Sematia

p.mil.vogl.1.24.xml

TM: 12344HGV: 12344Date: 117 – 117Place: Tebtynis (Arsinoites)

1 m1 S-1 Πα[ύλ]ωιΠαύλωι τῶι κυρίωι καὶ ἀδελφῶι
2 πλε[ῖσ]τ̣απλεῖστα χαίρειν
3 πρὸ πάντων εὔχομαί σε ∼ἐρρῶσσθαι∽ἐρρῶσθαι καὶ
3-4 [εὐ]τυ∤χεῖνεὐτυ∤χεῖν
4 ὅπερ ἐμοὶ διʼ εὐχῆς ἐστιν τό σεν
5 ∼ἐρρῶσσθαι∽ἐρρῶσθαι ὡς ἐμὸν σεμνὸν κύριον καὶ
5-6 ἀ∤δελφόν
6 . S-2 γράφεις μ̣[οι]μοι λέγων · S-3 ἐὰν δυνηθῇς
7 ἀνάπλευσον · S-4 νὴ τὴν σήν μοι σωτηρίαν καὶ
8 τὴν τοῦ τεκνίου μου καὶ ὀρθοποδίαν , ἧς
9 πέπεισμαί σε κήδεσθαι οὐκ ∼ἔλλασσόν∽ἔλασσόν μου ,
10 ἤθελον μηθὲν ∼πράσσιν∽πράσσειν ἄλλο εἰ μὴ τὴν
11 ὄψιν σου πρὸς τὰ ἐδάφη σου προσκυνεῖν ,
12 ἀλλʼ οὐ δεδύνημαι οὐδὲ δύναμαι · S-5 νῦν
13 γὰρ πάλι κ[αὶ]καὶ ὑ̣πὸὑπὸ Ἀπολλωτᾶ ἐχειμ[ά]σθηνἐχειμάσθην ·
14 S-6 ὅταν γὰρ π[τ]ερώσωσινπτερώσωσιν παρʼ ἐμοί , ἐμοῦ
15 ταλαι̣π̣[ωρο]ῦντοςταλαιπωροῦντος ∼ἰς∽εἰς τὸ πέλαγος , καὶ
15-16 πλου∤τήσω[σι]ν̣πλου∤τήσωσιν
16 , τ[ό]τετότε καὶ ἐπιλαθόμενοι οἷοι ἦσαν
17 παρʼ ἐ[μοὶ]ἐμοὶ τότε καὶ νῦν οἷοί εἰσιν ,
17-18 ἐπεμβαί∤νου[σί]ἐπεμβαί∤νουσί
18 μ̣οιμοι μᾶλλον , ὡς καὶ ἰσχαρὸς ἱέραξ
19 τότ[ε]τότε [ἐπ]ο̣[ί]η[σ]ε̣ν̣ἐποίησεν πάλιν σὺν αὐτῷ . S-7 ὡς̣ὡς ν̣ῦν̣νῦν
20 οὖν Δημήτ[ριο]ς̣Δημήτριος γ̣ε̣ν̣ό̣μενοςγενόμενος παρʼ ἐμὲ ἐξ
20-21 αὐ∤τοψ[ία]ς̣αὐ∤τοψίας
21 ἐθε[ά]σατόἐθεάσατό με κλαίοντα πλείστοις
22 δάκρυσιν . S-8 τί οὖν ἐστιν ; S-9 ἐγὼ πεπεισμένος
23 μου τ[ῇ]τῇ [δι]ανοίᾳδιανοίᾳ μηθὲν κακῷ πονηρῷ
24 ∼συνει̣δ̣ότι∽συνειδώς , δοκῶ μηδὲν παθεῖν · S-10 ἐὰν
25 οὖν ἐφ[ί]δ̣ω̣ἐφίδω πῶς μου τὰ πραγμάτια
25-26 χω∤ρεῖ
26 πάλιν σ[ο]ισοι δηλώσω , κύριε · S-11 οἶδα γὰρ ὅτι
27 τοῦτο [ἔ]χειςἔχεις [ὡ]ςὡς ὑπὲρ σεαυτοῦ . S-12 οὐκ ἄρτι σε
28 δεῖ με ∼ἐπιγε̣[ιν]ώσκιν∽ἐπιγινώσκειν . S-13 Δημήτριος οὖν
28-29 ἀρ∤τίως
29 μοι μ[ε]τέδωκενμετέδωκεν ἐξέρχεσθαι
30 ∼ἑατὸν∽ἑαυτὸν καὶ ἐμεμψάμην αὐτὸν ὅτι μοι
30-31 το∤σαύταις
31 ἡμέραις οὐκ ὦπται καὶ ἔφη
31-32 περισπᾶσ∤θ[α]ιπερισπᾶσ∤θαι
32 περὶ ἀργυρωματίων σὺν Κέρτῳ . S-14 εὔχομαί
33 σε ∼εἰσχύιν∽ἰσχύειν . S-15 περὶ Πτολλαρίωνος μήτηρ
34 μέμφεται . S-16 οὐκ ἐμοὶ λαλεῖ , ἀλλὰ καὶ ∼φεύγι∽φεύγει
35 με ἐὰν ἴδῃ , ἀλλὰ τοῖς ἐμοῖς ἀπομέμφεται
35-36 αὐ∤τόν
36 . S-17 ἐγὼ ∼ἐπιτειμῶ∽ἐπιτιμῶ Πτολλαρίωνι · S-18 λέγει μοι
37 λοιδορεῖσθαι ὑπʼ αὐτῆς
38 τὰ πλεῖστα ἀδίκως καὶ
39 ὑβριστικῶς . S-19 ἔφην ὅτι ·
40 S-20 ἐγὼ γέρων ἤδη |gap:2| ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν
41 εἰμι καὶ ὡς παιδίῳ
41-42 νηπί∤ῳ
42 οὕτως λαλεῖ καὶ
42-43 λοιδο∤ρεῖ
43 · S-21 ἐὰν δὲ αὐτῆς ἀνάσχῃ ,
44 οὐκ ἔστιν σου μήτηρ τῷ
45 τρόπῳ καὶ μάμμη ;
45-46 S-22 οὐ∤κ
46 ἰσχύω ∼ἰς∽εἰς ὄψιν ἀκοῦσαι
46-47 δι∤ελεγχομένων
47 αὐτῶν ,
48 ἵνʼ ἐπιγνῶ τὸν
48-49 ἀδικοῦν∤τα
49 . S-23 οἶδα μὲν ὀξυτάτην
50 αὐτὴν καὶ ∼ὀλιόψυχον∽ὀλιγόψυχον
51 οὖσαν , οὗτος δὲ οὐ ∼φέρι∽φέρει
52 τυχὸν αὐτῆς τὸ ὀξύ . S-24 ἐγὼ
53 μὲν οὖν ἐὰν ∼ἰσέλθω∽εἰσέλθω ∼[ἰ]ς∽εἰς <τὸν>τὸν
54 ∼τριακοντάκλεινον∽τριακοντάκλινον
54-55 θε∤ωρῶ
55 αὐτὸν ὁσάκις
56 ἂν ∼ἰσέλθω∽εἰσέλθω . S-25 〚|gap:3|〛|gap:3| δὲ
57 Πάτρων ἀβασκάντ[ως]ἀβασκάντως
57-58 [ἐ]∤φιλοπόνειἐ∤φιλοπόνει
58 · S-26 ∼λείαν∽λίαν
58-59 ὀξύ∤τατος
59 ἐξέβη .
60 S-27 ∼ἔρρωσσο∽ἔρρωσο , κύριε , σὺν τῇ
61 κυρίᾳ μου συνβίῳ σο[υ]σου
61-62 Πολίτ∤τῃ
62 καὶ ἀσπάζου αὐτὴν
62-63 πολ∤λά
63 . S-28 ἀσπάζεταί σε σύ̣μβιόςσύμβιός
64 μου Χαιρημονὶς καὶ
64-65 Πόλλιτ∤τα
65 καὶ Σαραπιὰς ὁμοίως
66 ἀσπάζεται ἀμφοτέρους .
67 S-29 ❨(ἔτους)❩ἔτους β|num:2| Τραιανοῦ Ἁδριανοῦ
68 σεβαστοῦ Χοίακ ια|num:11|
1 m2 Παύλωι