Sematia

chr.mitt.55.xml

TM: 22344HGV: 22344Date: – 368Place: Hermopolis

1 m1 S-1 ὑπατείας τῶν δεσ[ποτῶν]δεσποτῶν [ἡμῶν]ἡμῶν [Οὐαλεντινιανοῦ]Οὐαλεντινιανοῦ καὶ Οὐ[άλεντος]Οὐάλεντος κ[αὶ]καὶ Γρατιανοῦ τῶν αἰωνίων Αὐγο[ύστ]ωνΑὐγούστων τὸ β|num:2| .
2 S-2 Αὐρήλι[ος]Αὐρήλιος [Ἀθη]ν[όδωρος]Ἀθηνόδωρος [δημ]όσιοςδημόσιος ἰατρ[ὸς]ἰατρὸς [ἀ]πὸἀπὸ Ἑρμοῦ πόλεως τῆς λαμπροτάτης τὸν λόγον [ποιούμε]νοςποιούμενος ὑπὲρ Σαραπια̣ί̣ν[η]ςΣαραπιαίνης Παξά[μο]υΠαξάμου |gap:3|β|gap:1|ης|gap:1|
3 καὶ ∼μητροπολιδο[ς]∽μητροπολίτιδος [κατʼ]κατʼ [ἐντολὴν]ἐντολὴν [τὴν]τὴν κ̣αὶκαὶ ἀναλημφ[θ]εῖσα[ν]ἀναλημφθεῖσαν τοῖς ἡγεμονικοῖς ὑπομνήμασι Φλ[αυίοις]Φλαυίοις [Ἡ]ρακλέωνιἩρακλέωνι ❨β(ενε)φ(ικιαρίῳ)❩βενεφικιαρίῳ κα[ὶ]καὶ Ἰσ[ιδ]ώρῳἸσιδώρῳ ❨ὀφ(φικιαλίῳ)❩ὀφφικιαλίῳ καὶ Κύρᾳ
4 κλη[ρ]ονόμοιςκληρονόμοις Νεμεσίλλ[ης]Νεμεσίλλης [ἀπὸ]ἀπὸ [τ]ῆςτῆς [αὐτ]ῆςαὐτῆς πόλεως ἀντιδί[κο]ιςἀντιδίκοις χαίρει[ν]χαίρειν . S-3 συγχωρηθεὶς ἐγὼ Ἀθηνόδωρος π[αρή]γ[γ]ειλαπαρήγγειλα μὲν ὑμῖν καὶ πολλάκις , περιφεύγοντες δὲ
5 τὴν εὐθεῖαν , παρευρέ[σεσιν]παρευρέσεσιν ∼[ἐχρήσασ]θαι∽ἐχρήσασθε , ἀλλὰ καὶ νῦν ἄναρχός [μ]οιμοι γέγονεν δίκη , τοῦ κυρίου μου τοῦ [λ]αμπροτάτουλαμπροτάτου ἡγεμόνος Φλαυίου Ἡρακλείου
6 ἀποφηναμένου γείν[εσθαι]γείνεσθαι |gap:3|μόν[ω?]σιν|gap:3|μόνωσιν τῆς ἀνανεώσεως , ἧ[ς]ἧς ἔσχον , ἅπαξ ∼ἐκπαισὼν∽ἐκπεισὼν τῶν χρόν[ω]νχρόνων . S-4 [δι]ό̣περδιόπερ καὶ νῦν , τὴν αὐθεντ[ί]αναὐθεντίαν λαβών , παραγγέλλ̣ω̣παραγγέλλω
7 κατʼ ἀπόφασιν οὕτως ἔ[χουσα]νἔχουσαν · S-5 Φ[λά]υιοςΦλάυιος Ἡράκλειος λαμπρότατος ἡγεμὼν ❨εἶπ(εν)❩εἶπεν · S-6 ἀνάρχου τῆς δίκης ∼ὀφθίσης∽ὀφθείσης ἐξ αὐθεντίας τοῦ δικαστηρίου παραγγ[ελ]εῖςπαραγγελεῖς .
8 S-7 δηλῶ δὲ καὶ τὴν ἀνα[ν]έωσ[ιν]ἀνανέωσιν [ἔ]χ[ουσα]νἔχουσαν οὕτως · S-8 ⊰StratẹgiusStrategius ❨v(ir)❩vir ❨p(erfectissimus)❩perfectissimus ❨Com(es)❩Comes ❨Praes(es)❩Praeses ❨Thebai(dis)❩Thebaidis ∼❨dei(xit)❩∽dixit reperabuntur⊱reperabuntur [τ]εμπορατεμπορα σι σεμελ νεγοτιυμ ις τ|gap:?|
9 ⊰evol[u]tumevolutum est .⊱. S-9 ∼[ἑρμ]ηνία∽ἑρμηνεία · S-10 μετὰ [τὰ]τὰ ῥωμα⋰ϊ⋱κάῥωμαϊκά · S-11 Φλ[ά]υιοςΦλάυιος Στρ[ατ]ήγιοςΣτρατήγιος διασ[η]μότατοςδιασημότατος κόμες καὶ ἡγε[μ]ὼνἡγεμὼν ❨εἶπ(εν)❩εἶπεν · S-12 ἀν[α]νεωθήσονταιἀνανεωθήσονται οἱ χρ[όνοι]χρόνοι εἰ ἅπαξ
10 δίκη ἐξ[έπε]σενἐξέπεσεν . S-13 Πάξα[μος]Πάξαμος [γὰ]ργὰρ Σα[ρ]απια[ί]νηςΣαραπιαίνης καὶ Διον[υ]σίαςΔιονυσίας καὶ Ἡλιοδώρας καὶ Θεο̣νίνηςΘεονίνης καὶ Νεμεσίλλης γέ[γ]ονενγέγονεν πατήρ , ἔθετο δὲ βούλησιν ἔγ[γρα]φονἔγγραφον , Νεμεσίλλα̣ν̣Νεμεσίλλαν
11 καὶ Διονυ[σίαν]Διονυσίαν ἀρκεσθῆν̣α̣ιἀρκεσθῆναι [ταῖ]ςταῖς ∼προ[ι]ξεὶ∽προιξὶ β[ο]υλόμενοςβουλόμενος , τὰς δὲ λοιπὰς [θ]υγατέραςθυγατέρας τρεῖς|num:3| τὸν ὑπόλοιπον ἔχ[ειν]ἔχειν κλῆρον . S-14 ἐπειδὴ δὲ Νεμεσίλλα κα[ὶ]καὶ Διονυσία
11-12 πρεσβύ∤τεραι
12 οὖ[σαι]οὖσαι [τ]ὴντὴν ἡλικίαν κατασχε[ῖ]νκατασχεῖν ἐδυνήθησαν τ̣ὰ̣τὰ πράγματα , ἐδικασάμην · S-15 καὶ Διονυσίας μὲν ο[ἱ]οἱ κληρ[ο]νόμο[ι]κληρονόμοι διελύσαντο πρός με , ∼ὑμῖς∽ὑμεῖς δὲ καὶ Σωκράτιον ,
13 οἱ Νεμεσ[ίλλ]ηςΝεμεσίλλης παῖδες ἐ̣|gap:3|ς̣ἐ|gap:3|ς ὑπερθέ[σ]εσιὑπερθέσεσι χρώμενοι , τὴν ἀπόδ̣ο̣σινἀπόδοσιν οὐδέπω ∼πεποίησθαι∽πεποίησθε . S-16 διὰ [τοῦ]τοτοῦτο κα[ὶ]καὶ ∼πολλάκεις∽πολλάκις μὲν εἰσῆξα τὴν δίκην καὶ πρώην κατὰ
14 κυρίαν , ὑμ[ῶ]νὑμῶν δὲ ∼πάλειν∽πάλιν ὑπ[ερ]θέσ[εσ]ιὑπερθέσεσι χρησαμένων ἄναρχο[ς]ἄναρχος ἀπεφάνθη δίκη . S-17 διόπερ παραγγέλλω ὑμῖν περ[ὶ]περὶ τῶν ὑποτε[τ]αγμένωνὑποτεταγμένων πραγμάτων τὸ
15 τρίτον ἐκδικῶν μέρος ἐξ [ἀδιαι]ρέ[τ]ουἀδιαιρέτου π[ρ]ὸςπρὸς τὸ ὑ[μᾶς]ὑμᾶς εἰς τὸ οἰκεῖον ∼ἀποκρείνασθαι∽ἀποκρίνασθαι μέρος κατὰ τὴν θε[ίαν]θείαν ∼[διάτ]αξειν∽διάταξιν · S-18 φθάνω γὰρ διδάξας τὸ μεγ[αλ]εῖονμεγαλεῖον
16 τοῦ κυρίου μου τοῦ ἄρχοντος [ὅτι]ὅτι |gap:2|με|gap:1||gap:1| ηὕρ[η]ταιηὕρηται ἐπὶ τῆς Ἀλεξανδ[ρ]έωνἈλεξανδρέων εἶναι Σωκράτιον . S-19 δηλῶν τίτλον μὲ[ν]μὲν ἐπὶ τὸ [τ]ρίτοντρίτον ἀπὸ βουλήσεως ἐγγράφου πατρῴας ,
17 ἀγωγὴν δὲ τὴν ἔξτρα [ὄρδι]νε[μ]ὄρδινεμ ∼κ[ο]νιτιονεμ∽κογνιτιόνεμ $, , ἀξιῶ ἐκδοθῆ[ν]αίἐκδοθῆναί μοι τὴν συνήθη ὑποσημίωσιν [καὶ]καὶ κατὰ κυρίαν πραχθῆναι τὴν δίκην . S-20 ἔστι δὲ
18 καὶ τὸ πρᾶ[γμα]πρᾶγμα |gap:2||gap:2||gap:11| μ[ετὰ]μετὰ τὰ ῥω̣μαικάῥωμαικά ·
19 S-21 [Ἑλικὼν]Ἑλικὼν [❨εἶπ(ε)❩]εἶπε [·]· S-22 [Πάξαμος]Πάξαμος [πατὴ]ρπατὴρ γέγονεν θυγατέρ[ων]θυγατέρων |gap:11| Σ̣αραπιαίνηςΣαραπιαίνης τῆς βοηθου̣μ̣ένηςβοηθουμένης κ[αὶ]καὶ [Θεονίνης]Θεονίνης καὶ Ἡλιοδώρας κα[ὶ]καὶ Διονυσία[ς]Διονυσίας καὶ Νεμεσίλλης
20 |gap:21| [κατὰ]κατὰ [βο]ύ̣λησινβούλησιν ἔγγραφὸν [ἀρκεσθῆναι]ἀρκεσθῆναι |gap:4| [τὴ]ντὴν μὲν Διονυσίαν καὶ Νεμεσ[ίλλ]ανΝεμεσίλλαν ἐκέλε[υ]σεἐκέλευσε [ταῖ]ςταῖς ∼προιξείν∽προιξίν , πάντα δὲ τὰ πράγματα αὑτοῦ
21 [τὰς]τὰς [λοιπὰς]λοιπὰς [θυγατέρας]θυγατέρας [τρεῖς][|num:3|]τρεῖς|num:3| |gap:3|εν|gap:1| ἔχειν . S-23 ἐ̣π̣ειδὴἐπειδὴ [δὲ]δὲ [οὐκ]οὐκ [ἀποδεδώκ]ασι[ν]ἀποδεδώκασιν τ̣ὰτὰ ἡμέτερα μέρη Διονυ̣[σί]α̣Διονυσία καὶ Νεμεσίλ[λ]αΝεμεσίλλα πρὸς ἐμαυτ[ὴ]νἐμαυτὴν θυ[γ]ατέρα̣θυγατέρα οὖσ[αν]οὖσαν |gap:1| , ἐδικασά[μην]ἐδικασάμην
22 |gap:25| [καὶ]καὶ Διονυσίας μὲν οἱ κ[ληρονόμοι]κληρονόμοι [διαλυ]σάμεν[οι]διαλυσάμενοι ἑαυτοὺς ἀποδεδώ[κασιν]ἀποδεδώκασιν , οἱ [δ]ὲδὲ Νεμ[εσί]λ̣ληςΝεμεσίλλης παῖδες , Ἡρα[κ]λέωνἩρακλέων ❨β(ενε)φ(ικιάριος)❩βενεφικιάριος [κα]ὶκαὶ Ἰσίδωρος
23 [ὁ] [❨ὀφ(φικιάλιος)❩]ὀφφικιάλιος [καὶ]καὶ [Κύρα]Κύρα [καὶ]καὶ [Σωκράτιον]Σωκράτιον [φεύγουσιν]φεύγουσιν |gap:4||gap:1|νυν Σωκράτι[ον]Σωκράτιον |gap:7| [ἐπὶ]ἐπὶ [τῆ]ςτῆς Ἀλεξανδρέων τυγχάν[ει]τυγχάνει [καὶ]καὶ [ὡ]μολόγη[σε]ν̣ὡμολόγησεν ἐν ὑπομ[ν]ή̣μασιὑπομνήμασι πρὸ |gap:3|εω̣ς|gap:3|εως
24 |gap:27|μει|gap:4||gap:4||gap:3|κα|gap:11| [ὑπε]ρ̣[θέσ]ε̣σιὑπερθέσεσι ἐπινοοῦντ̣[ες]ἐπινοοῦντες |gap:10|ς ἐ[ρ]γ̣άζονταιἐργάζονται οπ|gap:1||gap:4||gap:1|ν̣οπ|gap:1||gap:4||gap:1|ν κ[αὶ]καὶ [νῦ]ννῦν τῆς
25 [δίκης]δίκης [εἰσαχθείσης]εἰσαχθείσης [αὐτοῖς]αὐτοῖς κατὰ κυρίαν παραγραφ[αῖς]παραγραφαῖς |gap:6| ἐπενόησαν ὡς ὅ̣τιὅτι |gap:1||gap:1||gap:3|ν ἐπʼ ἀναλήμψεω[ς]ἀναλήμψεως [ἐ]ν̣ἐν ὑπομ[νή]μασιὑπομνήμασι ο|gap:2|
26 |gap:28| διὰ τοῦτο ἄναρχον ἀπ̣[ολαβόντες]ἀπολαβόντες [τ]ὴ̣ν̣τὴν δίκην <πρὸς>πρὸς τὸ μεγαλεῖον τὸ σ[ὸν]σὸν ἥκαμεν |gap:3| συνθεμα|gap:2| [δ]ιὰδιὰ τοῦ [δικ]αστηρίουδικαστηρίου
27 |gap:25| [πα]ρα[γ]γελε[ῖ]νπαραγγελεῖν . S-24 ἐν δὲ τῇ πα[ραγγελί]ᾳπαραγγελίᾳ δηλώσομεν τόν τε τ̣[ί]τλοντίτλον καὶ τὴν ἀ[γ]ω[γ]ὴνἀγωγὴν καὶ τῶν πραγμάτω[ν]πραγμάτων τὸ καθʼ ἓν|num:1| .
28 S-25 [❨Φλ(άυιος)❩]Φλάυιος [Ἡράκλειος]Ἡράκλειος [ὁ] [λαμ]π[ρότ]ατοςλαμπρότατος ἡγεμὼν εἶπεν · S-26 ἀ̣[νάρχ]ουἀνάρχου τῆς δίκης ὀφθείση̣[ς]ὀφθείσης ἐξ αὐθεντί[ας]αὐθεντίας [τοῦ]τοῦ [δικα]στηρίο[υ]δικαστηρίου παραγγ[ε]λεῖςπαραγγελεῖς . S-27 Ἑλικ̣ὼ̣[ν]Ἑλικὼν
29 [❨εἶπ(εν)❩]εἶπεν [·]· S-28 |gap:20||gap:1| κέ[λ]ευσονκέλευσον διὰ τῆ[ς]τῆς [τάξεω]ςτάξεως ⊰:⊱: Φλάυιος Ἡράκλ[ειος]Ἡράκλειος λαμ[πρότ]ατ[ος]λαμπρότατος ἡγ[εμὼν]ἡγεμὼν [εἶπεν]εἶπεν [·]· S-29 πεμφθήσε[ται]πεμφθήσεται |gap:1||gap:1||gap:2|
30 |gap:27||gap:1| Ἀθηνόδωρος |gap:10|ου κατʼ ἐντολὴ[ν]ἐντολὴν |gap:10| σα[ν]σαν |gap:11| |gap:1|ιεν|gap:5|
31 |gap:30||gap:3|δ|gap:44|
32 |gap:?_lines|
1 m2 ❨Φλ(άυιος)❩Φλάυιος [Ἡρ]άκλειοςἩράκλειος ❨ἡγ(εμὼν)❩ἡγεμὼν [ἐπαρ]χ̣ε̣ί̣α̣ς̣ἐπαρχείας
2 Θηβα[ί]δοςΘηβαίδος ἐδεξάμην τὴν παραγ[γελ]εί[αν]παραγγελείαν
3 σήμερον Μεσορὴ πέμπτῃ |gap:1||gap:1||gap:7|
4 διὰ |gap:4||gap:2|σ̣υν̣|gap:4||gap:4||gap:4||gap:1||gap:5||gap:4||gap:2|συν|gap:4||gap:4||gap:4||gap:1||gap:5|
5 α̣υ̣|gap:1||gap:4||gap:3|ει|gap:8||gap:4||gap:1|αυ|gap:1||gap:4||gap:3|ει|gap:8||gap:4||gap:1|