Sematia

p.michael.41.xml

TM: 21416HGV: 21416Date: 539 – 554Place: Aphrodites Kome (Antaiopolites)

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?|εριμνιο̣ν|gap:?|εριμνιον τ̣ῆ̣ςτῆς δ̣|gap:4||gap:1|ςδ|gap:4||gap:1|ς
2 [ἐ]σ̣π̣αρμένηςἐσπαρμένης δ̣ημοσίαςδημοσίας συντελείας τε καὶ προσόδου τοῦ κτήματος ·
3 S-2 καὶ τοίνυν τὴν εἰρημένην ἐμφυτευτικὴν ὁμολογίαν , ἐφʼ αἷς περιέχει
4 διαστολαῖς ἁπάσαις , βεβαιοῦμεν ἀκολούθως τῇ αὐτῆς δυνάμει
5 [πα]νταλοῦπανταλοῦ ἐπιφερομένην διὰ παντὸς εἰς τὸ παντελές · S-3 σήμερον
6 αὖθις τὰς αὐτὰς παρακλήσεις προσηνενόχαμέν σοι τῷ προειρημένῳ
7 Ἀπολλῶτι υ⋰ἱ⋱ῷυἱῷ ⋰Ἰ⋱ωσηφίουἸωσηφίου περὶ φανεροῦ ⊢ἡμίσεως⊣ἡμίσεως μέρους κτήματος
8 τῆς προρηθείσης ἁγίας ἐκκλησίας ὑποστάσεως ἀρουρῶν
9 ὅσων ἐστιν σὺν ⋰ὑ⋱δρεύμασιὑδρεύμασι καὶ διαφόροις φυτοῖς καὶ οἰκοδομήμασι
10 μετὰ παντὸς αὐτοῦ τοῦ δικαίου ἐντὸς καὶ ἐκτὸς κατὰ τὰ ὅρια , διακειμένου
11 ἐν πεδιάδι κώμης ⊢Θμουναμήρεως⊣Θμουναμήρεως τοῦ αὐτοῦ Ἀνταιοπολίτου νομοῦ ,
12 κοινοῦ ὄντος κατὰ ⊢τὸ⊣τὸ ⊢ἥμι⊣συἥμισυ μέρος πρὸς τὴν προειρημένην ἁγίαν
13 ἐκκλησίαν καὶ πρὸς τοὺς κληρονόμους τοῦ τῆς λαμπρᾶς μνήμης
14 Ἀσκληπιοῦ Δωροθέου ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ ἄλλου ἡμίσεως μέρους , καὶ περὶ ἑτέρων ἀρουρῶν
15 οὐσῶν ἐν τῷ κτήματι διακειμένῳ ἐν πεδιάδι κώμης ⊢Πτέμη⊣Πτέμη τῆς
16 αὐτῆς Ἀνταιοπολιτῶν λεγομένῳ ⊢Πιαϩ⊣Πιαϩ ⊢Πάπα⊣Πάπα , σὺν μέρει ⋰ὑ⋱δρευμάτωνὑδρευμάτων
17 καὶ πάντων ἐνόντων καὶ ἀνηκόντων καὶ προσκυρούντων τῷ αὐτῷ
18 κτήματι δικαίων τε καὶ χρηστηρίων κατὰ τὰ παλαιὰ αὐτοῦ ὅρια ·
19 S-4 ὥστε σε κατὰ παραχωρητικὴν καὶ ἐγχωρητικὴν ὁμολογίαν τούτων
20 κρατεῖν καὶ δεσπόζειν , καὶ κτᾶσθαι τὴν τούτων παντοίαν πρόσοδόν
21 τε καὶ νομὴν και δεσποτείαν καὶ χρῆσιν καὶ ἐπικαρπείαν , ἀντὶ τῆς
22 ἐνελκομένης τούτοις δημοσίας συντελείας κανονικῆς τε καὶ
23 προσκαίρου πρὸς τὴν ἀπογραφὴν τοῦ δημοσίου κώδικος ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου
24 τοῦ τῆς λογίας μνήμης ἀπογενομένου σχολαστικοῦ καὶ κηνσίτορος ·
25 S-5 καὶ ἄρξασθαι τὴν ἀνάλημψιν τῶν τούτων ἐκφορίων ἀπὸ τοῦ νῦν
26 ἐν ἀγροῖς καρποῦ τῆς σὺν Θεῷ εἰσιούσης τετάρτης ⋰ἰ⋱νδικτίονοςἰνδικτίονος
27 καὶ αὐτῆς καὶ τοῦ ἑξῆς χρόνου διὰ παντὸς εἰς τὸ παντελές · S-6 διʼ ὁμολογοῦμεν
28 ἐντεῦθεν ἤδη ⋰ὑ⋱πόμνυντεςὑπόμνυντες τόν τε παντοκράτορα Θεὸν καὶ τὴν
29 νίκην καὶ διαμονὴν τοῦ γαληνοτάτου ἡμῶν δεσπότου ❨Φλ(αουίου)❩Φλαουίου ⋰Ἰ⋱ουστινιανοῦἸουστινιανοῦ
30 τοῦ αἰωνίου Αὐγούστου Αὐτοκράτορος παρακεχωρηκέναι καὶ ἐκκεχωρηκέναι
31 σοι τῷ προειρημένῳ Ἀπολλῶτι ⋰Ἰ⋱ωσηφίουἸωσηφίου ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν ἀεὶ ἑξῆς
32 ἅπαντα καὶ διηνεκὴ χρόνον τὴν νομὴν καὶ αἰωνίαν δεσποτείαν
33 καὶ χρῆσιν καὶ ἐπικαρπείαν τοῦ ὁλοκλήρου ἡμῶν μέρους τῶν ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2|
34 κτημάτων κατὰ τὰς ἄνω εἰρημένας διαστολάς · S-7 ἐφʼ σε τοῦτο
35 ἕξειν ἀντὶ τῶν ἐνελκομένων αὐτῷ εὐσεβῶν δημοσίων
36 τελεσμάτων κανονικῶν τε καὶ προσκαίρων ἀπὸ τοῦ νῦν ἐν ἀγροῖς
37 καρποῦ τῆς σὺν Θεῷ εὐτυχῶς ἐσομένης τετάρτης ⋰ἰ⋱νδικτίονοςἰνδικτίονος
38 καὶ αὐτῆς καὶ τοῦ ἑξῆς χρόνου διὰ παντὸς εἰς τὸ παντελές , καὶ ἐξεῖναί σοι
39 πάντα κυρίως πράττειν κατὰ τὸν δοκοῦντά σοι κυριευτικὸν
40 τρόπον , ὡς οἱ νόμοι δίδουσιν τοῖς ∼αὐτωτελέσι∽αὐτοτελέσι δεσπόταις , ἀμέμπτως
41 καὶ ακαι{ακαι} ἀκαταγνώστως , πρὸς ∼τω∽τὸ δύνασθαί σε πᾶσαν βελτίωσιν
42 καὶ ∼καλιεργείαν∽καλλιεργείαν ἐνδείξασθαι ὡς εἰς δύναμιν σήν , καὶ εἰ ἐθελήσοις ,
43 ἐκμισθώσασθαι καὶ φορολογεῖν καὶ ἐκποιεῖν καὶ μεταποιεῖν
43-44 ἁπαξ∤απλῶς
44 παντὶ δοκοῦντί σοι τρόπῳ · S-8 ἐξουσίαν ἔχεις ἀπεντεῦθεν τοῦ λοιποῦ
45 τῆς τε νομῆς καὶ δεσποτείας τοῦ προειρημένου ὁλοκλήρου μέρους
46 ἡμῶν τῶν προτεταγμένων ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| κτημάτων · S-9 καὶ οὐκ ἔξεστι ἡμῖν
47 ἤτοι τῷ δικαίῳ τῆς αὐτῆς ἁγίας ἐκκλησίας καὶ τοῖς ∼και∽κατὰ καιρὸν
48 ἐσομένοις κληρικοῖς τε καὶ διοικηταῖς καὶ ἐπισκόποις ἄλλο τι βουλεύσασ⸢θαι⸣βουλεύσασθαι
49 μετανοῆσαι μεταμελεῖσθαι ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ ταύτην τὴν ἐγχωρητικὴν
50 καὶ παραχωρητικὴν ἔγγραφον ὁμολογίαν · S-10 ἀλλʼ ἐπὶ τῷ ταύτην
51 βεβαιοῦσθαι καὶ κυροῦσθαι ἐπὶ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας ∼προφερομενης∽προφερομένην ·
52 S-11 ἀδείας σοι οὔσης ἀπὸ τῆς σήμερον καὶ προγεγραμμένης ἡμέρας
53 χρῆσθαι τρόπῳ ἂν ∼βουληθειῃς∽βουλήθῃς τὸ εἰρημένον μέρος κτημάτων καὶ παραπέμπειν
54 ἐπὶ κληρονόμους ⋰ἰ⋱δίουςἰδίους καὶ διαδόχους καὶ διακατόχους , μηδενός σοι ἀντιποιουμένου
55 ∼ἀντιποιηθησομένου∽ἀντιποιησομένου πώποτε τῶν μεθʼ ἡμᾶς διαδόχων τῆς αὐτῆς ἁγίας
56 ἐκκλησίας καὶ τῶν κατὰ καιρὸν ἐσομένων διοικητῶν τε καὶ κληρικῶν ,
57 διὰ τὸ ἡμᾶς ἀρτίως ἐπὶ τούτῳ παρακεκληκέναι σε καὶ ἱκόμενον ταύτῃ ἡμῶν
58 τῇ αἰτήσει , ἐπὶ τῷ σε ὡς ἄνω εἴρηται ἔχειν τὴν νομὴν καὶ τὴν δεσποτείαν τοῦ εἰρημένου
59 ὁλοκλήρου ἡμῶν μέρους κτημάτων ἀντὶ τὼν εὐσεβῶν αὐτῶν τελεσμάτων ·
60 S-12 τούτου χάριν ἀκωλύτως ἔχειν καὶ ἀνεμποδίστως ὑπʼ οὐδενὸς τὴν τούτου
61 πρόσοδον καὶ δεσποτείαν , προστίμου ἐπικειμένου παντὶ καιρῷ ἐπάναγκες
62 χρυσοῦ λίτρας ⊢μιᾶς⊣|num:1|μιᾶς|num:1| κατὰ τοῦ ἐθελήσαντος παραβῆναι ταύτην τὴν ἐγχωρητικὴν
63 καὶ παραχωρητικὴν ὁμολογίαν ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ μόνου τοῦ ἐπιχειρήματος τῆς παραβασίας
64 πρὸς ∼τω∽τὸ μηδὲν ν{ν} ἧσσον καὶ μετὰ τὴν τοῦ προστίμου τοῖς θείοις ∼ταμι⋰ί⋱οις∽ταμιείοις
65 ἀπόδοσιν ἐνέχεσθαι τῇ δυνάμει τῆσδε τῆς αὐτῆς ὁμολογίας καὶ σ̣τέρξαιστέρξαι καὶ
66 ἐμμεῖναι αὐτῇ ἐνεχόμενον τῷ θείῳ ὅρκῳ , διὰ τὸ ἡμᾶς ἑκουσίως ταύτην
67 πεποιηκέναι σοι ἄνευ βίας καὶ ἀνάγκης καὶ ἀπάτης καὶ πλάνης καὶ περιγραφῆς
68 καὶ συναρπαγῆς ἐν δημοσίῳ ἀρχείῳ καὶ κατὰ νόμους τετελειωμένην καὶ
69 ὑπογεγραμμένην χειρὶ ἐμοῦ ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου ἐλεεινοῦ ἐπισκόπου τοῦ προρηθέντος
70 καὶ τῶν ἑξῆς συνηθῶν ἐπιμαρτυρούντων μαρτύρων · S-13 παρὼν ἐπερωτηθεὶς
71 ταῦθʼ οὕτως ἔχειν δόσειν ποιεῖν φυλάττειν ὡμολόγησα . S-14 |g:chirho|