Sematia

p.michael.43.xml

TM: 21419HGV: 21419Date: 526 – 526Place: Aphrodites Kome (Antaiopolites)

1 m1 S-1 [μετὰ]μετὰ [τὴν]τὴν [ὑπατείαν]ὑπατείαν [❨Φλ(αουίου)❩]Φλαουίου [Φιλοξ]ένουΦιλοξένου τοῦ ἐνδοξοτάτου , Πα̣[ῦ]νιΠαῦνι ιδ|num:14| , πέμπτης ❨ἰνδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος κατὰ θεῖον θέσπεισμα . S-2 |vac:?|
2 |gap:?| [δ̣ι̣ʼ̣]διʼ ἐ̣μοῦἐμοῦ Φλαουίου Σαμουηλίου Κολλούθου , πατρὸς αὐτῶν τοῦ καὶ ποιουμένου τὸν λόγον αὐτῶν , στρατιώτου τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ Πτολεμα⋰ί⋱δουΠτολεμαίδου
3 [νομοῦ]νομοῦ [ἀπὸ]ἀπὸ [κώμης]κώμης [Τανυαίθεως]Τανυαίθεως ν̣ομοῦνομοῦ Ἀπολλωνος Πόλεως Μικρᾶ̣ςΜικρᾶς , β̣ραδέωςβραδέως ὑπογράφο̣ν̣τοςὑπογράφοντος ἰδίοις γράμμασιν , |vac:?| Αὐρηλίῳ Φοιβάμμωνι Τριαδέλφου
4 [συντελεστῇ?]συντελεστῇ [ἀπὸ]ἀπὸ [κώμης]κώμης [Ἀφροδίτ]ηςἈφροδίτης τοῦ Ἀντ̣α̣ιοπολίτο[υ]Ἀνταιοπολίτου ν̣ομοῦνομοῦ χαίρειν . S-3 |vac:?| ἐξεμίσ̣θωσάἐξεμίσθωσά σοι̣σοι πρὸς ὀκτωέτη χρόνον ἀπὸ καρπῶν τῆς σὺν Θεῷ ἕκτης ❨ἰνδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος
5 [τὸ]τὸ [ὑπάρχον]ὑπάρχον [μ̣ο̣ι̣]μοι [γεώργιο]ν̣γεώργιον ἀρουρῶν ὅσων ἐστιν ὡς εἴκο̣σ̣ιεἴκοσι ὀκτὼ|num:28| ἀρουρῶν διακείμενον ἐν τῇ ἀπηλιωτικῇ πεδιάδι τῆς αὐτῆς κώμης Ἀφροδίτης ἐν κλήρῳ
6 |gap:?||gap:3|ο̣ύσης|gap:?||gap:3|ούσης κώμης Θμονάχθη , σὺν διχώρῳ λάκκῳ καὶ δεξαμ[εν]ῇδεξαμενῇ καὶ φυτοῖς καὶ φοίνιξι καὶ πᾶσι τοῖς ἐν αὐτῷ ἐνοῦσι δικαίοις ·
7 S-4 [ἐφʼ]ἐφʼ [ᾧ] [σε]σε [τοῦτο]τοῦτο [ἔχειν]ἔχειν [ὑπό]ὑπό [σε]σε κ̣α̣ὶ̣καὶ τὴν πᾶσαν γεωργικὴν ἐργασίαν ∼ποιησαθαι∽ποιησάσθαι ἐκ τῶν ⋰ἰ⋱δίωνἰδίων σου ἀναλωμάτων καὶ κτηνῶν , καὶ διδόναι τὸν φόρον ἐν μὲν̣μὲν
8 |gap:6| [ἑκάστης]ἑκάστης [ἀρούρης]ἀρούρης [ἀρτ]ά̣βαςἀρτάβας πέντε|num:5| , δίμο̣ιρονδίμοιρον ἐν πυ̣ρῷπυρῷ , τρίτον ἐν κριθαῖς , μέτρῳ τ̣οῦτοῦ λαμπροτάτου καὶ ❨εὐδοκ(ίμου)❩εὐδοκίμου Ἀπολλωνίδου ❨σκριν(αρίου)❩σκριναρίου , καὶ χόρτου μονόκοπος
9 |gap:?||gap:1| εἰ , μὴ εἴη , μὴ ἔλθῃ Νεῖλος ποτισθῆναι τὸ κλῆρον , παρέξεις μ̣οιμοι ὑπὲρ τοῦ ∼ἥμισυ∽ἡμίσους τετάρτου 𐅵|num:1/2| δ|num:1/4_tick| μέρους τοῦ κλήρου ἑκάστης ἀρούρης
9-10 ἀ[ρτ]ά̣∤[βας]ἀρτά∤βας
10 |gap:8| [,], [δίμοιρον]δίμοιρον [ἐν]ἐν [π]υ̣ρ̣ῷπυρῷ , τρίτ̣ο̣ν̣τρίτον ἐν κριθα̣ῖ̣ς̣κριθαῖς , τῷ αὐτῷ μ̣έτρῳμέτρῳ · S-5 εἰ δὲ Θεὸς δοίη ἐ̣κ̣ἐκ κ̣υ̣κ̣λ̣ά̣δ̣ο̣ςκυκλάδος ἀβρόχου π̣ο̣τ̣ι̣σθῆναιποτισθῆναι μέρος ἐκ τούτου , συγκλίσεις δὲ τ̣ο̣ῦ̣τοῦ παντ[ὸς]παντὸς
11 |gap:?||gap:1| , κα̣ὶκαὶ ὑ̣π̣ὲ̣ρ̣ὑπὲρ χόρτου ἀργυρίου τά̣λ̣α̣ντατάλαντα ∼τρισχείλια∽τρισχίλια · S-6 παρέξεις δ̣ὲδὲ μοι καὶ τυροὺς πεντήκοντα|num:50| καὶ λαψάνης κολοβὰ τέσσαρα καὶ ὀρνι[θ](…)ὀρνιθ…
12 |gap:?| ἑο̣ρτ̣η|gap:4|εκ|gap:4|ἑορτη|gap:4|εκ|gap:4| τῶν καρποφορούντων φυτῶν εἰς ἡμᾶς μερισθήσετα̣ι̣μερισθήσεται κατὰ τὸ ἥμισυ|num:1/2| . S-7 προσομολογ̣ῶπροσομολογῶ δε ἐσχηκέναι παρά σου σήμερον λόγῳ
13 |gap:?| [χ̣ρ̣έ̣ο̣υ̣ς̣]χρέους χρυσο̣ῦχρυσοῦ ν̣ο̣μ̣ισμά̣τιανομισμάτια δέκα ὀκτὼ|num:18| ἕκαστον παρὰ κεράτια ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| χρυσοχο⋰ι⋱κῷχρυσοχοικῷ <σταθμῷ>σταθμῷ τῆς αὐτῆς κώμης Ἀφροδίτης καὶ σίτου κεφαλαίου ἀρτάβας πεντήκοντα ὀκτὼ|num:58| καθαροῦ
14 [κόκκου]κόκκου [μέτ]ρῳμέτρῳ ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου Φρηρίο[υ]Φρηρίου τ̣οῦτοῦ ἐμοῦ προγεωργοῦ , ❨γί(νεται)❩γίνεται ❨χρ(υσοῦ)❩χρυσοῦ ❨νο(μισμάτια)❩νομισμάτια ιη|num:18| ❨π(αρὰ)❩παρὰ ❨κερ(άτια)❩κεράτια λϛ|num:36| ❨χρ(υσοῦ)❩χρυσοῦ ❨σταθμ(οῦ)❩σταθμοῦ καὶ ❨σί(του)❩σίτου ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι νη|num:58| , καὶ ταῦτα εἶναι ἐπάνω τοῦ ❨προκ(ειμένου)❩προκειμένου γεωργίου · S-8 καὶ ἑτοίμως ἔχω ταῦτα
15 [ἀποδοῦνα]ίἀποδοῦναί σοι ἐν κα̣ι̣ρῷκαιρῷ τῷ̣τῷ ἐξερχο̣μένουἐξερχομένου σου ἐκ τοῦ κλήρου · S-9 μέντοι γε ἀποκουφίσω σοι ἐκ τοῦ ❨προκ(ειμένου)❩προκειμένου φόρου κατʼ ἔτος ὑπὲρ τῆς παραμυθείας τῶν δέκα ὀκτὼ|num:18| χρυσίνων
16 [καθʼ]καθʼ [ἕκαστο]νἕκαστον ἐνιαυτὸν σίτ̣ο̣υ̣σίτου ἀρτάβα̣ςἀρτάβας δέκα πέντε|num:15| · S-10 τὰς δὲ πεντήκοντα ὀκτὼ|num:58| ἀρτάβας τοῦ σίτου ταύτας ἀποδώσω σοι ἐν καιρῷ τῆς σὺν Θεῷ ἕκτης ❨ἰνδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος ἀτοκί · S-11 εἰ δὲ
17 [μὴ]μὴ [ἀποπ]ληρώσωἀποπληρώσω σοι ἐ̣π̣ὶ̣ἐπὶ τῆς̣τῆς [αὐ]τῆς̣αὐτῆς ἕ̣κτ̣ηςἕκτης ❨ἰνδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος ὡς προεῖπον μετὰ τε τὴν ἕκτην ❨ἰνδικ(τίονα)❩ἰνδικτίονα , ἄνω χωρηγ̣ήσωχωρηγήσω σοι λόγῳ παραμυθείας τοῦ ❨προκ(ειμένου)❩προκειμένου μέτρου κατʼ ἔτος σίτου̣σίτου
18 [ἀρτάβας]ἀρτάβας [δέ]κ̣α|num:10|δέκα|num:10| ἐκ τοῦ αὐτοῦ φόρου [ἄ]χριἄχρι ἀποδόσεω̣ςἀποδόσεως τοῦ ❨προκ(ειμένου)❩προκειμένου μέτρου · S-12 εἰ δὲ ἀπα̣ι̣τήθ̣η̣ν̣ἀπαιτήθην σε ὑπὲρ ἐμοῦ λόγῳ δημοσίου , ἀποκουφίσω σοι αὐτὰ ἐκ τοῦ φόρου καθʼ ὁμοιότητα τῶν ἄλλων μισθωτῶν
19 [τῆς]τῆς [αὐτης]αὐτης [κώ]μ̣ηςκώμης . S-13 τῆς δὲ καταβολῆς γιγνομέν̣η̣ςγιγνομένης τῶν δέκα ὀκτὼ|num:18| νομισματίων καὶ τὰς πεντήκοντα ὀκτὼ|num:58| ἀρτάβας τοῦ σίτου ἐν προχρείας ἐν τῇ τεσσαρασκαιδεκάτῃ τοῦ μηνὸς
20 [Παῦνι]Παῦνι [ἡμέρα]ςἡμέρας , παρελθούσης δὲ τῆς ❨προ̣κ̣(ειμένης)❩προκειμένης ἡμ̣έ̣ρ̣α̣ςἡμέρας κατʼ ἔτος κα̣ὶκαὶ <εἰ>εἰ μὴ αποδοίην σοι τῆς ❨προκ(ειμένης)❩προκειμένης προχρείας , ἐξουσίαν ἔχεις τὸ αὐτὸ γ̣εώργιονγεώργιον ἐπὶ τὸν ἐπίοντα κύκλον <ἔχειν>ἔχειν καὶ γ[ε]ω̣ργεῖνγεωργεῖν
21 |gap:?| τ̣ὸντὸν τόπον ❨ἀναμφ[(ιλόγως)]❩|gap:1|ἀναμφιλόγως|gap:1| [ἡ] ❨ἀ̣ν̣τιμίσθ(ωσις)❩ἀντιμίσθωσις κυρία καὶ βεβαία · S-14 καὶ ἐπερωτηθ|gap:3| m2 ❨Φλ(αούιος)❩Φλαούιος Σαμουὴλ Κολλούθου ❨στρ(ατιώτης)❩στρατιώτης ❨προκ(είμενος)❩προκείμενος ∼ἐξημίσθωσα∽ἐξεμίσθωσα καὶ ∼ἀποθωσω∽ἀποθήσω
22 |gap:?| [σί]τ̣ο̣υ̣σίτου ἀ̣ρ̣τ̣ά̣β̣α̣ςἀρτάβας προχ̣ρεί̣αςπροχρείας ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται · S-15 ὑπογράψας ἀπέλυσα . S-16 |g:chirho| m3 |g:chirho| ⋰Ἰ⋱ωάννηςἸωάννης Ἀβρααμίου μαρτυρῶ τῇ μισθώσει ἀκούσας παρὰ τοῦ θ̣εμένο̣υ̣θεμένου .
23 S-17 |gap:?| m4 |gap:2|ιος̣|gap:2|ιος Β̣ί̣κ̣τ̣οροςΒίκτορος |gap:4||gap:1|ο̣ς|gap:4||gap:1|ος μαρτυρῶ τῇ ∼ἀν̣τημισθώση∽ἀντιμισθώσει ἀκούσας παρὰ̣παρὰ τοῦ θεμένου . m5 S-18 |g:chirho| Αὐρήλιος Θωμᾶς ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου μαρτυρῶ τῇ ⸢|gap:2|⸣|gap:4||gap:3||gap:2||gap:4||gap:3|
24 |gap:?| m6 |gap:4||gap:4||gap:4||gap:1||gap:?||gap:1|α̣ρ|gap:?||gap:3|εμω̣ν̣ι̣α̣|gap:1|μ|gap:1||gap:4||gap:4||gap:4||gap:1||gap:?||gap:1|αρ|gap:?||gap:3|εμωνια|gap:1|μ|gap:1| ❨ἔγ̣ρ̣(αψα)❩ἔγραψα ἀξιω̣θε̣ὶ̣ς̣ἀξιωθεὶς ὑ̣π̣ὲρὑπὲρ αὐτοῦ ❨προκ(ειμένου)❩προκειμένου |gap:1||gap:2||gap:1|ηλίου συ|gap:2|ξ̣η|gap:4|α̣|gap:4||gap:1|συ|gap:2|ξη|gap:4|α|gap:4||gap:1| m5? |gap:1|τῇ ∼ἀντιμισθώσοι∽ἀντιμισθώσει καὶ τῆς προχρείας |gap:4||gap:2|
25 |gap:?|μη|gap:1|⸢|gap:4|⸣|gap:?|μη|gap:1||gap:4| m7 ❨ἐγράφ(η)❩ἐγράφη διʼ ἐμοῦ Ἀβρααμί[ο]υἈβρααμίου Ἀπυγχί̣ο̣υ̣|gap:3|Ἀπυγχίου|gap:3|
1 |g:chirho| ὑποθήκη Ἀρχαγγέλου καὶ ὑποθήκη κατʼ ἀπο μη .