Sematia

p.michael.40.xml

TM: 21413HGV: 21413Date: 544 – 559Place: Aphrodites Kome (Antaiopolites)

1 m1 S-1 |gap:?_lines| παρʼ ἐμοῦ , ὧν γείτονες τοῦ προδιομο̣λ̣ο̣γ̣η̣μέν[ου]προδιομολογημένου |gap:10|
2 κτήμ̣[ατο]ς̣κτήματος ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν ἐκ τετραγώνου εἰσὶν οὗτοι · S-2 νότου̣νότου ,
3 ἐν μὲν τῷ λιβικῷ ἀνέμῳ τὸ ὅριον τῶν ἀρουρῶν τοῦ ἐμοῦ πατρὸ̣ς̣πατρὸς
4 ⋰Ἰ⋱σακίουἸσακίου , ἐν̣ἐν δ̣ὲδὲ τῷ ἀπηλιωτικῷ ἀνέμῳ ῥύμη διηγοῦσα |gap:?|
5 εἰ̣ς̣εἰς ἀ̣π̣η̣λ̣ι̣ώτηνἀπηλιώτην εἰς τὸ ἐπ̣[οί]κ̣ει[ο]ν̣ἐποίκειον λεγόμενον Ψινίου · S-3 ἀπηλιώτου ,
6 [ἐν]ἐν [μὲν]μὲν [τῷ]τῷ [νοτίνῳ]νοτίνῳ [ἀνέμῳ]ἀνέμῳ |gap:?|
7 |gap:?| [ἐν]ἐν δὲ τῷ
8 β̣ο̣ρι̣ν̣ῷβορινῷ ἀνέμῳ ἄρουραι τοῦ αὐτοῦ ἐμοῦ πατρὸς Ἰσακίου · S-4 βορρᾶ |g:filler|
9 τὸ κτῆμα τῶν κληρονόμων Ἀπολλῶτος Διοσκόρου ⊢Φαρατοπος⊣Φαρατοπος ·
10 S-5 λιβὸς ἄρουραι τοῦ αὐτοῦ ἐμοῦ πατρὸς ⋰Ἰ⋱σακίουἸσακίου , οἵοι ἐὰν ὦσι
11 γείτονες πάντῃ παντόθεν τοῦ προειρημένου ⸢κτήματος⸣κτήματος ἐν τῇ νοτίνῃ
12 πεδιάδι τῆς αὐτῆς κώ̣μ̣ηςκώμης [Ἀ]φ̣ρ̣ο̣δ̣ί̣[τ]η̣ς̣Ἀφροδίτης [τοῦ]τοῦ ἐ[ν]ἐν κ̣λ̣ή̣ρ̣ῳ̣κλήρῳ λ̣ε̣γ̣ο̣μ̣ένῳλεγομένῳ
13 [⊢|gap:6|⊣]|gap:2||gap:6||gap:2| τ̣ι̣μ̣ῆς̣τιμῆς τῆς πρὸς ἀλλήλους συμπεφωνημένης καὶ
14 συναρεσάσης τελείας καὶ ἀξίας , χρυσοῦ δεσποτικῶν δοκίμων
15 νομισματίων ⊢δέκα⊣|num:10|δέκα|num:10| τὸν ἀριθμὸν ἑκάστου παρὰ κεράτια ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| τῷ
16 χρυσοχοικῷ σταθμῷ τῆς αὐτῆς κώμης Ἀφροδίτης ,
17 ❨γί(νονται)❩γίνονται ❨χρ(υσοῦ)❩χρυσοῦ ❨ν(ομισμάτια)❩νομισμάτια ι|num:10| ❨(παρὰ)❩παρὰ ❨κ(εράτια)❩κεράτια κ|num:20| , ἅπερ ταῦτα τῆς τιμῆς χρύσι̣ν̣α̣χρύσινα ἀπείληφα ἐγὼ ἀποδόμενος
18 ⋰Ἰ⋱ωάννηςἸωάννης ⋰Ἰ⋱σακίουἸσακίου Βησκού⋰ι⋱τοςΒησκούιτος παρά σου τοῦ ἐωνημένου
19 Ἀ̣π̣ο̣λ̣λ̣ῶ̣τ̣ο̣ς̣Ἀπολλῶτος ⋰Ἰ⋱ω̣σ̣ηφ[ί]ο̣υ̣Ἰωσηφίου διὰ χειρός σου εἰς χ̣ει̣ράςχειράς μου ἐπʼ ∼ὄψεσει∽ὄψεσι τῶν
20 ἑξῆς ⋰ὑ⋱πογραφόντωνὑπογραφόντων νομίμων μαρτύρων εἰς τὸ ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τ̣ὸ̣τὸ
21 διηνεκὲς ἀριθμῷ σταθμῷ πλήρη ἅμα τῇ πράσε̣ιπράσει γενομένῃ
22 ἐφʼ τιμῇ καὶ πέπεισμαι · S-6 ἐφʼ δή σε τελέσαι τὰ ὑπὲρ τούτου
23 παντοῖα δημόσια τελέσματα ἐμβολῆς τε καὶ χρυσικοῦ καὶ ναύλου̣ναύλου
24 καὶ παντοίων ἀννωνιακῶν πρὸς τὴν ἀπογραφὴν τοῦ δημοσίου
25 κώδικος ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου τοῦ τῆς λογίας μνήμης ἀπογενόμενου
26 σχολαστικοῦ καὶ κηνσίτορος <ἢ> , εἰ οὕτω τύχοι , ἑτέραν μέτρησιν
27 κυρωθησομένην ἐν τῇ Ἀνταιοπολιτικῇ ἐνορίᾳ , ἀπὸ κανόνος
28 τῆς νῦν ἀρξαμένης ὀγδόης ❨⋰ἰ⋱νδι(κτίωνος)❩ἰνδικτίωνος καὶ αὐτῆς καὶ τοῦ ἑξῆς χρόνου
29 διὰ παντὸς εἰς τὸ παντελές · S-7 πρὸς ∼τω∽τὸ ἐντεῦθέν σε τὸν αὐτὸν πριάμενον
30 Ἀπολλὼν υ⋰ἱ⋱ὸνυἱὸν ⋰Ἰ⋱ωσηφίουἸωσηφίου θαυμασιώτατον ἀπὸ βοηθῶν κρατεῖν καὶ
31 κυριεύειν καὶ δεσπόζειν τοῦ προδεδηλουμένου ἡμίσους μου
32 μέρους τοῦ μητρῷου̣μητρῷου μ̣ο̣υ̣μου τρίτου μέρους κτήματος μετὰ παντὸς αὐτοῦ ❨το(ῦ)❩τοῦ
33 δικαίου κατὰ τὰς ἄνω εἰρημένας πάσας διαστολάς , καὶ οἰκεῖν
34 καὶ διοικεῖν καὶ οἰκονομεῖν καὶ γεωργεῖν καὶ καρποῦσθαι καὶ φορολογεῖν ,
35 καὶ ἐκποιεῖν καὶ μεταποιεῖν καὶ παραπέμπειν ἐπὶ κληρονόμ̣ουςκληρονόμους
36 ⋰ἰ⋱δίουςἰδίους καὶ διαδόχους καὶ κατόχους , καὶ χρησάσθαι καὶ νέμεσθαι
37 κατὰ τὸν δοκοῦντά σοι κυριευτικὸν τρόπον ἀκωλύτως καὶ ἀνεμποδίστως ,
38 μηδενός σοι ἀντιποιουμένου ∼ἀντιποιηθησομένου∽ἀντιποιησομένου τῶν μετʼ ∼ἐμου∽ἐμέ
39 κληρονόμων συνκληρονόμων τῶν ἐκ γένους μοι ἀνηκόντων
40 ἀγχιστευόντων · S-8 καὶ τὸν ἐπελευσόμενον εἴς σε τοῦ λοιποῦ περὶ
41 τοῦ προγεγραμμένου ἡμί̣σ̣ο̣υ̣ς̣ἡμίσους μου μέρους τοῦ μητρῴου μου τρίτου ❨μο(υ)❩{μου}
42 μέρους κτήματος μετὰ παντὸς αὐτοῦ τοῦ δικαίου κατὰ τὴν ἀνωτέραν
43 διαστολὴν ἐγὼ αὐτὸν ἀποτρέψω̣ἀποτρέψω ἀ̣π̣ό̣ἀπό σο̣υσου ἰ̣δ̣ίοιςἰδίοις μου ἀναλώμασι καὶ
44 δαπανήμασι · S-9 καὶ βεβαιώσω σοι πάσῇ βεβαιώσει ἀπὸ παντὸς καὶ
45 διὰ παντὸς τοῦ ἐπελευσομένου ∼ἀντιποιηθησομένου∽ἀντιποιησομένου πάντῇ̣πάντῇ καὶ ἐπάναγκες ·
46 S-10 εἰ δὲ καὶ ἧττον φροντίζω τῆς βεβαιώσεως , τριπλα̣σ̣ί̣ωςτριπλασίως τὸ τίμημα
47 ἀποδώσω μετὰ καὶ τοῦ διαφέροντος καὶ ἀναλώματος , πρὸς ∼τω∽τὸ βεβαίαν̣βεβαίαν
48 εἶναι καὶ ⋰ἰ⋱σχυρὰνἰσχυρὰν ταύτην τὴν πρᾶσιν πανταχοῦ προφερομένην ,
49 ἥνπερ δισσὴν ❨γραφ(εῖσαν)❩γραφεῖσαν ὁμότυπον ❨γραφ(εῖσαν)❩γραφεῖσαν ἑκὼν καὶ πεπεισμένος
50 ἐθέμην σοι ἄνευ βίας καὶ ἀνάγκης καὶ ἀπάτης καὶ πλάνης πάσης
51 καὶ φόβου καὶ δόλου τινος ἐν δημοσίῳ ∼ἀρχίῳ∽ἀρχείῳ καὶ κατὰ νόμους τετελειωμένη̣ν̣τετελειωμένην
52 μεθʼ ὑπογραφῆς ἐμῆς καὶ τῶν ἑξῆς συνηθῶν κατὰ παράκλησιν
53 ἐμὴν μαρτυρησάντων μαρτύρων ἐξεδόμην σοι πρὸς ἀσφάλειαν ·
54 S-11 καὶ εἰς πάντα τὰ ἐγγεγραμμένα καὶ εἰς τὴν βεβαίωσιν καὶ καθαροποίησι̣ν̣καθαροποίησιν
55 ταύτης τῆς πράσεως ὑποκειμένων σοι πάντων μου τῶν ὑπαρχόντων
56 καὶ ὑπαρξόντων πραγμάτων κινητῶν τε καὶ ἀκινήτων καὶ
56-57 αὐτο∤κινήτων
57 γενικῶς καὶ ἰδικῶς ἐν παντὶ εἴδει καὶ γένει ἐνεχύρου λόγῳ
58 καὶ ὑποθήκης δικαίῳ καθάπερ ἐκ δίκης . S-12 καὶ πρὸς πάντα τὰ ἐγγεγραμμέν⸢α⸣ἐγγεγραμμένα
59 ❨ἐπερωτηθ(εὶς)❩ἐπερωτηθεὶς ὡμ̣ολόγησαὡμολόγησα . S-13 δῆλον ὅτι τοῦ προγεγραμμένου μητρῴου
60 μου τρίτου μέρους ⸢κτήματος⸣κτήματος κοινοῦ ὄντος πρός σε τὸν προειρημένον Ἀπολλὼν
61 υ⋰ἱ⋱ὸνυἱὸν ⋰Ἰ⋱ωσηφίουἸωσηφίου τὸν νῦν ἠγορακότα εἰς τὸ ἄλλο ἥμισυ μέρος ἐλθὸν
62 εἴς σε ἀπὸ δικαίας διαπράσεως Φοιβάμμωνος ἐμοῦ ἀδελφοῦ
63 κ̣α̣τ̣ὰκατὰ μητέρα διὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Μαθίου Ψεμπνουθίου̣Ψεμπνουθίου Ψύ̣ρουΨύρου ,
64 τ̣ῆς̣τῆς π̣ρά̣σεωςπράσεως βεβαίας οὔσης κα̣ὶκαὶ κυρίας π̣ανταχοῦπανταχοῦ προφερομένης
65 ἀκολούθως τῇ δυνάμει αὐτῆς καὶ ἐπι τούτοις πᾶσιν |gap:7|
66 m2 δῆλον ὅτι πέπρακά σοι τὸ ἕκτον μου μέρος ἀπὸ τῆς μονῆς καὶ τῆς οἰκίας
67 καὶ ∼δικαίον∽δικαίων πάντων . S-14 |g:chirho| Αὐρήλιος ⋰Ἰ⋱ωάννηςἸωάννης ❨⋰Ἰ⋱σακίο(υ)❩Ἰσακίου προκείμενος ἐθέμην
68 ταύτην πρᾶσιν καὶ ἀπέσχον τὴν ❨προκ(ειμένην)❩προκειμένην τελείαν τιμὴν ἐν νομισματίοις
69 δέκα|num:10| , βεβαιώσο̣μένβεβαιώσομέν σοι πάσῃ βεβαιώσει ἀπὸ παντὸς καὶ
70 διὰ παντὸς , καὶ ∼ὄμοσα∽ὤμοσα τὸν θεῖον ὅρκον ὡς ❨πρόκ(εῖται)❩πρόκεῖται m3 |g:chirho| Αὐρήλιος
71 Μακάριος Φοιβάμμωνος μαρτυρῶ τῇ πράσει ἀκούσας παρὰ τοῦ θεμένου ·
72 S-15 μαρτυρῶ δὲ καὶ τῇ καταβολῇ τοῦ χρυσίου ἐν νομισματίοις δεκα|num:10| τῆς
73 τιμῆς . S-16 |g:chirho| m4 |g:stauros| Αὐρήλιος Ὀννῶφρις Θωμᾶς μαρτυρῶ τῇ πράσει ἀκούσας παρὰ
74 τοῦ θεμένου · S-17 μαρτυρῶ δὲ καὶ τῇ καταβολῇ τοῦ χρυσίου τῶν δέκα|num:10| νομισμάτω̣ν̣νομισμάτων
75 τῆς τιμῆς . S-18 |g:stauros| m5 ❨Φλ(αούιος)❩Φλαούιος Πνέ⋰ι⋱ςΠνέις ⋰Ἰ⋱ωσηφίουἸωσηφίου μαρτυρῶ τῇ πράσει ἀκούσας παρὰ ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Θεμένο(ῦ)❩Θεμένοῦ ·
76 S-19 μαρτυρῶ δὲ καὶ τῇ καταβο̣λῇκαταβολῇ τοῦ ❨χρυσίο̣(υ)❩χρυσίου τῶν δέκα|num:10| νομισμάτων τῆς τ̣ι̣μῆςτιμῆς . S-20 |g:chirho|
77 m6 |g:chirho| Αὐρήλιος ⋰Ἰ⋱ωά̣ννηςἸωάννης Βίκτορος ∼μαρτ̣ρῶ∽μαρτυρῶ τῇ πράσει ἀκούσας παρὰ τοῦ
78 θεμένου · S-21 μαρτυρῶ δὲ καὶ τῇ καταβολῇ τῶν δέκα|num:10| νομισμάτων τῆς τιμῆς . S-22 |g:chirho|
79 m7 |g:chirho| Αὐρήλιος Προμαυὼς Ἑρμαυῶτος μαρτυρῶ τῇ πράσει καὶ τῇ καταβολῇ
80 τοῦ ❨χρυσίο(υ)❩χρυσίου τῶν δέκα|num:10| νομισμάτων τῆς τιμῆς ἀκούσας παρὰ τοῦ ❨θεμένο(υ)❩θεμένου .
81 S-23 |g:stauros| διʼ ἐμοῦ Πιλάτου ❨νομικ(οῦ)❩νομικοῦ ❨ἐγράφ(η)❩ἐγράφη |g:monogram|