Sematia

p.mil.vogl.1.23.xml

TM: 12343HGV: 12343Date: 108 – 108Place: Tebtynis (Arsinoites)

2 m1 S-1 [Καίσαρος]Καίσαρος [Νέρουα]Νέρουα [Τραιανοῦ]Τραιανοῦ [Σεβαστο]ῦΣεβαστοῦ Γερμανικοῦ Δακικ[οῦ]Δακικοῦ [δημοσί]ωνδημοσίων τελεσμάτων πάντων ∼σειτικῶν∽σιτικῶν τε καὶ ἀργυρικῶν καὶ παντὸς εἴδους τῶν προκειμένων
3 |gap:28|ν πάν̣τ̣ω̣ν̣πάντων ὄν̣[των]ὄντων πρὸς τοὺ[ς]τοὺς [τρε]ῖς|num:3|τρεῖς|num:3| κοινῶς ἐ[ξ]ἐξ [ἴσου]ἴσου , τῶν δὲ ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος ιβ|num:12| ❨(ἔτους)❩ἔτους ὁμοίως δημοσίων πάντων ∼σειτικῶν∽σιτικῶν τε καὶ
4 [ἀργυρικῶν]ἀργυρικῶν [τῶν]τῶν [ὀφειλομένων]ὀφειλομένων [ὑπὲρ]ὑπὲρ ὧν ἕκαστος ἡ̣μῶν̣ἡμῶν [ἐπανείρ]ηταιἐπανείρηται , καθὼς πρόκειται , ὑπαρχόντων , πλὴν μόνον τῶν ὑπὲρ τῶν ἐπιβολῶν μετρουμένων ,
5 [ὄντων]ὄντων [πρὸς]πρὸς [ἕκαστον]ἕκαστον [τὸν]τὸν [ἐπα]ν̣ε̣ι̣ρ̣η̣μένονἐπανειρημένον , τῶν δὲ ὑπὲρ τῶν ἐπιβολῶν μετρουμένων , ∼εἴτοι∽ἤτοι ἐν τοῖς ∼σειτικοῖς∽σιτικοῖς καὶ δενδρικοῖς ὄντων πρὸς τοὺς τρεῖς|num:3| κοινῶς
6 [ἐξ]ἐξ [ἴσου]ἴσου [εἰς]εἰς [τὸν]τὸν [ἅπαντα]ἅπαντα χρόνον , τῶν τοῦ ἐ̣ξ̣[ελ]η̣λ̣υθότοςἐξεληλυθότος ια|num:11| ❨(ἔτους)❩ἔτους ἐκπεπτωκότων εἰς τὸ ἐνεστὸς ιβ|num:12| ❨(ἔτος)❩ἔτος φοινικικῶν καὶ ἐλαϊκῶν καρπῶν καὶ φυῶν τῶν
7 |gap:13| [ὧν]ὧν [ἕκαστος]ἕκαστος ἐπανείρηται , καθὼς πρόκειται , [ὄ]ντω̣νὄντων ἑκάστου τοῦ ἐπανελομένου καὶ κληρωθέντος . S-2 τὰς δὲ σταθείσας ὑφʼ ἡμῶν πρὸς ἰσότητα τῆς
8 [τῶν]τῶν [ὑπαρχόντων]ὑπαρχόντων [ἧς]ἧς [ἕκασ]τοςἕκαστος κε[κλ]ήρωταικεκλήρωται μερίδο[ς]μερίδος , καθὼς [π]ρόκειταιπρόκειται , δ[ο]θ̣ῆ̣[ναι]δοθῆναι [·]· S-3 [παρ]ὰπαρὰ μὲν τοῦ Παυλείνου ἐμοὶ τῶι Ἀματίωι , ὑπὲρ μὲν κλήρων ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ∼χειλίας∽χιλίας
9 [τετρακοσίας]τετρακοσίας [τριάκοντα]τριάκοντα [τρ]εῖς|num:1433|τρεῖς|num:1433| δύο|num:2| ὀβολούς , ὑπὲρ τοῦ ἐλαιωνοπαραδείσου ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ∼χειλίας∽χιλίας ἑξακοσίας|num:1600| , τὰς ἐπὶ τὸ αὐτὸ ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ∼τρισχειλίας∽τρισχιλίας τριάκοντα τρεῖς|num:3033| δύο|num:2| ὀβολούς ,
10 [ὁμοίως]ὁμοίως [δὲ]δὲ [τῶι]τῶι [Γεμείνωι]Γεμείνωι [π]αρὰπαρὰ μὲν τοῦ αὐτοῦ Π̣α[υ]λείνουΠαυλείνου ὑπὲρ κλήρων δραχμὰς τριάκοντα τρεῖς|num:33| δύο|num:2| ὀβολούς , ὑπὲρ δὲ τοῦ αὐτοῦ ἐλαιωνοπαραδείσου ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς
10-11 ἑπτακοσί∤[ας][|num:700|]ἑπτακοσί∤ας|num:700|
11 [,], [ὑπὲρ]ὑπὲρ [δὲ]δὲ [καλαμιῶν]καλαμιῶν ❨[ἀρ]γ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς πεντακοσίας δέκα ἓξ|num:516| τετρώβολον|num:4| , τὰς ἐπὶ τὸ αὐτὸ δραχμὰς ∼χειλίας∽χιλίας διακοσίας πεντήκοντα|num:1250| , τῷ δὲ̣δὲ αὐτῶι Γεμείνῳ παρὰ
12 [μὲν]μὲν [ἐμοῦ]ἐμοῦ [ὑπὲρ]ὑπὲρ [τῶν]τῶν [ἀ]μπελώνωνἀμπελώνων καὶ ἐλαιωνοπαραδείσου δραχμὰς ∼δισχειλίας∽|num:2000|δισχιλίας|num:2000| , ὑπὲρ δὲ καλαμιῶν δραχμὰς πεντακοσίας δέκα ἓξ τετρώβολον|num:4| ,
13 [τὰς]τὰς [ἐ]πὶἐπὶ τὸ α[ὐτὸ]αὐτὸ ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου δραχμὰς ∼δισχειλίας∽δισχιλίας πεντακοσίας δέκα ἓξ|num:2516| τετρώβολον|num:4| [ἐπάν]αγκονἐπάναγκον ἀποδώσειν ὡς συνεφωνήσαμεν τῇ δεκάτῃ τοῦ εἰσιόντος
14 [μην]ὸςμηνὸς Χοίαχ ἀνυπ[ερ]θέτωςἀνυπερθέτως , καθὼς ἐπάνω δεδήλωται , ὧν καὶ γείνεσθαι τὴν πρᾶξιν καθάπερ ∼ἐγ∽ἐκ δίκης καὶ ὁμοίως ἐπάναγκον δώσουσί μοι τε
15 [Παυλε]ῖνοςΠαυλεῖνος καὶ Γέμεινος ἐν μόνωι τῶι ἐνεστῶτι ἔτει ἕκαστος αὐτῶν ἐν μηνὶ Παῦνι ἐφʼ Ἅλω κώμης Κερκεσήως πυροῦ νέου καθαροῦ ἀδόλου μέτρωι
16 |gap:4|νεικωι ἡμῶν ἀρτάβας ἑβδομήκοντα πέντε|num:75| , τὰς ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀρτάβας ἑκατὸν πεντήκοντα|num:150| καθαρὰς ἀπὸ παντὸς εἴδους ἀντὶ διαφορᾶς ἀναπαυμάτων .
17 S-4 [ἐπάν]αγκονἐπάναγκον δʼ ἐνμεν̣[οῦ]μενἐνμενοῦμεν [ἡ]μεῖςἡμεῖς τε καὶ οἱ παρʼ ἡμῶν πᾶσι τοῖς κατὰ τήνδε τὴν διαίρεσιν δεδηλωμένοις καὶ οἷς ἕκαστος ἐπανείρηται καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν
18 [ἀπὸ]ἀπὸ [το]ῦτοῦ ἐνεστῶτος ι[β]|num:12|ιβ|num:12| ❨(ἔτους)❩ἔτους περιεσόμενα ἀποφερομένους καὶ πωλοῦντας καὶ ὑποτιθεμένους καὶ οἰκονομοῦντας περὶ αὐτῶν , ὡς ἐὰν αἱρώμεθα , καὶ 〚μη〛μη
19 |gap:5|α̣ρεξεσθαι|gap:5|αρεξεσθαι ἐφʼ ὁ[πό]τεροςὁπότερος [ἡμῶν]ἡμῶν κεκλήρωται , καθὼς πρόκειται . S-5 τι δʼ ἂν τῶν προγεγραμμένων παραβαίνῃ τις ἡμῶν οἱ παρʼ ἡμῶν ἐκτίσει
20 [ὁ] [παρα]βὰςπαραβὰς τῶ[ι]τῶι ἐμμένοντ[ι]ἐμμένοντι παραχρῆμα τά τε βλάβη καὶ δαπανήματα διπλᾶ καὶ ∼ἐπίτειμον∽ἐπίτιμον ἀργυρίου ταλάντων δύο|num:2| καὶ εἰς τὸ δημόσιον ∼τα∽τὰς ἴσας , χωρὶς
21 [τοῦ]τοῦ [τὰ]τὰ προγεγραμμένα κύ[ρ]ιακύρια εἶναι διὰ παντός . S-6 ὅσα δὲ ἄλλα ἔχομεν ἐπίκοινα ὑπάρχοντα καὶ οἰκόπεδα καὶ ∼δὰ∽δουλικὰ σώματα καὶ ἕτερα μενεῖ ∼ἡμεῖν∽ἡμῖν ἐπίκοινα
22 [πάντα]πάντα [μ]έ̣χ̣ρ̣ιμέχρι τῆς ἐσομένης καὶ τούτων [δ]ιαιρέσε̣[ω]ς̣διαιρέσεως ἕως Χοίαχ τριακάδι [το]ῦτοῦ ἐνεστῶτος ἔτους . S-7 τυγχάνομεν δὲ προδιειρημένοι ❨ἐ(κ)❩ἐκ ❨(σ)υμφώνου❩συμφώνου τὰ
22-23 ὑπάρ∤[χοντα]ὑπάρ∤χοντα
23 ∼[ἡ]μεῖν∽ἡμῖν πατρικὰ θρέμματα προβ[άτ]ω[ν]προβάτων |gap:3|ν καὶ κτήνη καὶ ταυρι[κά]ταυρικά [.]. S-8 [τ]ὸτὸ [δὲ]δὲ χειρόγραφον τοῦτο κύριον ∼ἔστωι∽ἔστω πανταχῆι ἐπιφερόμενον καὶ ὡς ἐν δημοσίωι
24 [κατακεχ]ωρισμένονκατακεχωρισμένον [ὥ]στεὥστε τοῦ[το]τοῦτο κύρ[ιον]κύριον μεῖναι καὶ μετὰ τὴν ὁποτέρου ἡμῶν τελευτήν . S-9 Ἀμάτιος ἔγραψα τὰ προκείμενα καὶ ἔσχον τοῦ Παυλείνου ἴσον
25 [χειρόγρα]φονχειρόγραφον συναντιβεβλημένο[ν]συναντιβεβλημένον [.]. S-10 δὲ Γέμεινος αὐτόχειρ ❨ἔγρ(αψε)❩ἔγραψε . S-11 ἔτους δωδεκάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Νέρουα Τραιανοῦ Σεβαστοῦ
26 Γερμανικοῦ Δακικοῦ Ἁθὺρ ε|num:5| . S-12 Παυλ[εῖν]ο[ς]Παυλεῖνος Πάτρωνος
27 πεποίημαι τὴν π̣ροκειμένηνπροκειμένην [διαί]ρ̣εσινδιαίρεσιν καὶ
27-28 ἐπέ∤βαλέν
28 μοι τὸ ἐπὶ τοῦ κα[τ]ʼκατʼ ἐμὲ προσώπου ἐπιβεβληκός
29 μοι πατρικὸν καθὼς ἐπάνω δεδήλωται καὶ ἕκαστα
30 ποιήσω ἀκολούθως ∼κἀγὼ∽καὶ $ἐγὼ ἐκδέδομαι ἴ[σ]ονἴσον
30-31 χειρό∤γραφον
31 συναντιβεβλημένον ὑφʼ ἡμῶν . S-13 Γέμεινος
32 Πάτρωνος πεπο[ίη]μαιπεποίημαι τὴν προκειμένην
32-33 δι[αί]∤ρεσινδιαί∤ρεσιν
33 καὶ ἐπέβ̣α[λ]έ̣νἐπέβαλέν [μ]οιμοι τ[ὰ]τὰ ἐπὶ τοῦ [κ]ατʼκατʼ ἐ[μ]ὲἐμὲ ❨προσώπ(ου)❩προσώπου
34 ἐπιβεβληκότα μοι ὑπάρχοντα ὡς ἐπάνω
34-35 δεδήλω∤ται
35 καὶ ἕκαστα ποιήσω ἀκολούθως ∼κἀγὼ∽καὶ $ἐγὼ ἐκδέδομαι
36 ἴσωι χειρογράφωι συναντιβεβλημένῳ ὑφʼ ἡμῶν .