ρ]αΚαίσαρα Τραιανὸν [Ἁ]δρια[νὸν]Ἁδριανὸν
20 Σεβα[στὸν]Σεβαστὸν [ἔ]σεσθαιἔσεσθαι ἐν ἡμέραις τριάκ[ο]ντ[α]τριάκοντα [ἤ] [τινα]τινα [ἄ]ντʼἄντʼ ἐ[μ]οῦἐμοῦ
21 ἔ[κ]δικονἔκδικον πέμψαι προσκαρτερήσαν[τα]προσκαρτερήσαντα [παρὰ]παρὰ [τῷ]τῷ [στρ]ατηγῷστρατηγῷ ,
22 ἀκολούθως τοῖς τοῦ ἀρχιδικαστοῦ ὑπομνηματισμοῖς ,
23 ἐνοχος ∼ἴην∽εἴην τῷ ὅρκῳ .
24 S-81 ἔτους ια|num:11| Αὐτοκρ[άτορος]Αὐτοκράτορος [Καίσρος]Καίσρος [Τ]ραιανοῦΤραιανοῦ Ἁδριανοῦ σεβαστοῦ Πα[ῦνι]Παῦνι |gap:?|
25 Πα|gap:?|
26 |vac:?| Θαυβαρίου , ὁμ[ολογοῦντο]ςὁμολογοῦντος τοῦ ἀνδρὸς Σωκράτο[υς]Σωκράτους |gap:?|