Sematia

p.michael.45.xml

TM: 21421HGV: 21421Date: 540 – 540Place: Aphrodites Kome (Antaiopolites)

1 m1 S-1 |g:rho-cross| ὑπατείας Φλαου̣ί̣ουΦλαουίου Ἰουστίνου̣Ἰουστίνου τοῦ ὑπερφυεστάτου , Μεσορ[ὴ]Μεσορὴ |gap:1| [,], [τετάρτης|num:4|]τετάρτης|num:4| [❨ἰνδι(κτίονος)❩]ἰνδικτίονος .
2 S-2 Ἀὐ̣ρή̣λιοιἈὐρήλιοι Βίκτωρ ἐκ πατρὸς Φοιβάμμωνος μητ[ρὸς]μητρὸς |gap:4| [καὶ]καὶ [Κολλοῦθος]Κολλοῦθος
3 γνήσιος αὐτοῦ ἀδελφὸς ἐκ τῶν αὐτῶν γονέων , ἀμφότεροι ποιμένες κ̣[αὶ]καὶ
4 |gap:1||gap:2||gap:4||gap:1||gap:1|ες , ὑπογρ[ά]φοντεςὑπογράφοντες ἰδίᾳ ∼χ̣ερί∽χειρί , ὁρμ̣ώμενοιὁρμώμενοι ἀπὸ κώμη[ς]κώμης [❨Ἀφρ(οδίτης)❩]Ἀφροδίτης
5 τοῦ̣τοῦ Ἀ[ν]τ̣α̣ι̣οπολί̣τ̣ουἈνταιοπολίτου νομοῦ , |vac:?| Αὐρηλίῳ Φοιβάμμ̣[ωνι]Φοιβάμμωνι [υἱῷ]υἱῷ [Τ̣ρ̣ι̣α̣δ̣έ̣λ̣φ̣ο̣υ̣]Τριαδέλφου
6 ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης Ἀφρο̣δίτηςἈφροδίτης χαίρειν . S-3 βεβαίων καὶ κυρίων ο[ὐσῶν]οὐσῶν
7 τῶν γεγεν̣η̣μένω̣ν̣γεγενημένων σο̣ισοι π̣αρʼπαρʼ ἡμῶν ὠνην̣ικῶνὠνηνικῶν πράσεων καὶ ὑποθη[κῶν]ὑποθηκῶν
8 ὑπὲρ φανερῶν βοσκημάτων ἁπανταχοῦ ἐπιφερουμένων δι[ὰ]διὰ [π̣α̣ν̣τ̣ὸ̣ς̣]παντὸς
9 κ̣[ατὰ]κατὰ [τὰ]ς̣τὰς ἐγκε̣[ι]μέναςἐγκειμένας πάσας διαστολὰς πρὸς τὴν δύναμιν ἑκάστου ὠν̣|gap:4|ὠν|gap:4|
10 |gap:1|ρ|gap:1||gap:2||gap:2|ίου · S-4 κ̣[αὶ]καὶ νῦν ὁμολογοῦμεν σήμ̣ε̣ρ̣[ο]νσήμερον |gap:8||gap:4|
11 ἀσφαλείας πράσεως ἑκουσίᾳ γνώμῃ αὐθαιρέτῳ καὶ ἀμετατρέπ̣[τῳ]ἀμετατρέπτῳ [καὶ]καὶ
12 ὀρθῇ διανοίᾳ , ἐπομνύμενοι τὸν θεῖον καὶ σεβάσμιον ὅρκον καὶ τὴν [νίκην]νίκην
13 καὶ διαμονὴν τοῦ δεσπότου ἡμῶν Φλαυίου Ἰουστινιανοῦ τοῦ αἰωνίου Αὐγούσ[του]Αὐγούστου
14 [αὐτο]κρ̣ά̣τ̣ο̣ρ̣ο̣ς̣αὐτοκράτορος πεπρακέναι ἡμ̣ε̣ῖ̣ςἡμεῖς οἱ προ̣γεγραμμένοιπρογεγραμμένοι Βίκ[τωρ]Βίκτωρ [καὶ]καὶ
15 Κολλο̣[ῦ]θοςΚολλοῦθος γνήσιος ἀδελφὸς ποιμένες |vac:?| σοὶ τῷ προγεγρα[μμένῳ]προγεγραμμένῳ
16 Φοιβάμμωνι καὶ καταγεγραφέναι καὶ παρακεχωρηκέναι σοι ἀπὸ τοῦ μη[νὸς]μηνὸς [Θὼθ]Θὼθ
17 καὶ̣καὶ ἑξῆς ἅπαντα καὶ διηνεκῆ χρόνον π̣λ̣ηρεστάτῳπληρεστάτῳ δεσποτικῷ δικαί[ῳ]δικαίῳ
18 τ̣ὰ̣τὰ [ὑπ]ά̣ρ̣χ̣ο̣ν̣[τ]α̣ὑπάρχοντα ἡμῖν βοσκήμα̣τ̣αβοσκήματα ἤτοι ∼κατανομης∽κατανομὴν τοῦ γεωργί[ου]γεωργίου
19 Βίκτ̣ο̣ρ̣οςΒίκτορος καλου̣⊢μένου⊣καλουμένου ⊢Βησ̣⊣ε̣⊢́λικος⊣Βησέλικος ἀνήκοντα τῇ ἡμῶν δεκανείᾳ π̣[αρελθόντα?]παρελθόντα
20 εἰς ἡμᾶς ἀπὸ δικαίας δι̣α̣δοχῆςδιαδοχῆς τοῦ ἡμῶν πατρὸς ἀκολο̣ύθωςἀκολούθως |gap:?|
21 κ̣|gap:1||gap:?|κ|gap:1||gap:?| ἡ̣μ̣ῶνἡμῶν συμμετόχων μερισμῷ , σὺν παντὶ τῷ ἐν[ό]ν̣τιἐνόντι |gap:?|
22 |gap:1||gap:?| πρὸ[ς]πρὸς τ̣ὰτὰ παλαιὰ κα̣ὶ̣καὶ ἀρχ[αῖ]α̣ἀρχαῖα ὅ̣ρ̣ι̣α̣ὅρια |gap:1|π̣ο|gap:3|κα̣τὰ|gap:1|πο|gap:3|κατὰ μηδὲ̣νμηδὲν ἡ̣μῖνἡμῖν |gap:?|
23 ἐν̣ἐν αὐτῷ ὑπολείπει̣ὑπολείπει σ̣|gap:1|ι̣|gap:1|ο|gap:1|δ̣ε̣ι̣|gap:1|σ|gap:1|ι|gap:1|ο|gap:1|δει|gap:1| κα̣τ̣α̣λείψα̣ντο̣ςκαταλείψαντος |gap:1|ι̣|gap:1|ι δ̣η̣λαδ̣ὴ̣δηλαδὴ |gap:?|
24 βοσκήματα ἐκ βορρᾶ τ̣ὰ̣τὰ ἕτερα ἰδιοτικά σ̣ο̣υ̣σου βοσκήμα̣τ̣α̣βοσκήματα |gap:2||gap:?|
25 |gap:3||gap:2|ι̣|gap:3||gap:2|ι · S-5 ὧ̣νὧν γείτονες τοῦ ❨προκ(ειμένου)❩προκειμένου γεωργίου , λέγ̣ω̣λέγω δ̣ηδη Βησ̣[ελικ](…)Βησελικ… [,],
26 τ̣ὰτὰ [π]ρ̣α̣θέ̣[ν]ταπραθέντα σοι παρʼ ἡ̣μῶν̣ἡμῶν ἐ̣ν̣ἐν αὐτῷ βοσκ̣ή̣ματ̣α̣βοσκήματα ἐπὶ παντὸς |gap:?|
27 ἐκ τετραγώνο̣υτετραγώνου διὰ τ̣οῦτοῦ πα̣ντὸςπαντὸς |gap:3|α̣φους̣|gap:3|αφους δ̣η̣λο̣ύμενοιδηλούμενοι · S-6 νότου , [ἐν]ἐν [μὲν]μὲν [τῷ]τῷ
28 λιβικῷ ἀνέμῳ γῄδια το̣ῦτοῦ σο̣ῦσοῦ κτήματος , ἐν δὲ τῷ ἀπηλιω̣τικ̣ῷ̣ἀπηλιωτικῷ [ἀνέμῳ]ἀνέμῳ
29 |gap:4||gap:4| ἐπ̣ό̣κουἐπόκου Ἄμα Μαρίας · S-7 ἀπηλιώτου γῄδια τοῦ κτήματο[ς]κτήματος
30 π|gap:2| β̣|gap:1|τ̣κ̣β|gap:1|τκ · S-8 τ̣⊢ο⊣το καὶ πραθέντος σοι παρʼ ἡμῶ̣ν̣ἡμῶν ε|gap:1||gap:1|τ̣α̣ε|gap:1||gap:1|τα β[οσ]κή̣μ̣α̣τ̣α̣βοσκήματα |gap:?|
31 ∼πρασεσι∽πράσει τῇ καὶ προ̣βεβαίᾳ̣προβεβαίᾳ μενο̣ύσῃμενούσῃ ἁπα̣ντα̣χ̣ο̣ῦἁπανταχοῦ · S-9 βορρᾶ γῄδια [τ]οῦτοῦ γ̣ε̣[ωργίου]γεωργίου
32 κληρονόμω̣νκληρονόμων Χα̣ρισίουΧαρισίου Ἑρμαυῶ̣τοςἙρμαυῶτος πρω̣τοκωμήτουπρωτοκωμήτου · S-10 λιβὸς γῄ̣[δια]γῄδια
33 |gap:?| ἐλαιο̣υργοῦἐλαιουργοῦ , οἳ ἐὰν ὦσι ο[ἱ]οἱ γείτονες πάντῃ παντόθεν · S-11 [ὑπὲρ]ὑπὲρ [τ̣ι̣μ̣ῆ̣ς̣]τιμῆς
34 τῆς πρὸς ἀλλήλους συνπεφωνημένης , καθὼς ἡμεῖς̣ἡμεῖς οἱ ἀποδ[όμενοι]ἀποδόμενοι
35 Βίκτωρ καὶ Κολλοῦθος γνήσιος ἀδελφὸς ∼ὑπεγορέσαμεν∽ὑπηγορεύσαμεν χρ[υσοῦ]χρυσοῦ
36 δεσποτικοῦ εὔσταθμα νομισμάτια ⊢τρία⊣|num:3|τρία|num:3| ἕκαστον παρὰ κεράτια [δύο|num:2|]δύο|num:2| [,], [❨γί(νεται)❩]γίνεται
37 ❨χρ(υσοῦ)❩χρυσοῦ ❨νο(μισμάτια)❩νομισμάτια γ̣|num:3|γ|num:3| ❨(παρὰ)❩παρὰ ❨κ̣ε̣ρ(άτια)❩κεράτια ϛ|num:6| τῷ ❨χρ(υσοχοικῷ)❩χρυσοχοικῷ ❨σταθμ(ῷ)❩σταθμῷ , ἅπερ ταῦτα τὰ τῆς τ̣ιμῆςτιμῆς χρ[ύσινα]χρύσινα
38 ἀπειλήφαμεν ἡμεῖς οἱ ἀποδόμενοι Βίκτωρ καὶ Κολλοῦθος γ̣[νήσιος]γνήσιος
39 ἀδελφὸς παρά σου τοῦ ὠνουμένου Φοιβάμμωνος ἀπὸ χειρός [σου]σου [εἰς]εἰς [χεῖρας]χεῖρας
40 ἡ̣[μῶν]ἡμῶν [ἐπʼ]ἐπʼ [ὄψ]ε̣σ̣ι̣ὄψεσι [τ]ῶντῶν ἑξῆς ὑπογραφόντων μαρτύρων ἀριθμῷ σ̣[ταθμῷ]σταθμῷ
41 ∼πλήρης∽πλήρη ἅμα τῇ πράσει γενομένῃ , ἐφʼ τιμῇ καὶ πεπείσμεθα · S-12 [ἐφʼ]ἐφʼ [ᾧ̣]
42 ἐντεῦθέν σε τὸν αὐτὸν ὠ̣νούμενονὠνούμενον Φοιβάμμωνα ἐπικρατεῖν κ̣[αὶ]καὶ [κυριεύειν]κυριεύειν
43 καὶ δεσποτεύειν καὶ διο̣ι̣κεῖνδιοικεῖν καὶ οἰκεῖν καὶ διαβόσκειν ἐν αὐτοῖς ἐκ τῶν |gap:1||gap:?|
44 |gap:6| , κ̣[αὶ]καὶ δ̣ιαπωλεῖνδιαπωλεῖν καὶ παραπέμπειν ἐπὶ κληρονόμ[ους]κληρονόμους [ἰδίους]ἰδίους [καὶ]καὶ
45 διαδόχους καὶ διακατόχους , καὶ χρ̣ή̣σ̣α̣σ̣θ̣α̣ι̣χρήσασθαι ὡς̣ὡς βο̣ύ̣λῃβούλῃ δεσ̣π̣οτικῷδεσποτικῷ δι[καίῳ]δικαίῳ [ἀκωλύτως]ἀκωλύτως
46 καὶ ἀνεμποδίστως , ἀρξάμενόν σε ἀπὸ γενήματος τῆς σὺν Θ̣[εῷ]Θεῷ [ἐσομένης]ἐσομένης
47 πέ̣μ̣πτης|num:5|πέμπτης|num:5| ❨ἰνδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος ❨κ(α)ὶ❩καὶ αὐτῆς καὶ{καὶ} αὐτῆς{αὐτῆς} καὶ τοῦ ἑξῆς χρόνου διὰ παντὸς̣παντὸς [εἰς]εἰς [τὸ]τὸ [παντελές]παντελές [·]·
48 S-13 καὶ ἀποκρινόμενόν σε ὑ̣πὲρὑπὲρ τῆς ἀναλογία̣ςἀναλογίας τοῦ δημο̣σίουδημοσίου τελέσμα̣[τος]τελέσματος
49 ὑπὲρ τῶν προειρημένων καὶ πραθέντων σοι παρʼ ἡμῶν βοσκημ[άτων]βοσκημάτων
50 πρὸς τὴν τῶν νόμων διάταξιν · S-14 μηδεν̣ό̣ςμηδενός σοι ἀντιποιουμένου ἀ̣[ντιποιησομένου]ἀντιποιησομένου
51 τῶν μεθ̣ʼμεθʼ ἡμᾶς κληρονόμων συ̣νκληρονόμωνσυνκληρονόμων τῶν ἐκ γένους [ἡμίν]ἡμίν
52 ἀνηκόντων ἀγχιστευόντων̣ἀγχιστευόντων · S-15 κα̣ὶκαὶ τὸν ἐπελευσόμενον εἴς σ[ε]σε [τοῦ]τοῦ [λοιποῦ]λοιποῦ
53 περὶ τῶν ❨προκ(ειμένων)❩προκειμένων βοσκημάτων καθὼς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται πάσας διαστο̣λ[ὰς]διαστολὰς [ἡ̣μ̣ε̣ῖ̣ς̣]ἡμεῖς
54 αὐτ̣ὸ̣ναὐτὸν ∼ἀ̣ποτρέψωμεν∽ἀποτρέψομεν ἀπό σου ἰδίῳ ἡμῶν ἀναλώματι καὶ δαπ̣[ανήματι]δαπανήματι [·]·
55 S-16 κα̣ὶκαὶ ∼βεβαιω̣σωμέν∽βεβαιώσομέν σοι πάσῃ ∼βεβαιώσι∽βεβαιώσει ἀ̣π̣ʼἀπʼ παντὸς ❨κ(αιροῦ)❩καιροῦ διὰ παντὸς [τοῦ]τοῦ
55-56 [ἐπελευσο]∤μ̣ένουἐπελευσο∤μένου
56 ἀντιποιησομένου πα̣ν̣τὶπαντὶ ❨κ(αι)ρῷ❩καιρῷ ἐπάναγκε̣ςἐπάναγκες · S-17 εἰ δὲ καὶ ἧττον φ[ροντίζομεν]φροντίζομεν
57 τῆς βεβαιώσεως , διπλασίως τὸ τίμημα ∼ἀποδωσωμεν∽ἀποδωσομεν μετ̣ὰμετὰ κ̣[αὶ]καὶ [τοῦ]τοῦ [διαφέροντος]διαφέροντος
58 καὶ ἀναλώματος πρὸς τῷ βεβαία̣νβεβαίαν εἶναι ❨κ(αὶ)❩καὶ ἰσχυρὰ̣νἰσχυρὰν ταύτην τὴν πρᾶσιν π̣[ανταχοῦ]πανταχοῦ
59 προκομιζομένην , ἥνπ̣ερἥνπερ ❨γρα̣φ(εῖσαν)❩γραφεῖσαν δισσὴν ὁμότυπον ἑκόντες καὶ πεπε[ισμένοι]πεπεισμένοι [ἐθέμεθά]ἐθέμεθά [σοι]σοι
60 ἄνευ βίας καὶ ἀνάγκης ❨κ(αὶ)❩καὶ ἀπάτης πάσης καὶ φόβο̣υ̣φόβου ❨κ(αὶ)❩καὶ δόλου τινος ἐν δημο̣σί[ῳ]δημοσίῳ [ἀρχείῳ]ἀρχείῳ
61 ἐφʼ ❨ὑπογραφ(ῶν)❩ὑπογραφῶν ἡμῶν καὶ συνηθῶν μαρτύρων · S-18 καὶ ἐπερωτηθέντες ἐπ̣[ὶ]ἐπὶ
62 πᾶσι ταῦθʼ ο̣ὕτωςοὕτως ἔχειν ∼δόσειν∽δώσειν πο̣ιε̣ῖ̣ν̣ποιεῖν φυλά̣ττει̣νφυλάττειν ὡμολογήσαμεν . S-19 |g:rho-cross||g:rho-cross||g:rho-cross|
63 m2 |g:rho-cross| Αὐρήλιος Βίκτωρ Φοιβάμμωνος ❨προκ(είμενος)❩προκείμενος ἐθέμην ταύ[την]ταύτην [τὴν]τὴν
64 πρᾶσιν καὶ ἀπέ̣σ̣χ̣ονἀπέσχον τ̣ὴ̣ν̣τὴν ❨προκ(ειμένην)❩προκειμένην ∼τελ̣ίαν∽τελείαν τιμὴν , κ̣[αὶ]καὶ
64-65 [βε]∤[βαιώσω]βε∤βαιώσω
65 [σοι]σοι [ὡς]ὡς ❨πρόκ̣(ειται)❩πρόκειται . m3 S-20 |g:rho-cross| Αὐρήλι̣ο̣ς̣Αὐρήλιος Κολλοῦθο̣ς̣Κολλοῦθος Φοιβάμμων̣[ος]Φοιβάμμωνος [ὁ] [❨προκ(είμενος)❩]προκείμενος
66 ἐθέμην̣ἐθέμην ταύτην τὴν πρᾶσιν καὶ ἀπέσχον τὴν ❨προκ(ειμένην)❩προκειμένην
67 ∼τημὴν∽τιμὴν 〚|gap:1|〛|gap:1| , καὶ βεβαιώσω σοι ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . m4 S-21 Αὐρήλιος Γ̣εώργιο[ς]Γεώργιος |gap:?|
68 μαρτυρῶ τῇ πράσει ἀκούσας παρὰ τῶν θεμένων . m5 S-22 |g:rho-cross| Αὐρή[λιος]Αὐρήλιος |gap:4|
69 Ἡρακλείου μαρτυρῶ τῇ πράσει καὶ τῇ καταβολῇ χρυσίου ἀκ[ούσας]ἀκούσας
69-70 [παρ]∤ὰπαρ∤ὰ
70 τῶν θεμένων . m6 S-23 |g:rho-cross| Αὐρήλιος Ἰωάννης Ἀβραα̣μίο̣[υ]Ἀβρααμίου
70-71 [μαρτυ]∤ρῶμαρτυ∤ρῶ
71 τῇ π̣ρ̣ά̣σ̣ειπράσει καὶ τῇ ∼καταβουλῇ∽καταβολῇ τοῦ [χρυσίου]χρυσίου [.].
72 m7 S-24 |g:rho-cross| Βίκτωρ Προμαῶτος ❨πρεσβ(ύτερος)❩πρεσβύτερος μαρτυρῶ τῇ ∼πραε[ι]∽πράσει [καὶ]καὶ [τῇ]τῇ
73 ∼καταβουλῇ∽καταβολῇ τοῦ χρυσίου . m8 S-25 |g:rho-cross| Αὐρήλιος Μ̣η̣ν̣ᾶ̣ς̣Μηνᾶς Παχυμ̣ί̣ο̣υ̣Παχυμίου [μαρτυρῶ]μαρτυρῶ
74 τῇ ∼παρσει̣∽πράσει καὶ τῇ ∼καβουλῇ∽καταβουλῇ τοῦ χρυσίου . m9 S-26 |g:rho-cross| Αὐρήλιος Φοιβάμμων [κοινὸς]κοινὸς
75 πατὴρ αὐτῶν ∼συνπίθ̣ο̣μ̣α̣ι̣∽συμπείθομαι τηύτῃ τῇ πράσει ὡς̣ὡς ❨π̣ρό̣κ(ειται)❩πρόκειται
76 m1 ❨ἐ̣γ̣[ρ]άφ(η)❩ἐγράφη δ̣ι̣ʼδιʼ ἐμοῦ Ἀβρααμίου ❨Ἀ̣π̣ό̣λ̣λ̣(ῶτος)❩Ἀπόλλῶτος .