Sematia

chr.mitt.372.xml

TM: 9923HGV: 9923Date: 142 – Place: Alexandria oder Arsinoites

1 m1 S-1 |gap:22|ει̣|gap:2|τος|gap:22|ει|gap:2|τος καὶ αὐτὸν
2 ἔ̣χ[ει]νἔχειν περί τινων πρὸς αὐτήν , Λοῦπος εἶπεν · S-2 περὶ
3 |gap:23| τὸν στρατηγὸν
4 τῆ[ς]τῆς πόλεως κριτή[ν]κριτήν [σοι]σοι δ[ίδ]ωμιδίδωμι .
5 S-3 ❨(ἔτους)❩ἔτους κ|num:20| Θε̣οῦΘεοῦ Τραιανοῦ Τῦβι δεκάτῃ .
6 S-4 Λουκ̣ίαςΛουκίας Μακρίνας διὰ Φανε̣ί̣ουΦανείου ῥ[ήτ]οροςῥήτορος εἰπούσης
7 ἀπαιτεῖν παρακαταθήκην ἐξ ὑπαρχόντων
8 Ἀντωνίου Γερμανοῦ στρατιώτου
8-9 τετελευτηκό∤τος
9 Λοῦπος εἶπεν · S-5 νοοῦμεν ὅτι αἱ
9-10 παρακα∤ταθῆκαι
10 προῖκές εἰσιν . S-6 ἐκ τῶν τοιούτων αἰτιῶν
11 κριτὴν οὐ δίδωμι . S-7 οὐ γὰρ ἔξεστιν στρατιώτην
12 γαμεῖν . S-8 εἰ δὲ προῖκα ἀπαιτεῖς , κριτὴν διδο̣ὺ̣[ς]διδοὺς
13 δόξω πεπεῖσθαι νόμιμον εἶναι τὸν γάμον .
14 S-9 ἐξ ἀναπομπῆς Μαμερτείνου ·
15 S-10 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιη|num:18| Ἁδριανοῦ τοῦ κυρίου [Φ]αμενὼθΦαμενὼθ α|num:1| , α|num:1|{α|num:1|} ἐν
16 Κόπτῳ , Χθινβόις πρὸς Κάσι[ο]νΚάσιον Γεμέλλον
17 [ἱ]ππέαἱππέα Βουκοντίων ἐπ[ὶ]ἐπὶ παρ[όν]τιπαρόντι τῷ [π]α[τ]ρὶπατρὶ
18 [αὐ]τῆςαὐτῆς Ὀρεστοοῦφι . S-11 Ἀπολιναρίου ῥήτορος
18-19 εἰπόν∤τος
19 ὀφειλομένων ὑπὸ Γεμ[έ]λλ[ο]υΓεμέλλου Τινβόιδ̣[ι]Τινβόιδι
20 ∼δραχμάς∽δραχμῶν ∼ἑπτακοσιας∽|num:700|ἑπτακοσίων|num:700| κατὰ διαγ[ρ]αφὴνδιαγραφὴν
20-21 ∼με∤τειέ[ν]αι∽με∤τιέναι
21 τοῦτον ἀκολούθως τῇ διαγρα[φ]ῇδιαγραφῇ ,
22 Ἀλεξάνδρου καὶ Ἡρακλείδου ῥ[ητ]όρω[ν]ῥητόρων
22-23 [ἀ]ποκρι∤ναμένωνἀποκρι∤ναμένων
23 Χθινβόιν ὡς γεγ[α]μημέν[ην]γεγαμημένην αὐτῷ
24 ἀπαιτεῖν αὐτὸν βούλεσθαι ∼προοῖ[κ]α∽προῖκα [ἣ]νἣν
24-25 ἀπ[ο]∤δέδωκενἀπο∤δέδωκεν
25 αὐτῷ μήτε ∼δ[υ]να[τ]αι∽δύνασθαι λαβ̣εῖ[ν]λαβεῖν
1 ∼ἀπηγορευομένου∽ἀπηγορευμένου στρατι[ώταις]στρατιώταις [ἑλέσθαι]ἑλέσθαι
2 ∼γυναῖκες∽γυναῖκας , τὸν δὲ πατέρα α[ὐτῆς]αὐτῆς
2-3 [ἐπιτρο]πεύ∤σανταἐπιτροπεύ∤σαντα
3 αὐτοῦ ∼λογοτεθηθή[ντα]∽λογοθετηθέντα [πρὸς]πρὸς [αὐ]τὸναὐτὸν
4 προεῖσθαι αὐτῷ γράμματα
4-5 ε̣|gap:8|η̣ρη∤κέναιε|gap:8|ηρη∤κέναι
5 ἐν τούτῳ λογο̣|gap:1||gap:3|η|gap:8|λογο|gap:1||gap:3|η|gap:8| περὶ
6 ∼προοικὸς∽προικὸς πι[σ]τευθεῖσαπιστευθεῖσα τ̣ω|gap:8|πο̣τω|gap:8|πο τοῦ
7 μετάλλου οἴκημα ἐκτ̣ε̣π̣ρ̣ο̣θ̣|gap:8|ν̣αἐκτεπροθ|gap:8|να
7-8 αὐ∤τοῦ
8 καὶ ἄλλα πλεῖστα κα[ὶ]καὶ [πε]ρὶπερὶ τ[ῆς]τῆς
8-9 [ὑ]φαιρέ∤σεωςὑφαιρέ∤σεως
9 <τὴν>τὴν ἐνκαλουμένην |gap:3|ειλ[ηγ]έναι|gap:3|ειληγέναι τὴν
10 τοῦ λόγου τάξιν , δε̣ῖ̣σθ̣αιδεῖσθαι οὖ̣[ν]οὖν ὑφείλατο
11 ἐπαναγκασθῆναι ἀ[ν]τ̣α̣[π]οδοῦναιἀνταποδοῦναι ,
12 τοῦ συνηγοροῦντος |gap:1|ε̣|gap:1|[ν]|gap:1|ε|gap:1|ν τι
12-13 προενεγ∤καμένου
13 μηδὲν μὲν αὐ[τ]ὴναὐτὴν ὑφῃρῆ̣σθαιὑφῃρῆσθαι
14 τοῦ Γεμέλλου , δε[δ]ανεικέν[α]ι̣δεδανεικέναι δὲ αὐ[τ]ῷαὐτῷ
15 κατὰ δύ[ο][|num:2|]δύο|num:2| [δ]ιαγραφὰςδιαγραφὰς [τ]ὰςτὰς ἑπτ[α]κοσίας|num:700|ἑπτακοσίας|num:700|
15-16 δρ[α]∤χμάςδρα∤χμάς
16 , κατὰ μὲν πρώτη[ν]πρώτην σξ|num:260| κατ[ὰ]κατὰ δ[ὲ]δὲ
17 δευτέραν υμ|num:440| , καὶ ο̣ὐ̣χοὐχ ὡ[ς]ὡς [ἄνδρα]ἄνδρα ἀ̣λ̣λ̣ʼἀλλʼ ὡς
18 ὑπόχρεον ταύτας ἀπαι[τεῖν]ἀπαιτεῖν [,],
18-19 [ἀνα]γνωσ∤θεισῶνἀναγνωσ∤θεισῶν
19 τῶν διαγραφῶ[ν]διαγραφῶν [ὁ] [ἱερεὺς]ἱερεὺς καὶ
20 ἀρχιδικαστής . S-12 στρα[τι]ώ[ταις]στρατιώταις [μὲν]μὲν
20-21 [ἀπηγό]∤ρευταιἀπηγό∤ρευται
21 γυναῖκας ἑλ̣[έσθαι]ἑλέσθαι |gap:?|
22 δὲ αὐτοὺς οὐδὲ εις|gap:1||gap:?|
23 μὴ περιεχούσης τῆς [δευτέρας]δευτέρας
23-24 [διαγρα]∤φῆςδιαγρα∤φῆς
24 εἰς ∼προοικὸς∽προικὸς [λόγον]λόγον
24-25 [ἀναφέρεσ]∤θαιἀναφέρεσ∤θαι
25 τὰς υμ|num:440| , α|gap:?|
1 ταύτας αὐτῇ ἀποδ[οῦναι]ἀποδοῦναι , |gap:2|α̣|gap:2|α δε κατὰ τὴν
1-2 δευ∤τέραν
2 διαγραφὴν |gap:4|τ̣ο|gap:2|ι|gap:4|το|gap:2|ι τῶν σξ|num:260|
2-3 κρα∤τεῖσθαι
3 οὐ δύναται , ∼[π]ροοικὸς∽προικὸς δίκαια
3-4 τού∤των
4 ἐχουσῶν . S-13 [Γ]εμέλλουΓεμέλλου ἀξιοῦντος
5 τηρηθῆναι αὐτῷ [λόγο]νλόγον τῆς ὑφαιρέσεως πρὸς
6 τὴν Χθινβόιν |gap:1|λ̣|gap:3||gap:1|λ|gap:3| , Οὔλπιος
6-7 Ἀσκληπιά∤δης
7 γενόμενος ἔπαρχος σπείρης δευτέρας
8 Ἱ[σπ]α[ν]ῶνἹσπανῶν ἱερεὺς κα[ὶ]καὶ ἀρχιδικαστής · S-14 ἐάν
9 τ̣[ι]να[ς]τινας ἐναργεῖς ἀποδ[εί]ξειςἀποδείξεις ἔχῃς ,
10 ἐὰν ἐπενέ[γ]κῃςἐπενέγκῃς , ἀκούσομαί σου .
11 S-15 ❨(ἔτους)❩ἔτους [ι]η̣|num:18|ιη|num:18| Τραιανοῦ Φαῶφι ἑβδόμῃ καὶ εἰκάδι . S-16 Λονγίνου
12 Υ|gap:2||gap:2|ου εἰπόντος Ῥωμα[ῖ]ονῬωμαῖον ἑαυτὸν ὄντα
12-13 ἐστρα∤[τεῦσθαι]ἐστρα∤τεῦσθαι
13 [ἐν]ἐν σπείρῃ πρώτῃ Θηβαίων ὑπὸ
13-14 Σε∤ουῆ[ρον]Σε∤ουῆρον
14 , συνῳκηκέναι δὲ ἐν τῇ στρατείᾳ
15 γυν[αι]κὶγυναικὶ Ῥωμα[ί]ᾳῬωμαίᾳ ἐξ ἧς πεπαιδοποιῆσθαι
16 Λον[γε]ῖ̣ν̣[ο]νΛονγεῖνον Ἀπολινάριον καὶ Λονγείνιον
16-17 Πομ∤πώ[νι]ονΠομ∤πώνιον
17 οὕσπερ ἀξιοῖ ἐπικριθῆναι ,
18 Λοῦπ[ος]Λοῦπος λαλήσας μετὰ τῶν νομικῶν εἶπεν ·
19 S-17 [ἐπεὶ]ἐπεὶ [σεσ]ή[μα]ν̣ταισεσήμανται ο̣ἱοἱ παῖδες ὡς ἐκ Ῥωμαίας
20 [γεγενημέ]νοιγεγενημένοι , σὺ αὐτοὺς καὶ̣καὶ θ̣[έ]λει[ς]θέλεις ἐξ
20-21 ἐπι∤[κρίσεως]ἐπι∤κρίσεως
21 [νομί]μουςνομίμους καταλείπειν , νόμιμον
22 δὲ π̣α̣τ̣έραπατέρα αὐτῶν ποιεῖν οὐ ∼δύνομα[ι]∽δύναμαι .
1 S-18 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιη|num:18| Τρα⋰ϊ⋱ανοῦΤραϊανοῦ Παῦνι ι|num:10| .
2 S-19 Χρώτιδος διὰ Φιλοξένου ῥήτορος εἰπούσης
3 ἀστὴν ἑαυτὴν οὖσαν συνεληλυθέναι
3-4 Ἰσιδώ∤ρῳ
4 ἀστῷ , μετ[ὰ]μετὰ [τ]αῦταταῦτα δὲ στρατευσαμένου ἐκείνου
5 ∼ἰς∽εἰς χώρτην ἐσχηκέναι ἐξ αὐτοῦ υἱὸν
5-6 Θεόδω∤ρον
6 περὶ οὗ ἐντυγχάνει ∼ἀξιουσαν∽ἀξιοῦσα εἰ
6-7 ἠμε∤λήθη
7 ἀπαρχὴν αὐ[τ]οῦαὐτοῦ ἀποτεθῆναι , ὅτι δ̣ὲ̣δὲ υἱός
8 ἐστιν ἐκείν[ο]υ̣ἐκείνου ∼ἐγ∽ἐκ διαθήκης ἣν ἔγραψε
8-9 φανε∤ρὸν
9 ε[ἶ]ναιεἶναι , κληρονόμον γὰρ αὐτὸν τῶν ⋰ἰ⋱δίωνἰδίων
9-10 ἀπολε∤λοιπέναι
10 , ἀναγνωσθείσης διαθήκης Ἰουλίου
11 Μαρτιαλίου στρατιώτου σπείρης πρώτης
11-12 Θη∤βαίων
12 , |vac:?| Λοῦπος λαλήσας μετὰ τῶν
13 φίλων εἶπεν · S-20 οὐκ ἐδύνατο Μαρτιά[λιος]Μαρτιάλιος
14 στρατευόμενος νόμιμον υἱὸν ἔχειν ,
15 κληρονόμον δὲ αὐτὸν ἔγραψεν νομί[μως]νομίμως .
16 S-21 ❨(ἔτους)❩ἔτους ε|num:5| Ἀντωνείνου τοῦ κυρίου ἐπαγομένων γ|num:3| .
17 S-22 προσελθόντων Ὀκταουίου Οὐάλεντος καὶ
17-18 Κα∤σίας
18 Σεκούνδης πρὸ μιᾶς|num:1| ⋰ὑ⋱περτεθέντω[ν]ὑπερτεθέντων ,
19 Εὐδα[ί]μωνΕὐδαίμων βουλευσάμενος σὺν τοῖς παρο[ῦ]σιπαροῦσι
20 εἶπεν · S-23 καὶ ἐχθὲς εὐθὺς τῶν
20-21 ⋰ὑ⋱πομνη[μ]ά∤τωνὑπομνημά∤των
21 τοῦ κρατίστου Ἡλιοδώρου
21-22 ἀναγνω[σθ]έν∤τωνἀναγνωσθέν∤των
22 καὶ τῆς αἰτίας διʼ ἣν ⋰ὑ⋱περέθετ[ο]ὑπερέθετο δή[λ]ηςδήλης
1 γενομένης ἰδεῖν περὶ ἀπηγορευ[μέν]ω̣ν̣ἀπηγορευμένων πράγματος
2 ἐντυχοῦσαν τὴν ∼μητέραν∽μητέρα τὴν τοῦ [παι]δ̣ὸ̣ς̣παιδὸς τούτου ,
3 καὶ σήμερον ἐντυχὼν τοῖς ∼ἰς∽εἰς τοῦτο δ̣[ι]αφέρουσινδιαφέρουσιν
3-4 πρά∤γμασιν
4 βεβαιῶ ἐχθὲς ὑπελάμ[βα]νονὑπελάμβανον .
4-5 S-24 ἐξερχομέ∤νου
5 εἴτε ἐν τάξει εἴτε ἐν σπείρᾳ εἴτε [ἐ]νἐν εἴλῃ
5-6 γεννη∤θεὶς
6 οὐ δύναται εἶναι νόμιμος ⋰υ⋱ἱὸςυἱὸς . S-25 〚μη〛μη μὴ ὢν δὲ
7 νόμιμος υἱὸς τοῦ πατρὸς ὄντος Ἀλεξανδρέως
7-8 Ἀλε∤ξανδρεὺς
8 οὐ δύναται εἶναι . S-26 παῖς [ο]ὗτοςοὗτος
8-9 γεγέννη∤ται
9 τῷ Οὐάλεντι ∼στρατευομένου∽στρατευομένῳ ἐ[ν]ἐν σπείρᾳ · S-27 ὀθνεῖος
10 αὐτοῦ ἐστιν · S-28 εἰσαχθῆναι ∼ἰς∽εἰς τὴν ∼πολειτείαν∽πολιτείαν τὴν
10-11 Ἀλεξαν∤δρέων
11 οὐ δύναται . S-29 καὶ προσέθηκεν · S-30 ἐχθὲς ἔφης
12 ἄλλους ἐσχηκέναι παῖδας · S-31 ποίας ἡ[λ]ικίαςἡλικίας εἰσίν , πότε
13 ἐγεννήθησαν ; S-32 Ὀκταούιος Οὐάλης ∼ἀ[πε]κρείνατο∽ἀπεκρίνατο 〚|gap:1|〛|gap:1|
14 εἷς|num:1| νῦν , εἷς|num:1| δὲ προγενέστερός ἐστ[ιν]ἐστιν [.]. S-33 Εὐδαίμων
15 εἶπεν · S-34 προγενέστερος ποῦ σοι σ[τρα]τ[ε]υομ[έ]νῳστρατευομένῳ
16 ἐγένετο ; S-35 Οὐάλης ∼ἀπεκρείνατο∽ἀπεκρίνατο ἐ[ν]ἐν χώρτῃ καὶ
16-17 οὗ∤τος
17 ∼μεικρότερος∽μικρότερος . S-36 Εὐδαίμων εἶπεν · S-37 ἴσθι
18 καὶ ἐκείνους τῆς αὐτῆς τάξεως τούτῳ ὄντας .
19 S-38 Ἔνια ἀπαράβατά ἐστιν . S-39 Οὐάλη[ς]Οὐάλης εἶπεν · S-40 ἄρτι , ἐὰν γένηταί με ἀποδημεῖν , σὺ αὐτός μ[οι]μοι ὑπογράψεις
20 διʼ ἐπιτρόπου ἀπολαβεῖν με τὰ δίκ[αι]αδίκαια . S-41 τί ἠδίκησαν
21 οἱ παῖδες ; S-42 Εὐδαίμων ε[ἶ]πενεἶπεν · S-43 [εὔ]η̣θεςεὔηθες π[ε]π̣οίηκαπεποίηκα
22 διὰ πολλῶν εἰπὼν ἐδυνάμη[ν]ἐδυνάμην |gap:2|τ̣ευσαι|gap:2|τευσαι ἐν
22-23 ἐ∤λαχίστῳ
23 . S-44 ∼ἐπιδὴ∽ἐπειδὴ τοίνυν ἐπιχειρεῖς τοῖς ἀδυνάτοις ,
24 οὔτε οὗτος οὔτε οἱ ἄλλοι υἱ̣ο̣ί̣υἱοί σ̣ο̣υσου Ἀ[λε]ξανδρέωνἈλεξανδρέων
25 ∼πολεῖταί∽πολῖταί εἰ[σι]νεἰσιν .
1 S-45 ἰδίου λόγου Ἰουλιανοῦ .
2 S-46 ἔτους κ|num:20| Ἁδριανοῦ τοῦ κυρί[ου]κυρίου Ἁθὺρ κε|num:25| .
3 S-47 Σαραπίωνος Ἀπολλωνίου καὶ Ἀμοισοισᾶ Ἡλιοδώρου [κα]τηγορούντωνκατηγορούντων
4 Κορνηλίας διʼ Ἀπολλωνίου [π]ρεσβυτέρουπρεσβυτέρου ῥήτορος ὡς ἐπικρατούσης
5 ἀνδραπόδων ζ|num:7| καταγραφένων α̣ὐτῇαὐτῇ ⋰ὑ⋱πὸὑπὸ 〚Ἰουλίου〛Ἰουλίου Ἀκουτιανοῦ
6 ἀκ̣ληρονομήτουἀκληρονομήτου ἐν τῷ τῆς συνβιώσεως χρόνῳ , καὶ Θέωνος
7 ῥήτορος παριστα〚|gap:2|〛μένουπαριστα|gap:2|μένου [τ]ῇτῇ Κορνηλίᾳ φάσκοντος γ̣ά̣μ̣ονγάμον νόμιμον
8 μὴ̣μὴ [γ]εγονέναιγεγονέναι , στρατευομέ[ν]ῳστρατευομένῳ γὰρ συμβεβληκέναι τῷ Ἀκουτιανῷ
9 καὶ τὰ ἀνδράποδα ταύτη̣νταύτην ἐωνῆσθαι , ∼ἀναγεινώσκοντός∽ἀναγιγνώσκοντός τε
10 ὠνὴν Μούσης σὺν ὑποτιτθικῷ ἐπὶ τοῦ δωδεκάτου ἔτους καὶ
11 Δάφνης ἐπὶ τοῦ ιθ|num:19| , οἰκογενείας δὲ Θρεπτοῦ καὶ Συντρόφου ,
12 φ[ά]σκοντοςφάσκοντος δ̣ὲ̣δὲ Ὡρείωνος ῥήτορος παρισταμένου αὐτῇ
13 Σ[εου]ῆρονΣεουῆρον ⋰ὑ⋱ποτίτθιονὑποτίτθιον ἔ̣[τι]ἔτι [εἶ]ναιεἶναι ἐκ Μούσης γενόμενον ,
13-14 Ἐλπι∤δηφόρου
14 δὲ οἰκογένειαν 〚δὲ〛δὲ μ̣[ὴ]μὴ ἔχειν , τοῦτο δὲ ἐπὶ πολλῶν φιλεῖν
15 γενέσθαι , μ[ὴ]μὴ γὰρ παί[δων]παίδων [ο]ἰκογενείαςοἰκογενείας τάσσεσθαι , Ἰουλιανός ·
16 S-48 τὸ μετὰ τὴν σ[τ]ρατεί[αν]στρατείαν [ὠνη?]θὲνὠνηθὲν ἀνδράποδον καὶ οὗ μὴ
16-17 ἐπή∤ν̣ε̣[γ]καςἐπή∤νεγκας
17 οἰκογένειαν |gap:1||gap:5|ται [ε]ἰςεἰς τ̣ὸ̣ν̣τὸν κυριακὸν λόγον τὰ ἄλλα
18 σοι ἀνίημι . S-49 ἀξιούσης αὐτῆς ἀποδοθῆναι τάλαντον
19 ἔσχεν παρʼ αὐτῆς Ἀκουτιανὸς ἐν παρακαταθήκῃ καὶ
19-20 ἀνα∤γινωσκούσης
20 τὰ γράμματα , τοῦ δὲ κατηγόρου
20-21 λέγον∤τος
21 τοῦτο εἶναι τὸ γαμικὸν συμβόλαιον , ∼του∽τοὺς γὰρ στρατευομένους
22 οὕτ̣ωοὕτω συμβάλλει[ν]συμβάλλειν , Ἰουλιανός · S-50 τὸ ἀναγνωσθὲν δάνειον
23 ἐκβάλλω ἐκ παρανόμου γάμου γενόμενον .